Giải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn thành phố đồng hới

99 19 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG PHÚC HOÀI GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thị Nhƣ Liêm Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Đặng Phúc Hoài MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ 1.1.1 Khái niệm nghề đào tạo nghề 1.1.2 Phân loại đào tạo nghề 10 1.1.3 Vai trò đào tạo nghề 14 1.1.4 Đặc điểm, yêu cầu hoạt động đào tạo nghề 15 1.1.5 Hệ thống tổ chức đào tạo nghề 18 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ 20 1.2.1 Xác định mục tiêu đào tạo nghề 20 1.2.2 Xác định nhu cầu đào tạo nghề 21 1.2.3 Xác định chƣơng trình đào tạo nghề 22 1.2.4 Lựa chọn hình thức, phƣơng pháp đào tạo nghề 23 1.2.5 Đánh giá kết đào tạo nghề 24 1.3 ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT 25 1.3.1 Đặc điểm lao động thuộc diện thu hồi đất 25 1.3.2 Yêu cầu đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất 26 1.3.3 Các điều kiện ảnh hƣởng đến đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất 27 1.4 KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 29 1.4.1 Kinh nghiệm thành phố Đà Nẵng 29 1.4.2 Kinh nghiệm tỉnh Bình Dƣơng 30 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 31 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 31 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới 34 2.2 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT, THU HỒI ĐẤT VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 39 2.2.1 Chủ trƣơng thu hồi đất thành phố Đồng Hới 39 2.2.2 Tình hình giải toả, di dời q trình thị hố địa bàn TP Đồng Hới 40 2.2.3 Tác động việc giải toả, di dời đến kinh tế - xã hội ngƣời lao động 46 2.2.4 Thực trạng việc làm trình độ ngƣời lao động thuộc diện thu hồi đất 47 2.2.5 Yêu cầu mục đích đào tạo nghề cho ngƣời lao động bị thu hồi đất 49 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 49 2.3.1 Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất 49 2.3.2 Thực trạng nhu cầu đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất 50 2.3.3 Thực trạng chƣơng trình đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất 54 2.3.4 Thực trạng hình thức, phƣơng pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất 58 2.3.5 Đánh giá kết đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất 61 2.4 NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 64 2.4.1 Thành công công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất 64 2.4.2 Hạn chế công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất 65 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 66 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 68 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 68 3.1.1 Quy hoạch phát triển thị hố địa bàn thành phố Đồng Hới đến năm 2020 68 3.1.2 Dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất thành phố giai đoạn 2014 - 2020 72 3.1.3 Quan điểm, phƣơng hƣớng đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất 75 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 76 3.2.1 Xác định rõ mục tiêu đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất 76 3.2.2 Xác định nhu cầu đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất 77 3.2.3 Đổi chƣơng trình đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất 78 3.2.4 Lựa chọn hình thức, phƣơng pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất có hiệu 80 3.2.5 Tăng cƣờng đánh giá kết đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất 81 3.2.6 Các giải pháp khác 81 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ANQP : An ninh quốc phòng CNH - HĐH : Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CNXD : Cơng nghiệp xây dựng ĐTH : Đơ thị hóa HĐND : Hội đồng nhân dân KCN : Khu công nghiệp KT – XH : Kinh tế - Xã hội LĐ – TBXH : Lao động - Thƣơng binh xã hội LĐNT : Lao động nông thôn NLTS : Nông lâm thủy sản THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TP : Thành phố UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Tiêu chí phân loại đào tạo, bồi dƣỡng, đào tạo lại 2.1 Cơ cấu sử dụng đất thành phố Đồng Hới năm 2010-2012 33 2.2 Cơ cấu GDP theo khu vực 35 2.3 Thống kê dân số, lao động thành phố Đồng Hới năm 2012 2.4 36 Diện tích đất đƣợc thu hồi giải tỏa địa bàn thành phố Đồng Hới 42 2.5 Số hộ dân hàng năm có đất đƣợc thu hồi 44 2.6 Số lao động bị việc làm việc thu hồi đất 45 2.7 Trình độ học vấn lao động tuộc diện thu hồi đất 47 2.8 Cơ cấu tuổi lao động thuộc diện thu hồi đất 48 2.9 Cơ cấu lao động 52 2.10 Số lƣợng lao động có nhu cầu học nghề 53 2.11 Danh mục đào tạo nghề, thời gian đào tạo 60 2.12 Lao động thuộc diện thu hồi đất đƣợc đào tạo nghề 62 2.13 Lao động thuộc diện thu hồi đất đƣợc đào tạo nghề 64 3.1 Số hộ di dời giải tỏa chia theo nhân có nhu cầu học nghề năm 2014 3.2 73 Hộ di dời giải tỏa chia theo nhân khẩu, tuổi lao động năm 2014 74 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong q trình cơng nghiệp hố, đại hố kinh tế nƣớc ta, q trình thị hố diễn với tốc độ ngày nhanh Tỉnh Quảng Bình nói chung thành phố Đồng Hới nói riêng khơng nằm ngồi xu Tuy nhiên, q trình thị hố, đặc biệt vùng thuộc diện thu hồi đất đặt nhiều vấn đề kinh tế, xã hội cần giải quyết: hàng nghìn hộ nơng dân đất sản xuất, thiếu việc làm nên thu nhập thấp giảm dần; tệ nạn xã hội phát triển; môi trƣờng sinh thái bị ảnh hƣởng nghiêm trọng; phân hoá thu nhập đời sống nội dân cƣ tăng lên Bên cạnh đó, q trình chuyển đổi nghề nghiệp tìm kiếm việc làm họ khó khăn trình độ, tay nghề khơng có, lạ lẫm với kỹ làm việc mơi trƣờng cơng nghiệp Chính vậy, đào tạo nghề để tạo việc làm cho ngƣời nông dân thuộc diện thu hồi đất nhằm ổn định sống lâu dài cho ngƣời dân địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vấn đề cần thiết đòi hỏi quyền cấp phải quan tâm Do đó, tơi chọn nghiên cứu đề tài: “Giải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất địa bàn thành phố Đồng Hới” Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Làm rõ sở lý luận đào tạo nghề cho lao động - Phân tích, đánh giá khái quát thực trạng công tác đào tạo nghề cho ngƣời lao động thuộc diện thu hồi đất địa bàn thành phố Đồng Hới năm gần - Đề xuất giải pháp cần thiết nhằm đẩy mạnh hoàn thiện việc đào tạo nghề cho ngƣời lao động thuộc diện thu hồi đất địa bàn thành phố Đồng Hới q trình thị hố Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến việc đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Chủ yếu tập trung đối tƣợng thuộc diện thu hồi đất địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có tham khảo kinh nghiệm thành phố khác Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, thống kế, so sánh, đánh giá, dự báo, điều tra khảo sát Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo luận văn đƣợc chia làm chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận đào tạo nghề Chƣơng 2: Thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất địa bàn thành phố Đồng Hới Chƣơng 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất địa bàn thành phố Đồng Hới Tổng quan tài liệu nghiên cứu Vấn đề đào tạo nghề cho ngƣời lao động nhu cầu cấp bách đặc biệt đối tƣợng lao động thuộc diện thu hồi đất Ở tỉnh Quảng Bình nhƣ tỉnh thành phố khác nƣớc có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học, luận văn thạc sĩ, tiến sĩ đề cập đên vấn đề nhiều góc độ phạm vi hẹp rộng khác nhƣ: - Đề tài cấp Nhà nƣớc Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ƣơng “nghiên cứu dự bán chuyển dịch cấu lao động nông nghiệp, nông thôn 77 lƣợng tốt cho chủ lao động tạo hội việc làm tốt cho ngƣời lao động bị thu hồi đất Từ đó, giảm tỷ lệ thất nghiệp đồng thời tăng thời gian sử dụng lao động bị thu hồi đất Nâng cao chất lƣợng nguồn lao động nhƣ tăng mức đầu tƣ dạy nghề Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo Từng bƣớc nâng cấp, phát triển sở dạy nghề Chú trọng đào tạo nhân lực chuyên môn cao cho ngành kinh tế mũi nhọn Số lƣợt ngƣời thuộc diện thu hồi đất đƣợc đào tạo nghề trung bình năm 2.000 lƣợt ngƣời Đến năm 2015 lao động bị thu hồi đất qua đào tạo đạt 50%, năm 2020 đạt 75% 3.2.2 Xác định nhu cầu đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất Phát triển lực lƣợng lao động nƣớc phát triển nói chung, Việt Nam thành phố Đồng Hới nói riêng thực chất nâng cao chất lƣợng lao động, nâng cao trình độ tay nghề, trình độ công nghệ Muốn ngƣời lao động phải đƣợc đào tạo nghề Một thực tế thành phố Đồng Hới cho thấy lao động nông nghiệp thất nghiệp ngày nhiều yêu cầu trình độ chuyên môn nghề nghiệp ngành nghề khác lại cao, lao động nông nghiệp, nông thôn đƣợc đào tạo chƣa cao Điều làm cho số lao động kiếm đƣợc việc làm không cao Hơn nữa, q trình thị hóa, lao động nơng nghiệp bị thu hồi đất ngày nhiều Để giải việc làm cho số lao động này, đòi hỏi phải đào tạo họ kỹ chuyên môn cần thiết cho công việc Qua kết điều tra thực trạng đào tạo tự đào tạo nghề thành phố Đồng Hới năm 2012 cho thấy toàn thành phố có 10.000 ngƣời độ tuổi lao động đƣợc đào tạo nghề dƣới hình thức Tuy nhiên, đa số ngƣời lao động học hỏi kỹ nghề nghiệp từ trƣờng lớp mà theo hình thức tự học nghề, truyền nghề 78 Số lƣợng trƣờng dạy nghề thành phố có nhƣng chƣa khuyến khích đƣợc nhiều ngƣời lao động tới để học Vì để đào tạo nghề có hiệu thành phố cần phải điều tra, xác định nhu cầu học nghề ngƣời lao động cách thật xác Mục đích ngƣời học nghề lao động thuộc diện thu hồi đất có nhiều dạng: học để nâng cao tay nghề nghề có, học để chuyển nghề phụ thành nghề tƣơng lai; học để tìm việc làm khơng đất sản xuất nơng nghiệp Theo mục đích khác mà nhu cầu học nghề cụ thể khác Vì vậy, trƣớc xây dựng chƣơng trình, kế hoạch đào tạo phải thăm dò nắm bắt nhu cầu ngƣời học nghề Cần nắm nhu cầu lao động cần đào tạo cho loại nghề, lĩnh vực, kế hoạch dạy nghề phải cụ thể, vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng, doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh dịch vụ Để thực điều cần phải nắm rõ tâm tƣ nguyện vọng ngƣời dân sau thu hồi đất để từ mở lớp đào tạo cho hợp lý Cần hƣớng mạnh đến công tác tƣ vấn học nghề phù hợp với điều kiện ngƣời học, giới thiệu việc làm, chọn nghề để dạy sở nhu cầu học nghề việc làm lao động thuộc diện thu hồi đất, chọn nghề phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng nhu cầu sử dụng lao động doanh nghiệp, liên kết với doanh nghiệp việc cam kết dạy nghề theo đặt hàng 3.2.3 Đổi chƣơng trình đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất Trên phạm vi thành phố, chƣơng trình đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất cần thiết phải đổi với nội dung sau: Đổi phát triển chƣơng trình, giáo trình, học liệu dạy nghề cho lao động theo yêu cầu thị trƣờng lao động, thƣờng xuyên cập nhật kỹ thuật, 79 công nghệ Chú trọng giáo dục hƣớng nghiệp, tập trung phát triển đào tạo nghề, đào tạo công nhân kỹ thuật cao phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thành phố phục vụ xuất lao động Huy động cán kỹ thuật, kỹ sƣ, nghệ nhân ngƣời lao động có tay nghề cao doanh nghiệp sở sản xuất kinh doanh, trung tâm khuyến lâm ngƣ, nông dân sản xuất giỏi tham gia xây dựng chƣơng trình, giáo trình, học liệu dạy nghề cho lao động Ví dụ: Đối với ngƣời lao động dƣới 40 tuổi: cần gửi họ đến trƣờng đào tạo nghề ngắn hạn, đào tạo nghề chỗ, thành lập tổ chức khuyến nông để dạy kỹ chuyên môn cần thiết cho họ Đối với ngƣời lao động 40 tuổi: thực biện pháp đào tạo nghề chỗ, truyền nghề học nghề thông qua tổ chức khuyến nông Đối với ngƣời 60 tuổi ngƣời ngồi độ tuổi lao động cần phải có biện pháp khác nhƣ tiến hành thành lập tổ chức, hiệp hội cảnh, vật ni tổ chức khác để họ tham gia truyền đạt kinh nghiệm sản xuất cho ngƣời lao động trẻ tuổi Chƣơng trình dạy nghề phải có nội dung kiến thức kinh doanh khởi doanh nghiệp để ngƣời lao động sau học nghề biết huy động vốn, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa Đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất không nên kéo dài, chƣơng trình đào tạo phải điều chỉnh phù hợp với trình độ, kiến thức lao động thuộc diện thu hồi đất, tập trung thời gian vào việc thực hành nghề để ngƣời lao động nắm bắt kiến thức nhanh, dễ nhớ Trên thực tế việc xác định chƣơng trình đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất tiến hành nhƣng chƣa thật linh hoạt phù hợp với đa dạng đối tƣợng học viên Các chƣơng trình trọng lĩnh vực nông, lâm, ngƣ nghiệp Tuy nhiên số lƣợng đào tạo quy cho 80 đối tƣợng ít, cần đổi nội dung chƣơng trình đào tạo trọng đến ngành nghề phi nông nghiệp cho lao động thuộc diện thu hồi đất đặc biệt ngành nghề truyền thống mạnh địa phƣơng 3.2.4 Lựa chọn hình thức, phƣơng pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất có hiệu Cần phải nghiên cứu mở lớp đào tạo nghề ngắn hạn dài hạn phù hợp với hoàn cảnh ngƣời lao động địa bàn thành phố, phù hợp với trình độ chun mơn khả phát triển địa bàn thành phố Trƣớc mắt, thành phố chƣa thể thoả mãn đƣợc nhu cầu đào tạo học nghề ngƣời lao động, hàng năm phải xây dựng kế hoạch tuyển học viên cách cụ thể Trong trình chiêu sinh, tuỳ tình hình cụ thể áp dụng hình thức cử hay tuyển kết hợp cử, tuyển Làm nhƣ hoạt động đào tạo dạy nghề thành phố diễn theo kế hoạch, phù hợp với yêu cầu phát triển khác khơng gặp khó khăn khâu xếp bố trí cơng việc sau Hiện địa bàn thành phố Đồng Hới diễn chủ yếu hai hình thức đào tạo, đào tạo tập trung đào tạo phân tán, hƣớng sử dụng đội ngũ giáo viên có hai nguồn: lực lƣợng giáo viên chuyên nghiệp trƣờng chuyên nghiệp đóng địa bàn lực lƣợng thợ lành nghề có sở sản xuất, nghề tiểu thủ công nghiệp nhà Trƣớc hết cần có sách thoả đáng để huy động lực lƣợng giáo viên thuộc hai nguồn tham gia đào tạo dạy nghề cho ngƣời lao động thuộc diện thu hồi đất thành phố Liên kết với doanh nghiệp để kết hợp mơ hình vừa đào tạo vừa làm để nâng cao trình độ tay nghề tăng thu nhập cho ngƣời lao động 81 3.2.5 Tăng cƣờng đánh giá kết đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất Để thực đánh giá có hiệu quả, công tác đánh giá cần tập trung vào vấn đề sau: Xây dựng tiêu chí đánh giá kết đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất Ví dụ nhƣ khả tiếp thu ngƣời học, hội tìm kiếm việc làm sau đƣợc đào tạo Tổ chức đánh giá tình hình thực việc đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất cấp hàng năm, kỳ cuối kỳ tất xã, phƣờng Chú ý đến đơn vị nằm chƣơng trình ƣu tiên, sở đào tạo nghề tƣ nhân Lấy ý kiến từ ngƣời lao động bị thu hồi đất xem sống họ nhƣ sau đƣợc đào tạo nghề để có kết khách quan từ việc đào tạo Để làm tốt vấn đề quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất cần bố trí cán chun trách cơng tác dạy nghề thuộc Phòng Lao động thƣơng binh xã hội thành phố Các vấn đề cần đƣợc triển khai sớm, triển khai nghiêm túc vấn đề đào tạo nghề cho lao động … thành phố Đồng Hới phức tạp Tính chất phức tạp biểu ngành nghề đào tạo đa dạng, hình thức đào tạo phong phú vấn đề kinh tế thị trƣờng tác động mạnh mẽ 3.2.6 Các giải pháp khác a Nâng cao nhận thức xã hội đào tạo nghề - Nâng cao nhận thức cán cấp, ngành, đồn thể; cán cơng chức xã, phƣờng tầm quan trọng công tác dạy nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất việc tạo việc làm tăng thu nhập, nâng cao 82 chất lƣợng nguồn nhân lực -Tuyên truyền tƣ vấn học nghề việc làm cho lao động thuộc diện thu hồi đất + Tăng cƣờng tuyên truyền chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc đào tạo nghề cho lao động thuộc diệnt hu hồi đất, tƣ vấn học nghề, giới thiệu việc làm miễn phí vận động lao động thuộc diện thu hồi đất tham gia học nghề + Xây dựng chuyên mục, chuyên trang phƣơng tiện đại chúng nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trƣơng Đảng, sách, pháp luật Nhà nƣớc đào tạo nghề, vai trò vị trí đào tạo nghề phát triển kinh tế - xã hội, phổ biến mơ hình dạy nghề hiệu để ngƣời lao động thuộc diện thu hồi đất hiểu tích cực tham gia học nghề - Đối tƣợng nhắm tới công tác đào tạo nghề phần lớn em hộ nông dân bị thu hồi đất Đây đối tƣợng độ tuổi niên, học kỹ thuật cho phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, thị trƣờng lao động nghề chƣa có chƣơng trình, giáo trình học liệu dạy nghề chuẩn để tổ chức dạy nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất b Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán quản lý dạy nghề Căn thực trạng đội ngũ giáo viên dạy nghề, ngƣời tham gia dạy nghề cán quản lý dạy nghề sở tham gia dạy nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất để từ xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dƣỡng nhằm đáp ứng đủ số lƣợng, chất lƣợng giáo viên, ngƣời tham gia dạy nghề cán quản lý dạy nghề Huy động ngƣời có đủ điều kiện tham gia dạy nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất Báo cáo nhu cầu bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm kỹ nghề cho giáo viên, nghiệp vụ quản lý dạy nghề tƣ vấn chọn nghề, tìm tự tạo việc làm 83 cho lao động thuộc diện thu hồi đất cho cán quản lý sở dạy nghề địa bàn thành phố để có kế hoạch tổ chức lớp bồi dƣỡng c Đa dạng hoá, xã hội hoá, liên kết, hợp tác đào tạo nghề Tăng cƣờng chƣơng trình hợp tác sở dạy nghề với doanh nghiệp việc xây dựng chƣơng trình, thực hành, tƣ vấn giới thiệu việc làm để đào tạo theo địa Chú trọng chƣơng trình dạy nghề theo hình thức kèm cặp, truyền nghề làng nghề doanh ngiệp; nghiên cứu triển khai hình thức vừa học vừa làm, học từ xa, tự học có hƣớng dẫn, học qua phƣơng tiện đại chúng Đối với ngành sản xuất công nghiệp: sở dạy nghề cần liên kết với doanh nghiệp nhằm đào tạo lao động phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp Đặc biệt, nên đào toạ ngành nghề theo mơ hình chun mơn hố doanh nghiệp Đối với ngành nông nghiệp: Cơ sở dạy nghề kết hợp chặt chẽ với hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội nông dân, hội làm vƣờn, hội sinh vật cảnh Từng vùng có đặc điểm đất đai, khí hậu phù hợp với loại giông, vật nuôi đặc trƣng mà sở đào tạo nghề chƣa hoạc khó nắm bắt đƣợc Vì vậy, kết hợp với hội tìm đƣợc giải pháp đào tạo nghề phù hợp, hiệu nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình, trang trại mạng lại lợi ích kinh tế cao Đồng thời, hội viên hội giúp mặt nhƣ vốn, giống cây, kinh nghiệm chăm sóc tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế gia đình d Hồn thiện chế, sách hỗ trợ học nghề tìm kiếm việc làm Điều chỉnh định mức kinh phí cho ngành nghề cụ thể dựa khảo sát thực tế 84 Ngày 27 tháng 11 năm 2009 Chính phủ ban hành định 1956/QĐ – CP phê duyệnt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 Mục tiêu đề án đào tạo nghề cho 12 triệu lao động nông thôn bồi dƣỡng cho 01 triệu lƣợt cán công chức xã; nâng cao chất lƣợng hiệu đào tạo nghề, nhằm đào tạo việc làm, tăng thu nhập lao động nơng thơn, góp phần chuyển dịch cấu lao động cấu kinh tế; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức xã có lĩnh trị vững vàng, có trình độ lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lú hành chính, điều hành kinh tế - xã hội thực thi cơng vụ phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn Theo đó, lao động nông thôn tham gia học nghề ngƣời hƣởng sách ƣu đãi ngƣời có cơng cách mạng, hộ nghèo, ngƣời dân tộc thiểu số, ngƣời tàn tật, ngƣời bị thu hồi đất canh tác đƣợc hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn với mức 3.000.000đ/ngƣời/khố học, đƣợc hỗ trợ tiền ăn 15.000đ/ngày, lao động học nghề xa nơi cƣ trú 15km, đƣợc hỗ trợ chi phí tàu xe 200.000đ/ngƣời/khố học Đối với lao động nơng thôn thuộc diện hộ cận nghèo (mức thu nhập tối đa 150% thu nhập hộ nghèo) đƣợc hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn với mức 2.500.000đ/ngƣời/khố học Đối với lao động nơng thơn khác, đƣợc hỗ trợ 2.000.000đ/ngƣời/khố học; bên cạnh đó, lao động nơng thôn học nghề đƣợc vay vốn để học nghề theo quy định hành tín dụng học sinh sinh viên, sau học nghề có việc làm ổn định nơng thơn đƣợc ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất khoản vay học nghề Đối với lao động nông thôn ngƣời dân tộc thiểu số thuộc diện đƣợc hƣởng sách ƣu đãi ngƣời có cơng cách mạng, hộ nghèo hộ có thu nhập tối đa 150% thu nhập hộ nghèo tham gia khố học trình độ trung cấp, cao đẵng nghề đƣợc hƣởng sách dạy nghề học sinh dân tộc thiểu số nội trú Có sánh ƣu đãi thuế cho thuê mặt bằng, vay vốn đổi công 85 nghệ với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế thu hút đối tƣợng lao động thuộc diện thu hồi đất vào làm việc; khai thác phát triển ngành nghề tiểu thủ cơng nghiệp, có đầu ổn định, truyền nghề cho đối tƣợng lao động thuộc diện thu hồi đất để tổ chức tạo việc làm Đối với lao động có độ tuổi từ 35 trở lên, đề nghị hỗ trợ thêm kinh phí để sở dạy nghề tổ chức lớp quy mô nhỏ (10 - 15 ngƣời), thời gian đào tạo linh hoạt tăng thêm phần thực hành Đối với lao động thuộc diện thu hồi đất sau học xong nghề sơ cấp cần nghiên cứu ban hành sách tạo vốn vay để họ tự học tập nâng cao trình độ học vấn, chun mơn, kỹ nghề nghiệp, ngoại ngữ để ổn định việc làm hƣớng tới thu nhập cao Nghiên cứu tổ chức đấu thầu đào tạo nghề dựa tiêu chí nhƣ số lƣợng học viên, thời gian đào tạo, mức kinh phí dạy nghề, số học viên tìm đƣợc việc làm với nghề đƣợc đào tạo sau tốt nghiệp Định kỳ tổ chức đánh giá, kiểm định chất lƣợng dạy nghề sở đào tạo Triển khai chế lồng ghép hỗ trợ dạy nghề với chƣơng trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa, hỗ trợ cho vay vốn tạo việc làm để huy động nhiều nguồn lực cho phổ cập nghề tạo việc làm cho đối tƣợng lao động thuộc diện thu hồi e Giám sát chặt chẽ trình đào tạo cho lao động bị thu hồi đất doanh nghiệp Trên địa bàn Đồng Hới có nhiều dự án cơng nghiệp xây dựng đƣợc tiến hành Đây nơi có tiềm lực giúp giải số lƣợng lao động bị thu hồi đất khơng có việc làm Tuy nhiên, lực lƣợng lao động thƣờng không đáp ứng đƣợc yêu cầu chủ đầu tƣ Vì vậy, ta cần đề sách, buộc chủ dự án phải tiến hành đào tạo số lƣợng lao động 86 này, đồng thời phải tiến hành tuyển dụng ký hợp đồng dài hạn với họ Các quan chức ngồi việc hỗ trợ đào tạo nghề cơng nghiệp cho ngƣời lao động nhƣ điện, điện tử, khí, động lực, trung tâm đào tạo nghề cần phải tiến hành kiểm tra sát sao, tránh tình trạng doanh nghiệp nhận lao động theo hình thức đối phó, nhận làm thời gian kiếm lý để sa thải họ Tạo mối quan hệ doanh nghiệp, chủ đầu tƣ với trƣờng lớp đào tạo nghề hƣớng tới đào tạo nghề theo nhu cầu doanh nghiệp Từ đó, đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa dạy nghề, quy hoạch phát triển mạng lƣới sở dạy nghề, đa dạng hóa ngành nghề đào tạo đáp ứng đƣợc nhu cầu học nghề ngƣời lao động nhƣ nhu cầu nhà tuyển dụng 87 KẾT LUẬN Trong q trình thị hố khu vực ngoại thành diễn mạnh mẽ nhƣ nay, với việc diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp cách ghê gớm làm cho tình trạng nơng dân bị sản xuất việc làm tăng lên nhanh chóng Điều đặt yêu cầu cấp bách cho vấn đề giải việc làm cho ngƣời lao động bị đất xã, phƣờng trực thuộc thành phố Đồng Hới, yêu cầu đào tạo nghề đƣợc coi yếu tố đóng vai trò quan trọng Luận văn đƣợc thực phƣơng pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, so sánh từ thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất địa bàn thành phố Đồng Hới thời gian qua Phân tích vấn đề sách đào tạo nghề gắn chặt với giải việc làm phát triển kinh tế - xã hội thành phố Luận văn rút số nhận xét nhƣ sau: Đào tạo nghề phần quan trọng đào tạo nguồn nhân lực, giải pháp đột phá chiến lƣợc phát triển kinh tế – xã hội nhằm phát triển nhanh đội ngũ lao động qua đào tạo nghề, xây dựng đội ngũ “công nhân trí thức” phục vụ nghiệp CNH – HĐH thành phố Phát triển đào tạo nghề theo hƣớng chuẩn hoá, đại hố cách tồn diện đồng từ mục tiêu, nội dung chƣơng trình đào tạo, phƣơng pháp đào tạo, phƣơng pháp đánh giá kết học tập, đội ngũ giáo viên, sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề Trong thời gian qua, nhiều bất cập, yếu kém, song việc đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất góp phần tích cự vào phát triển kinh tế - xã hội Căn vào chủ trƣơng Đảng, pháp luật nhà nƣớc đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất, Luận văn đƣa số kiến 88 nghị giải pháp để đạt đƣợc hiệu cao công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất Mặc dù cố gắng, song hạn chế tài liệu nghiên cứu khả thân nên luận văn chắn không tránh khỏi sai sót định Các giải pháp đề bám chặt vào chủ trƣơng, sách chung, song có phân tích, nhận định mang tính chủ quan tất yếu cá nhân, tác giả thật mong muốn nhận đƣợc góp ý từ thầy đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện q trình hồn thành đề tài TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê Xuân Bá (2009), Nghiên cứu dự báo chuyển dịch cấu lao động nông nghiệp, nông thôn giải pháp giải việc làm q trình Cơng Nghiệp Hố – Hiện đại hố, Đơ thị hố, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ƣơng Hà Nội [2] Chi cục Thống kê thành phố Đồng Hới (2010), Niên giám thống kê, Đồng Hới, Quảng Bình [3] Chi cục Thống kê thành phố Đồng Hới (2011), Niên giám thống kê, Đồng Hới, Quảng Bình [4] Chi cục Thống kê thành phố Đồng Hới (2012), Niên giám thống kê, Đồng Hới, Quảng Bình [5] Chỉ thị số 11/2006/CT – TTg thủ tƣớng Chính phủ, giải pháp hổ trợ dạy nghề việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp [6] Công văn số 5949/UBND – VX, ngày 19 – 10 – 2005, việc uỷ thác vốn ngân sách thực Quyết định số 65/2005/QĐ – UBND [7] Nguyễn Sinh Cúc (2008), “Phát triển khu công nghiệp vùng đồng sông Hồng vấn đề đất nông nghiệp”, Đề tài nghiên cứu khoa học [8] Đỗ Thị Hằng, Đỗ Thị Kim Thoa (2010), Vai trò Nhà nuớc việc đào tạo nghề - nhìn từ góc độ kinh tế học [9] Vũ Thị Mão (2007), Lao động việc làm nông nghiệp, nơng thơn, Cơ quan chủ trì Viện sách chiến lƣợc nông nghiệp, nông thôn, Hà Nội [10] Chu Tiến Quang (2009), Một số quan điểm định hướng giải pháp tạo việc làm sử dụng lao động nông thôn điều kiện kinh tế nay, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ƣơng [11] Nguyễn Đình Quyết (2010), “Giải việc làm cho ngƣời thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp NASICO”, Tạp chí cộng sản, ngày 12/06/2010 [12] Quyết định số 103/2008/QĐ – TTg Thủ tƣớng phủ, việc phê duyệt đề án Hỗ trợ niên học nghề tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015 [13] Quyết định số 1956/QĐ – TTg thủ tƣớng phủ, Phê duyệt đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” [14] Quy hoạch tổng thể thành phố Đồng Hới đến năm 2020; [15] Phạm Quang Tín (2006), Thực trạng việc làm người lao động hộ dân thuộc diện thu hồi đất tỉnh Quảng Nam [16] Trang thông tin điện tử Quảng Bình; [17] UBND tỉnh Quảng Bình (2010), Kế hoạch triển khai thực đề án Phát triển nguồn nhân lực qua đào tạo nghề tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 2015, Đồng Hới, Quảng Bình [18] UBND tỉnh Quảng Bình (2010), Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2010-2015, Đồng Hới, Quảng Bình [19] UBND tỉnh Quảng Bình (2011), Chương trình xóa đói giảm nghèo-giải việc làm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015, Đồng Hới, Quảng Bình [20] UBND thành phố Đồng Hới (2010), Dự báo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Đồng Hới thời kỳ 2010-2015, 2020, Đồng Hới, Quảng Bình [21] UBND thành phố Đồng Hới (2010), Cơ cấu lao động thành phố Đồng Hới, Đồng Hới, Quảng Bình [22] UBND thành phố Đồng Hới (2010), Báo cáo kết thực số tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2005 -2010 phương hướng kế hoạch giai đoạn 2010-2015, Đồng Hới, Quảng Bình [23] UBND thành phố Đồng Hới (2011), Báo cáo kết điều tra lao động, việc làm thành phố Đồng Hới từ năm 2006-2011, Đồng Hới, Quảng Bình ... YÊU CẦU ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THU C DIỆN THU HỒI ĐẤT 25 1.3.1 Đặc điểm lao động thu c diện thu hồi đất 25 1.3.2 Yêu cầu đào tạo nghề cho lao động thu c diện thu hồi đất 26 1.3.3... nghề cho lao động thu c diện thu hồi đất 58 2.3.5 Đánh giá kết đào tạo nghề cho lao động thu c diện thu hồi đất 61 2.4 NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO. .. TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THU C DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 49 2.3.1 Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo nghề cho lao động thu c diện thu hồi đất 49
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn thành phố đồng hới , Giải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn thành phố đồng hới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn