Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua xe máy trường hợp tại thành phố đà nẵng

132 26 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ THỊ QUYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HÀNH VI MUA XE MÁY: TRƢỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ THỊ QUYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HÀNH VI MUA XE MÁY: TRƢỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH n n o : TS TRẦN PHƢỚC TRỮ Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hồ Thị Quyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan nghiên cứu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 1.1.1 Hành vi tiêu dùng 1.1.2 Xe máy 1.2 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI TIÊU DÙNG 1.2.1 Mô hình Sheth-Newman 1.2.2 Mơ hình Philip Kotler 12 1.2.3 Mơ hình Nicosia 13 1.2.4 Mơ hình Howard –Sheth 15 1.2.5 Mơ hình Engel – Blackwell - Miniard 16 1.3 TIẾN TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH MUA 18 1.3.1 Nhận biết nhu cầu 18 1.3.2.Tìm kiếm thông tin 18 1.3.3 Đánh giá lựa chọn 19 1.3.4 Quyết định mua hàng 19 1.3.5 Hành vi sau mua 20 1.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG 20 1.4.1 Các yếu tố phi marketing ảnh hƣởng đến hành vi tiêu dùng 20 1.4.2 Các yếu tố marketing ảnh hƣởng đến hành vi tiêu dùng 24 1.5 ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƢỜNG XE MÁY Ở VIỆT NAM 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 26 CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 27 2.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 27 2.1.1 Xây dựng mơ hình nghiên cứu đề xuất 27 2.1.2 Mô tả biến độc lập mơ hình 29 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 30 2.3 XÂY DỰNG THANG ĐO THỬ 31 2.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 32 2.4.1 Phỏng vấn sâu 32 2.4.2 Kết nghiên cứu định tính thang đo thức 32 2.4.3 Thiết kế bảng câu hỏi 37 2.4.4 Điều tra thử 38 2.5 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG 38 2.5.1 Chọn mẫu 38 2.5.2 Kích thƣớc mẫu 39 2.5.3 Thu thập liệu 39 2.5.4 Chuẩn bị xử lý số liệu 39 2.6 CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 41 2.6.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA 41 2.6.2 Phân tích độ tin cậy hệ số Cronbach Alpha 42 2.6.3 Phân tích hồi quy đa biến phân tích tƣơng quan 42 2.6.4 Phân tích ANOVA 43 KẾT LUẬN CHƢƠNG 44 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 3.1 MÔ TẢ MẪU 45 3.1.1 Mô tả phƣơng pháp thu thập liệu 45 3.1.2 Thống kê mô tả mẫu 45 3.2 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC THANG ĐO VÀ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) 52 3.2.1 Kiểm tra độ tin cậy thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 52 3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 58 3.3 HIỆU CHỈNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG CÁC GIẢ THUYẾT 61 3.3.1 Hiệu chỉnh mơ hình nghiên cứu 61 3.3.2 Các giả thuyết nghiên cứu cho mơ hình hiệu chỉnh 61 3.4 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 62 3.4.1 Phân tích tƣơng quan biến 62 3.4.2 Phân tích hồi quy tuyến tính bội 63 3.5 PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHĨM BIẾN “ĐIỀU TIẾT” 66 3.5.1 Biến “điều tiết” giới tính 66 3.5.2 Biến “điều tiết” độ tuổi 68 3.5.3 Biến “điều tiết” nghề nghiệp 69 3.5.4 Biến “điều tiết” thu nhập 71 3.5.5 Biến “điều tiết” trình độ học vấn 73 KẾT LUẬN CHƢƠNG 75 CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 4.1 KẾT LUẬN 76 4.1.1 Kết nghiên cứu 76 4.1.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài 77 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO DOANH NGHIỆP 78 4.2.1.Nâng cao hoạt động nghiên cứu thị trƣờng, nắm bắt nhu cầu khách hàng 78 4.2.2 Xây dựng sách Marketing 80 4.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ ĐỀ NGHỊ VỀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 82 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HVNTD Hành vi ngƣời tiêu dùng VND Việt Nam đồng GTCN Giá trị chức GTXH Giá trị xã hội GTCX Giá trị cảm xúc GTĐK Giá trị điều kiện GTTT Giá trị tri thức QĐM Quyết định mua HVNTD Hành vi ngƣời tiêu dùng VND Việt Nam đồng QĐM Quyết định mua DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng Trang 3.1 Đặc điểm nhân học đáp viên 46 3.2 Loại xe khách hàng sử dụng 47 3.3 Nhãn hiệu xe máy sử dụng 48 3.4 Hãng xe máy khách hàng sử dụng 49 3.5 Nhu cầu mua xe máy khách hàng 49 3.6 Giá xe máy khách hàng dự định mua 49 3.7 Nhãn hiệu xe máy khách hàng dự định mua 50 3.8 Hãng xe máy định mua 51 3.9 Mục đích mua xe máy khách hàng 52 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 Kết phân tích Cronbach’s Alpha thang đo nhóm yếu tố giá trị chức lần Kết phân tích Cronbach’s Alpha thang đo nhóm yếu tố giá trị chức lần Kết phân tích Cronbach’s Alpha thang đo nhóm yếu tố giá trị xã hội Kết phân tích Cronbach’s Alpha thang đo nhóm yếu tố giá trị cảm xúc Kết phân tích Cronbach’s Alpha thang đo nhóm yếu tố GTĐK lần Kết phân tích Cronbach’s Alpha thang đo nhóm yếu tố GTĐK lần Kết phân tích Cronbach’s Alpha thang đo nhóm yếu tố giá trị tri thức 53 54 55 55 56 56 57 3.17 Tổng hợp hệ số Cronbach Alpha thang đo 57 3.18 Ma trận xoay biến độc lập 58 3.19 Hệ số KMO Bartlett's Test biến độc lập 59 3.20 Kết phân tích phƣơng sai tổng thể biến độc lập 59 3.21 Hệ số KMO kiểm định Bartlett biến phụ thuộc 60 3.22 Kết phân tích phƣơng sai tổng thể biến phụ thuộc 60 3.23 Kết phân tích tƣơng quan 62 3.24 Bảng phân tích hồi quy tuyến tính bội 63 3.25 Bảng Model Summary 63 3.26 Bảng ANOVA 64 3.27 Kết kiểm định giả thuyết 66 3.28 Kiểm định T – Test biến giới tính 67 3.29 Test of Homogeneity of Variances biến độ tuổi 68 3.30 ANOVA biến độ tuổi 69 3.31 Test of Homogeneity of Variances biến nghề nghiệp 70 3.32 ANOVA biến nghề nghiệp 70 3.33 Test of Homogeneity of Variances biến thu nhập 71 3.34 ANOVA biến thu nhập 72 3.35 3.36 Test of Homogeneity of Variances biến trình độ học vấn ANOVA biến trình độ học vấn 73 74 ... hành vi mua xe máy nhóm biến “điều tiết” khác Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Nghiên cứu chủ yếu hành vi chọn mua xe máy khách hàng cá nhân mua có ý định mua xe máy Phạm vi nghiên. .. phát từ tầm quan trọng vi c nghiên cứu hành vi ngƣời tiêu dùng tình hình thị trƣờng xe máy Vi t Nam Đà Nẵng nói trên, chọn vấn đề Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua xe máy: trường hợp... dụng 49 3.5 Nhu cầu mua xe máy khách hàng 49 3.6 Giá xe máy khách hàng dự định mua 49 3.7 Nhãn hiệu xe máy khách hàng dự định mua 50 3.8 Hãng xe máy định mua 51 3.9 Mục đích mua xe máy khách hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua xe máy trường hợp tại thành phố đà nẵng , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua xe máy trường hợp tại thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn