Quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần khoáng sản đăklăk

110 13 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ THU HIỀN QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN ĐĂKLĂK Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng, Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Người cam đoan PHẠM THỊ THU HIỀN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc toàn luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ VLĐ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm đặc điểm VLĐ 1.1.2 Phân loại 1.1.3 Chính sách tài trợ VLĐ 1.2 QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 10 1.2.1 Hoạch định nhu cầu VLĐ 10 1.2.2 Tổ chức thực quản trị yếu tố VLĐ 15 1.2.3 Các tiêu đánh giá tình hình quản trị VLĐ DN 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN ĐĂK LĂK 32 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN ĐẮK LẮK 32 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển Cơng ty 32 2.1.2 Đặc điểm hoạt động Công ty 39 2.1.3 Bộ máy quản lý Công ty 40 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG 41 2.2.1 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk 41 2.2.2 Tình hình cạnh tranh hoạt động kinh doanh khoáng sản địa bàn tỉnh Đắk Lắk 46 2.2.3 Tình hình hoạch định VLĐ công ty 47 2.2.4 Công tác tổ chức thực quản trị VLĐ Công ty 56 2.2.5 Đánh giá tình hình chung hiệu sử dụng VLĐ 64 2.2.6 Đánh giá tình hình quản lý VLĐ Cơng ty Cổ phần khống sản Đắk Lắk 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ VLĐ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN ĐĂKLĂK 83 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ VLĐ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐẮK LẮK 83 3.1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị VLĐ 83 3.1.2 Ứng dụng công nghệ thông tin 85 3.1.3 Phương hướng Công ty thời gian tới 86 3.2 GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ VLĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐẮK LẮK 89 3.2.1 Công tác hoạch định VLĐ 90 3.2.2 Tổ chức thực 92 3.2.3 Kiểm soát 95 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỒI VỚI CHÍNH PHỦ 97 KẾT LUẬN CHƢƠNG 99 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa Bq Bình qn CP Chi phí CCDC Công cụ dụng cụ CP Cổ phần DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng HTK Hàng tồn kho LT Lưu thông NVL Nguyên vật liệu SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động UBND Ủy ban nhân dân VLC Vốn luân chuyển VLĐ Vốn lưu động DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 - 2012 47 Bảng 2.2 Chính sách tài trợ vốn lưu động giai đoạn 2010 - 2012 50 Bảng 2.3 Nhu cầu VLĐ Công ty giai đoạn 2020 – 2012 53 Bảng 2.4 Cơ cấu vốn tiền mặt Công ty giai đoạn 2010 - 2012 58 Kết cấu hàng tồn kho Công ty giai đoạn 2010 - 60 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 2012 Các khoản phải thu Công ty giai đoạn 2010 - 2012 62 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng VLĐ giai 65 đoạn 2010 – 2012 Các tiêu đánh giá hiệu HTK giai đoạn 2010 – 70 2012 Phân tích tình hình luân chuyển khoản phải thu 73 năm 2010 – 2012 Phân tích tình hình chiếm dụng bị chiếm dụng vốn Công ty giai đoạn 2010 – 2012 75 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang Hình 2.1 Cơ cấu vốn lưu động giai đoạn 2010 – 2012 49 Hình 2.2 Vòng quay VLĐ 64 Hình 2.3 Số ngày luân chuyển VLĐ 66 Hình 2.4 Hàm lượng VLĐ 67 Hình 2.5 Tỷ suất lợi nhuận VLĐ 68 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Thế giới q trình tồn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế ngày sâu rộng, mở hội để DN nước tiếp cận, kế thừa công nghệ, kinh nghiệm quản lý đại kinh tế phát triển, mở rộng thị trường bên đồng thời đề thách thức không nhỏ cho DN Nhắc đến ngành kinh tế mũi nhọn nước ta ngành khai thác khống sản ngành đóng góp lớn, góp phần vào gia tăng tổng GNP nước Để hội nhập kinh tế giới, DN Việt Nam nói chung ngành khai thác khống sản nói riêng phải đối diện với nhiều thách thức trước thay đổi môi trường kinh doanh có nhiều áp lực cạnh tranh Để tăng cường khả cạnh tranh đòi hỏi DN phải có nỗ lực tồn diện, thực hoạt động cải tiến cần thiết, xem xét, xác định lại mục tiêu, lập kế hoạch kinh doanh, kiểm tra nguồn lực tại, tính tốn hiệu kinh doanh, hiệu sử dụng vốn đầu tư … Một nguyên nhân dẫn đến thất bại DN lực quản trị tài hạn chế, thể qua tình trạng thiếu vốn, khả tốn Nếu DN kinh doanh thua lỗ dẫn đến thâm hụt vốn phá sản Trong đó, tổng vốn kinh doanh công ty bao gồm hai loại vốn lưu động vốn cố định Nếu thể ta tồn phát triển nhờ dòng máu lưu thơng từ mạch để ni thể, vốn lưu động dòng máu, huyết mạch ln vận động tuần hồn để ni sống cơng ty Do đó, quản trị vốn, đặc biệt quản trị vốn lưu động tốt mang lại phát triển bền vững DN, công ty cổ phần Qua tìm hiểu thực tiễn tình hình SXKD Cơng ty cổ phần khoáng sản Đắk Lắk kiến thức thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng giảng dạy, xin viết luận văn nghiên cứu đề tài: “Quản trị vốn lưu động Cơng ty Cổ phần khống sản Đắk Lắk” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận hiệu sử dụng vốn lưu động DN - Đánh giá thực trạng quản trị vốn lưu động Cơng ty Cổ phần khống sản Đắk Lắk giai đoạn 2010-2012 - Trên sở đưa giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động Cơng ty cổ phần khống sản Đắk Lắk Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Về đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn quản trị VLĐ Cơng ty CP Khống sản Đắk Lắk - Về phạm vi nghiên cứu: Trong trình nghiên cứu, luận văn sử dụng số liệu công ty giai đoạn 2010-2012 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn dựa sở nghiên cứu tài liệu, lý thuyết VLĐ, quản trị VLĐ phân tích, tổng hợp lý thuyết thừa nhận Trong phương pháp nghiên cứu cụ thể luận văn sử dụng phương pháp thống kê mơ tả phân tích đánh giá Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đề tài có ý nghĩa lý luận thực tiễn việc phát triển bền vững Công ty CP Khống sản Đắk Lắk nói riêng cơng ty khác nói chung Làm rõ tính cần thiết phải quản trị VLĐ Cơng ty CP Khống sản Đắk Lắk Kết nghiên cứu đề tài giúp nhà quản lý đánh giá thực trạng việc quản trị VLĐ từ đưa giải pháp sách quản lý thích hợp để nâng cao hiệu sử dụng vốn Cấu trúc toàn luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, cấu trúc luận văn gồm chương: Chương 1: Cở sở lý luận quản trị VLĐ DN Chương 2: Thực trạng quản trị VLĐ Công ty cổ phần khoáng sản Đắk Lắk Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị VLĐ Công ty cổ phần khoáng sản Đắk Lắk Tổng quan tài liệu nghiên cứu Quản trị VLĐ nhà quản trị đặc biệt quan tâm, có tác động trực tiếp đến hiệu kinh doanh công ty lâu dài Chính vậy, có nhiều tác giả nghiên cứu phân tích thơng qua số giáo trình liên quan đến vấn đề như: Quản trị tài ngắn hạn - Nguyễn Tấn Bình, Lê Minh Đức (2010), Nhà xuất Thống kê; Tài DN Nguyễn Minh Kiều (2009), Nhà xuất Thống kê Ngoài ra, quan tâm đến vấn đề có số nghiên cứu khoa học, luận văn thạc sỹ nghiên cứu Cụ thể: Tác giả Nguyễn Thị Hồng Lan với đề tài nghiên cứu: “Quản trị VLĐ cơng ty cổ phần khống sản Phú Yên” – Luận văn thạc sỹ kinh tế - Đại học Đà Nẵng – Năm 2012 Luận văn hệ thống hóa sở lý luận chung VLĐ DN, phân tích thực trạng quản trị VLĐ Cơng ty, từ đưa giải pháp hồn thiện quản trị VLĐ Cơng ty CP Khống sản Phú Yên Tác giả Nguyễn Tiến Nhật với đề tài nghiên cứu: “Quản trị VLC công ty cổ phần Sơng Đà 10 Tập đồn Sơng Đà” - Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh - Đại Học Đà Nẵng – Năm 2012 Luận văn hệ thống số vấn đề lý luận quản trị VLC Cơng ty, phân tích thực trạng quản trị 89 + Phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động nhằm khuyến khích tạo điều kiện tốt cho người lao động an tâm làm việc gắn bó với Cơng ty Để đạt mục tiêu đề cơng ty cần có gải pháp sát thực phải nỗ lực nhằm quản lý sử dụng VLĐ có hiệu tốt 3.2 GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ VLĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐẮK LẮK Hiệu sử dụng vốn phụ thuộc nhiều vào công tác quản lý vốn Thực tốt công tác quản lý vốn nhà quản lý phải triệt để tuân thủ nguyên tắc quản lý vốn như: - Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý tài chính, tín dụng ngoại hối Nhà nước - Kết hợp chặt chẽ vận động tiền hàng hóa bán hàng - Thực chế độ trách nhiệm vật chất: thưởng phạt nghiêm minh công tác quản lý vốn - Mỗi bỏ vốn kinh doanh hay đầu tư dài hạn, DN phải xây dựng phương án kinh doanh hay luận chứng kinh tế kỹ thuật để đảm bảo nhìn thấy trước khả lãi lỗ, rủi ro xảy để đề xuất biện pháp phòng ngừa - Trên sở phân tích thực trạng quản lý sử dụng VLĐ công ty cổ phần khống sản Đắk Lắk thời gian qua, tơi xin đề xuất số giải pháp sau: * Việc tăng cường việc quản trị chiến lược kinh doanh: Trong môi trường kinh doanh nhạy cảm đòi hỏi Cơng ty Cổ phần khống sản ĐăkLăk phải có chiến lược kinh doanh cách chủ động Muốn đội ngũ nhân viên làm việc phận kinh doanh phải nắm bắt luôn tiếp cận với khách hàng, khai thác thông tin đối 90 thủ cạnh tranh nhằm giúp cơng ty có phương hướng giải hoạt động có hiệu * Mặt khác phải thường xuyên quan tâm việc nâng cao trình độ tăng động lực làm việc cho người lao động: Để cán nhân viên xem công ty ngơi nhà thứ hai mình, cơng ty nên đưa chương trình hoạt động sinh hoạt ngồi nhằm giúp nhân viên giải trí sau thời gian làm việc mệt nhọc, tăng cường quỹ phúc lợi, khen thưởng cử cán học lớp sâu đại học, tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Đồng thời Công ty cần có biện pháp để tăng mức lương cho người lao động Khi cán bộ, nhân viên cơng ty làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đem lại hiệu tốt hoạt động SXKD Công ty * Tăng cường việc mở rộng mối quan hệ với khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm điểm mấu chốt quang trọng giúp công ty đạt doanh thu mục tiêu đề Đồng thời với việc mở rộng thị trường, khách hàng, công ty cần tăng cường củng cố quan hệ uy tín với khách hàng truyền thống để đảm bảo tính ổn định phát triển công ty 3.2.1 Công tác hoạch định VLĐ  Xác định nhu cầu VLĐ Việc quản lý sử dụng VLĐ cách hiệu phụ thuộc nhiều vào công tác xác định nhu cầu VLĐ Do cơng ty cần đánh giá mức tầm quan trọng công tác để xây dựng tiêu sử dụng vốn cách có hiệu Qua tìm hiểu thực tiễn cơng tác cơng ty, công ty nên áp dụng phương pháp trực tiếp việc xác định nhu cầu VLĐ hàng năm Mặc dù phương pháp phức tạp thông qua việc xác định giúp cho cơng ty đánh giá xác lượng vốn cần huy động khâu sản xuất, lưu thơng sản phẩm hàng hóa Bằng phương pháp sau 91 tổng hợp nhu cầu vốn khâu SXKD, cơng ty có nhu cầu VLĐ cho SXKD hàng năm cách xác Dựa vào cơng tác xác định nhu cầu VLĐ sát với thực tiễn SXKD, công ty thực biện pháp huy động VLĐ thích hợp, để kịp thời có vốn chủ động cho việc SXKD hiệu  Công ty cần chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng VLĐ VLĐ điều kiện khơng thể thiếu q trình SXKD Công ty Do vậy, việc chủ động xây dựng kế hoạch huy động vốn sử dụng VLĐ vào SXKD công ty quan trọng, cần thiết Công ty cần chủ động khai thác tối đa nguồn vốn sẵn có khoản vốn chiếm dụng tạm thời nợ người cung cấp tổ chức tín dụng khác, để đầu tư vào sản xuất  Đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, tăng nhanh vòng quay VLĐ Đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm giúp cho cơng ty tăng nhanh vòng quay VLĐ giảm chi phí hàng tồn kho Cơng ty cần phải có sách ưu tiên tốn khách hàng lâu năm Cơng ty nhằm trì mối quan hệ lâu dài; đồng thời đẩy mạnh việc tiếp thị, quảng bá mở rộng thị trường tìm khách hàng  Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Thị trường tài phận khơng thể thiếu kinh tế thị trường đại Tiến tới kinh tế thị trường đại, hội nhập với mục tiêu hiệu đặt lên hàng đầu công ty không nghiên cứu sử dụng công cụ tài ngắn hạn điều kiện thị trường tài phát triển cao Khi sử dụng cơng cụ đầu tư tài ngắn hạn (nắm giữ chứng khốn ngắn hạn có tính khoản cao) Cơng ty nhanh chóng huy động tiền mặt với chi phí thấp có nhu cầu tốn Mặt khác, có 92 khoản tiền tạm thời nhàn rỗi, cơng ty nắm giữ chứng khốn khoản để hưởng lãi suất lợi nhuận từ việc tăng giá chứng khốn Tuy nhiên, để tham gia vào thị trường tài chính, thị trường tiền tệ nhằm điều tiết nguồn VLĐ (cụ thể phần ngân quỹ) cần đòi hỏi phải có trình độ định lĩnh vực Đó thị trường đầy tiềm năng, hứa hẹn, song chứa đựng nhiều rủi ro Do đó, cơng ty cần định hướng chiến lược nghiên cứu lĩnh vực này, có phân cơng nhiệm vụ cụ thể có chế tuyển dụng nhằm thu hút nguồn lao động tranh bị đầy đủ kiến thức  Đầu tư mua máy móc, thiết bị cơng nghệ đại, nhằm tăng suất lao động Tiếp cận công nghệ đảm bảo cho lực sản xuất công ty tăng cao Hiệu sản xuất nâng cao có nghĩa vòng quay VLĐ tăng lên, hàm nghĩa nâng cao hiệu sử dụng VLĐ Để thành cơng định hướng công ty phải xây dựng bước tiêu chuẩn công nghệ cần phải đạt được, gắn liền với kế hoạch vốn đảm bảo tính thực kế hoạch 3.2.2 Tổ chức thực a Hồn thiện cơng tác quản trị tiền mặt Qua phân tích tình hình VLĐ Cơng ty cổ phần khống sản Đắk Lắk năm gần đây, ta thấy công tác quản trị tiền mặt chưa thật hiệu quả, việc dự trữ lượng tiền công ty qua năm lớn Việc dự trữ giúp cơng ty có khả tốn khoản nợ đến hạn trả, tính khoản cao, xét đến hiệu tình trạng ứ đọng vốn, chưa sử dụng hết giá trị đồng tiền bỏ Do vậy, năm tới công ty cần phải xem xét lại mức dự trữ tiền mặt cách hợp lý cho 93 cơng ty vừa có khả tốn nhanh khoản nợ, mặt khác khơng để tình trạng ứ đọng vốn kinh doanh Cụ thể: - Công ty nên lựa chọn cho chiến lược dự trữ tiền đầu tư cách khoa học mang lại hiệu thông qua việc lựa chọn chiến lược khoản phù hợp Cụ thể: Công ty nên tính tốn, cân đối lại dự trữ vốn tiền nợ ngắn hạn phải trả, nhằm tránh tình trạng khả tốn, mặt khác khơng để ứ đọng vốn lớn làm cho công ty khoản lợi nhuận từ việc đầu tư - Đẩy nhanh tốc độ thu tiền việc bán hàng nợ phải thu: Cơng ty có nhiều khách hàng thị trường tỉnh tỉnh Để công tác thu tiền việc tiêu thụ sản phẩm nhanh hơn, việc cam kết tốn chặt chẽ hợp đồng mua bán, cơng ty nên cử người phòng kinh doanh chuyên đốc thúc, thu nợ tiền khách hàng - Bên cạnh đó, cơng ty nên có chương trình khuyến cho khách hàng trả tiền sớm Ví dụ như: khách hàng hưởng chiết khấu toán 1% toán với số lượng hàng mua nhiều, đồng thời cho khách hàng hưởng chiết khấu thương mại với số lượng hàng mua nhiều… Mặt khác phòng kế hoạch kinh doanh cần tính tốn thật chi tiết chương trình khuyến cho không thiệt hại nhiều cho công ty mà tạo tâm lý cho khách hàng trả tiền nhanh Với việc tiêu thụ nhanh sản phẩm, tốc độ thu tiền cao cơng ty có thêm thuận lợi: vững tài chính, tỷ số quay vòng vốn cao, đáp ứng mục tiêu quay vòng vốn, tái SXKD mang lại lợi nhuận cao cho công ty tương lai - Tiết kiệm chi tiêu, giảm chi phí: Phòng kế tốn cần lập chi tiết khoản trả, kế hoạch mua hàng theo quý, kịp thời phục vụ cho kế hoạch sản xuất Lập quỹ dự phòng để phòng trường hợp thiếu khả tốn gây uy tín cho cơng ty 94 - Ngoài ra, khoản tiền gửi ngân hàng công ty năm qua lớn, làm ảnh hưởng đến việc mở rộng SXKD công ty Vì vậy, cơng ty nên gửi Ngân hàng 50% số tiền thu để phục vụ hoạt động hàng ngày như: toán tiền mua hàng, tốn lương cho nhân viên… Số lại cơng ty nên trọng vào việc đầu tư mở rộng việc SXKD b Hồn thiện cơng tác quản trị hàng tồn kho Qua việc phân tích tình hình quay vòng vốn hàng tồn kho cho thấy khoản chiếm tỷ trọng lớn cấu VLĐ Công ty Chính vậy, cơng ty cần áp dụng biện pháp nhằm giảm tối thiểu chi phí lưu kho, đồng thời đảm bảo cho trình kinh doanh liên tục Một biện pháp hữu hiệu để giảm khối lượng hàng tồn kho công ty nên đầu tư thêm vào lĩnh vực quảng cáo thị trường tỉnh, để nhiều khách hàng biết đến sản phẩm cơng ty Ngồi ra, cơng ty cần đẩy mạnh sách tiêu thụ nhằm khuyến khích việc tiêu thụ nhằm tối ưu hóa chi phí lưu kho số thành phẩm này, đồng thời để việc quay vòng vốn nhanh việc sử dụng vốn có hiệu c Hồn thiện cơng tác quản trị khoản phải thu * Xác định mức chiết khấu phù hợp đại lý Hiện công ty ưu tiên bán hàng cho đại lý cấp với mức giảm giá 5% Tuy nhiên, khách hàng nhỏ khách hàng quan trọng cơng ty Vì vậy, cơng ty cần có sách giảm giá cho hóa đơn mua nhiều Cụ thể: Đối tƣợng Mức giảm giá Ghi Hóa đơn 10 triệu đồng 1% Chỉ giảm hóa đơn Hóa đơn 30 triệu đồng 2% Chỉ giảm hóa đơn Hóa đơn 50 triệu đồng 3% Chỉ giảm hóa đơn 95 3.2.3 Kiểm sốt a Kiểm soát vốn tiền Để thuận lợi việc giao dịch, công ty tập trung giao dịch qua tài khoản Ngân hàng nên khoản tiền mặt tồn quỹ chiếm tỷ trọng nhỏ, đủ để đáp ứng công việc nội công ty cần thiết Sự gia tăng quy mô tài khoản tiền gửi Ngân hàng Công ty năm 2011 cho thấy tài cơng ty tương đối tốt, khả tốn cơng nợ cao, đồng tiền nhàn rỗi gửi vào Ngân hàng để thu lãi b Kiểm soát khoản phải thu - Trong tình hình kinh tế khó khăn, tình hình cạnh tranh ngày gay gắt bán chịu hàng hóa có tác dụng tích cực việc gia tăng doanh thu cơng ty, từ gia tăng lợi nhuận Tuy nhiên kèm với gia tăng tổn thất khoản nợ q hạn, nợ khó đòi Vì vậy, vấn đề ln đặt với sách bán chịu làm để thu hồi nhanh giảm thiểu tổn thất Đặc biệt công ty chưa có quy chế kiểm sốt, chế tài, chưa có tiến trình thu hồi nợ, trách nhiệm hay nguồn lực cho cơng tác cơng ty cổ phần khống sản Đắk Lăk việc xây dựng quy trình thu nợ chặt chẽ, hợp lý với đầy đủ quyền hạn trách nhiệm cho phận liên quan cấp thiết - Có thể xây dựng quy trình thu nợ với đầy đủ thời hạn khoản nợ, biện pháp tác động đến khách hàng phận thực sau: Hoạt động kiểm soát Trước ngày đến hạn toán ngày Đến hạn toán 15 ngày sau đến hạn toán 30 ngày sau đến hạn toán Hoạt động thu nợ Điện thoại nhắc nhở khách hàng Đến thăm khách hàng Lập giấy báo nợ Gởi văn đề nghị trả nợ, giấy báo nợ thư Gởi văn trực tiếp cho khách hàng yêu cầu trả nợ thông báo ngừng bán chịu 96 45 ngày sau đến hạn toán 60 ngày sau đến hạn toán Gởi văn trực tiếp cho khách hàng thúc giục trả nợ thông báo cho khách hàng việc nhờ pháp luật can thiệp Yêu cầu bên bảo lãnh(nếu có) tốn nợ Đưa khoản nợ vào nợ khó đòi để trích lập dự phòng vào cuối năm Gởi văn yêu cầu quan pháp luật can thiệp trường hợp nợ có giá trị lớn Tình nhờ pháp luật can thiệp tình bất khả kháng xảy thực tế hoạt động kinh doanh Với nợ thường xuyên phát sinh mua bán chịu tổn thất cho cơng ty (chi phí thời gian) dùng biện pháp đơi lớn khoản nợ Do đó, đòi nợ luật pháp biện pháp cuối bắt buộc giá trị nợ lớn trường hợp khách hàng phá sản Và tất nhiên đòi nợ thương lượng thỏa hiệp cách hợp lý khả thi Do đó, để tránh tình xảy ra, phòng kế tốn nên theo dõi chặt chẽ khoản nợ, đơn đốc thu hồi Đặc biệt, phòng kinh doanh nên lập bảng theo dõi, đánh giá, phân loại khách hàng thường xuyên, kịp thời phát nguy rủi ro xảy biện pháp đề phòng nhằm hạn chế tối đa tổn thất cho công ty - Mặt khác, để hạn chế nhân viên kinh doanh chạy theo doanh số bán hàng vượt hạn mức tín dụng bỏ qua dấu hiệu rủi ro tiếp tục bán chịu cho khách hàng, công ty cần đưa chế tài xử phạt cụ thể cá nhân, phòng ban liên quan Có thể quy định hình thức cắt giảm thưởng, trừ lương phạt hạn theo lãi suất ngân hàng số nợ vượt hạn mức tùy theo mức độ vi phạm giá trị khoản nợ thời gian hạn khách hàng Trong thực tế, hoạt động mua bán chịu hoạt động thu nợ diễn với vơ vàn tình phức tạp, đòi hỏi người thực việc thu nợ phải khéo 97 léo, mềm dẻo cương tùy thuộc vào khả thái độ toán khách hàng để vừa khơng làm lòng khách hàng, vừa đạt kết thu hồi nợ - Sử dụng dịch vụ bao toán Bao toán nghiệp vụ mà DN thường xuyên bán chịu bán lại khoản nợ phải thu cho công ty chun mơn làm nghiệp vụ thu nợ Nhờ có chun mơn hóa vệc thu nợ nên mua lại khoản nợ, cơng ty nâng cao hiệu suất thu hồi nợ giảm chi phí thu hồi nợ nhờ vào lợi quy mô Về phía DN bán nợ, sau bán khoản nợ phải thu khỏi bận tâm đến việc thu hồi nợ mà tập trung vào SXKD c Kiểm soát hàng tồn kho Để nâng cao hiệu quản lý hàng tồn kho, công ty cần xác định tầm quan trọng vấn đề quản lý tài Mục đích quản trị hàng tồn kho nhằm giảm vòng quay dự trữ, khống chế hàng tồn kho để giảm chi phí, tránh ứ đọng vốn, tăng khả sử dụng vốn Vì cơng ty cần áp dụng mơ hình quản lý hàng tồn kho phù hợp cho thành phẩm hàng tồn kho khác Thực nghiêm ngặt kiểm tra, kiểm kê thường xuyên, định kỳ hàng tồn kho, có biên kiểm kê gửi lãnh đạo công ty để xem xét 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỒI VỚI CHÍNH PHỦ - Chính phủ cần xây dựng hệ thống tiêu trung bình cho ngành để cơng ty có sở xác cho việc đánh giá vị mình, tìm mặt mạnh, mặt yếu để từ có biện pháp thích hợp - Chính phủ cần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, giảm bớt thủ tục rườm rà khơng đáng có việc xin giấy phép đầu tư mở rộng hoạt động SXKD 98 - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, tạo môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh đơn vị - Ban hành đồng sách, sử dụng công cụ điều tiết vĩ mô cách có hiệu 99 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở lý luận quản trị VLĐ chương thực trạng phân tích cơng tác quản trị VLĐ chương 2, chương đề xuất số giải pháp tăng cường quản trị VLĐ công ty như: hoạch định nhu cầu VLĐ giúp nhà quản trị phân bổ nguồn lực hợp lý có phương án tìm kiếm nguồn tài trợ tối ưu, xây dựng kế hoạch tiền mặt, sách tín dụng phù hợp… 100 KẾT LUẬN Trong thời buổi kinh tế hòa nhập, việc cạnh tranh ngày trở nên gay gắt DN muốn tồn phát triển bền vững phải thực mạnh Do việc sử dụng đồng vốn có hiệu nâng cao hiệu sử dụng đồng vốn điều mong đợi DN Cùng với đời nhiều DN, cạnh tranh DN diễn ngày khốc liệt Để đứng vững đòi hỏi nhà quản trị DN phải sử dụng đồng vốn bỏ cho lợi nhuận thu có hiệu Trong tình hình nhiều DN gặp khó khăn kinh doanh Cơng ty CP khống sản Đắk Lắk bước vượt qua khó khăn thử thách để vươn lên phát triển ổn định, mang lại lợi nhuận cho DN, giải tốt công ăn việc làm cho người lao động, thực tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, tuân thủ pháp luật Có thể nói cơng ty điển hình cho DN bước khẳng định vị thị trường nước có nhiều triển vọng vươn xa thị trường nước với điều kiện nước ta hội nhập WTO Kết đạt phần lớn nhờ Công ty làm tốt công tác quản trị VLĐ mình, sử dụng tiết kiệm hiệu đồng vốn bỏ mang lại hiệu sản xuất ngày cao Qua thời gian nghiên cứu lý luận VLĐ quản trị VLĐ với việc tìm hiểu thực trạng tình hình quản trị VLĐ cơng ty, tác giả hoàn thành luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh với đề tài Quản trị VLĐ cơng ty cổ phần khống sản Đắk Lắk Với cố gắng thân nghiên cứu vấn đề lý luận sâu tìm hiểu tình hình thực tế, cộng với giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn, nội dung yêu cầu nghiên cứu thực đầy đủ luận văn Cụ thể, luận văn giải vấn đề sau: 101 Thứ nhất, trình bày vấn đề lý luận VLĐ quản trị VLĐ DN; nêu lên vấn đề VLĐ công tác quản trị VLĐ, đồng thời đưa phương pháp phân tích đánh giá hiệu quản trị VLĐ DN Thứ hai, tìm hiểu thực trạng quản trị VLĐ Cơng ty cổ phần khống sản Đắk Lắk đưa nhận xét, đánh giá công tác quản trị VLĐ Thứ ba, sở lý luận kết hợp với thực tế, tác giả đưa giải pháp nhằm tăng cường quản trị VLĐ Cơng ty Thứ tư, kết áp dụng vào thực tế quản trị VLĐ công ty Việc phát huy thành tựu mà công ty đạt khắc phục hạn chế, tồn đọng cộng với hướng phát triển công ty nay, tin tương lai làm cho hoạt động kinh doanh công ty ngày vươn xa hoàn thiện 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] PGS TS Dương Đăng Chinh (2009), Giáo trình lý thuyết tài chính, Nhà xuất Tài [2] PGS.TS Phan Thị Cúc, TS Nguyễn Trung Trực, ThS Đồn Văn Huy (2009), Giáo trình tài DN, công ty TNHH Một thành viên in Kinh tế [3] Cơng ty CP Khống Sản Đắk Lắk (2013), Báo cáo tài năm 2010, 2011, 2012 [4] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Tài DN, nhà xuất Thống kê [5] Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thị Mỹ Hương (2009), Quản trị tài chính, Nhà xuất Thống kê [6] Bùi Xn Phong (2010), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất thông tin truyền thông [7] Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Đình Hòa, Trần Thị Ý Nhi (2008), Giáo trình quản trị DN, Nhà xuất Lao động - Xã hội [8] Ngô Kim Phượng (Chủ biên), Lê Thị Thanh Hà, Lê Mạnh Hưng, Lê Hồng Vinh (2010), Phân tích tài DN, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Nhà xuất Đại học Quốc Gia TP.HCM [9] PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang (chủ biên), TS Phạm Thành Long, TS Trần Văn Thuận (2010), Phân tích hoạt động kinh tế, Nhà xuất giáo dục [10] PGS.TS Trương Bá Thanh (chủ biên), TS Trần Đình Khơi Ngun (2009), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh – Phần II , Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng [11] Võ Thanh Thu, Ngô Thị Hải Xuân (2010), Kinh tế phân tích hoạt động kinh doanh thương mại, Nhà xuất tổng hợp TP.HCM 103 [12] TS Nguyễn Văn Thuận, Quản trị tài chính, Nhà xuất Thống kê TRANG WEBSITE [13] Website Cơng ty CP Khống Sản Đắk Lắk [14] Website Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ... TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN ĐĂK LĂK 32 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN ĐẮK LẮK 32 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển Công ty 32 2.1.2 Đặc điểm hoạt động Công ty ... 3.1.2 Ứng dụng công nghệ thông tin 85 3.1.3 Phương hướng Công ty thời gian tới 86 3.2 GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ VLĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐẮK LẮK 89 3.2.1 Công tác hoạch... 2010 - 2012 50 Bảng 2.3 Nhu cầu VLĐ Công ty giai đoạn 2020 – 2012 53 Bảng 2.4 Cơ cấu vốn tiền mặt Công ty giai đoạn 2010 - 2012 58 Kết cấu hàng tồn kho Công ty giai đoạn 2010 - 60 Bảng 2.5 Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần khoáng sản đăklăk , Quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần khoáng sản đăklăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn