Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cao su việt hàn

106 23 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:35

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ NGỌC TRÚC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CAO SU VIỆT HÀN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ NGỌC TRÚC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CAO SU VIỆT HÀN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ BÍCH THU Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả NGƠ NGỌC TRÚC MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu tham khảo CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Mục đích đào tạo nguồn nhân lực 1.1.3 Ý nghĩa đào tạo nguồn nhân lực 1.1.4 Các mối quan hệ đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 10 1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 11 1.2.1 Xác định mục tiêu đào tạo 12 1.2.2 Xác định nội dung kiến thức cần đào tạo 13 1.2.3 Xây dựng kế hoạch đào tạo 15 1.2.4 Lựa chọn phương pháp đào tạo 20 1.2.5 Chuẩn bị kinh phí cho đào tạo 24 1.2.6 Đánh giá kết đào tạo 25 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 27 1.3.1 Các nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi 27 1.3.2 Các nhân tố thuộc thân doanh nghiệp 29 1.3.3 Các nhân tố thuộc người lao động 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CAO SU VIỆT HÀN 33 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CƠNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 33 2.2.1 Đặc điểm công tác tổ chức công ty 33 2.2.2 Đặc điểm nguồn lực công ty ảnh hưởng đến công tác đào tạo NNL 35 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CAO SU VIỆT HÀN 42 2.2.1 Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo 42 2.2.2 Thực trạng xác định nội dung kiến thức cần đào tạo 43 2.2.3 Thực trạng việc xây dựng kế hoạch đào tạo công ty thời gian gần 44 2.2.4 Các phương pháp đào tạo mà công ty lựa chọn 49 2.2.5 Chi phí cho đào tạo cơng ty 51 2.2.6 Thực trạng việc đánh giá kết đào tạo 53 2.2.7 Chính sách người đào tạo công ty 53 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 55 2.3.1 Đánh giá chung công tác đào tạo nguồn nhân lực 55 2.3.2 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CAO SU VIỆT HÀN TRONG THỜI GIAN ĐẾN 59 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 59 3.1.1 Quan điểm, mục tiêu định hướng phát triển ngành cao su 59 3.1.2 Định hướng phát triển công ty 60 3.1.3 Một số quan điểm có tính ngun tắc đề xuất giải pháp 61 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 62 3.2.1 Hoàn thiện việc xác định mục tiêu đào tạo 62 3.2.2 Hoàn thiện việc xác định nội dung kiến thức cần đào tạo 62 3.2.3 Thực việc xây dựng kế hoạch đào tạo 64 3.2.4 Thực việc lựa chọn phương pháp đào tạo 75 3.2.5 Dự tính sử dụng hiệu kinh phí đào tạo 76 3.2.6 Thực việc đánh giá kết đào tạo 77 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP BỔ TRỢ 80 3.3.1 Hồn thiện sách tiền lương 80 3.3.2 Xây dựng thực sách sử dụng NNL sau đào tạo 80 3.3.3 Xây dựng văn hóa tổ chức học tập môi trường làm việc công ty 80 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 81 3.4.1 Đối với Trung ương 81 3.4.2 Đối với tỉnh Quảng Nam 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản lý DN : Doanh nghiệp NLĐ : Người lao động NNL : Nguồn nhân lực NXB : Nhà xuất TNHH : Trách nhiệm hữu hạn MTV : Một thành viên DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Sự khác nghiên cứu tình đóng vai 23 1.2 Mơ hình đánh giá Donald Kir Patrick 26 2.1 Số lượng cấu lao động công ty qua năm 36 2.2 Số lượng cấu lao động theo tính chất cơng việc 36 2.3 Cơ cấu lao động phân theo giới tính năm 2013 38 2.4 Tình hình lao động phân theo trình độ chun mơn 39 2.5 Tình hình tài cơng ty qua năm 41 2.6 Kết sản xuất kinh doanh qua năm 42 2.7 Nội dung kiến thức đào tạo cho nhân viên qua năm 44 2.8 Chuyên môn nghiệp vụ cần đào tạo công ty năm 2014 46 2.9 Tình hình lao động đào tạo công ty qua năm 47 2.10 Thời gian đào tạo cơng ty qua năm 48 2.11 Tình hình đào tạo theo kiểu dẫn cơng việc qua năm 49 2.12 Tình hình bổ nhiệm, luân chuyển CBQL qua năm 50 2.13 Tổng hợp chi phí cho hoạt động đào tạo 52 2.14 Tỷ trọng chi phí đào tạo/Tổng chi phí giai đoạn 2010-2013 52 3.1 Một số đối tượng nội dung kiến thức đào tạo 64 3.2 Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ theo vị trí cơng việc 65 3.3 Bảng tự đánh giá lực cá nhân theo vị trí cơng tác 66 3.4 Bảng nhận xét, đánh giá lực cá nhân theo vị trí cơng tác 67 3.5 Bảng tổng hợp đánh giá lực cá nhân 69 3.6 Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo nhằm cải thiện kỹ 70 3.7 Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo nhằm chuẩn bị nguồn nhân 71 lực tương lai 3.8 Đánh giá lực cho vị trí cơng nhân lao động trực tiếp 72 3.9 Bảng nhận xét, đánh giá lực công nhân lao động 73 trực tiếp 3.10 Thời gian thực chương trình đào tạo 74 3.11 Dự tính chi phí đào tạo/Tổng chi phí giai đoạn 2014-2016 77 3.12 Phiếu đánh giá chất lượng, hiệu khóa đào tạo 78-79 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình, biểu đồ Tên hình Trang 1.1 Nội dung công tác đào tạo NNL 12 1.2 Tiến trình xác định nhu cầu đào tạo nhân viên 16 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý 34 2.2 Số lượng lao động theo tính chất cơng việc 37 2.3 Cơ cấu số lượng, trình độ lao động qua năm 40 ... TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CAO SU VIỆT HÀN 33 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 33 2.2.1 Đặc điểm công tác tổ chức công. .. tác tổ chức công ty 33 2.2.2 Đặc điểm nguồn lực công ty ảnh hưởng đến công tác đào tạo NNL 35 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CAO SU VIỆT HÀN ... đến công tác đào tạo NNL nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển DN - Đánh giá thực trạng công tác đào tạo NNL Công ty cao su Việt Hàn thời gian qua - Đề xuất định hướng giải pháp đào tạo NNL Công ty cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cao su việt hàn , Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cao su việt hàn

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn