Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần tổng hợp việt phú

116 27 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢƠNG THỊ THANH MINH HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP VIỆT PHÚ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢƠNG THỊ THANH MINH HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP VIỆT PHÚ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH n n o TS NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Ngƣời cam đoan Trƣơng Thị Thanh Minh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Khái niệm cơng tác đánh giá thành tích 1.1.2 Tầm quan trọng cơng tác đánh giá thành tích nhân viên 1.2 NỘI DUNG TIẾN TRÌNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.2.1 Kết phân tích cơng việc 1.2.2 Thiết lập tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên 1.2.3 Thiết kế hệ thống đánh giá thành tích 12 1.2.4 Tiến hành đánh giá thành tích 15 1.2.5 Xem xét thành tích ngƣời đƣợc đánh giá 24 1.2.6 Thảo luận sử dụng kết đánh giá thành tích 26 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP VIỆT PHÚ 28 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP VIỆT PHÚ 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 28 2.1.2 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 30 2.1.3 cấu tổ chức Công ty Cổ phần tổng hợp Việt Phú 31 2.1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty Cổ phần tổng hợp Việt Phú thời kỳ 2011-2013 32 2.1.5 Đặc điểm nguồn nhân lực 33 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẨN TỔNG HỢP VIỆT PHÚ 36 2.2.1 Nhận thức tầm quan trọng việc đánh giá thành tích nhân viên 36 2.2.2 Mục tiêu cơng tác đánh giá thành tích 37 2.2.3 Việc thiết lập tiêu chuẩn đánh giá thành tích Cơng ty 37 2.2.4 Phƣơng pháp đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty 43 2.2.5 Đối tƣợng đánh giá thành tích nhân viên Công ty 45 2.2.6 Thảo luận sử dụng kết đánh giá thành tích 46 2.3 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 50 2.3.1 Ƣu điểm 51 2.3.2 Hạn chế 51 CHƢƠNG 3: HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN CƠNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP VIỆT PHÚ 53 3.1 SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP VIỆT PHÚ 53 3.1.1 Những mục tiêu Công ty cổ phần tổng hợp Việt Phú 53 3.1.2 Định hƣớng nguồn nhân lực Công ty thời gian đến 54 3.1.3 sở hƣớng đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty 54 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN VỀ CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP VIỆT PHÚ 55 3.2.1 Thiết lập mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên 55 3.2.2 Phân tích cơng việc 57 3.2.3 Thiết kế hệ thống tiêu chuẩn 63 3.2.4 Phƣơng pháp đánh giá 64 3.2.5 Đối tƣợng thực đánh giá 77 3.2.6 Hoàn thiện công tác sử dụng kết đánh giá 77 3.2.7 Đào tạo cho cấp quản lý phƣơng pháp đánh giá nhân viên 84 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải TS Tiến sĩ ThS Thạc sĩ MBA Thạc sĩ Quản trị kinh doanh PGS.TS Phó Giáo sƣ Tiến sĩ ĐH Đại học MBO Quản trị theo mục tiêu NVL Nguyên vật liệu SL Số lƣợng HĐLĐ Hợp đồng lao động DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 1.1 Nội dung tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên 13 1.2 Ƣu, nhƣợc điểm tiêu chí đánh giá 14 1.3 Các đối tƣợng đánh giá thành tích 24 2.1 Tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011-2013 32 2 2.3 2.4 2.5 Kết điều tra mong đợi Công ty ghi nhận thành tíchnhân Kết điều tra mục tiêu cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty Kết điều tra thực trạng tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Kết điều tra việc nhân viên đƣợc thảo luận với cấp kết đánh giá thành tích 36 37 42 46 2.6 Tiêu chuẩn phân loại thành tích để khen thƣởng 48 2.7 Tổng hợp tỷ lệ khen thƣởng giai đoạn 2011 – 2013 49 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 1.1 Tiến trình đánh giá thành tích 1.2 Phƣơng pháp đánh giá thành tích 15 1.3 Ví dụ thang điểm đánh giá hành vi 19 2.1 Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Phú 31 2.2 Số lƣợng, cấu lao động theo độ tuổi 33 2.3 Số lƣợng, cấu lao động theo giới tính 34 2.4 Số lƣợng, cấu lao động theo chức 34 2.5 Số lƣợng, cấu lao động theo trình độ chun mơn 35 3.1 Căn thiết lập tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên 59 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực nguồn tài nguyên sử dụng kiểm sốt nguồn lực khác, khai thác tốt khả năng, suất hiệu chúng Vì vậy, khả lực ngƣời lao động đƣợc nâng cao hay phát triển doanh nghiệp ngày phát triển hơn, tiềm hơn, lớn mạnh Ngày với phát triển công nghệ kỹ thuật, máy móc thiết bị nhanh rộng khắp, doanh nghiệp mua đƣợc, học hỏi đƣợc, chép đƣợc, ngƣời khơng nhƣng họ chuyển từ cơng ty sang công ty khác, họ không thỏa mãn đƣợc họ mong muốn nhận đƣợc tƣơng xứng với họ đóng góp Dù thời đại ngƣời đƣợc xem nguồn lực tính định, yếu tố bền vững tổ chức Ngày tồn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế diễn mạnh mẽ, phát triển nhƣ vũ bão khoa học cơng nghệ doanh nghiệp, tổ chức muốn tồn phát triển bền vững cạnh tranh phải xem nguồn nhân lực yếu tố quan trọng Trong quản lý doanh nghiệp, doanh nghiệp hàng đầu giới họ coi trọng nhân viên Họ coi phát triển doanh nghiệp tách rời khỏi nhân viên, họ quan niệm rằng, ngƣời quản lý biết huy động đầy đủ sức sáng tạo tính tích cực nhân viên khiến cho nhân viên thực hòa vào doanh nghiệp, phát huy đƣợc hết khả giá trị họ Nhƣng vấn đề đặt là: Làm để phát huy hết khả giá trị nguồn lực này? Một câu trả lời cần đƣợc giải đáp đánh giá thành tích nhân viên nhƣ để giúp cho họ trở thành nguồn lực điều khó khăn, ... hợp Việt Phú nhƣ nghiên cứu khác Công Ty chƣa có Đối tƣợng: Đội ngũ nhân viên Công ty cổ phần tổng hợp Việt Phú Phạm vi nghiên cứu: Đánh giá thành tích nhân viên Công ty cổ phần tổng hợp Việt Phú. .. ty cổ phần tổng hợp Việt Phú Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty cổ phần tổng hợp Việt Phú Tổng quan tài liệu nghiên cứu Vấn đề đánh giá thành. .. xét thành tích ngƣời đƣợc đánh giá 24 1.2.6 Thảo luận sử dụng kết đánh giá thành tích 26 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP VIỆT PHÚ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần tổng hợp việt phú , Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần tổng hợp việt phú

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn