Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần du lịch đăklăk

110 29 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐĂKLĂK Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng, Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Người cam đoan NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .3 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNGPHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động 1.1.2 Khái niệm phân tích hiệu hoạt động 1.2 Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 1.3 PHÂN LOẠI HIỆU QUẢ 10 1.4 NỘI DUNG CỦA PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 12 1.4.1 Phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp 12 1.4.2 Phân tích hiệu tài 23 1.5 CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 27 1.5.1 Phƣơng pháp chi tiết .27 1.5.2 Phƣơng pháp so sánh 28 1.5.3 Phƣơng pháp loại trừ .29 1.6 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 30 1.6.1 Nhân tố bên doanh nghiệp 30 1.6.2 Nhân tố bên doanh nghiệp 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐĂKLĂK 35 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐĂKLĂK 35 2.1.1 Giới thiệu chung công ty cổ phần Du Lịch ĐăkLăk 35 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Du Lịch Đăk Lăk 36 2.1.3 cấu tổ chức máy quản lý Công ty cổ phần Du Lịch ĐăkLăk .38 2.1.4 Tổ chức máy kế tốn hình thức sổ kế tốn áp dụng Công ty cổ phần Du Lịch Đăk Lăk 41 2.1.5 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu công ty CP du lịch Đăklăk .44 2.2 THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CƠNG TY CP DU LỊCH ĐĂKLĂK 47 2.2.1 Khái quát thực trạng phân tích hiệu hoạt động Cơng ty cổ phần du lịch ĐăkLăk 47 2.2.2 Tổ chức liệu để phân tích hiệu hoạt động Công ty 48 2.2.3 Phân tích hiệu kinh doanh Cơng ty cổ phần du lịch ĐăkLăk 49 2.2.4 Phân tích hiệu tài 67 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐĂKLĂK 68 2.3.1 Về tổ chức công tác liệu phân tích .68 2.3.2 Về nội dung tiêu phân tích 69 2.3.3 Về phƣơng pháp phân tích 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 CHƢƠNG HỒN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐĂKLĂK 73 3.1 HOÀN THIỆN PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 73 3.1.1 Phƣơng pháp so sánh 74 3.1.2 Phƣơng pháp thay liên hoàn .74 3.1.3 Phƣơng pháp phân tích tƣơng quan .75 3.2 HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH 76 3.2.1 Hồn thiện nội dung phân tích hiệu kinh doanh 76 3.2.2 Hoàn thiện nội dung phân tích hiệu tài .89 3.2.3 Hoàn thiện nội dung phân tích hiệu qua phƣơng trình DuPont 91 3.3 HỒN THIỆN TỔ CHỨC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY 94 3.3.1 Lập kế hoạch phân tích 95 3.3.2 Tiến hành phân tích 95 3.3.3 Hồn thành phân tích 96 KẾT LUẬN CHƢƠNG 98 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BH&CCDV Bán hàng cung cấp dịch vụ CBCNV Cán công nhân viên CCLĐ Công cụ lao động CP Cổ phần DNSX Doanh nghiệp sản xuất DTT SXKD Doanh thu SXKD DNTM Doanh nghiệp thƣơng mại ĐBTC Đòn bẩy tài GTGT Giá trị gia tăng HĐKD Hoạt động kinh doanh HH Hàng hóa LNTT Lợi nhuận trƣớc thuế LN Lợi nhuận LNST Lợi nhuận sau thuế SXKD Sản xuất kinh doanh XDCB Xây dựng TSCĐ Tài sản cố định VLĐ bq Vốn lƣu động bình quân VCSH Vốn chủ sở hữu DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1 Bảng phân tích hiệu sử dụng VLĐ 51 Bảng 2.2 Bảng tiêu đánh giá hàng tồn kho 52 Bảng 2.3 Bảng phân tích hiệu kinh doanh tổng hợp 52 Bảng 2.4 Bảng phân tích kết cấu chi phí quan hệ với 58 doanh thu – khả sinh lời Bảng 2.5 Bảng cấu doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh 62 Bảng 2.6 Bảng phân tích tình hình lợi nhuận qua năm 65 Bảng 2.7 Bảng phân tích số sinh lời VCSH 67 Bảng 2.8 Bảng phân tích hiệu sử dụng tài sản 77 Bảng 2.9 Bảng phân tích hiệu sử dụng TSCĐ 78 Bảng 2.10 Bảng phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến tốc độ 81 lƣu chuyển VLĐ Bảng 2.11 Bảng phân tích VLĐ 83 Bảng 2.12 Bảng phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến ROA 88 Bảng 2.13 Bảng phân tích hiệu tài nhân tố ảnh 90 hƣởng đến hiệu tài Bảng 2.14 Bảng phân tích hiệu qua phƣơng trình DuPont 93 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Hình 2.1 Tên bảng Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý công ty CP du lịch ĐăkLăk Trang 38 Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn 41 Hình 2.3 Sơ đồ hạch tốn theo hình thức chứng từ ghi sổ 44 Hình 2.4 Hình 2.5 Hình 2.6 Biểu đồ thay đổi cấu doanh thu qua giai đoạn 2008 – 2012 Biểu đồ thay đổi cấu lợi nhuận qua giai đoạn 2008 – 2012 Biểu đồ cấu vốn lƣu động công ty giai đoạn 2008 – 2012 64 66 84 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, với xu tồn cầu hóa, mở cửa hội nhập với nƣớc giới tạo nhiều hội nhƣ thách thức lớn nƣớc ta tất lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, trị, xã hội… đặc biệt kinh tế Trƣớc bối cảnh đó, doanh nghiệp nƣớc tất yếu phải chịu tác động mạnh mẽ quy luật cạnh tranh Do muốn tồn phát triển, muốn vƣơn lên trƣớc hết đòi hỏi hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải hiệu Phân tích hiệu hoạt động không phƣơng pháp quản lý hiệucơng cụ quan trọng, khơng thể thiếu q trình thu thập, xử lý thông tin để đƣa định kinh doanh quản lý Những số liệu phân tích hiệu hoạt động thông tin đáng tin cậy, làm sở quan trọng cho việc đề sách, biện pháp quản lý đắn mang lại hiệu kinh tế Vì để quản lý tốt doanh nghiệp đòi hỏi nhà quản lý phải ln trọng đến cơng tác phân tích hoạt động kinh tế nói chung nhƣ phân tích hiệu hoạt động nói riêng Cùng với phát triển nƣớc ĐăkLăk tỉnh chuyển biến tích cực kinh tế, mạnh du lịch, nơi thiên nhiên ban tặng cho nhiều cảnh quan nhƣ đây; đáng kể thác nƣớc đẹp tiếng nhƣ Krông Kmar, Bảy Nhánh, Thủy Tiên, Ba Tầng…, nhiều hồ lớn với diện tích từ 200 – 600 nhƣ hồ Lăk, hồ Ea Kao, …rất thích hợp để tổ chức hoạt động bơi thuyền, lƣớt ván, câu cá, vui chơi giải trí Góp phần vào phát triển ngành du lịch nƣớc nói chung du lịch Đăk Lăk nói riêng, Cơng ty cổ phần Du Lịch Đăk Lăk đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch đà phát triển thực tế năm qua đóng góp phần khơng nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đăk Lăk Với bề dày 20 năm hoạt động, chuyên kinh doanh nhà hàng, khách sạn dịch vụ du lịch, thêm vào đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, phục vụ tận tình, chất lƣợng dịch vụ đƣợc quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 với mục tiêu “Uy tín - chất lƣợng - hiệu quả”; nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng Tuy nhiên, làm để trì phát triển mạnh nữa, đòi hỏi nhà quản trị Công ty phải quan tâm nhiều đến tình hình hoạt động Cơng ty, phải sâu vào phân tích hiệu hoạt động để giúp cho việc định nhà quản trị doanh nghiệp, từ chiếm lĩnh thị phần ngồi nƣớc, nâng cao uy tín, chất lƣợng, giúp xây dựng Daklak tourist thƣơng hiệu uy tín du khách địa phƣơng nhƣ du khách ngồi nƣớc Chính lý nên định chọn đề tài: “Phân tích hiệu hoạt động Cơng ty Cổ phần du lịch ĐăkLăk” để làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu  Tổng hợp lý luận phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp  Nghiên cứu đánh giá thực trạng cơng tác phân tích hiệu hoạt động Cơng ty Cổ phần du lịch ĐăkLăk  Vận dụng lý luận thực trạng nghiên cứu, thơng qua để hồn thiện nội dung phƣơng pháp phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần du lịch ĐăkLăk Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu: Đối tƣợng nghiên cứu cơng tác phân tích hiệu hoạt động Cơng ty Cổ phần du lịch ĐăkLăk 88 Bảng 2.12: Bảng phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến ROA ĐVT: Đồng Chênh lệch Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Tuyệt đối Tƣơng đối (%) 143.830.129 3.730.322.378 3.586.492.249 2493.56 TỔNG DTT 61.852.745.617 75.874.087.840 14.021.342.223 22.67 Tổng TSBQ 146.623.792.023 187.690.489.635 41.066.697.612 28.01 Hiệu suất sử dụng TS 0.42 0.40 -0.02 -4.17 Tỷ suất LN/DT 0.23 4.92 4.68 2014.28 ROA 0.10 1.99 1.89 1926.09 LNTT Ảnh hƣởng nhân tố đến ROA Nhân tố hiệu suất sử - 0.004 dụng TS Nhân tố tỷ suất sinh + 1.89 lời/doanh thu Tổng hợp + 1.89 (Nguồn: Các tiêu tính tốn từ số liệu Phòng kế tốn – tài vụ cơng ty) Kết phân tích cho thấy, năm 2012 khả sinh lời tài sản Cơng ty chiều hƣớng tăng năm 2011 1,89 lần Nguyên nhân chủ yếu ảnh hƣởng tỷ suất lợi nhuận doanh thu thuần, bên cạnh nhân tố hiệu suất sử dụng tài sản lại tác động theo chiều hƣớng ngƣợc lại, ảnh hƣởng đến tỷ suất sinh lời tài sản Tuy nhiên, mức tăng mức thấp, doanh thu qua năm tăng trƣởng khơng cao Do đó, xét tổng qt khả sinh lời tài sản xu hƣớng giảm dần qua năm, chủ yếu nhân tố hiệu suất sử dụng tài sản giảm mạnh qua năm, tốc độ tăng doanh thu khơng cao Vì vậy, thời gian đến cơng ty cần biện pháp khai thác lực sản xuất tài sản cố định 89 có, đồng thời làm tốt cơng tác quản lý vốn lƣu động nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định nhƣ hiệu suất sử dụng vốn lƣu động điều kiện tăng khả sinh lời cao 3.2.2 Hoàn thiện nội dung phân tích hiệu tài Qua thực tế tìm hiểu cơng ty tính tốn tỷ suất sinh lời VCSH, nhiên công ty chƣa vào phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến tiêu Do cần xây dựng hệ thống số nhằm phân tích biến động tỷ suất sinh lời VCSH tác động nhân tố liên quan nhƣ: Hiệu kinh doanh, khả tự chủ tài chính, độ lớn ĐBTC khả tốn lãi vay Bên cạnh đó, để kết phân tích đƣợc xác cơng ty nên thay tiêu VCSH tiêu VCSH bình quân Ngoài ra, để làm rõ nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tài chính, tác giả tập trung vào xem xét nhân tố ảnh hƣởng đến ROE Cơng ty là: Hiệu kinh doanh, khả tự chủ tài chính, độ lớn ĐBTC khả toán lãi vay Để thấy rõ ảnh hƣởng nhân tố tới tỷ suất sinh lời VCSH, ta bảng phân tích sau: 90 Bảng 2.13: Bảng phân tích hiệu tài nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tài ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 VCSH b/q 38.934.914.966 63.058.283.875 91.081.098.223 95.356.720.133 95.662.595.244 LNTT lãi 2.278.926.712 2.396.535.835 4.050.695.024 143.830.129 8.675.340.253 815.570.940 756.953.550 477.421.212 - 4.945.017.875 vay Chi phí lãi vay Tổng TSBQ 67.539.549.187 80.456.494.302 108.642.398.939 146.623.792.023 187.690.489.635 LNST 1.283.415.552 1.376.001.415 2.704.894.074 143.830.129 2.776.381.275 3.30 2.18 2.97 0.15 2.90 0.50 3.60 15.39 5.61 1.71 3.37 2.98 3.73 0.1 9.07 64.7 87.07 81.16 54.05 48.29 2.86 3.12 6.5 0.23 4.92 1.73 1.28 1.19 1.54 1.96 2.17 2.04 3.29 0.10 1.99 Tỷ suất sinh lời VCSH (ROE) Khả toán lãi vay RE Tỷ suất tự tài trợ 10 Tỷ suất LN/DT 11 Độ lớn ĐBTC 12 ROA (Nguồn: Các tiêu tính tốn từ số liệu Phòng kế tốn – tài vụ cơng ty) Đi sâu vào phân tích nhân tố ảnh hƣởng ta thấy tỷ suất tự tài trợ cơng ty qua năm xu hƣớng ngày giảm, ngoại trừ năm 2008, cụ thể năm 2008 tỷ suất 64,70%, đến năm 2009 tăng lên 87,07%, năm 2010 81,16%, năm 2011 54,05% đến năm 2012 tỷ suất 48,29% Điều cho thấy tính tự chủ tài cơng ty xu hƣớng giảm Lý vì: tổng tài sản nợ phải trả công ty tăng nhƣng tốc độ tăng tài sản thấp Nợ phải trả nên tính tự chủ 91 cơng ty tƣợng Điều cho thấy hiệu tài doanh nghiệp giảm xuống hiệu kinh doanh Công ty tăng không đáng kể Một phần giai đoạn Công ty cần vốn để đầu tƣ XDCB xây khách sạn Sài Gòn – Ban Mê nên vay ngân hàng dẫn đến tỷ suất tự tài trợ ngày giảm, cơng ty khơng khả tự chủ mặt tài bị áp lực tốn Để đánh giá tình hình sử dụng vốn vay hiệu hay không, ta tiến hành xem xét ĐBTC, qua bảng phân tích ta thấy độ lớn đòn bẩy tài cơng ty biến động qua năm, cụ thể giai đoạn 2008-2010, độ lớn ĐBTC bị giảm dần: năm 2008 độ lớn ĐBTC 1,73, năm 2009 độ lớn đòn bẩy tài 1,28, đến năm 2010 giảm xuống 1,19, nhƣng đến giai đoạn 2011 - 2012 độ lớn đòn bẩy tài lại xu hƣớng tăng lên Điều cho thấy năm gần đây, tỷ trọng nợ phải trả công ty cao tỷ trọng vốn chủ sở hữu, dẫn đến hiệu tài cơng ty ngày giảm 3.2.3 Hồn thiện nội dung phân tích hiệu qua phƣơng trình DuPont - Phân tích ROA phƣơng trình DuPont: Dùng phƣơng pháp DuPont để tách hệ số cách nhân tử mẫu số cho doanh thu, nhƣ cơng thức tính ROA đƣợc viết lại nhƣ sau: LNTT ROA = Doanh thu * Doanh thu ROA = Tỷ suất lợi nhuận DT Tổng tài sản X Hiệu suất sử dụng TS 92 - Phân tích ROE phƣơng trình DuPont: Phƣơng trình DuPont phƣơng pháp phân tích ROE dựa vào mối quan hệ với ROA cách tách nhỏ nhân tố, phƣơng trình đƣợc viết nhƣ sau: Cơng thức ROE đƣợc viết lại nhƣ sau: LNST ROE = Doanh thu * Doanh thu (1) Tài sản * Tài sản (2) VCSH (3) Trong đó: (1) hệ số lãi; (2) vòng quay tài sản; (3) đòn bẩy tài Phƣơng trình DuPont viết lại theo nhân tố sau đây: ROE = Hệ số lãi x Vòng quay tài sản x Đòn bẩy tài - Vận dụng phƣơng trình DuPont, tiến hành phân tích ROA ROE dƣạ vào mối quan hệ với tỷ suất sinh lợi nhuận DT hiệu suất sử dụng tài sản Công ty giai đoạn 2008 – 2012: 93 Bảng 2.14: Bảng phân tích hiệu qua phƣơng trình DuPont ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tỷ suất LNST/DTT 0.03 0.03 0.05 0.00 0.04 ROA 2.17 2.04 3.29 0.10 1.99 ROE 3.30 2.18 2.97 0.15 2.90 Độ lớn ĐBTC 1.73 1.28 1.19 1.54 1.96 Hiệu suất sử dụng TS 0.76 0.65 0.51 0.42 0.40 -0.13 1.25 -3.19 1.89 -0.30 -0.46 -0.55 0.00 0.17 1.71 -2.64 1.89 -1.11 0.79 -2.82 2.75 -0.45 -0.49 -0.50 -0.01 -0.75 -0.11 0.72 0.04 0.09 1.39 -3.04 2.72 -1.24 +2.04 -6.01 + 4.64 Biến động ROA - Ảnh hƣởng hiệu suất sử dụng tài sản - Ảnh hƣởng tỷ suất lợi nhuận doanh thu Biến động ROE - Ảnh hƣởng hiệu suất sử dụng tài sản - Ảnh hƣởng đòn bẩy tài - Ảnh hƣởng tỷ suất lợi nhuận doanh thu Tổng hợp (Nguồn: Các tiêu tính tốn từ số liệu Phòng kế tốn – tài vụ cơng ty) Nhƣ vậy, vận dụng phƣơng trình DuPont để phân tích ROA ROE cho thấy: ROA phụ thuộc vào tỷ suất lợi nhuận DT hiệu suất sử dụng tài sản; ROE phụ thuộc vào hiệu kinh doanh thể qua tỷ suất lợi nhuận DT hiệu suất sử dụng tài sản cấu trúc tài cơng ty 94 3.3 HỒN THIỆN TỔ CHỨC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CƠNG TY Qua thực tế tìm hiểu cho thấy, Cơng ty chƣa phận đảm nhận việc phân tích hiệu thiết nghĩ cần phân tách nhiệm vụ cho phân riêng biệt, chuyên làm nhiệm vụ tổng hợp, phân tích, đƣa nhận xét nhƣ điểm, mạnh yếu, từ tìm hiểu ngun nhân giải pháp, chiến lƣợc nhằm khắc phục phát huy hết tiềm hoạt động đơn vị, từ góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Công tycông ty giao dịch chứng khốn sàn giao dịch nhiệm vụ công việc trọng yếu, cần phải trọng hàng đầu Bên cạnh đó, phân tích nên cụ thể thành bƣớc rõ ràng từ việc lập kế hoạch phân tích, tiến hành phân tích hồn thành việc phân tích báo cáo cụ thể Việc tổ chức công tác phân tích hiệu hoạt động đƣợc thực theo sơ đồ sau: Lập kế hoạch phân tích Xác định mục tiêu phân tích Xây dựng chƣơng trình phân tích Thu thập thơng tin Tiến hành phân tích Tính tốn tiêu Tổng hợp kết quả, nhận xét Lập báo cáo phân tích Hồn thành phân tích Tổ chức họp phân tích Hồn chỉnh, lƣu trữ hồ sơ phân tích 95 3.3.1 Lập kế hoạch phân tích Việc lập kế hoạch phân tích phận quan trọng, không đặt kế hoạch phân tích việc phân tích diễn không đảm bảo mục tiêu Nên trƣớc hết phải xác định mục tiêu phân tích hiệu đáp ứng yêu cầu đối tƣợng nào? Yêu cầu nhà quản lý, điều hành công ty; yêu cầu giám sát cổ đông; tổ chức tín dụng hay bên liên quan lợi ích khác Từ làm sở để xây dựng chƣơng trình phân tích cụ thể bao gồm: mục đích, nội dung, phạm vi, thời hạn phân tích; phận cung cấp số liệu; cán chịu trách nhiệm phân tích, tổng hợp kết phân tích đƣa đánh giá, nhận định từ lập báo cáo phân tích đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, yêu cầu phân tích định kỳ với phạm vi phân tích tồn diện hay chi tiết Để từ phận chuyên trách chủ động phân cơng nhiệm vụ phân tích cho cán nhằm đảm bảo tiến trình phân tích 3.3.2 Tiến hành phân tích Đây giai đoạn chủ đạo cơng tác phân tích đƣợc thực sở kế hoạch phân tích đƣợc lập Giai đoạn tiến hành phân tích bao gồm cơng việc nhƣ: thu thập thơng tin; tính tốn tiêu; tổng hợp kết phân tích từ đƣa đánh giá, nhận xét Thông tin đƣợc sử dụng để phục vụ phân tích phải đảm bảo tính đầy đủ, xác, độ tin cậy cao để từ làm sở định tài hợp lý Thơng tin thu thập đƣợc từ nguồn thơng tin bên ngồi thơng tin nội cơng ty Tính tốn tiêu cơng đoạn quan trọng tiến trình phân tích Căn vào yêu cầu mục tiêu đề kế hoạch phân tích để lựa chọn phân tích tiêu phù hợp, đảm bảo tính chuyên sâu nhằm giải vấn đề mấu chốt, làm tăng hiệu phân tích Cụ thể: đối tƣợng cổ đơng tiêu phân tích ROE EPS, để tính tốn đƣợc 96 phải dựa vào số liệu kế toán cung cấp sở bảng cân đối kế toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh Với tiêu ROE để liệu tính tốn tiêu phải lấy lợi nhuận sau thuế từ báo cáo kết hoạt động kinh doanh, nguồn vốn chủ sở hữu bình quân lấy từ bảng cân đối kế tốn Ngồi để liệu phân tích sâu phải dựa vào thơng tin tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty, tình hình đầu tƣ, chiến lƣợc, mục tiêu phát triển Công ty Đối với đối tƣợng Nhà quản lý cấp ban điều hành hoạt động để tính vào tiêu hiệu suất sử dụng tài sản tiêu khả sinh lời phải dựa vào báo cáo kết hoạt động kinh doanh bảng cân đối kế tốn nói riêng, báo cáo tài nói chung sổ kế tốn chi tiết Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng tài sản, hiệu suất sử dụng TSCĐ, khả sinh lời kỳ phân tích q, năm, tiêu hiệu suất sử dụng vốn lƣu động lựa chọn kỳ phân tích tháng để nhà quản trị sách kịp thời mang lại hiệu cho doanh nghiệp Tổng hợp kết tiêu đƣợc tính tốn đƣa ý kiến đánh giá tiêu Việc đƣa ý kiến đánh giá phải nêu đƣợc mặt tốt mặt chƣa tốt tồn tại, mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến tiêu phân tích, để từ đƣa số ý kiến, đề xuất hƣớng giải vấn đề tồn 3.3.3 Hồn thành phân tích Đây bƣớc cuối việc phân tích Trong giai đoạn cần tiến hành công việc cụ thể nhƣ sau: lập báo cáo phân tích, tổ chức họp phân tích, hồn chỉnh lƣu trữ hồ sơ phân tích Báo cáo phân tích tổng hợp đánh giá tài liệu chọn lọc đƣợc rút từ trình phân tích Báo cáo phân tích phải văn phản ánh kết phân tích Báo cáo phân tích phải bao gồm nội dung 97 nhƣ: Tên báo cáo phân tích, mục đích, phạm vi, nội dung q trình phân tích, cán tham gia phân tích, nhận xét kết luận rút từ q trình phân tích, biện pháp nhằm cải thiện thời gian tới Việc tổ chức họp phân tích nhằm cơng bố kết phân tích với thành phần tham dự nhƣ: Hội đồng quản trị, ban giám đốc, phận phân tích, trƣởng phòng ban, trƣởng đơn vị trực thuộc để thơng qua báo cáo phân tích định kỳ, lấy ý kiến đóng góp thành viên nhằm tăng cƣờng tính xác, phù hợp làm sở hồn thiện báo cáo phân tích Từ góp ý đó, nhà quản trị thảo luận, bàn bạc để đƣa định tài thời gian tới Sau ghi nhận ý kiến đóng góp thành viên, báo cáo phân tích đƣợc hồn chỉnh để phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông, yêu cầu ban giám đốc phải đƣợc công bố thơng tin thị trƣờng chứng khốn, đồng thời tài liệu đƣợc lƣu trữ làm sở cho lần phân tích Trên sở kết q trình phân tích, nhà quản lý doanh nghiệp đề định quản lý Những kết phân tích thể việc đánh giá rõ thực trạng hoạt động doanh nghiệp, dự đoán dự báo tiềm năng, triển vọng tƣơng lai sở phân tích số liệu khứ Một kết phân tích xác cung cấp thơng tin hữu ích nhằm đƣa đến định hợp lý hiệu cho hoạt động kinh doanh công ty 98 KẾT LUẬN CHƢƠNG Qua phần thực trạng phân tích hiệu hoạt động chƣơng 2, ta thấy công ty nhiều nỗ lực việc tăng doanh thu lợi nhuận, nhiên đầu tƣ XDCB nhiều nên cần khối lƣợng vốn lớn, dẫn đến phải sử dụng nguồn vốn vay, tính tự chủ mặt tài Cơng ty giảm Bên cạnh đó, nội dung phân tích hiệu hoạt động chƣa đƣợc trọng quan tâm, tiêu phân tích sơ sài, chƣa thể đƣợc mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến hiệu kinh doanh Nhận thấy đƣợc thực trạng đó, tác giả đánh giá đƣợc mặt mạnh, mặt yếu hiệu hoạt động cơng ty, từ làm để đƣa số đề xuất nhằm hoàn thiện nội dung phƣơng pháp phân tích hiệu hoạt động Công ty cổ phần du lịch ĐăkLăk 99 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN ngày phát triển xu hƣớng hội nhập kinh tế quốc tế ngày mạnh mẽ đòi hỏi Cơng ty muốn tồn phát triển hoạt động kinh doanh phải hiệu Qua nghiên cứu lý luận phân tích hiệu hoạt động tìm hiểu thực trạng phân tích hiệu hoạt động công ty cổ phần du lịch ĐăkLăk, tác giả hoàn thành luận văn cao học với đề tài: “Phân tích hiệu hoạt động Công ty cổ phần du lịch ĐăkLăk” Với nỗ lực thân nghiên cứu đề lý luận nhƣ sâu tìm hiểu thực tế, với giúp đỡ tận tình giáo viên hƣớng dẫn GS.TS Trƣơng Bá Thanh, luận văn giải đƣợc số vấn đề sau: Thứ nhất, trình bày vấn đề phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp Thứ hai, đánh giá đƣợc thực trạng phân tích hiệu hoạt động Công ty Cổ phần du lịch ĐăkLăk giai đoạn 2008 – 2012 Thứ ba, thông qua trình tìm hiểu, nghiên cứu lý luận phân tích hiệu hoạt động thực tiễn phân tích hiệu hoạt động cơng ty cổ phần du lịch ĐăkLăk, luận văn đƣa số đề xuất nhằm hoàn thiện nội dung phƣơng pháp phân tích hiệu hoạt động Cơng ty Cổ phần du lịch ĐăkLăk Mặc nhiều cố gắng nghiên cứu, tìm tòi nhƣng trình độ hiểu biết hạn chế, cộng với việc tìm hiểu tình hình hoạt động tài cơng ty thời gian ngắn nên đánh giá đề xuất hoàn thiện nội dung phƣơng pháp phân tích hiệu hoạt động cơng ty khó tránh khỏi thiếu sót, tác giả đƣa đƣợc số nhận xét, đánh giá thực trạng phân tích hiệu hoạt động Cơng ty từ đƣa 100 số đề xuất nhằm hồn thiện nội dung phƣơng pháp phân tích hiệu hoạt động Công ty Tuy nhiên, với nội dung thực luận văn, tác giả hy vọng phần giúp ích cho cơng ty thực tốt nội dung phân tích hiệu hoạt động công ty nhằm giúp nhà quản lý đối tƣợng quan tâm đến công ty đƣợc thơng tin thật hữu ích, kịp thời để từ đƣa đƣợc định đắn, phù hợp 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] PGS.TS Nguyễn Văn Công (2009), Giáo trình phân tích kinh doanh, Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân [2] PGS.TS Phan Thị Cúc, TS Nguyễn Trung Trực, Th.S Đồn Văn Huy (2009), Giáo trình tài doanh nghiệp (Phần II), Lƣu hành nội Trƣờng Đại Học cơng nghiệp TP.Hồ Chí Minh [3] Phan Đức Dũng (2009), Phân tích báo cáo tài định giá trị doanh nghiệp, Nhà xuất thống kê [4] PGS.TS Phạm Văn Dƣợc, TS Huỳnh Đức Lộng, Th.S Lê Thị Minh Tuyết (2011), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất lao động [5] Công ty cổ phần du lịch ĐăkLăk, Báo cáo tài sổ sách kế toán giai đoạn 2008 – 2012, ĐăkLăk [6] Trần Thị Hòa (2006), Phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp thương mại địa bàn thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sỹ kinh tế ngành kế toán , Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [7] Nguyễn Khánh Thu Hằng (2012), Phân tích hiệu hoạt động công ty cổ phần thương mại du lịch đầu tư Cù Lao Chàm, Luận văn Thạc sỹ quản trị kinh doanh , Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [8] Bùi Thị Cẩm Giang (2005), Xây dựng tiêu đánh giá hiệu hoạt động tổng công ty xây dựng cơng trình giao thơng 5, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [9] Nguyễn Thị Nhƣ Lân (2009), Phân tích hiệu hoạt động cơng ty cổ phần Dệt Hòa Khánh – Đà Nẵng, Luận văn Thạc sỹ kinh tế ngành kế toán , Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [10] TS Võ Văn Nhị (2004), Hướng dẫn, lập chứng từ kế toán – Ghi sổ kế tốn – Lập, phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 102 [11] PGS.TS Nguyễn Năng Phúc (2011), Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân [12] Nguyễn Thị Minh Phụng (2008), Phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn tỉnh Quảng Nam, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [13] PGS.TS Đồng Thị Thanh Phƣơng, Th.S Nguyễn Đình Hòa, Th.S Trần Thị Ý Nhi (2012), Giáo trình quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất lao động – xã hội [14] PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang (2011), Phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất tài – Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân [15] PGS.TS Trƣơng Bá Thanh (chủ biên), TS Trần Đình Khơi Ngun (2009), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh – Phần II Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [16] TS Nguyễn Minh Kiều, Tài doanh nghiệp, Nhà xuất Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh Trang Website [17] www.Tailieu.vn [18] www.cafef.vn [19] www.cophieu68.vn [20] www.daklaktourist.com.vn [21] www.daklak24h.com.vn [22] www.vpbs.com.vn [23] www.tapchiketoan.com.vn [24] www.giaiphapexcel.com.vn [25] www.ebook.com.vn ... yếu công ty CP du lịch Đăklăk .44 2.2 THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP DU LỊCH ĐĂKLĂK 47 2.2.1 Khái quát thực trạng phân tích hiệu hoạt động Công ty cổ phần du. .. niệm phân tích hiệu hoạt động 1.2 Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 1.3 PHÂN LOẠI HIỆU QUẢ 10 1.4 NỘI DUNG CỦA PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 12 1.4.1 Phân tích hiệu. .. hành phân tích công ty cổ phần hoạt động lĩnh vực du lịch chƣa có đề tài thật sâu vào phân tích đánh giá hoạt động phân tích hiệu cơng ty để nhằm hồn thiện nội dung phƣơng pháp phân tích hiệu hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần du lịch đăklăk , Phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần du lịch đăklăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn