Quản trị vốn luân chuyển tại công ty trách nhiệm hữu hạn trung hiếu, phường tây sơn, thành phố pleiku, tỉnh gia lai

118 15 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ BÀI QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG HIẾU, PHƯỜNG TÂY SƠN, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ BÀI QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG HIẾU, PHƯỜNG TÂY SƠN, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THANH LIÊM Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn TRẦN THỊ BÀI MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ VỐN LUÂN CHUYỂN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm vốn luân chuyển 1.1.2 Kết cấu vốn luân chuyển nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu vốn luân chuyển 10 1.1.3 Tầm quan trọng quản trị vốn luân chuyển 11 1.2 CÁC CHÍNH SÁCH CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN 12 1.2.1 Chu kỳ chuyển hoá thành tiền tài sản 12 1.2.2 Chính sách đầu tư tài sản lưu động 13 1.2.3 Các sách tài trợ tài sản lưu động 15 1.2.4 Ảnh hưởng tổng hợp định quản trị vốn luân chuyển 16 1.3 HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VỐN LUÂN CHUYỂN .16 1.3.1 Phương pháp hoạch định nhu cầu vốn luân chuyển 17 1.3.2 Giải pháp cho nguồn vốn thiếu 19 1.4 QUẢN TRỊ CÁC BỘ PHẬN CỦA VỐN LUÂN CHUYỂN 21 1.4.1 Quản trị tiền mặt 21 1.4.2 Quản trị khoản phải thu 28 1.4.3 Quản trị tồn kho 34 1.5 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNG GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN CỦA DOANH NGHIỆP 37 1.5.1 Chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển vốn nói chung 37 1.5.2 Chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển phận vốn luân chuyển 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG .42 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY TNHH TRUNG HIẾU .43 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TRUNG HIẾU 43 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH Trung Hiếu 43 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý công ty 43 2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Trung Hiếu 44 2.1.4 Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH Trung Hiếu giai đoạn 2011-2013 46 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY TNHH TRUNG HIẾU 47 2.2.1 Các sách quản trị vốn luân chuyển áp dụng công ty 47 2.2.2 Hoạch định nhu cầu vốn luân chuyển 50 2.2.3 Khái qt tình hình biến động vốn ln chuyển Cơng ty TNHH Trung Hiếu giai đoạn 2011-2013 51 2.2.4 Phân tích tình hình quản trị phận vốn luân chuyển Công ty TNHH Trung Hiếu giai đoạn 2011-2013 59 2.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY TNHH TRUNG HIẾU GIAI ĐOẠN 20112013 65 2.3.1 Những thành tựu đạt quản trị vốn luân chuyển 65 2.3.2 Những hạn chế công tác quản trị vốn luân chuyển 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG .68 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY TNHH TRUNG HIẾU .69 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 69 3.1.1 Đánh giá triển vọng ngành kinh doanh cà phê nông sản 69 3.1.2 Định hướng hoạt động Công ty thời gian tới (giai đoạn 2014-2020) 70 3.1.3 Phương hướng quản trị vốn luân chuyển Công ty 70 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY TNHH TRUNG HIẾU 71 3.2.1 Rút ngắn chu kỳ chuyển hóa tiền mặt 71 3.2.2 Hoạch định nhu cầu vốn luân chuyển cần thiết phục vụ trình sản xuất kinh doanh 72 3.2.3 Hồn thiện Cơng tác quản trị tiền mặt 74 3.2.4 Hồn thiện Cơng tác quản trị khoản phải thu 79 3.2.5 Hồn thiện cơng tác quản trị hàng tồn kho 91 3.2.6 Giải pháp cho nguồn vốn thiếu 91 3.2.7 Tổng hợp kết nghiên cứu 93 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 95 3.3.1 Đối với tổ chức tín dụng 95 3.3.2 Một số kiến nghị nhà nước 96 KẾT LUẬN CHƯƠNG .96 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa EOQ Economic Ordering Quantity TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSLĐMV Tài sản lưu động mùa vụ TSLĐTX Tài sản lưu động thường xuyên VLCR Vốn luân chuyển ròng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 46 bảng 2.1 2011-2013 2.2 Chu kỳ chuyển hóa tiền mặt giai đoạn 2011-2013 48 2.3 Chính sách đầu tư tài sản lưu động 49 2.4 Kết cấu tài sản nguồn hình thành tài sản giai đoạn 52 2011-2013 2.5 Kết cấu vốn luân chuyển giai đoạn 2011-2013 54 2.6 Phân tích tốc độ luân chuyển vốn 56 2.7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ rút gọn giai đoạn 2011-2013 59 2.8 Tình hình khoản phải thu phải trả giai đoạn 62 2011-2013 2.9 Phân tích tốc độ luân chuyển khoản phải thu 63 2.10 Phân tích tốc độ luân chuyển hàng tồn kho 64 3.1 Tỷ lệ phần trăm so với doanh thu tiêu biến 73 động theo doanh thu 3.2 Kế hoạch thu chi tiền mặt năm 2014 77 3.3 Kế hoạch ngân quĩ năm 2014 78 3.4 Dự đốn thơng tin tín dụng khách hàng 81 3.5 Phân tích định mở rộng tín dụng cho khách 81 hàng 3.6 Xác định khoản mát khách hàng 82 3.7 Thơng tin sách nới rộng thời hạn tín dụng 83 3.8 Phân tích định kéo dài thời hạn bán hàng 84 Số hiệu Tên bảng Trang Phân tích định cấp chiết khấu cho khách hàng tín 86 bảng 3.9 dụng 3.10 Các biện pháp thu hồi khoản phải thu 88 3.11 Xác định phương án huy động vốn Công ty 92 3.12 Chu kỳ chuyển hóa tiền mặt 93 3.13 Kế hoạch ngân quĩ năm Nguồn tài trợ vốn năm 2014 94 93 Như để đáp ứng cho nhu cầu vốn Cơng ty, q 1, q q cơng ty nên vay ngắn hạn ngân hàng, q Cơng ty nên Chuyển nhượng khoản phải thu cho ngân hàng để vay ngắn hạn 3.2.7 Tổng hợp kết nghiên cứu a Chu kỳ chuyển hóa tiền mặt rút ngắn Mục tiêu Công ty rút ngắn chu kỳ chuyển hóa tiền mặt đến mức tối đa khơng làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh công ty Phương pháp rút ngắn chu kỳ chuyển hóa tiền mặt thể sau: Giảm kỳ thu tiền cách thúc đẩy sách bán hàng thu nợ hợp lý: Cơng ty cấp tín dụng với thời hạn 1/10 Net 40, kỳ thu tiền bình quân 30 ngày; Kéo dài thời gian toán cho nhà cung cấp cách trì hỗn 24 ngày Bảng 3.12 Chu kỳ chuyển hóa tiền mặt ĐVT: Ngày STT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Chênh lệch Chu kỳ chuyển hóa tồn kho 62 62 Kỳ thu tiền bình qn 53 30 -23 Chu kỳ tốn bình qn 24 16 Chu kỳ chuyển hóa tiền mặt 107 68 -39 Trong năm 2013, chu kỳ chuyển hóa tiền mặt Cơng ty 107 ngày Năm 2014, Cơng ty giảm chu kỳ chuyển hóa tiền mặt xuống 68 ngày cách trì hỗn việc tốn khoản phải trả chậm 16 ngày đẩy nhanh trình thu hồi nợ Từ đó, Cơng ty giảm nhu cầu tài trợ vốn lưu động từ bên 94 b Hoạch định nhu cầu vốn luân chuyển năm 2014 giải pháp cho nguồn vốn thiếu Doanh thu dự kiến năm 2014 đạt 390.000 triệu đồng tăng 18,89% so với năm 2013 Nhu cầu vốn luân chuyển cần thiết phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh năm 2014 phải tăng thêm 20.145 triệu đồng so với năm 2013 Qua kế hoạch ngân quĩ, ta thấy nhu cầu tiền mặt Công ty bị thiếu tất quí, mà đặc biệt thiếu nhiều q q Điều giải thích quí quí q thuộc mùa vụ nên Cơng ty phải bỏ vốn để mua hàng hóa, mua hàng Cơng ty phải tốn tiền hàng cho nhà cung cấp tiền thu từ bán hàng lại chưa thu Do đó, Cơng ty nên chủ động xây dựng kế hoạch tìm nguồn tài trợ để bổ sung cho lượng tiền bị thiếu Như để đáp ứng cho nhu cầu vốn Công ty, q 1, q q cơng ty nên vay ngắn hạn ngân hàng, q Công ty nên Chuyển nhượng khoản phải thu cho ngân hàng để chấp vay ngân hàng Bảng 3.13 Kế hoạch ngân quĩ năm Nguồn tài trợ vốn năm 2014 ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Số vốn ngắn hạn cần bổ sung Nguồn huy động vốn Quí 26.132 Quí 10.464 Quí 72.341 Quí 82.805 Vay ngắn Cầm cố Vay ngắn Vay ngắn hạn ngân khoản hạn ngân hạn ngân hàng phải thu hàng hàng c Xây dựng sách tín dụng thương mại Xác định khách hàng bán tín dụng: Cơng ty mở tín dụng cho hai khách hàng Olam Inernal Noble Americas dựa cân nhắc kết kỳ vọng > Bằng phân tích biên cho thấy lợi nhuận tăng thêm so với 95 sách bán hàng đạt cực đại 10.416 triệu đồng, kỳ thu tiền bình quân 48 ngày Xác định thời hạn bán hàng: Công ty nên áp dụng thời hạn bán hàng 40 ngày, thời hạn lợi nhuận tăng thêm bù đắp chi phí hội đầu tư tăng thêm vào khoản phải thu Doanh số kỳ thu tiền bình quân tương ứng với thời hạn tín dụng là: Doanh số đạt 429.000 triệu đồng, thời hạn bán hàng 40 ngày, kỳ thu tiền bình quân 41 ngày Xây dựng định mức chiết khấu phù hợp: Công ty nên cấp tín dụng với thời hạn 1/10 Net 40 Nghĩa là, thời kỳ tín dụng cho khoản tốn phạm vi 40 ngày kể từ ngày ghi hóa đơn, chiết khấu giảm giá 1% cho việc toán trước phạm vi 10 ngày đầu Với thời hạn này, tiết kiệm chi phí hội đẩy nhanh tốc độ thu tiền lớn chi phí chi phí dành cho chiết khấu Với thời hạn 1/10 Net 40 kỳ thu tiền tương ứng 30 ngày 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Hoạt động doanh nghiệp chịu tác động nhân tố chủ quan khách quan Ngoài nỗ lực Doanh nghiệp để thành cơng khơng thể thiếu nhân tố khách quan Môi trường hoạt động thuận lợi tạo điều kiện lớn cho thành cơng Doanh nghiệp Chính vậy, để nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty thời gian tới, bên cạnh nỗ lực Công ty cần có giúp đỡ quan hữu quan Từ điều kiện Công ty TNHH Trung Hiếu, xin đưa số kiến nghị sau: 3.3.1 Đối với tổ chức tín dụng Là khách hàng thường xuyên hoạt động có hiệu quả, ngân hàng cần có sách ưu đãi lãi suất, thời hạn điều kiện thủ tục cấp tín dụng tạo cho cơng ty niềm tin đảm bảo tổ 96 chức tín dụng từ phát triển quan hệ gắn bó lâu dài 3.3.2 Một số kiến nghị nhà nước Nhà nước cần nhanh chóng ban hành đồng sách thúc đẩy tăng trưởng chung kinh tế thời gian tới; Nhà nước cần phải sử dụng công cụ điều tiết vĩ mơ cách có hiệu thống Nhà nước cần phải ban hành số chế kiểm sốt, sách hỗ trợ vốn, thuế, có ưu đãi ngành kinh doanh hàng cà phê nông sản KẾT LUẬN CHƯƠNG Thông qua quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn cho thấy: Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội cho đầu tư phát triển cà phê lớn ln có tăng trưởng qua năm Cơng ty TNHH Trung Hiếu doanh nghiệp nhỏ nên khó khăn việc vay vốn Để giúp Cơng ty quản lý hiệu vốn luân chuyển, đảm bảo đủ vốn luân chuyển để trình kinh doanh đảm bảo, khai thác tốt nguồn vốn bên bên ngồi Cơng ty, Luận văn đưa số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị vốn ln chuyển Cơng ty như: Tối ưu hóa chu kỳ chuyển hóa tiền mặt; hoạch định nhu cầu vốn luân chuyển giúp nhà quản trị phân bổ nguồn lực hợp lý có phương án tìm kiếm nguồn tài trợ tối ưu; hoàn thiện hoạt động quản trị tiền mặt, hoàn thiện hoạt động quản trị khoản phải thu, hoàn thiện hoạt động quản trị hàng tồn kho Và cuối cùng, Luận văn đưa số kiến nghị tổ chức tín dụng nhà nước sách ưu đãi lãi suất, thời hạn vay, điều kiện vay vốn sách thúc đẩy tăng trưởng chung kinh tế thời gian tới 97 KẾT LUẬN Trong kinh doanh, nhu cầu vốn lưu động vô lớn, đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý sử dụng vốn lưu động cho có hiệu để đạt lợi nhuận cao Qua phân tích tình hình quản trị vốn ln chuyển Công ty TNHH Trung Hiếu cho thấy mặt mạnh điểm yếu tồn Từ đó, tơi mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị vốn luân chuyển Công ty Thông qua Luận văn này, cho tơi đóng góp số điểm sau: Thứ nhất, Luận văn đưa lý luận tổng quát tương đối đầy đủ hoạt động quản trị vốn luân chuyển doanh nghiệp, hoạt động quản trị tài quan trọng Thứ hai, Luận văn phân tích đồng thời đưa giải pháp cho trường hợp cụ thể Cơng ty TNHH Trung Hiếu Qua đó, tơi cho Luận văn định hướng cho việc phân tích thực trạng đưa giải pháp hồn thiện quản trị vốn ln chuyển nói chung cơng ty khác TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Nguyễn Văn Dung (2009), Chiến lược quản trị dòng tiền mặt tạo lợi nhuận, NXB Tài chính, HCM [2] Đồn Gia Dũng (2012), “Quản trị Tài chính”, tập giảng [3] Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thị Mỹ Hương (2009), Quản trị tài chính, NXB thống kê, HCM [4] Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Hữu Hiển (2011), Quản trị sản xuất, NXB tài chính, Đà Nẵng TIẾNG ANH [5] Erik Hofmann, Oliver Belin (2011), Supply Chain Finance Solutions, St Gallen and London [6] Keith Checkley (2002), Strategic Cash Flow Management, capstone, United kingdom [7] Lorenzo A Preve, Virginia Sarria Allende (2010), Working capital management, Oxford University WEBSITE: [8] http://caohockinhte.vn/forum/showthread.php?t=3168 [9] http://www.slideshare.net/coffeepluscorp/qui-hoach-phat-trien-nganh-caphe-vn-den-nam-2020-va-tam-nhin-2030# [10] http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/kinh-nghiem/ung-dung-rfid-vao-quanly-chuoi-cung-ung-1528568.html [11] http://tapchikhkt.due.udn.vn/tap_chi/xem_bai/145 [12] http://vccinews.vn/?page=detail&folder=85&Id=10355 [13] http://www.vietrade.gov.vn/ca-phe/3663-th-trng-ca-phe-th-gii-5-thang-unm-2013.html [14] http://violet.vn/losedtales/present/same/entry_id/4864867 [15] http://www.vmi.edu.vn/news/pid/81/search/page/1/id/299 [16] http://www.vmi.edu.vn/bbs/pid/138 PHỤ LỤC Bảng 2.1 Tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011-2013 ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Năm 2011 Số tiền Năm 2012 Số tuyệt đối Năm 2013 138.592 146.428 147.498 Số tương đối 2012/2011 2013/2012 2012/2011 2013/2012 7.836 1.070 105,65 100,73 9.893 (239) 1.609 97,19 119,42 339.258 469.922 328.035 130.664 (141.887) 138,51 69,81 8.524 8.284 25 354 2.422 329 2.068 1.433,07 684,90 Lợi nhuận/Doanh thu (%) 0,01 0,08 0,74 1.034,60 981,14 Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (%) 0,29 4,27 24,48 20 1.474,49 573,51 Số lao động (Người) 55 55 55 - - 100,00 100,00 Tiền lương trả cho người lao động 332 630 630 298 - 189,76 100,00 Bảng 2.2 Chu kỳ chuyển hóa tiền mặt ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Số tuyệt đối Năm 2011 Số tiền Năm 2012 Năm 2013 2012/2011 2013/2012 Số tương đối 2012/ 2013/ 2011 2012 Doanh thu 339.258 469.922 328.035 130.664 (141.887) 138,51 69,81 Giá vốn hàng bán 337.198 466.828 314.716 129.630 (152.112) 138,44 67,42 Khoản phải thu bình quân 19.351 53.204 47.905 33.853 (5.299) 274,94 90,04 Hàng tồn kho bình quân 40.082 53.151 55.173 13.069 2.023 132,60 103,81 Khoản phải trả cho người bán 32.648 38.615 7.171 5.967 (31.444) 118,28 18,57 Chu kỳ chuyển hóa tồn kho (Ngày) 43 41 63 (2) 22 95,78 153,98 Kỳ thu tiền bình quân (Ngày) 21 41 53 20 12 198,49 128,98 Chu kỳ tốn bình qn (Ngày) 35 30 (5) (22) 85,43 27,55 Chu kỳ chuyển hóa tiền mặt (Ngày) 28 52 107 23 56 182,53 206,82 Bảng 2.3 Chính sách đầu tư tài sản lưu động ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Tài sản cố định Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Bình quân 339.258 469.922 328.035 379.072 658 343 2.428 1.143 2.514 3.453 5.210 3.725 Tồn kho 76.824 29.477 80.869 62.390 Khoản phải thu 38.700 67.709 28.101 44.836 Tiền mặt 16.836 20.537 15.792 17.722 Vốn luân chuyển 132.360 117.723 124.762 124.948 Tổng nguồn vốn 138.592 146.428 147.498 144.173 11 Tài sản ngắn hạn 136.079 142.975 142.288 140.447 12 Nợ ngắn hạn 130.068 138.144 137.604 135.272 13 Tỷ trọng vốn luân chuyển/ Tổng nguồn vốn (%) 95,50 80,40 84,59 87 14 Vốn luân chuyển ròng 6.010 4.831 4.684 5.175 18 Lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản (Lần) 0,005 0,002 0,016 0,01 Bảng 2.9 Phân tích tốc độ luân chuyển khoản phải thu ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ Tiêu Doanh thu Các khoản phải thu bình quân Năm Năm Năm 2011 2012 2013 Số tuyệt đối Số tương đối 2012/ 2013/ 2012/ 2013/ 2011 2012 2011 2012 339.258 469.922 328.035 130.664 (141.887) 138,51 69,81 19.351 53.204 47.905 33.853 (5.299) 274,94 90,04 Số vòng quay khoản phải thu (Vòng) 18 (9) (2) 50,38 77,53 Số ngày vòng quay khoản phải thu (Ngày) 21 41 53 20 12 198,49 128,98 Bảng 2.10 Phân tích tốc độ luân chuyển hàng tồn kho ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ Tiêu Giá vốn hàng bán (Tr đồng) Hàng tồn kho bình qn (Tr đồng) Số vòng quay hàng tồn kho (vòng) Số ngày vòng quay hàng tồn kho (Ngày) Năm Năm Năm 2011 2012 2013 Số tuyệt đối Số tương đối 2012/ 2013/ 2011 2012 2012/ 2011 2013/ 2012 337.198 466.828 314.716 129.630 (152.112) 138,44 67,42 40.082 53.151 55.173 13.069 2.023 132,60 103,81 (3) 104,40 64,94 43 41 63 (2) 22 95,78 153,98 Bảng 2.11 Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh Công ty giai đoạn 2011-2013 ĐVT: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí quản lý kinh doanh Lợi nhuận từ hoạt động KD Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế TNDN 10 11 12 13 14 15 MÃ THUYẾT SỐ MINH 01 IV.08 02 10 11 20 21 22 23 24 30 31 32 40 50 51 60 IV.09 Năm 2011 Năm 2012 339.258.190.219 469.922.399.599 339.258.190.219 337.197.956.123 2.060.234.096 11.977.778.507 469.922.399.599 466.828.358.313 3.094.041.286 7.331.680.646 8.195.646.238 7.548.995.273 5.817.692.448 24.673.917 644.509.929 11.448.090 633.061.839 657.735.756 157.856.581 499.879.175 5.509.933.009 4.995.137.590 4.562.195.162 353.593.761 10.948.964 (10.948.964) 342.644.797 82.234.751 260.410.046 Năm 2013 328.035.478.307 3.858.723.430 324.176.754.877 314.716.267.088 9.460.487.789 701.980.143 4.156.111.059 3.584.601.746 2.421.755.127 15.223.865 9.120.000 6.103.865 2.427.858.992 558.407.568 1.869.451.424 Bảng 2.12 Lưu chuyển tiền tệ Công ty giai đoạn 2011-2013 ĐVT: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền chi trả cho người lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác II MÃ SỐ 01 02 03 04 05 06 07 20 21 22 23 THUYẾT MINH Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 494.782.511.383 351.150.429.505 (310.865.317.244) (487.205.916.881) (332.400.000) (630.590.000) (7.548.995.273) (4.995.137.590) (157.856.581) (82.234.751) 8.599.543.652 (6.143.391.503) 18.616.055.620 1.868.632.161 (340.417.555.263) (741.680.000) (6.502.742.552) (558.407.568) 102.440.517.093 (28.206.694.908) 77.163.866.307 335.064.472.569 (2.012.019.218) (76.178.182) 8.374.897 STT III CHỈ TIÊU Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền năm Tiền tương đương tiền đầu năm Tiền tương đương tiền cuối năm MÃ SỐ THUYẾT MINH Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 24 25 26 27 30 72.153.541 (1.939.865.677) 2.747.120.000 2.747.120.000 701.908.143 634.104.858 199.409.600.000 168.956.609.459 (209.766.082.400) (169.372.215.039) 228.779.380.347 (311.062.170.220) 31 32 33 34 35 36 40 50 60 70 (10.356.482.400) 6.319.707.543 343.780.151 6.663.487.694 (415.605.580) 4.200.146.581 6.663.487.694 10.863.634.274 (82.282.789.873) (4.484.818.708) 10.863.634.274 6.378.815.566 ... tình hình biến động vốn luân chuyển Công ty TNHH Trung Hiếu giai đoạn 2011-2013 51 2.2.4 Phân tích tình hình quản trị phận vốn luân chuyển Công ty TNHH Trung Hiếu giai đoạn 2011-2013 ... TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ BÀI QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG HIẾU, PHƯỜNG TÂY SƠN, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05... thiết Chính vậy, tơi lựa chọn đề tài: “Quản trị vốn luân chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hiếu, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai làm đề tài luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị vốn luân chuyển tại công ty trách nhiệm hữu hạn trung hiếu, phường tây sơn, thành phố pleiku, tỉnh gia lai , Quản trị vốn luân chuyển tại công ty trách nhiệm hữu hạn trung hiếu, phường tây sơn, thành phố pleiku, tỉnh gia lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn