Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi

95 23 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRỌNG LINH PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN HUYỆN BÌNH SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRỌNG LINH PHÁT TRIỂN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN HUYỆN BÌNH SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI Chun ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết tính nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Trọng Linh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHO VAY VÀ PHÁT TRIỂN CHO VAY 1.1.1 Cho vay phát triển cho vay 1.1.2 Ý nghĩa việc phát triển cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1.3 Đặc điểm kinh tế hộ kinh doanh ảnh hưởng hộ kinh doanh đến phát triển cho vay ngân hàng thương mại 10 1.2 NỘI DUNG CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN CHO VAY 14 1.2.1 Tăng qui mô cho vay 14 1.2.2 Tăng chất lượng cho vay 16 1.2.3 Mở rộng mạng lưới cho vay 16 1.2.4 Mở rộng phương thức cho vay 17 1.2.5 Tăng trưởng thị phần cho vay hộ kinh doanh ngân hàng 18 1.2.6 Tăng trưởng thu nhập cho vay hộ kinh doanh 18 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY 19 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc ngân hàng 19 1.3.2 Nhóm nhân tố bên ngân hàng 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN HUYỆN BÌNH SƠN 26 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN BÌNH SƠN 26 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn 26 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn ảnh hưởng đến cho vay 28 2.1.3 Đặc điểm hộ kinh doanh huyện Bình Sơn 31 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN HUYỆN BÌNH SƠN 38 2.2.1 Thực trạng qui mô cho vay 38 2.2.2 Thực trạng chất lượng cho vay 51 2.2.3 Thực trạng mạng lưới cho vay 53 2.2.4 Thực trạng phương thức cho vay 53 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN BÌNH SƠN 54 2.3.1 Những kết đạt 54 2.3.2 Những hạn chế cần khắc phục nguyên nhân 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN HUYỆN BÌNH SƠN 64 3.1 CƠ SỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 64 3.1.1 Căn biến động yếu tố mơi trường huyện Bình Sơn 64 3.1.2 Căn chiến lược phát triển kinh doanh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn 65 3.1.3 Một số quan điểm có tính ngun tắc xây dựng giải pháp 67 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN HUYỆN BÌNH SƠN 68 3.2.1 Mở rộng quy mô cho vay 68 3.2.2 Tăng chất lượng hoạt động cho vay 70 3.2.3 Mở rộng mạng lưới cho vay 72 3.2.4 Mở rộng phương thức cho vay 74 3.2.5 Cải thiện quy trình, thủ tục cho vay 75 3.2.6 Tăng cường công tác quản trị rủi ro kiểm tra, kiểm soát cho vay hộ kinh doanh 76 3.2.7 Một số giải pháp bổ trợ 77 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 80 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 80 3.3.2 Kiến nghị với Ngân Hàng Nhà Nước 80 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ 81 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam CBTD : Cán Tín dụng HKD : Hộ kinh doanh KH&KD : Kế hoạch Kinh doanh KT&NQ : Kế toán Ngân quỹ NHNN : Ngân hàng Nhà Nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NSNN : Ngân sách Nhà nước TDNH : Tín dụng ngắn hạn TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TSBĐ : Tài sản bảo đảm DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 Tên bảng Tình hình nhân Agribank Bình Sơn 2012 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn từ năm 2010 - 2012 Tốc độ tăng trưởng hoạt động kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn từ năm 2010-2012 Số hộ kinh doanh phân theo vùng miền địa bàn huyện Bình Sơn từ năm 2010 – 2012 Tốc độ tăng trưởng hộ kinh doanh phân theo vùng miền địa bàn huyện Bình Sơn từ năm 2010 - 2012 Số hộ kinh doanh phân theo ngành nghề kinh doanh từ năm 2010-2012 Tốc độ tăng trưởng hộ kinh doanh phân theo ngành nghề kinh doanh từ năm 2010-2012 Tình hình dư nợ hộ kinh doanh phân theo thời hạn cho vay từ năm 2010 – 2012 Tốc độ tăng trưởng dư nợ hộ kinh doanh phân theo thời hạn cho vay từ năm 2010 - 2012 Tình hình dư nợ hộ kinh doanh phân theo ngành nghề từ năm 2010 – 2012 Tốc độ tăng trưởng dư nợ hộ kinh doanh phân theo ngành nghề từ năm 2010 – 2012 Tình hình dư nợ hộ kinh doanh phân theo địa lí từ năm 2010 – 2012 Trang 28 30 31 32 34 35 36 38 39 40 40 41 2.13 2.14 2.15 Tốc độ tăng trưởng dư nợ hộ kinh doanh phân theo địa lí từ năm 2010 – 2012 Số lượng khách hàng hộ kinh doanh phân theo thời hạn chi nhánh từ năm 2010 – 2012 Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng hộ kinh doanh phân theo thời hạn chi nhánh từ năm 2010 – 2012 43 45 45 Số lượng khách hàng hộ kinh doanh vay vốn phân theo 2.16 ngành nghề kinh doanh chi nhánh từ năm 2010 - 46 2012 Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng hộ kinh doanh 2.17 vay vốn phân theo ngành nghề kinh doanh chi nhánh 47 từ năm 2010 - 201 2.18 2.19 2.20 2.21 Số lượng khách hàng hộ kinh doanh vay vốn theo địa bàn từ năm 2010 - 2012 Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng hộ kinh doanh vay vốn theo địa bàn từ năm 2010 – 2012 Tình hình nợ xấu hộ kinh doanh theo thời hạn cho vay từ năm 2010- 2012 Tình hình nợ xấu hộ kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh từ năm 2010 - 2012 48 50 51 52 71 - Khắc phục tác động bất lợi tự nhiên, thị trường Nợ xấu hộ kinh doanh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn năm gần có xu hướng tăng lên Nguyên nhân xuất phát từ thiên tai bão lụt, dịch bệnh bất lợi giá thị trường Trong đó, huyện Bình Sơn địa phương thường xuyên chịu nhiều thiên tai nên ảnh hưởng trực tiếp gây nhiều thiệt hại cho hộ kinh doanh, đồng thời làm ảnh hưởng đến khả thu hồi vốn ngân hàng Cơ chế cho vay hệ thống ngân hàng khơng đòi hỏi tổ chức tín dụng phải đầu tư vào việc bảo vệ môi trường, chống thiên tai Các điều kiện vay ngân hàng xem xét tiêu chí mơi trường phần thẩm định dự án, phương án vay vốn mà chưa tách thành điều kiện riêng Do đó, NHNo&PTNT huyện Bình Sơn cần phối hợp với quan huyện Bình Sơn tuyên truyền, cảnh báo người dân để kịp thời phòng chống dịch bệnh, thiên tai nhằm bảo vệ tài sản, người đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hộ kinh doanh - Thực nghiêm túc việc phân loại nợ theo định kỳ trích lập dự phòng Nghiêm túc thực phân loại nợ theo định kỳ nhằm nắm bắt kịp thời tình hình nhóm nợ phát sinh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn, từ đưa biện pháp xử lý, thu hồi vốn cho ngân hàng Bên cạnh đó, việc trích lập dự phòng rủi ro theo quy định vừa bảo đảm an toàn cho hệ thống vừa tạo khả bù đắp rủi ro tín dụng cho NHNo&PTNT huyện Bình Sơn - Thu hồi tốt nợ xấu Cần đôn đốc việc xử lý thu hồi nợ đọng (nợ xấu nội bảng, nợ xử lý rủi ro, nợ tồn đọng hạch toán ngoại bảng) để giảm thấp nợ xấu, tạo khả tài chính, nâng cao khả trích lập dự phòng, bù đắp rủi ro; tăng 72 lực tài cho cán tín dụng, cán điều hành cấp cao 3.2.3 Mở rộng mạng lưới cho vay Trong chiến lược phát triển NHNo&PTNT Việt Nam xác định nông nghiệp, nông thôn nông dân thị trường truyền thống ưu tiên hàng đầu Do đó, việc mở rộng mạng lưới cho vay tạo điều kiện cho hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận với ngân hàng, góp phần mở rộng đưa sản phẩm ngân hàng đến khách hàng, đồng thời nâng cao uy tín, cạnh tranh địa bàn Để hoàn thiện mạng lưới cho vay, việc đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc hữu xuống cấp việc trang bị trang thiết bị đầy đủ, công nghệ đại giúp suất lao động nhân viên hoạt động hiệu hơn, đáp ứng nhu cầu khách hàng cách chu đáo NHNo&PTNT huyện Bình Sơn cần phải mở rộng mạng lưới hoạt động phải xem xét đến khả ngân hàng lực tài chính, nguồn nhân lực… Trong giai đoạn đến NHNo&PTNT huyện Bình Sơn cần có kế hoạch: - Mở rộng cho vay thông qua tổ chức trung gian Về lý thuyết, tổ chức trung gian thường doanh nghiệp chuyên chế biến, kinh doanh mặt hàng nông sản doanh nghiệp cung ứng vật tư, thiết bị; doanh nghiệp thương nghiệp, doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng tiêu dùng, máy móc nơng nghiệp, phương tiện vận tải, chí đơn vị dịch vụ phục vụ xuất lao động Ngân hàng cho tổ chức trung gian vay để ứng vốn cho hộ kinh doanh mua lại hợp đồng trả chậm Việc hợp tác ba bên tạo lợi ích cho bên tham gia tảng hợp tác Doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa thu mua nguyên liệu, ngân hàng tăng trưởng dư nợ an tồn, mục đích, giảm chi phí nghiệp vụ; hộ kinh doanh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh 73 Đối với hộ kinh doanh sản xuất nông nghiệp việc tiêu thụ nơng sản thời điểm mùa vụ nhu cầu vật tư, chi phí sản xuất lúc chưa có thu hoạch vấn đề xúc, bị tư thương thao túng, chèn ép NHNo&PTNT huyện Bình Sơn cần chủ động tham gia thực chủ trương khuyến khích tiêu thụ nơng sản hàng hóa, tích cực mở rộng đầu tư tín dụng phục vụ cho đối tượng thông qua liên kết ba bên đầu tư cho doanh nghiệp cung ứng vật tư thu mua nông sản Trước mắt cần liên kết với nhà máy đường Quảng Ngãi để tập trung đầu tư cho vùng nguyên liệu mía để tránh đầu tư trùng lắp, chủ động tiêu thụ nông sản, khai thác quy trình canh tác giống mía suất cao nhà máy chuyển giao, ngân hàng giảm bớt chi phí cho vay; liên kết với đại lý cung ứng thức ăn thủy sản, đại lý thu mua, chế biến xuất vùng nuôi trồng thủy sản xuất tập trung để mở rộng tín dụng - Thành lập Tổ cho vay vốn – thu nợ lưu động Thành lập Tổ cho vay vốn – thu nợ lưu động UBND xã; lịch làm việc niêm yết điểm sinh hoạt văn hóa, trụ sở văn phòng, nơi tập trung dân cư đông đúc, đồng thời thông báo rộng rãi phát địa phương để người dân nắm rõ Thường xuyên tổ chức sinh hoạt đánh giá hiệu tổ vay vốn, tham khảo ý kiến đóng góp tổ viên, tổ trưởng tổ vay vốn, củng cố tổ vay vốn hoạt động không hiệu quả, sáp nhập tổ vay vốn để dễ quản lý - Mở rộng điểm giao dịch Cần bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Sơn để tiến hành rà soát, nghiên cứu mở rộng thêm điểm giao dịch khu dân cư tập trung, khu chợ, khu cơng nghiệp làng nghề, nơi có hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển mạnh 74 3.2.4 Mở rộng phương thức cho vay Hiện chi nhánh cho hộ kinh doanh vay theo phương thức cho vay lần phổ biến, phương thức cho vay theo dự án đầu tư cho vay theo hạn mức tín dụng chi nhánh áp dụng chưa nhiều Đối với hộ kinh doanh sử dụng phương thức cho vay lần lần vay hộ kinh doanh phải kê khai rõ đối tượng cần vay vốn, đến hạn họ phải trả nợ đầy đủ vay lại, nhiên thực tế phát sinh: - Vốn vay hộ kinh doanh khơng dùng cho mục đích định, thời mà họ phải sử dụng chi phí cho toàn đối tượng sản xuất cách thường xuyên kéo dài từ đầu vụ đến cuối vụ thu hoạch - Một số hộ kinh doanh thường trồng nhiều loại trồng, vật nuôi khác có chu kỳ sinh trưởng khác nhau, buộc tín dụng ngân hàng phải đầu tư phù hợp Một số hộ kinh doanh có nhiều đối tượng vay vốn khác nhau: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn - Nhiều hộ kinh doanh trả xong nợ vay lại thường hay chậm trễ có phải đợi thời gian lâu (vào mùa vụ cho vay thu nợ Ngân hàng Nơng nghiệp) Q trình sản xuất kinh doanh hộ kinh doanh sử dụng phương thức cho vay lần hay phương thức cho vay túy không phù hợp với thực tế Nhằm giúp hộ kinh doanh chủ động sử dụng vốn, giảm bớt việc lập hồ sơ vay, lại nhiều, giúp người vay có nhu cầu sử dụng vốn nhận vốn sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí trả lãi, hạn chế rủi ro Do vậy, NHNo&PTNT huyện Bình Sơn cần mạnh dạn chuyển sang cho vay theo phương thức hạn mức tín dụng đối tượng ngắn hạn, cho vay lần hay dự án đối tượng thuộc trung dài hạn sở xếp loại đánh giá khách hàng 75 Đối với khách hàng hộ kinh doanh có quan hệ tín dụng với ngân hàng 02 năm trở lên, có nhu cầu vay vốn thường xuyên ngân hàng tín nhiệm, cán tín dụng nên tư vấn cho khách hàng chọn phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng Vì phương thức đánh giá thuận tiện mang lại hiệu quả, khách hàng chủ động sử dụng vốn 3.2.5 Cải thiện quy trình, thủ tục cho vay Quy trình tín dụng hợp lý giúp ngân hàng quản lý chặt chẽ việc cấp tín dụng, phát quy trình tín dụng chưa thực tốt khâu để cải tiến nhằm cung ứng dịch vụ tín dụng tốt cho khách hàng Xây dựng quy trình tín dụng hợp lý giúp khách hàng ngân hàng rút ngắn thời gian tín dụng Khơng quy trình tín dụng hồn thiện giúp ngăn ngừa tiêu cực việc cấp tín dụng, minh bạch hóa kiểm sốt tín dụng chặt chẽ Nhiều khách hàng thực có nhu cầu vay vốn ngân hàng để bổ sung vốn kinh doanh họ e ngại thủ tục vay vốn khách hàng cá nhân việc cung cấp thông tin thu nhập Do đó, NHNo&PTNT huyện Bình Sơn cần đơn giản hóa thủ tục, linh hoạt cho vay tạo cho khách hàng thuận tiện thoải mái giao dịch công tác hỗ trợ giúp đỡ khách hàng suốt trình giao dịch với ngân hàng Đối với khâu đơn giản thực nhanh chóng để giảm bớt thời gian chờ đợi cho khách hàng, giảm bớt thủ tục không cần thiết, nên chủ động hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ, hướng dẫn thủ tục cách rõ ràng cụ thể khách hàng phát sinh nhu cầu để giảm thời gian điều chỉnh chi phí cho khách hàng, tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh Tiếp tục hoàn thiện quy định nghiệp vụ cho vay đơn giản hóa thủ tục, rút bớt gộp số giấy tờ chồng chéo, giảm bớt 76 thông tin trùng lắp mà khách hàng phải cung cấp hồ sơ nhằm tạo điều kiện rút ngắn thời gian giải hồ sơ đảm bảo tính pháp lý theo quy định 3.2.6 Tăng cường công tác quản trị rủi ro kiểm tra, kiểm soát cho vay hộ kinh doanh Trong hoạt động ngân hàng, quản trị rủi ro ngân hàng mục tiêu đồng thời nhiệm vụ quan trọng, đặt lên hàng đầu cần phải thực cách triệt để Do đó, quy trình quản trị rủi ro tín dụng phải nhân viên tín dụng NHNo&PTNT huyện Bình Sơn nắm rõ thực cách nghiêm túc, đồng với tất khoản vay liên tục từ trước, sau vay - Xây dựng chế, quy chế nghiệp vụ hoạt động kinh doanh đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, hạn chế đến mức thấp khả rủi ro Thực việc cho vay qui trình nghiệp vụ, qui định NHNN, hướng dẫn Agribank CBTD phải thực nghiêm qui trình kiểm tra trước cho vay, kiểm tra cho vay kiểm tra sau cho vay Theo thời gian định, ngân hàng nên tổ chức đánh giá quy chế, quy định ban hành để điều chỉnh, bổ sung, thay đổi cho phù hợp với thực tiễn kinh doanh ngân hàng, hạn chế rủi ro mức thấp - Nâng cao lực quản lý rủi ro cán quản trị điều hành cấp cách quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị kinh doanh, hiểu biết pháp luật kiến thức quản trị rủi ro ngân hàng để ngân hàng hoạt động kinh doanh có hiệu - Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức luật pháp, ý thức phòng ngừa rủi ro đạo đức nghề nghiệp Rủi ro ngân hàng thao tác nghiệp vụ cụ thể, nhân viên cụ thể Nếu đội ngũ nhân viên ý thức điều 77 chắn giảm thiểu rủi ro chủ quan gây Sử dụng hiệu đội ngũ nhân viên, bố trí công việc phù hợp với lực, sở trường họ tránh rủi ro việc cấp tín dụng - Nâng cao lực trình độ cán lãnh đạo, cán kiểm tra, kiểm soát nội Thường xuyên bồi dưỡng cho CBTD pháp luật, kiến thức quản trị rui ro Tổ chức buổi học tập “Văn hóa Agribank” nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm đạo đức cán nhân viên nhằm giảm thiểu rủi ro đạo đức cán nhân viên - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, thực cách nghiêm túc quy trình kiểm tra nghiệp vụ, phát kịp thời sai sót có khả dẫn đến rủi ro có biện pháp chấn chỉnh kịp thời 3.2.7 Một số giải pháp bổ trợ a Tăng cường công tác huy động vốn - Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm huy động vốn chi nhánh nhiều hình thức, cách thể sinh động, dễ tiếp cận Phối hợp với quyền địa phương, trung tâm quỹ đất để huy động trực tiếp thông qua việc chi trả tiền đền bù cho nhân dân - Triển khai nhiều chương trình gửi tiết kiệm dự thưởng, chương trình quà tặng cho khách hàng gửi tiết kiệm, đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi - Thực giao chi tiêu huy động vốn cho cán nhân viên, thường xuyên theo dõi có khen thưởng kịp thời cho cán nhân viên có thành tích huy động tốt b Chính sách nguồn nhân lực Đội ngũ nhân viên ngân hàng định chất lượng dịch vụ, yếu tố người đóng vai trò định đến thành cơng ngân hàng Do đó, 78 việc đưa sách nguồn nhân lực hợp lý việc làm cần thiết ngân hàng Ưu tiên cho đào tạo bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên: tăng cường kế hoạch đào tạo cụ thể cử nhiều đoàn cán điều hành nhân viên tham dự khóa đào tạo nước học hỏi kinh nghiệm nước Ngoài ra, nhằm thu hút nhân tạo điều kiện cho CBCNV gắn bó lâu dài, ngân hàng cần triển khai nhiều chế độ ưu đãi cho cán Công tác quy hoạch cán thực thường xuyên, đồng thời bổ sung thêm nhân viên có kiến thức chuyên môn ngân hàng tạo nên hiệu tốt công việc, tạo hỗ trợ cho nhau, giúp đội ngũ nhân viên trao đổi kinh nghiệm với cán lâu năm ngân hàng Tăng cường gắn kết trách nhiệm cán tín dụng việc giải cho vay với hiệu khoản vay, có chế thưởng phạt hợp lý, rõ ràng, gắng trách nhiệm với quyền lợi vật chất tạo cho họ động việc tiếp cận dự án, thực tốt quy định nghiệp vụ c Áp dụng công nghệ ngân hàng tiên tiến Công nghệ ngân hàng đại yếu tố quan trọng tác động lớn đến khách hàng, cơng nghệ đại hấp dẫn thu hút khách hàng đến với ngân hàng Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng yêu cầu tất yếu khách quan góp phần vào việc thiết lập hệ thống ngân hàng tiên tiến, tạo nhiều tiện ích cho khách hàng Nâng cao chất lượng phục vụ lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu tiến trình hội nhập Hiện đại hóa cơng nghệ thơng tin quản lý ngân hàng nhằm giúp quản lý kiểm soát thị trường hiệu hơn, nâng cao hiệu hoạt động tín dụng tăng cường cơng tác thơng tin báo cáo dễ dàng Tiến hành nâng cao công nghệ ngân hàng, áp dụng chuẩn mực kế toán kiểm 79 toán quốc tế sở chuyển giao công nghệ tạo điều kiện tiếp cận nguyên tắc; chuẩn mực quốc tế Cần kết hợp ứng dụng kỹ thuật với nghiên cứu, chỉnh sửa xây dựng cho phù hợp với điều kiện kỹ thuật đại Công nghệ thông tin quan trọng việc đẩy mạnh công đổi đại hóa cơng nghệ ngân hàng, NHNo&PTNT huyện Bình Sơn cần phấn đấu đưa trình độ cơng nghệ, ứng dụng tồn diện cơng nghệ thơng tin hoạt động dịch vụ ngân hàng, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội u cầu đại hóa cơng nghệ ngân hàng ngày cao ngày liệt hết, thể thương hiệu chiếm lĩnh thị phần thị trường tiền tệ Do vậy, NHNo&PTNT huyện Bình Sơn cần nhận thức công phát triển công nghệ phần thiếu chiến lược phát triển kinh doanh d Phát triển dịch vụ - Mở rộng dịch vụ tư vấn Hiện trình độ tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh hộ kinh doanh chưa cao, nhiều người vay vốn chưa biết lập phương án, dự án vay vốn Quá trình hình thành phát triển số lĩnh vực kinh tế mang nặng tính tự phát, chưa nhận hỗ trợ đồng từ phía chế, sách Nhà nước Vì vậy, tư vấn có vai trò quan trọng hộ kinh doanh, ngân hàng không tư vấn thủ tục vay vốn mà tư vấn thêm sách ưu đãi, tạo điều kiện để hộ kinh doanh tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi Nhà nước - Mở rộng nghiệp vụ truyền thống Mở rộng nâng cao chất lượng phục vụ nghiệp vụ truyền thống mở, quản lý tài khoản, thực nhờ thu, ủy nhiệm chi hay chuyển tiền, toán quốc tế nghiệp vụ chi nhánh triển khai 80 chuyển tiền điện tử, chi trả kiều hối, chuyển tiền qua mạng UNION WESTERN nhằm đáp ứng tốt cho yêu cầu kinh tế hộ, hỗ trợ cho việc thu hút khách hàng, mở rộng cho vay - Triển khai nghiệp vụ bảo hiểm NHNo&PTNT Việt Nam thành lập Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, gọi tắt ABIC, NHNo&PTNT huyện Bình Sơn cần nhanh chóng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cho khách hàng đảm bảo phục vụ trọn gói cho hộ kinh doanh 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Tiếp tục nghiên cứu cải tiến thủ tục vay vốn, hồ sơ vay vốn nhằm giảm thủ tục đảm bảo tính pháp lý Thường xun tổ chức khóa đào tạo cho cán nhân viên, nhằm giúp cán nâng cao trình độ, học hỏi kinh nghiệm, nắm nhiều thơng tin Thiết lập quy trình tín dụng theo kênh có hổ trợ cơng nghệ thơng tin để đảm bảo tính tn thủ quy định, giảm tải, hạn chế rủi ro, an toàn hiệu cấp tín dụng Tăng cường thơng tin chi nhánh hệ thống, nhằm ngăn chặn giảm thiểu rủi ro, đặc biệt công tác cho vay 3.3.2 Kiến nghị với Ngân Hàng Nhà Nước Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục hồn thiện sách tín dụng có tính đến tác động thiên tai, dịch bệnh kinh tế, hộ kinh doanh 81 Tăng cường hiêu hoạt động tra, kiểm tra, giám sát hoạt động TCTD Nâng cao hiệu hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng CIC, thời gian qua CIC góp phần cung cấp hữu ích thông tin tín dụng khách hàng cho NHTM, nguồn thông tin tham khảo tin cậy thông tin CIC cung cấp chưa thật đầy đủ, cụ thể mà NHTM muốn khai thác Ngân hàng Nhà nước cần có đạo can thiệp kịp thời lãi suất NHTM, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh công tác huy động vốn công tác cho vay Ngân hàng Nhà nước cần linh hoạt việc điều hành quản lí cơng cụ sách tiền tệ cơng cụ lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt buộc để hoạt động Ngân hàng thay đổi phù hợp với diễn biến thị trường 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ Chính phủ cần tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển chủ động, linh hoạt theo xu hướng tự nhiên có hỗ trợ Nhà nước Rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch sản xuất theo lợi vùng, miền, lợi trồng, vật ni, dịch vụ hình thành vùng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, cơng nghiệp chế biến, đảm bảo có hiệu ổn định Tích cực đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, thúc đẩy phát triển đào tạo nghề, khuyến khích mở rộng diện lao động xuất nông thôn Đây tiền đề phát triển kinh tế hộ, tăng lực tài hộ kinh doanh quan hệ tín dụng với ngân hàng Chính phủ cần xây dựng mơ hình hợp tác sản xuất nơng nghiệp, đưa ứng dụng khoa học kỷ thuật vào lĩnh vực nông nghiệp, công cụ lao động đại cho người dân, để tạo sản phẩm chất lượng, nâng vị cạnh tranh, giá ổn định 82 Chính phủ cần phải có sách nguồn vốn để đầu tư sở hạ tầng cho vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, xây dựng hệ thông đường xá, để tạo điều kiện cho việc lưu thơng hàng hóa, liên kết vùng với Chính phủ cần tập trung nghiên cứu thị trường, dự báo nhu cầu giá mặt hàng nông sản 83 KẾT LUẬN Trong hoạt động ngân hàng hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng chủ yếu NHNo&PTNT huyện Bình Sơn Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn giải số vấn đề sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến việc phát triển cho vay tổ chức ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng phát triển cho vay hộ kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn, nêu lên kết đạt được, hạn chế nguyên nhân việc phát triển cho vay hộ kinh doanh - Trên sở đó, đề xuất số giải pháp nhằm phát triển cho vay hộ kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT huyện Bình Sơn, đồng thời mạnh dạn đề xuất kiến nghị với cấp thẩm quyền việc phát triển hộ kinh doanh Những đề xuất kiến nghị giải tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển cho vay hộ kinh doanh địa bàn huyện NHNo&PTNT huyện Bình Sơn Mặc dù có nhiều cố gắng thời gian hạn hẹp, kiến thức, kinh nghiệm nhiều hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sốt, sai lầm Kính mong nhận đóng góp ý kiến Quý Thầy, Cô đồng nghiệp để đề tài hồn thiện 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Võ Thị Thúy Anh, Lê Phương Dung (2008), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, Nhà xuất tài [2] Phan Thị Cúc (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Giao thơng vận tải thành phố Hồ Chí Minh [3] Chi cục Thống Kê huyện Bình Sơn, Niên giám thống kê huyện Bình Sơn 2010, 2011, 2012 [4] Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn huyện Bình Sơn, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2010, 2011, 2012 [5] Nguyễn Đăng Dờn (2011), Quản trị ngân hàng thương mại đại, Nhà xuất Phương Đông, tái lần [6] Võ Văn Hùng (2012), Phát triển hoạt động cho vay hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên, Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [7] Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất Thống Kê [8] Nghị định 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 Thủ tướng Chính phủ sách tín dụng phục vụ cho nơng nghiệp, nơng thơn [9] Nghị định 41/2010 ngày 12/4/2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ cho nơng nghiệp, nông thôn [10] Peter S Rose (2004), Quản trị Ngân hàng thương mại (Bản dịch), Nxb Tài chính, Hà Nội [11] Sổ tay tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Hà Nội, tháng 7/2004 85 [12] Nguyễn Thị Minh Trang (2012), Mở rộng cho vay hộ sản xuất chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [13] UBND huyện Bình Sơn, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2015 [14] Tào Thị Hồng Vân (2006), Mở rộng kinh doanh Tín dụng hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [15] Website Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam: agribank.com.vn [16] Website Ủy Ban Nhân dân huyện Bình Sơn: huyenbinhson.gov.vn ... TRIỂN CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHO VAY VÀ PHÁT TRIỂN CHO VAY 1.1.1 Cho vay phát triển cho vay a Khái niệm cho vay Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao... Thị phần cho vay hộ kinh doanh tỷ lệ dư nợ cho vay hộ kinh doanh ngân hàng tổng dư nợ cho vay hộ kinh doanh ngân hàng địa bàn khu vực địa lí định Thị phần cho vay phản ánh tương quan ngân hàng... TRIỂN CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHO VAY VÀ PHÁT TRIỂN CHO VAY 1.1.1 Cho vay phát triển cho vay 1.1.2 Ý nghĩa việc phát triển cho vay hộ kinh doanh ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi , Phát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn