Tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoà vang thành phố đà nẵng

107 24 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN VIỆT HÙNG TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÒA VANG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN VIỆT HÙNG TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÒA VANG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 60 34 30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phan Việt Hùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM SOÁT 1.1.1 Giới thiệu chung kiểm soát 1.1.2 Q trình kiểm sốt 1.1.3 Các loại hình kiểm soát 10 1.1.4 Rủi ro 14 1.2 KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU XDCB TỪ NSNN QUA KBNN 15 1.2.1 Khái niệm vốn đầu XDCB từ NSNN 15 1.2.2 Kiểm soát toán vốn đầu XDCB từ NSNN qua KBNN 16 1.2.3 Các tiêu đánh giá kết kiểm soát 28 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát toán vốn đầu 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦUTƯ XDCB TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÒA VANG 32 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC HỊA VANG 32 2.1.1 Q trình hình thành phát triển KBNN Hòa Vang 32 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ KBNN Hòa Vang 32 2.1.3 cấu tổ chức KBNN Hòa Vang 34 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU XDCB TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÒA VANG 34 2.2.1 Đặc điểm môi trường kiểm soát toán vốn đầu XDCB 34 2.2.2 Đánh giá rủi ro kiểm soát toán vốn đầu XDCB 41 2.2.3 Thực trạng hoạt động kiểm soát 45 2.2.4 Thực trạng hệ thống thông tin phục vụ kiểm sốt 57 2.2.5 Thực trạng cơng tác kiểm tra, giám sát 61 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU XDCB TẠI KBNN HÒA VANG 63 2.3.1 Kết đạt 63 2.3.2 Những hạn chế kiểm soát toán vốn đầu 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU XDCB TẠI KBNN HÒA VANG 73 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU XDCB 73 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG KIỂM SOÁT THANH TỐN VỐN ĐẦU XDCB TẠI KBNN HỊA VANG 74 3.2.1 Giải pháp tổ chức máy kiểm soát toán vốn đầu 74 3.2.2 Giải pháp tăng cường kiểm sốt tiếp nhận, ln chuyển, hồn trả hồ sơ thông tin cho khách hàng 81 3.2.3 Giải pháp tăng cường thủ tục kiểm sốt mà qui trình kiểm soát chưa qui định đầy đủ 87 3.2.4 Giải pháp tăng cường thơng tin phục vụ cơng tác kiểm sốt 89 3.2.5 Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 89 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 90 3.3.1 Kiến nghị với quan thẩm quyền ban hành sách chế độ Nhà nước 90 3.3.2 Kiến nghị với UBND huyện Hòa Vang 90 3.3.3 Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước 91 KẾT LUẬN CHƯƠNG 94 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BQLDA Ban quản lý dự án CBKS Cán kiểm soát KBNN Kho bạc Nhà nước KTV Kế toán viên KTT Kế toán trưởng KTKT Kinh tế - Kỹ thuật KT-XH Kinh tế - Xã hội KSNB Kiểm soát nội MLNS Mục lục ngân sách NSNN Ngân sách Nhà nước TABMIS Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc XDCB Xây dựng DANH MỤC BẢNG BIỂU Số Tên bảng hiệu Trang 2.1 Tình hình hoạt động KBNN Hòa Vang (2008-2012) 33 2.2 Nguồn vốn đầu XDCB KBNN Hòa Vang kiểm sốt 37 giai đoạn 2008-2012 2.3 Kết thực kế hoạch vốn đầu XDCB (2008- 40 2012) 2.4 Tình hình tạm ứng tốn tạm ứng KBNN Hòa 52 Vang 2.5 Tình hình giải hồ sơ KBNN Hòa Vang 2008- 57 2012 2.6 Sai sót kiểm sốt tốn vốn đầu phát qua tra (2010 – 2012) 62 DANH MỤC HÌNH VẼ Số Tên bảng Trang 1.1 Mối quan hệ yếu tố hệ thống kiểm sốt 1.2 Sơ đồ qui trình kiểm soát toán vốn đầu XDCB 26 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức KBNN Hòa Vang 34 hiệu DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số Tên bảng Trang cấu nguồn vốn đầu theo kế hoạch vốn bình quân 36 hiệu 2.1 (2008-2012) 2.2 Tỷ lệ giải ngân vốn đầu bình quân (2008-2012) 39 2.3 Tình hình giải hồ sơ tốn vốn đầu 56 KBNN Hòa Vang bình qn (2008-2012) 83 Mẫu số: 04/KSC PHIẾU KIỂM SOÁT TÀI LIỆU SỞ CỦA DỰ ÁN Tên dự án : Trung tâm Văn hóa Thể thao Mã dự án: 7302475 Chủ đầu tư, BQLDA: BQLDA Đầu Xây dựng huyện Hòa Vang Ngày nhận hồ sơ: 12/5/2014 Kết kiểm soát tài liệu sở dự án: Đúng Không Lý qui qui khơng định định qui định 1.Dự tốn chi phí cho cơng tác chuẩn bị đầu duyệt 0 2.Dự án đầu xây dựng cơng trình báo cáo kinh tế - kỹ thuật T 2.Quyết định phê duyệt báo cáo đầu báo cáo kinh tế kỹ thuật T Tổng dự toán dự toán chi tiết 0 4.Quyết định phê duyệt tổng dự toán dự toán chi tiết 0 Phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu T Hợp đồng chủ đầu nhà thầu T Văn cho phép tự thực dự án 0 Văn giao việc hợp đồng nội 0 Tên hồ sơ, tài liệu Lãnh đạo phận Ngày 13 tháng năm 2014 Cán kiểm soát 84 b Bổ sung thêm phiếu kiểm soát sau hồ sơ toán theo nguyên tắc “Thanh toán trước, kiểm sốt sau” Để khắc phục tình trạng CBKS khơng thực kiểm sốt sau kịp thời bỏ sót không kiểm tra cung xác định trách nhiệm CBKS kiểm soát, lưu lại dấu vết kiểm soát hồ sơ tốn, qua kiểm tra, giám sát việc thực kiểm soát CBKS, cần qui định thủ tục kiểm soát nội nội dung kiểm soát sau Tác giả luận văn thiết kế đề nghị bổ sung thêm mẫu “Phiếu kiểm soát sau”(Mẫu số 05/KSC) thực kiểm soát sau hồ sơ toán theo nguyên tắc “Thanh toán trước, kiểm soát sau” Nội dung phiếu tích hợp đầy đủ nội dung kiểm soát mà CBKS phải kiểm tra thực kiểm soát sau Mẫu phiếu 05/KSC in sẵn, thực kiểm soát sau CBKS vào nội dung kiểm soát nêu rõ phiếu để thực kiểm tra Kiểm tra xong nội dung xác định kết kiểm tra vào nội dung đó, ký vào vị trí qui định, trình lãnh đạo phận KSTT phê duyệt kết kiểm soát Sau lưu vào hồ sơ dự án (xem Mẫu số 05/KSC) Trường hợp số chấp nhận tốn số tốn CBKS lập thơng báo kết kiểm soát (Mẫu số 02/KSC - qui định QT 282), báo cáo trưởng phận KSTT để trình lãnh đạo phụ trách ký Thông báo gửi cho BQLDA biết số tiền chênh lệch để BQLDA trừ vào lần toán khối lượng lần sau dự án Phiếu kiểm sốt sau ví dụ minh họa xem Mẫu số 05/KSC (Ghi ví dụ minh họa: hợp đồng qui định đơn vị thi công tự ứng vốn để thi cơng, tốn theo khối lượng XDCB hoàn thành nghiệm thu; tỉ lệ tốn 90% giá trị khối lượng XDCB hồn thành nghiệm thu) 85 Mẫu số: 05/KSC PHIẾU KIỂM SỐT SAU Tên dự án: Trung tâm Văn hóa Thể thao Mã dự án: 7302475 Chủ đầu tư, BQLDA: BQLDA Đầu Xây dựng huyện Hòa Vang Thông báo kết tiếp nhận hồ sơ: Số 15/TB-KBHV, ngày 12/ 5/2014 Kết kiểm soát: ĐVT: đồng Chênh lệch Lý Số đề nghị Số kiểm tra Nội dung kiểm soát BQLDA KBNN (+),(-) chênh lệch = 3-2 1.112.567.089 1.103.745.68 -8.821.403 Khối lượng Giá trị khối lượng hoàn thành Bảng xác định giá trị khối lượng cơng việc hồn thành theo hợp đồng đề nghị tốn bê tơng trụ tầng vượt KL hợp đồng dự toán 0 1.000.000.000 993.371.117 -6.628.883 Thuế giá trị tăng khấu trừ trước (2%) 20.000.000 19.867.422 -132,578 Số đề nghị thu hồi 0 980.000.000 973.503.595 -6.496.305 Giá trị khối lượng hoàn thành Bảng xác định giá trị khối lượng cơng việc phát sinh ngồi hợp đồng đề nghị toán Số tiền đề nghị toán đợt Số tiền chuyển cho đơn vị thụ hưởng Trưởng BP KSTT Ngày 19 tháng năm 2014 Cán kiểm soát Trên sở kết kiểm tra, CBKS thảo thơng báo kết kiểm sốt báo cáo trưởng phận KSTT trình lãnh đạo KBNN Hòa Vang ký gửi cho BQLDA, đề nghị giảm toán vào lần toán sau số tiền 6.628.883 đồng; nguyên nhân khối lượng bê tông trụ tầng vượt khối lượng hợp đồng dự toán duyệt 86 c Thiết kế sử dụng Bảng đối chiếu số liệu kiểm soát toán để phục vụ cơng tác đối chiếu nội Theo qui trình ban hành Quyết định số 282/QĐ-KBNN, hàng tháng hai phận KSTT phận Kế toán phải tiến hành đối chiếu số liệu toán để đảm bảo số liệu hạch toán hai phận khớp đúng, nhiên qui trình khơng qui định mẫu biểu Bảng đối chiếu số liệu Để đảm bảo việc đối chiếu thực đầy đủ, kịp thời, tác giả luận văn nghiên cứu, chuẩn hóa tiêu cần đối chiếu hai phận thiết kế nội dung Bảng đối chiếu số liệu toán vốn đầu để phục vụ cho việc đối chiếu số liệu phận KSTT phận Kế toán hàng tháng (ví dụ minh họa Mẫu xem Mẫu số 06/KSC) Mẫu số : 06/KSC BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU THANH TOÁN VỐN ĐẦU Tháng : 5/2014 ĐVT: đồng Mã dự án Tên dự Mã án nguồn Mục lục ngân sách Chương Số liệu Số liệu phận Chệnh lệch phận KSTT Kế toán (+);(-) Ngành Nội T KT dung Ư Thanh toán Thanh toán T Thanh Ư toán 11 12 KT 7302475 Trung 49 560 579 9301 10 1.000.000.000 1.000.000.000 … … … Tổng cộng 5.241.672.122 5.241.672.122 0 0 tâm VHTT … *Thuyết minh chênh lệch: Hòa Vang, ngày01 tháng năm 2014 Bộ phận KSTT Lập biểu Trưởng phận Hòa Vang, ngày tháng năm 2014 Bộ phận Kế toán Kế toán Kế toán trưởng 87 3.2.4 Giải pháp tăng cường thơng tin phục vụ cơng tác kiểm sốt a Tăng cường quản lý, khai thác chương trình tin học KBNN Hòa Vang sử dụng hai chương trình tin học ĐTKB/LAN TABMIS để phục vụ việc kiểm sốt tốn, theo dõi, tổng hợp tình hình tốn vốn đầu XDCB, hạch tốn NSNN đơn vị Để phục vụ tốt cho công tác kiểm soát, lãnh đạo đơn vị cần sử dụng thành thạo chương trình để khai thác thơng tin liên quan đến tình hình kiểm sốt, tốn vốn đầu XDCB đơn vị, qua nắm bắt kịp thời vấn đề liên quan nhằm phục vụ cho công tác lãnh đạo điều hành Để đảm bảo thông tin chương trình đầy đủ, xác phục vụ tốt cho cơng tác kiểm sốt, đơn vị cần tổ chức nhập liệu đầy đủ thực kiểm soát việc nhập liệu theo chức chương trình; kiểm sốt chặt chẽ mật đăng nhập, thực việc thay đổi mật người dùng thường xuyên để tránh tình trạng lợi dụng thay đổi thơng tin chương trình; tổ chức lưu liệu chương trình ĐTKB/LAN hàng ngày để tránh trường hợp bị liệu, hỏng liệu b Thiết kế thực báo cáo trách nhiệm kiểm soát toán Bên cạnh việc khai thác hiệu thơng tin số liệu kết xuất từ chương trình ĐTKB/LAN, TABMIS hệ thống báo cáo định kỳ qui định Để phục vụ công tác lãnh đạo, đạo giám sát cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư, tác giả luận văn nghiên cứu đề xuất mẫu báo cáo liên quan đến trách nhiệm đơn vị việc tiếp nhận, giải hồ sơ toán tiếp nhận khách hàng, qua lãnh đạo đơn vị nắm tình hình kết thực hiện, từ biện pháp đôn đốc, giám sát kịp thời Các báo cáo bổ sung gồm: 88 - Báo cáo tình hình tiếp nhận giải hồ sơ toán: Phản ánh tiêu tình hình tiếp nhận, giải hồ sơ toán phận KSTT hàng ngày, mẫu phiếu ví dụ minh họa (xem Mẫu số 07/KSC) Mẫu số: 07/KSC BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THANH TOÁN Từ ngày: 01/5/2014 đến ngày 31/5/2014 - Cán kiểm sốt: Nguyễn Đình Chinh ; loại hồ sơ: 03 ngày Mã dự án 7302475 Ngày trả hồ sơ theo qui định Số lượng chứng từ toán Tên dự án Trung tâm VHTT 01 Tình trạng giải hồ sơ Đang giải 15/5/2014 Kết giải hồ sơ toán Đã giải Trước hạn Trong hạn Quá hạn 01 01 … Tổng Cộng 15 01 14 Hòa Vang ngày 01 tháng năm 2014 Trưởng phận KSTT Người lập biểu - Báo cáo tổng hợp tình hình tiếp nhận giải hồ sơ toán: phản ánh tổng hợp tiêu tình hình tiếp nhận, giải hồ sơ toán phận KSTT hàng tháng mẫu phiếu ví dụ minh họa (xem mẫu số 08/KSC) Mẫu số: 08/KSC BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THANH TOÁN Từ ngày: 01/05/2014 đến ngày 31/05/2014 Cán kiểm soát Loại hồ sơ (ngày) Số lượng hồ sơ nhận Nguyễn Đình 03 Chinh … Tổng cộng Người lập biểu Số hồ sơ giải Hồ sơ giải Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Quá hạn 15 01 40 12 23 01 02 01 Hòa Vang, ngày 01 tháng năm 2014 Trưởng phận KSTT 89 3.2.5 Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát a.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội - Tăng cường tự kiểm tra: cần qui định hàng tháng, CBKS phải thực kiểm tra lại tất hồ sơ tạm ứng, tốn tháng, qua phát sai sót để khắc phục kịp thời Sau lần kiểm tra cần xác định rõ kết tự kiểm tra tra Biên tự kiểm tra như: Danh mục hồ sơ kiểm tra; số hồ sơ qui định; số hồ sơ sai sót; nội dung sai sót, đánh giá mức độ ảnh hưởng đề biện pháp khắc phục sai sót - Thực luân phiên công việc CBKS hàng năm: đơn vị cần thực luân phiên công việc CBKS, khơng để người kiểm sốt số BQLDA thời gian dài, 1-2 năm tiến hành luân phiên công việc lần nhằm hạn chế rủi ro kiểm soát, ngăn ngừa tiêu cực xảy CBKS hoạt động kiểm sốt b Tăng cường cơng tác kiểm tra BQLDA theo thẩm quyền KBNN Hòa Vang cần tổ chức kiểm tra việc chấp hành qui định quản lý sử dụng vốn đầu để phát chấn chỉnh vi phạm chủ đầu tư, BQLDA quản lý sử dụng vốn, qua kiến nghị với quan thẩm quyền huyện công tác quản lý vốn đầu XDCB địa bàn đồng thời hướng dẫn các đơn vị thực nghiêm qui định nhà nước toán vốn đầu Để tăng cường công tác kiểm tra KBNN chưa qui định cụ thể thủ tục, trình tự cơng tác kiểm tra chủ đầu tư, BQLDA, phận KSTT phải xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra định kỳ quản lý sử dụng vốn đầu hàng năm địa bàn trình lãnh đạo KBNN Hòa Vang phê duyệt thơng báo kế hoạch kiểm tra cho BQLDA huyện để phối hợp triển khai thực 90 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với quan thẩm quyền ban hành sách chế độ Nhà nước Việc ban hành chế độ sách kiểm sốt toán vốn đầu tư, văn điều hành thời kỳ cần thực cách đồng với chế sách hành, thời gian thực phù hợp, nội dung qui định rõ ràng, phù hợp với thực tế Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi thủ tục toán kiểm soát toán sở tinh giảm thục tục, giảm thời gian kiểm soát toán toán lần cuối hợp đồng (hiện ngày) Nghiên cứu ban hành Luật đầu công để luật hóa tất qui định quản lý vốn đầu công nhà nước nhằm tạo thống nhất, đồng thực hạn chế mâu thuẫn việc ban hành văn Nhà nước quản lý, toán vốn đầu từ nguồn NSNN 3.3.2 Kiến nghị với UBND huyện Hòa Vang Về phân bổ kế hoạch vốn cần chấp hành nghiêm qui định phân bổ kế hoạch vốn đầu qui định thông số 86/2011/TT-BTC Bộ Tài chính, cụ thể: thực phân bổ kế hoạch vốn năm cho dự phê duyệt báo cáo đầu báo cáo KTKT trước ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch; thực biểu mẫu kế hoạch vốn đầu hàng năm qui định thông Đối với ủy quyền quản lý điều hành dự án: việc ủy quyền quản lý điều hành dự án cho BQLDA thực BQLDA đủ lực quản lý điều hành, hạn chế giao quản lý điều hành dự án cho BQLDA kiêm nhiệm, trường hợp cần thiết thuê đơn vị vấn để quản lý dự án Về thời gian thi công theo hợp đồng ký kết: Trong trình thi cơng cơng trình, cơng trình lý khách quan phải kéo dài thời gian thi 91 công, BQLDA vấn giám sát xác nhận phải Chủ đầu phê duyệt văn cho phép kéo dài thời gian thực hợp đồng theo qui định, BQLDA phải ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh thời gian thực hợp đồng để làm kiểm soát toán tốn cơng trình Trường hợp kéo dài thời gian thi công nguyên nhân chủ quan nhà thầu, chủ đầu phải thực phạt chậm tiến độ thi công theo điều khoản hợp đồng ký kết, khấu trừ vào số vốn lần đề nghị toán phê duyệt toán vốn đầu dự án hoàn thành đưa vào sử dụng Ngoài ra, tăng cường việc cập nhật kịp thời thực nghiêm văn chế độ sách nhà nước toán vốn đầu XDCB 3.3.3 Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước a Hoàn thiện qui trình kiểm sốt tốn vốn đầu - Hồn thiện Thơng báo kết tiếp nhận hồ sơ (Mẫu 01/KSC)”: Đề nghị KBNN nghiên cứu hoàn thiện Thông báo kết tiếp nhận hồ sơ ban hành (Mẫu số 01/KSC) để thể đầy đủ thơng tin đến q trình tiếp nhận, giải hồn trả hồ sơ tốn vốn đầu KBNN nhằm nâng cao tính cơng khai, minh bạch tiếp nhận giải hồ sơ toán của KBNN để thống sử dụng hệ thống KBNN, nội dung cần hoàn thiện, bổ sung Thông báo kết tiếp nhận hồ sơ, cụ thể: + Về thời gian giải hồ sơ: xác định rõ thời gian giải hồ sơ KBNN ( 03 ngày 07 ngày tùy vào trường hợp toán) + Ghi rõ ngày KBNN trả hồ sơ giải cho khách hàng + Bổ sung phần ký giao hồ sơ, ký nhận lại hồ sơ giải khách hàng thông báo - Đề nghị hồn thiện nội dung kiểm sốt bước kiểm soát cách hợp lý: Tại bước kiểm soát, cần qui định rõ nội dung bước kiểm 92 sốt cách cụ thể, nhằm chuẩn hóa qui trình kiểm sốt cách khoa học, khơng kiểm tra trùng lắp bỏ sót khơng thực hiện, cụ thể: + Đối với kiểm soát tài liệu sở dự án: Bổ sung thêm bước kiểm tra nội dung tài liệu sở dự án sau tiếp nhận qui định thời gian kiểm soát, thủ tục kiểm soát cụ thể; chuyển nội dung kiểm tra việc lựa chọn nhà thầu theo quy định (thuộc đối tượng định thầu, đấu thầu hay hình thức lựa chọn nhà thầu khác) vào bước kiểm tra này, khơng đợi đến tốn thực kiểm soát, nhằm đảm bảo hồ sơ kiểm tra đầy đủ, phát kịp thời sai sót hồ sơ trước toán cho dự án + Đối với qui trình tốn khối lượng theo ngun tắc “Thanh tốn trước, kiểm sốt sau”: hồn thiện qui trình theo hướng nội dung qui định cần phải kiểm tra tốn trước phải thực kiểm tra đầy đủ, không thực kiện kiểm tra lại nội dung thực kiểm soát sau (như kiểm tra kế hoạch vốn, kiểm tra việc lựa chọn nhà thầu theo qui định) nhằm tránh trùng lắp - Về thời gian kiểm soát toán: đề nghị giảm thời gian kiểm soát toán toán lần cuối hợp đồng, cơng việc tốn nhiều lần thời gian tốn hợp đồng cơng việc toán lần theo qui định ngày xuống ngày làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, giải kịp thời vốn cho dự án - Bổ sung tác thủ tục kiểm soát khâu kiểm sốt mà quy trình chưa qui định cụ thể, đảm bảo việc thực thống + Bổ sung thủ tục xác định kết thực kiểm soát sau trường hợp toán theo nguyên tắc “Thanh toán trước, kiểm soát sau”, nhằm giám sát việc thực bước kiểm soát CBKS đơn vị KBNN 93 + Qui định mẫu sổ giao nhận chứng từ với BQLDA giao nhận chứng từ nội hai phận KSTTvà phận Kế toán + Qui định biểu mẫu đối chiếu số liệu phận nội + Qui định qui trình thủ tục kiểm tra việc sử dụng vốn chủ đầu tư, BQLDA định kỳ đột xuất để làm sở thực b Hoàn thiện, nâng cấp chương trình quản lý tốn vốn đầu ĐTKB/LAN - Nâng cao tính bảo mật sở liệu chương trình biện pháp cài đặt mật quản trị sở liệu, không cho phép sửa đổi liệu trực tiếp sở liệu; tự động lưu liệu vào cuối ngày làm việc máy chủ máy trạm nhằm đảm bảo an tồn, khơng bị liệu - Xây dựng phần mềm trung gian để kết nối chương trình ĐTKB/LAN với chương trình TABMIS, qua chuyển trực tiếp chứng từ toán CBKS lập chương trình ĐTKB/LAN vào chương trình TABMIS, KTV tiếp tục kiểm tra, hoàn thiện chứng từ chuyển đến hạch tốn chương trình TABMIS, khơng phải nhập lại chứng từ nhận CBKS nhằm giảm bớt thời gian, nhân lực cho việc nhập liệu phận Kế tốn - Nâng cấp chương trình để theo dõi theo tình hình tiếp nhận giải hồ sơ cán kiểm soát từ nhận hồ sơ, giải hồ sơ, trả hồ sơ cho khách hàng; thống kê, kết xuất đầy đủ báo cáo theo qui định Bộ Tài chính, KBNN báo cáo phục vụ kiểm tra, giám sát q trình kiểm sốt toán vốn đầu XDCB đơn vị KBNN 94 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở lý luận thực trạng cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu xây dựng KBNN Hòa Vang thời kỳ 2008-2012, nội dung Chương đề xuất giải pháp nhằm góp phần tăng cường cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu XDCB KBNN Hòa Vang thời gian đến, đồng thời đề xuất ý kiến nghị với quan thẩm quyền ban hành sách chế độ toán vốn đầu XDCB; Kho bạc Nhà nước UBND huyện Hòa Vang nội dung liên quan đến chức năng, thẩm quyền theo qui định để công tác quản lý vốn đầu nói chung kiểm sốt tốn vốn đầu XDCB nói riêng ngày hồn thiện, đáp ứng mục tiêu kiểm soát toán vốn đầu đặt 95 KẾT LUẬN Trong trình nghiên cứu, Luận văn giải mục tiêu nghiên cứu đề ra, thể nội dung sau: Thứ nhất, từ lý luận chung kiểm soát, kiểm sốt nội bộ, rủi ro; nội dung, qui trình kiểm soát toán vốn đầu XDCB từ NSNN qua KBNN để thấy rõ mục tiêu kiểm soát, nguyên tắc kiểm soát, tiêu đánh giá kết kiểm soát nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát toán vốn đầu XDCB từ NSNN qua KBNN Thứ hai, qua khảo sát, thu thập, phân tích đánh giá tình hình kiểm sốt tốn vốn đầu XDCB KBNN Hòa Vang giai đoạn (2008-2012) rút kết đạt được, hạn chế kiểm soát toán vốn đầu KBNN Hòa Vang Đây sở để đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác KBNN Hòa Vang thời gian đến Thứ ba ,đề xuất giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát toán vốn đầu thời gian đến KBNN Hòa Vang đồng thời kiến nghị với quan, ban ngành liên quan KBNN nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi để hoàn thiện chế sách liên quan, giải vấn đề thực tiễn đặt Kiểm soát toán vốn đầu XDCB từ NSNN vấn đề rộng phức tạp Được hướng dẫn tận tình PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn với nỗ lực thân, hy vọng kết nghiên cứu luận văn phát huy hiệu thực tế kiểm sốt tốn KBNN Hòa Vang đơn vị hệ thống KBNN Mặc dù cố gắng, kinh nghiệm nhận thức hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong quan tâm đóng góp quý thầy giáo để luận văn hồn thiện hơn./ 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài (2009), Thơng số 212/2009/TT-BTC Bộ Tài việc ban hành chế độ kế tốn nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc (TABMIS), Hà Nội [2] Bộ Tài (2011), Thơng số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Quy định quản lý, toán vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu thuộc nguồn ngân sách nhà nước; Thông số 109/2011/TTBTC ngày 11/8/2011 Hướng dẫn mở sử dụng tài khoản Kho bạc Nhà nước điều kiện áp dụng TABMIS,Hà Nội [3] Chính phủ (2009), Nghị định số 12/2009/NĐ-CP quản lý chi phí đầu xây dựng cơng trình; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng, Hà Nội [4] Đại học Kinh tế Quốc dân (2007), Kinh tế Đầu tư, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội [5] Kho bạc Nhà nước (2007), Một số giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu qua Kho bạc Nhà nước, Hà Nội [6] Kho bạc Nhà nước (2008), Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020, NXB Tài chính, Hà Nội [7] Kho bạc Nhà nước (2007), Quyết định số 1539/QĐ-KBNN ngày 11/12/2007 việc ban hành quy trình kiểm soát toán vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu qua hệ thống KBNN, Hà Nội [8] Kho bạc Nhà nước (2009), Quyết định số 686/QĐ-KBNN ngày 18/8/2009 việc ban hành quy trình kiểm soát toán vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu qua hệ thống KBNN, Hà Nội 97 [9] Kho bạc Nhà nước (2012), Quyết định số 282/QĐ-KBNN ngày20/4/2012 việc ban hành quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu vốn nghiệp tính chất đầu qua hệ thống KBNN, Hà Nội [10] Hoàng Thị Lan Phương (2010), Tăng cường kiểm soát chi vốn đầu xây dựng Kho bạc Nhà nước Liên Chiểu, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [11] Đoàn Kim Khuyên (2012), Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu xây dựng Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [12] Quốc hội CHXHCNVN (2002), Luật NSNN , Hà Nội [13] Quốc hội CHXHCNVN (2005), Luật Đấu thầu, Hà Nội [14] Lê Hùng Sơn Trịnh Thị Thúy Hồng (2012),“Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hiệu chi Ngân sách Nhà nước đầu xây dựng địa bàn tỉnh Bình Định”, Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, 1(122), tr.8-22,Hà Nội [15] Nguyễn Mạnh Toàn Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2011), Hệ thống thơng tin kế tốn, NXB Tài [16] Nguyễn Đức Thanh (2011) “Quản lý toán vốn đầu công Việt Nam: nguyên tắc mục tiêu”, Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, 1(113), tr.4-18, Hà Nội [17] Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (2009),Kiểm sốt nội bộ, NXB Phương Đơng [18] UBND thành phố Đà Nẵng (2010), Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND việc ban hành quy trình số vấn đề mua sắm, quản lý đầu xây dựng địa bàn thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng ... SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẠI KBNN HÒA VANG 73 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB 73 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG KIỂM SOÁT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƯ XDCB... KBNN Hòa Vang 32 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ KBNN Hòa Vang 32 2.1.3 Cơ cấu tổ chức KBNN Hòa Vang 34 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HÒA VANG ... đầu tư bình quân (2008-2012) 39 2.3 Tình hình giải hồ sơ tốn vốn đầu tư 56 KBNN Hòa Vang bình qn (2008-2012) MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chi đầu tư XDCB kho n chi NSNN để đầu tư xây dựng cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoà vang thành phố đà nẵng , Tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoà vang thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn