Giải pháp marketing tại công ty cổ phần công nghệ phẩm đà nẵng

117 25 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƯU MINH MẪN GIẢI PHÁP MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƯU MINH MẪN GIẢI PHÁP MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS TRƯƠNG HỒNG TRÌNH Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn LƯU MINH MẪN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Phạm vi, đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING VÀ TIẾN TRÌNH TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH MARKETING 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING 1.1.1 Một số khái niệm Marketing 1.1.2 Những tư tưởng chủ đạo Marketing 1.1.3 Khái niệm Marketing - Mix 1.2 TIẾN TRÌNH TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP 18 1.2.1 Phân tích mơi trường Marketing 20 1.2.2 Xác định mục tiêu Marketing 24 1.2.3 Phân đoạn thị trường 25 1.2.4 Triển khai sách Marketing 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG 36 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý 38 2.1.3 Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh 39 2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ phận, phòng ban 41 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY 43 2.2.1 Nguồn hàng Cơng ty 43 2.2.2 Một số kết hoạt động kinh doanh 44 2.3 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2010 – 2013 50 2.3.1 Mục tiêu chiến lược marketing Công ty 50 2.3.2 Phân đoạn thị trường Công ty 50 2.3.3 Các sách marketing 54 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG 65 2.4.1 Ưu Điểm 65 2.4.2 Vấn đề tồn 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG 68 3.1 MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY68 3.2 PHÂN TÍCH NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 70 3.2.1 Phân tích nhu cầu thị trường 70 3.2.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh 72 3.3 PHÂN ĐOẠN VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 75 3.3.1 Phân đoạn thị trường 75 3.3.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 78 3.4 CÁC GIẢI PHÁP MARKETING 78 3.4.1 Giải pháp sản phẩm 79 3.4.2 Giải pháp giá 81 3.4.3 Giải pháp phân phối 88 3.4.4 Giải pháp xúc tiến 95 3.4.5 Một số giải pháp khác 100 KẾT LUẬN CHƯƠNG 103 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 2.1 So sánh khách hàng doanh nghiệp Tình hình kinh doanh Cơng ty Cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2013 Trang 23 44 2.2 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 - 2013 45 2.3 Kết hoạt động tài giai đoạn 2010 - 2013 46 2.4 Chi tiết doanh thu 47 2.5 Lao động công ty năm gần 48 2.6 Phân bố lao động theo phòng ban năm 2013 49 2.7 Tỷ trọng mặt hàng Công ty giai đoạn 2010 - 2013 55 2.8 Giá số mặt hàng sữa Công ty 57 2.9 Giá số mặt hàng Công ty Sữa Dutch Lady 58 2.10 Giá số mặt hàng Công ty Sữa TH True Milk 58 2.11 Chi phí hoạt động xúc tiến Công ty 64 3.1 Dự kiến nhịp độ tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng đến năm 2020 70 3.2 Dự báo nhu cầu tiêu thụ sữa đến năm 2020 72 3.3 Các đối thủ cạnh tranh Công ty 74 3.4 Tỷ lệ thu nhập nhóm người 77 3.5 Bảng chiết khấu cho nhà phân phối Vinamilk 82 3.6 Bảng tính giá sữa theo mục tiêu lợi nhuận 83 3.7 Bảng tính giá sữa theo mục tiêu cạnh tranh 84 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.8 Bảng tính chiết khấu cho đại lý 84 3.9 Dự kiến kết phương án chiết khấu giá cho đại lý 85 3.10 Dự kiến kết phương án bán giá vốn cho đại lý 86 3.11 Bảng phân bổ nhân cửa hàng 89 3.12 Mức thưởng cuối năm cho đại lý 91 3.13 Bảng tính điểm thưởng điểm bán lẻ 91 3.14 Phẩn bổ nhân viên giám sát đại lý 92 3.15 Kế hoạch hoạt động xúc tiến 100 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Cấu trúc marketing – mix Sơ đồ kênh phân phối trực tiếp Doanh nghiệp Thương mại Sơ đồ kênh phân phối gián tiếp Doanh nghiệp Thương mại Sơ đồ kênh phân phối hỗn hợp Doanh nghiệp Thương mại Tiến trình quản trị marketing theo Philip Kotler Tiến trình triển khai sách marketing doanh nghiệp Trang 15 15 16 18 19 1.7 Tiến trình triển khai sách Marketing DNTM 20 1.8 Các mục tiêu định giá 31 2.1 Sơ đồ máy quản lý Công ty 39 2.2 Sơ đồ tổ chức Công ty 43 3.1 Cơ cấu thị phần sữa Việt Nam 73 3.2 Chính sách truyền thông cổ động 96 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường nước ta mở cho doanh nghiệp nhiều hội kinh doanh, phát triển Tuy nhiên mức độ cạnh tranh doanh nghiệp thị trường lại vô khốc liệt Câu nói “ thương trường chiến trường” trở lên đắn hết Cùng loại sản phẩm lại có nhiều hãng tham gia cung cấp thị trường, dẫn đến cạnh tranh sản phẩm, giá, phân phối xúc tiến trở lên ngày gay gắt Thậm chí doanh nghiệp khơng cung cấp loại sản phẩm có cạnh tranh với nhằm tranh giành thị phần ngân sách chi tiêu khách hàng Lĩnh vực kinh doanh sản phẩm thực phẩm mở rộng phát triển, đơi theo xuất ngày nhiều nhà cung cấp, phân phối khác Chính vậy, để giữ vững trì vị cạnh tranh thị trường buộc phải đưa sách Marketing thích hợp hiệu Với tình vậy, nhận thấy công ty cần hướng giải pháp Marketing nên lựa chọn đề tài “Giải pháp Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng” để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu - Thơng qua nghiên cứu phân tích hoạt động Cơng ty để đưa sách giải pháp Marketing hiệu quả, giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng Phạm vi, đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn chủ yếu nghiên cứu vấn đề liên quan đến hoạt động Marketing Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng ... tiêu chiến lược marketing Công ty 50 2.3.2 Phân đoạn thị trường Công ty 50 2.3.3 Các sách marketing 54 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM... LUẬN VỀ MARKETING VÀ TIẾN TRÌNH TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH MARKETING Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ... động công ty năm gần 48 2.6 Phân bố lao động theo phòng ban năm 2013 49 2.7 Tỷ trọng mặt hàng Công ty giai đoạn 2010 - 2013 55 2.8 Giá số mặt hàng sữa Công ty 57 2.9 Giá số mặt hàng Công ty Sữa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp marketing tại công ty cổ phần công nghệ phẩm đà nẵng , Giải pháp marketing tại công ty cổ phần công nghệ phẩm đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn