Phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng TMCP công thương đăklăk

142 22 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KHẮC VĂN THÀNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG ĐẮKLẮK Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : PGS.TS LÊ VĂN HUY Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Khắc Văn Thành MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực 13 1.2 NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 15 1.2.1 Cơ cấu, quy mô nguồn nhân lực 16 1.2.2 Nâng cao lực nguồn nhân lực 18 1.2.3 Nâng cao động lực thúc đẩy 23 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 27 1.3.1 Các nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi 27 1.3.2 Các nhân tố thuộc môi trường bên Ngân hàng 30 1.3.3 Nhân tố thuộc người lao động 33 1.3.4 Các nhân tố bên 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIETINBANK DAKLAK TRONG THỜI GIAN QUA 36 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ VIETINBANK DAKLAK 36 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 36 2.1.2 Chức nhiệm vụ Vietinbank DakLak 38 2.1.3 Cơ cấu tổ chức đặc điểm nguồn nhân lực VietinBank Dak Lak 38 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh VietinBank Dak Lak giai đoạn 2008 – 2012 (những tiêu trọng yếu) 44 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIETINBANK DAKLAK 46 2.2.1 Thực trạng Nguồn nhân lực Vietinbank DakLak 46 2.2.2 Thực trạng lao động theo độ tuổi giới tính: 48 2.2.3 Thực trạng lao động theo trình độ: 50 2.2.4 Thực trạng kỹ nguồn nhân lực 52 2.2.5 Thực trạng nâng cao nhận thức nguồn nhân lực 54 2.2.6 Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy 55 2.2.7 Thực trạng tinh thần, điều kiện làm việc 63 2.2.8 Thực trạng vấn đề sức khỏe người lao động 67 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIETINBANK ĐĂKLĂK 68 2.3.1 Đánh giá chung 68 2.3.2 Nguyên nhân 70 2.3.3 Công tác hoạch định nguồn nhân lực chưa quan tâm 72 2.3.4 Quy chế chi trả lương hạn chế, bất cập, chưa thực thu hút người lao động gắn bó lâu dài 73 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VIETINBANK ĐĂKLĂK 76 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 76 3.1.1 Dự báo thay đổi yếu tố môi trường 76 3.1.2 Chiến lược phát triển VietinBank DakLak thời gian tới 83 3.1.3 Một số yêu cầu xây dựng giải pháp phát triển nguồn nhân lực 86 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 89 3.2.1 Giải pháp công tác hoạch định nguồn nhân lực 89 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện cấu nguồn nhân lực 92 3.2.3 Giải pháp nâng cao phát triển nguồn nhân lực 93 3.2.4 Giải pháp phát triển kỹ cho người lao động 103 3.2.5 Giải pháp nâng cao trình độ nhận thức cho người lao động 104 3.2.6 Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy người lao động 106 3.2.7 Nâng cao sức khỏe nguồn nhân lực 112 3.2.8 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp NHCTVN 112 3.2.9 Xây dựng chinh sách thăng tiến hợp lý 113 3.2.10 Tăng cường hoạt động văn nghệ, phong trào thi đua 113 3.3 MỘT SỐ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 113 KẾT LUẬN 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁ KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TĂT Viết tắt STT Diễn giải CBCNV Cán công nhân viên CMNV Chuyên môn nghiệp vụ CNTT Công nghệ thông tin DN Doanh nghiệp ĐVT Đơn vị tính LĐ Lao động NLĐ Người lao động NNL Nguồn nhân lực PTNNL Phát triển nguồn nhân lực 10 TMCP Thương mại cổ phần 11 VietinBank DakLak Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương ĐăkLăk 12 Vietinbank Viet Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 Lao động biên chế bình quân qua năm Một số tiêu tài qua năm hoạt động 2008-2012 Trang 43 44 2.3 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh 45 2.4 Tổng hợp lao động (biên chế) bình quân qua năm 46 2.5 Cơ cấu chuyên môn nguồn nhân lực 47 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 Cơ cấu lao động (biên chế) theo giới tính nhóm tuổi đến 31/12/2012 Cơ cấu lao động theo trình độ Nội dung đào tạo sau anh chị tham gia Mức độ đánh giá người lao động thiết thực chương trình đào tạo Mức độ tạo điều kiện VietinBank người lao động tham gia chương trình đào tạo Thực trạng mức độ đáp ứng công việc người lao động 48 50 51 51 52 52 2.12 Mức độ áp dụng nhân viên nhận thức lao động 55 2.13 Thực trạng thu nhập người lao động 58 2.14 Chi phí khen thưởng, đãi ngộ 59 2.15 Mức độ hài lòng với mức lương 61 2.16` Mức độ hài lòng mức lương với mức hồn thành công việc 61 2.17 Mức độ đồng ý công bằng, rõ ràng, minh bạch quy định hệ thống tiền lương 62 2.18 Mức độ tương xứng thành tích tiền thưởng 62 2.19 Thực trạng nhu cầu tinh thần người lao động 64 2.20 2.21 2.22 3.1 3.2 3.3 Mức độ hài lòng môi trường làm việc VietinBank DakLak Mức độ quan hệ lãnh đạo nhân viên VietinBank DakLak Mức độ đầu tư máy móc, trang thiết bị VietinBank DakLak Kế hoạch kinh doanh VietinBank DakLak đến năm 2018 Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực VietinBank DakLak đến năm 2018 Mức độ nhu cầu tham gia đào tạo người lao động 64 64 64 85 86 99 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ sơ đồ Trang 1.1 Sơ đồ công tác phát triển nguồn nhân lực 15 2.1 Cơ cấu tổ chức VietinBank Dak Lak 39 3.1 Phương pháp xác định mục tiêu đào tạo phục vụ yêu cầu phát triển doanh nghiệp 84 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Tình hình cho vay, huy động lợi nhuận năm 45 2.2 Cơ cấu lao động theo độ tuổi 48 2.3 Cơ cấu lao động theo độ tuổi 49 3.1 Nhu cầu phương pháp đào tạo 100 3.2 Nhu cầu hình thức đào tạo 100 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Một nhân tố mang tính định phát triển tồn kinh tế nói chung ngân hàng nói riêng nhân tố người Trong yếu tố vật chất cấu thành nên hoạt động ngân hàng như: vốn, trụ sở làm việc, trang thiết bị, nhân lực mơi trường… nhân lực yếu tố định Đặc biệt, ngành kinh tế phát triển nhờ qui mô tri thức ngân hàng nguồn nhân lực chất lượng cao lại có vai trò quan trọng Trong q trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường, nhân lực ngân hàng cần có thay đổi chất, không ngừng nâng cao lực, kỹ tác nghiệp nhận thức mơi trường hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Chỉ có chuyển biến lượng chất đội ngũ nhân lực hệ thống ngân hàng tồn phát triển, điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Việc mở cửa thị trường ngân hàng, tài làm Ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ ngân hàng nước đến từ khu vực tài phát triển Mỹ, Châu Âu, Singapore, Nhật Bản, Đến có 02 ngân hàng nhà nước, 39 Ngân hàng thương mại, 13 Ngân hàng nước ngoài, 06 Ngân hàng liên doanh Việt nam, tạo nên sức ép lớn cho ngân hàng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nằm hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nên khơng tránh khỏi cạnh tranh khốc liệt đó.Để cạnh tranh thành cơng việc đầu tư vào đào tạo phát triển nguồn nhân lực điều tất yếu Điều đặt yêu cầu cấp thiết cho hoạt động phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng cơng thương, với lý đó, tơi chọn đề tài "Phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương ĐăkLăk " làm mục tiêu nghiên cứu, nhằm góp phần giải vấn đề bất cập, tồn 12 PGS.TS.Tơ Ngọc Hưng, Th.S Nguyễn Đức Trung, “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”, Học viện ngân hàng 13 PGS.TS Trần Ngọc Khuê (2001), Giáo trình tâm lý học lãnh đạo quản lý, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh 14 Nguyễn Thanh Liêm (9/2007), Quản trị chiến lược, NXB Thống kê 15 Lê thị Mỹ Linh (2009), Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc dân, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 16 Nguyễn Văn Long (2010), Phát huy nguồn nhân lực động lực thúc đẩy, Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng – số 4(39).2010 17 ThS Nguyễn Văn Long (2010), Phát huy nguồn nhân lực động lực thúc đẩy (Promoting human resource by means of motivation), tạp chí khoa học công nghệ, Đại hoc Đà Nẵng – số (40) 18 Nguyễn Lộc (2010), Một số vấn đề lý luận phát triển nguồn nhân lực, Tạp chí Khoa học giáo dục 19 PGS.TS Đỗ Văn Phức (2005), Quản lý nhân lực doanh nghiệp, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 20 PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2007), giáo trình quản trị nhân lực , NXB Đại học kinh tế quốc dân 21 PGS.TS Võ Xuân Tiến (2010), Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực (A Number of issus on the training and development of human resoures),Tạo chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng – số (40) 22 Võ Xuân Tiến, Quản trị nguồn nhân lực, tập giảng 23 Võ Xuân Tiến ( 2010), Một số vấn đề đạo tạo phát triển nguồn nhân lực, Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đà nẵng – Số 5(40).2010 24 TS Nguyễn Quốc Tuấn, đồng tác giả: TS Đào Hữu Hòa, TS Nguyễn Thị Bích Thu, Ths Nguyễn Phúc Nguyên, ThS Nguyễn Thị Loan (2007), Giáo trình quản trị nguồn nhân lực, NXB thống kê 25 Thủ tướng phủ (2011), Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020, Hà Nội 26 Quyết định số 369/2013/QĐ-HĐQT-NHCT2 ngày 11/04/2013 việc “Ban hành Quy định chi trả tiền lương hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ” Chủ tịch HĐQT Các Website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : www.sbv.gov.vn/ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam : www.vietinbank.com.vn/ Hiệp hội ngân hàng Việt Nam : www.vnba.org.vn/ Bộ tài : www.mof.gov.vn WTO : www.wto.org Bộ công thương : www.moit.gov.vn http://www.mpi.gov.vn Bộ Kế hoạch Đầu tư, Chiến lược phát triển dân số 2001-2010 http://www.mpi.gov.vn Bộ Kế hoạch Đầu tư, Tầm nhìn 2020 - Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội http://www.cpv.org.vn, Trần Bạch Đằng (5/2005), Hướng phát triển nguồn lực cho CNH, HĐH nước ta http://www.cpv.org.vn Trần Văn Tùng (5/2005), Đông Á phát triển giáo dục khoa học công nghệ q trình tồn cầu hóa PHỤ LỤC Phụ lục A : Thẻ điểm Trƣởng phòng giao dịch Cán quan hệ khách hàng THEO CÁC KPIs/ CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CỦA THẺ ĐIỂM MỚI STT KPIs/ Chỉ số thành phần Mô tả KPIs Trọng Điểm Thực Giao số %/KH đạt (%) I Tài 60.00 Dư nợ 17.85 Dư nợ cho vay Số dư nợ thời điểm cuối kỳ 10.71 Dư nợ Bình quân Số dư nợ bình quân kỳ hoạt động 7.14 Nguồn vốn 15.00 HĐV Bình quân Số dư vốn huy động vốn thời điểm cuối kỳ 7.14 Số dư HĐV đến 31/12 Số dư vốn huy động bình quân kỳ 7.86 Chất lượng dư nợ 7.14 Nợ nhóm Dư nợ nhóm cuối kỳ 3.57 Nợ xấu Dư nợ xấu cuối kỳ 3.57 Thu nợ XLRR Thu nợ XLRR kỳ Thu Dịch Vụ phí dịch vụ thu kỳ đánh giá 5.36 D.số chi trả kiều hối Doanh số lũy kế tăng chi trả kiều hối 2.86 Doanh số TT qua thẻ Doanh số toán qua th 2.86 Doanh số - 2.86 Số dư BQ bảo lãnh Số dư bảo lãnh bình quân kỳ 2.86 Lợi nhuận Lợi nhuận 6.07 II Khách hàng 20.00 Phát hành thẻ 10.00 Phát hành th ATM Số th ATM phát hành lũy kế kỳ 5.00 Phát hành th TDQT Số th TDQT phát hành lũy kế kỳ 5.00 Phát triển KH dịch vụ Đơn vị trả lương 5.00 Số đơn vị trả lương qua th 5.00 Phát triển KH 5.00 KH tiền vay CN 1.25 KH tiền vay DNVVN 1.25 KH tiền gửi CN 1.25 KH tiền gửi DNVVN 1.25 III Quy trình/ Họat động nội % 10.00 Đảm bảo thời gian cho công việc giao chất lượng số lượng.Được Tuân thủ thời gian cho kết Đảm bảo tuân thủ luật, quy trình, quy Tuân thủ quy trình, quy định, sách hành Nhà nước định, sách hành Vietinbank liên quan đến công việc đảm NHCT VN nhiệm 3.00 Đảm bảo chất lượng hoạt động tín dụng, kho quỹ, kế tóan 3.00 đánh giá số cơng việc hồn thành thời gian quy định/tổng số công việc giao - Số lỗi giao dịch; - Tính xác hồ sơ tín dụng; - Tính xác kiểm đếm IV Con người 4.00 % 10.00 Cơng tác quy hoạch cán Số vị trí quy hoạch so với yêu cầu 3.00 Đào tạo nhân viên Học tập, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ (Ghi rõ mục tiêu nghiên cứu nâng cao nghiệp vụ) 4.00 Đào tạo, phát triểnnhân - Đào tạo cán đáp ứng yêu cầu công việc theo phân công lãnh đạo - Tỷ lệ cán có điểm thi nghiệp vụ đạt yêu cầu/tổng số cán tham gia thi 3.00 Tổng cộng 100 (Nguồn : chương trình lương Vietinbank Dak Lak ) Phụ lục B : Thẻ điểm thủ quỹ STT I KPIs/ Chỉ số thành phần Mô tả KPIs Giao Tài Huy động vốn Số dư HĐV b/q Số dư HĐV 31/12 Doanh số Doanh số chi trả kiều hối Thu phí dịch vụ Doanh số TT qua thẻ(tr) II Khách hàng Phát triển KH dịch vụ Phát hành thẻ ATM Phát triển khách hàng Mức độ hài lòng KH Số dư vốn huy động vốn khách hàng thời điểm cuối kỳ Số dư vốn huy động thời điểm cuối kỳ 4.71 5.88 9.42 3.53 4.71 1.18 10.00 5.00 3.33 1.67 ĐVTL,ĐVCNT,Ipay, SMS… Kết khảo sát mức độ hài lòng khách hàng III Quy trình/ Họat động nội Tuân thủ thời gian cho kết Thực thu/chi tiền Đảm bảo thời gian cho KH xác, kịp thời, công việc giao chất quy trình; Phụ thủ kho lượng số lượng cuối ngày Được đánh giá số công việc hoàn thành thời gian Hướng dẫn KH lập giấy quy định/tổng số công việc nộp tiền, bảng kê tiền; giao Kiểm tra tính pháp lý chứng từ thu/chi tiền, số liệu khớp Số lượng bút toán báo cáo Tn thủ luật, quy trình, khơng xác / Tổng số bút quy định, sách toán báo cáo thực hành nhà nước kỳ có tính đến mức độ Vietinbank quan trọng phức tạp báo cáo bút toán Đảm bảo tuân thủ luật, Năng suất số bó kiểm quy trình, quy định, đếm,số giao dịch thu sách hành Nhà nước chi tiền mặt Vietinbank liên quan đến công việc đảm nhiệm Trọng số %/ Điểm Thực (%) KH đạt 20.00 10.59 5.00 % 60.00 20.00 10.00 10.00 100 10.00 100 20.00 100 IV đóng bó niêm phong, phân Tính xác kiểm loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu 10.00 đếm thông, tiền rách nát, tiền giả quy định 100 Con người 10.00 Thực chấp hành Công tác quy hoạch cán phân công luân chuyển, quy 3.00 hoạch cán Chi nhánh 100 Thực chấp hành nội quy lao động văn hoá Đào tạo nhân viên 4.00 Vietinbank; Tính chun nghiệp cơng việc 100 Học tập, nghiên cứu nắm vững Đào tạo, phát triểnnhân văn bản, quy định, quy 3.00 trình nghiệp vụ NHCT 100 Tổng cộng 100.00 (Nguồn : chương trình lương Vietinbank Dak Lak) Phụ lục C : Nội dung đào tạo kỹ cho ngƣời lao động STT I Tên khoá học Nội dung Đối tƣợng ĐÀO TẠO KỸ NĂNG, KIẾN THỨC CƠ BẢN, NÂNG CAO Đào tạo Kỹ năng, quản - Lập triển khai KHKD (cấp lý điều hành vị trí CN) Giám đốc chi nhánh - Quản lý người (cấp CN) Giám đốc chi - QL RR HĐ ngân hàng nhánh - Quản lý bán hàng marketing - QLCLDV ngân hàng Đào tạo Kỹ năng, quản - Lập triển khai KHKD (cấp lý điều hành vị trí Phó CN) Giám đốc chi nhánh - Quản lý người (cấp CN) Phó Giám đốc CN - QL RR HĐ ngân hàng - Quản lý bán hàng marketing - QLCLDV ngân hàng Đào tạo Kỹ năng, quản - Lập triển khai KHKD (cấp lý điều hành vị trí Phòng thuộc CN) Trưởng/phó phòng Trưởng/phó phòng Bán - Quản lý người (cấp Phòng bán lẻ/phòng lẻ/phòng KHDN CN thuộc CN) KHDN/PGD - QL RR HĐ ngân hàng CN - Quản lý bán hàng marketing - QLCLDV ngân hàng Đào tạo Kỹ năng, quản - Lập triển khai KHKD (cấp lý điều hành vị trí Phòng thuộc CN) Trưởng/phó phòng Trưởng/phó phòng - Quản lý người (cấp Phòng PGD CN PGD CN thuộc CN) - QL RR HĐ ngân hàng - Quản lý bán hàng marketing - QLCLDV ngân hàng Đào tạo Kỹ năng, quản - Lập triển khai KHHĐ (cấp lý điều hành vị trí Phòng thuộc CN) TP/PP kế tốn Trưởng/phó phòng Kế - Quản lý người (cấp Phòng chi nhánh toán chi nhánh thuộc CN) - QL RR HĐ ngân hàng - Quản lý bán hàng marketing - QLCLDV ngân hàng - Phân tích báo cáo tài NHTM ĐÀO TẠO KỸ II NĂNG Kỹ đánh giá - Quy trình đánh giá nội ngân hàng NHCT; Lãnh đạo thành - Nội dung phương pháp đánh viên phận giá; Lập báo cáo kết đánh giá; QLCL CN - Tình thực hành đánh giá Kỹ bán chăm Các vị trí GD với sóc KHCN - Kỹ bán cho KHCN KHCN như: LĐ - Quản lý khách hàngnhân phòng BL/PGD, - Chăm sóc khách hàng (Tiêu chuẩn CV NC&PT TT GUEST, CSKH trực tiếp, CSKH BL, CB tư vấn TC qua điện thoại, CSKH VIP,…) BL, CB TD BL, - Các yếu tố thành công Cán tác nghiệp QHKH chuyên nghiệp (Phòng BL, PGD), Tư vấn kiêm GDV CN Kỹ bán chăm - Kỹ bán cho KHDN sóc KHDN - Quản lý KHDN (Thu thập thơng LĐ phòng KHDN, tin, phân loại KH, quản lý sở CB QHKH DN thông tin,…) CN - Chăm sóc KHDN (Các kỹ chăm sóc KHDN cách chủ động) 10 25 26 27 28 29 Kỹ thẩm định tín - Thẩm định khách hàng KHCN LĐ phòng dụng KHCN - Thẩm định phương án SXKD BL/PGD, CB TD - Kinh nghiệm/bài học thẩm định BL, Cán tác KHCN nghiệp (Phòng BL, PGD) CN Kỹ thẩm định tín - Thẩm định khách hàng KHDN LĐ phòng KHDN, dụng KHDN - Thẩm định dự án đầu tư CB QHKH DN, - Kinh nghiệm/bài học thẩm định CB phân tích, CB KHDN tác nghiệp (KHDN) CN Kỹ nhận bảo - Kỹ giao dịch, nhận bảo quản tiền mặt, tài sản, quản TM, hồ sơ TSBĐ Thủ kho tiền, hồ sơ TSBĐ - Phương pháp xếp, bảo quản GDV TM chi TM, tài sản, hồ sơ TSBĐ kho nhánh tiền Kỹ nhận biết tiền Kỹ nhận biết tiền (nội, ngoại Cán làm công thật, giả tệ) thật giả tác kho quỹ chi nhánh chưa đào tạo Quy chế nội quy lao Những nội dung quy Cán tuyển động VietinBank chế nội quy LĐ VietinBank dụng cán chi nhánh có nhu cầu Văn hóa doanh nghiệp Những nội dung Văn Cán tuyển VietinBank hóa doanh nghiệp VietinBank dụng cán chi nhánh có nhu cầu Kỹ quản lý công Sắp xếp, tổ chức quản lý công việc cá nhân việc, tài liệu, email, họp, Cán NHCTVN liệu có hiệu quả; quản lý thời gian PHIẾU KHẢO SÁT Kính chào Anh (Chị) ! Tơi tên Khắc Văn Thành, học viên cao học khóa 24, ngành QTKD, Đại học Kinh tế Đà Nẵng Hiện nghiên cứu thực đề tàiPhát triển nguồn nhân lực Chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Đăk Lăk ” cho luận văn tốt nghiệp Anh (chị) vui lòng dành thời gian trả lời số câu hỏi sau để giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Rất mong hợp tác, giúp đỡ anh (chị) Xin chân thành cảm ơn! Anh (chị) đánh dấu  vào câu trả lời thích hợp nhất; I Bảng khảo sát công tác đào tạo, tiền lƣơng điều kiện làm việc Anh (chị) làm việc Vietinbank Đắk Lắk bao lâu? [ ] Dưới năm [ ] Từ đến năm [ ] Từ đến năm [ ] Từ đến 10 năm [ ] Trên 10 năm Theo anh (chị), có đồng ý cơng bằng, rõ ràng, minh bạch quy định hệ thống tiền lương Vietinbank Đắk Lắk ? [ ] Rất công [ ] Công [ ] Chưa thật công [ ] Không công [ ] Rất không cơng Anh (chị) có hài lòng mức lương Vietinbank Đắk Lắk chi trả? [ ] Rất hài lòng [ ] Hài lòng [ ] Khơng hài lòng [ ] Khơng hài lòng [ ] Rất khơng hài lòng Anh (Chị) cho biết mức độ hài lòng mức lương với mức hồn thành công việc? [ ] Rất phù hợp [ ] Phù hợp [ ] Không phù hợp [ ] Không phù hợp [ ] Rất không phù hợp Anh (Chị) cho biết mức độ quan tâm tạo điều kiện cấp để người lao động hoàn thành nhiệm vụ, phát huy sở trường? [ ] Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình [ ] Yếu [ ] Kém Anh (Chị) cho biết mức độ tương xứng thành tích tiền thưởng? [ ] Rất tương xứng [ ] Tương xứng [ ] Chưa tương xứng [ ] Chưa tương xứng [ ] Rất chưa tương xứng Anh (Chị) cho biết mức độ hài lòng mơi trường làm việc VietinBank DakLak ? [ ] Rất hài lòng [ ] Hài lòng [ ] Khơng hài lòng [ ] Khơng hài lòng [ ] Rất khơng hài lòng Anh (Chị) cho biết quan hệ lãnh đạo nhân viên VietinBank DakLak nào? [ ] Rất tốt [ ] Tốt [ ] Không tốt [ ] Không tốt [ ] Rất không tốt Anh (Chị) thấy việc đầu tư máy móc, trang thiết bị VietinBank DakLak nào? [ ] Rất tốt [ ] Tốt [ ] Không tốt [ ] Không tốt [ ] Rất không tốt 10 Từ vào làm việc Vietinbank Đắk Lắk đến nay, Anh (Chị) có cử tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ khơng? [ ] Có [ ] Khơng - Nếu chọn khơng vấn xin dừng - Nếu chọn có xin vui lòng tiếp tục trả lời câu hỏi sau: 11 Nội dung đào tạo sau mà Anh (Chị) tham gia? [ ] Tập huấn nghiệp vụ [ ] Đào tạo kiến thức [ ] Đào tạo kỹ [ ] Đại học [ ] Sau đại học 12 Anh (Chị) cho biết mức độ nhu cầu tham gia đào tạo ? [ ] Rất muốn [ ] Muốn [ ] Không muốn [ ] Không muốn [ ] Rất không muốn 13 Mức độ thiết thực chương trình đào tạo cơng việc Anh (Chị)? [ ] Rất thiết thực [ ] Khá thiết thực [ ] Thiết thực [ ] Ít thiết thực [ ] Không thiết thực 14 Anh (Chị) cho biết mức độ tạo điều kiện VietinBank DakLak người lao động nào? [ ] Rất tốt [ ] Tốt [ ] Không tốt [ ] Không tốt [ ] Rất không tốt II Thông tin mức độ đáp ứng công việc thân Trong thời gian làm việc Chi nhánh, Anh, chị đánh giá mức độ đáp ứng công việc thân dựa vào tiêu chí sau cách khoanh tròn số phù hợp với ý kiến ( Chỉ chọn mức phù hợp với thân, mức đáp ứng thấp mức cao ) Tiêu chí đánh giá Mức độ đánh giá Kỹ thực chuyên môn nghiệp vụ Kỹ làm việc độc lập Kỹ tự đào tạo, học hỏi nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ Kỹ làm việc nhóm 5 Kỹ tự kiểm tra đánh giá công việc Kỹ sử dụng ngoại ngữ, máy tính Kỹ bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân Kỹ sáng tạo Khả chịu áp lực công việc 10 Kỹ đàm phán, tư vấn, thương lượng 11 Nhiệt tình, trách nhiệm công việc 12 Tuân thủ nội quy lao động Thông tin mức độ nhận thức ngƣời lao động Trong thời gian làm việc Chi nhánh, Anh, chị đánh giá mức độ đáp ứng công việc thân dựa vào tiêu chí sau cách đánh dấu nhân (x) vào phù hợp với ý kiến ( Chỉ chọn mức phù hợp với thân ) III Tiêu chí đánh giá Mức độ đánh giá Rất yếu Yếu Bình thường Tốt Rất tốt Nhiệt tình cơng việc Thái độ tích cực đóng góp cho Vietinbank Tn thủ quy trình, quy định Khả tham gia hoạt động xã hội Khả thích nghi điều chỉnh IV Thơng tin cơng tác nâng cao động lực thúc đẩy Vui lòng cho biết nhận định Anh, chị mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đến động lực làm việc cách khoanh tròn số phù hợp với ý kiến ( Chỉ chọn mức phù hợp với thân, mức đáp ứng thấp mức cao ) Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc Tiêu chí đánh giá A Điều kiện làm việc Mức độ đánh giá Tranh thiết bị phục vụ công việc Khơng gian làm việc an tồn, thoải mái Thời gian làm việc Môi trường làm việc Chia sẻ kinh nghiệm đồng nghiệp Quan hệ cá nhân tập thể Uy tín lãnh đạo Sự quan tâm lãnh đạo Văn hóa doanh nghiệp B Về lƣơng bổng, phúc lợi Cách thức trả lương Công thu nhập Lương so với thị trường Lương so với đóng góp 5 Lương làm việc Chế độ hình thức thưởng đa dạng Tiền thưởng công thỏa đáng Các khoản phụ cấp Chế độ phúc lợi C Về đời sống tinh thần Thu nhập ổn định có xu hướng cao Được khẳng định cá nhân nghề nghiệp Được người tôn trọng Môi trường làm việc thuận lợi 5 Được biểu dương, khen thưởng kịp thời Mọi người nhận quan tâm, động viên, chia sẻ kịp thời Cơ hội thăng tiến phát triển nghê nghiệp Chính sách đãi ngộ, thăng tiến (đề bạt, bổ nhiệm) Xin Anh (Chị) cho biết vài thông tinh cá nhân Họ tên: Bộ phận công tác: Chức danh, công việc làm: Giới tính: [ ] Nam [ ] Nữ Tuổi đời: ………tuổi Trình độ: [ ] Phổ thơng [ ] Trung cấp [ ] Cao đẳng [ ] Đại học [ ] Sau đại học Xin chân thành cảm ơn hợp tác, giúp đỡ Anh (Chị) ! ... nhân lực điều tất yếu Điều đặt yêu cầu cấp thiết cho hoạt động phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng cơng thương, với lý đó, tơi chọn đề tài "Phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công. .. thống phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương ĐăkLăk Nhận thức vấn đề đó, đề tài kế thừa thành tựu nghiên cứu, đồng thời tiến hành chọn Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương. .. ngành ngân hàng đến kinh tế, đòi hỏi ngành ngân hàng phải có sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực phù hợp 1.2 NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Nội dung công tác phát triển nguồn nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng TMCP công thương đăklăk , Phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng TMCP công thương đăklăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn