Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần vinafor đà nẵng

113 20 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ PHƯƠNG UN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ PHƯƠNG UN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã ngành: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Võ Thị Phương Uyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .2 Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu .4 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.1.1 Khái niệm, chất vai trò kế tốn trách nhiệm 1.1.2 Sự phân cấp quản lý - sở kế toán trách nhiệm 14 1.2 NỘI DUNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 17 1.2.1 Khái niệm chất trung tâm trách nhiệm .17 1.2.2 Các loại trung tâm trách nhiệm 18 1.2.3 Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm .23 1.2.5 Tổ chức báo cáo trách nhiệm 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG .34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 35 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty 35 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 37 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty 38 2.1.4 Đặc điểm tổ chức kế tốn Cơng ty 42 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG .46 2.2.1 Tình hình phân cấp quản lý tài Cơng ty 46 2.2.2 Thực trạng trung tâm trách nhiệm theo phân cấp quản lý Công ty 50 2.2.3 Thực trạng báo cáo kế toán nội - biểu kế tốn trách nhiệm Cơng ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng .50 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 67 2.3.1 Về cơng tác phân cấp quản lý tài 68 2.3.2 Về công tác lập kế hoạch 68 2.3.3 Về hệ thống thông tin báo cáo 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG .70 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG71 3.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG .71 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 72 3.2.1 Tổ chức trung tâm trách nhiệm Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng 72 3.2.2 Hồn thiện cơng tác lập dự toán điều kiện tổ chức kế toán trách nhiệm .79 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế tốn trách nhiệm Cơng ty 87 3.2.4 Một số giải pháp hỗ trợ khác 98 KẾT LUẬN CHƯƠNG .99 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HĐQT Hội đồng quản trị KTTN Kế toán trách nhiệm TSCĐ Tài sản cố định XNK Xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Bảng tổng hợp phân công, phân cấp trách nhiệm 48 2.2 Các loại báo cáo trách nhiệm 52 2.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 54 2.4 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 55 2.5 Báo cáo kế hoạch doanh thu tồn Cơng ty năm 2013 56 2.6 Báo cáo tình hình doanh thu Xí nghiệp chế biến gỗ 57 2.7 Bảng kê mua vật liệu Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor 59 Đà Nẵng 2.8 Báo cáo tình hình sử dụng lao động Xí nghiệp chế biến 61 gỗ 2.9 Bảng kê nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm tháng 62 12/2013 2.10 Báo cáo chi phí sản xuất tháng 12/2013 63 2.11 Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất Xí nghiệp chế biến 63 gỗ Vinafor Đà Nẵng tháng 12/2013 2.12 Báo cáo tổng hợp chi phí văn phòng Xí nghiệp chế 64 biến gỗ Vinafor Đà Nẵng tháng 12/2013 2.13 Báo cáo tình hình xuất tháng 12/2013 65 2.14 Báo cáo tình hình nhập tháng 12/2013 65 2.15 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tháng 12/2013 66 Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng 2.16 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tồn Cơng ty năm 2013 67 Số hiệu Tên bảng bảng Trang 3.1 Trách nhiệm trung tâm chi phí định mức 76 3.2 Trách nhiệm trung tâm chi phí linh hoạt 77 3.3 Bảng dự tốn ngun vật liệu sản phẩm Bàn Ovan kéo 84 dãn 2.3 tháng 12/2013 3.4 Các loại báo cáo trách nhiệm 88 3.5 Báo cáo thực doanh thu 89 3.6 Báo cáo thực doanh thu Xí nghiệp chế biến gỗ 90 năm 2013 3.7 Báo cáo thực doanh thu tồn Cơng ty năm 2013 90 3.8 Bảng phân tích biến động chi phí sản xuất Bàn Ovan kéo 92 dãn 2.3 tháng 12/2013 3.9 Bảng phân tích ảnh hưởng giá lượng đến chi phí 93 nguyên liệu 3.10 Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất tháng 12/ 2013 94 3.11 Báo cáo chi phí phòng ban tháng 12/2013 Xí 95 nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng 3.12 Báo cáo thực lợi nhuận tháng 12/2013 96 3.13 Báo cáo thực đầu tư quý 4/2013 97 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 1.2 Tiến trình trung tâm trách nhiệm Quan hệ hệ thống kế toán trách nhiệm với cấu tổ chức quản lý Trang 12 22 2.1 Sơ đồ máy tổ chức quản lý công ty 39 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty 43 2.3 Sơ đồ tổ chức máy kế toán Đơn vị thành viên 44 3.1 Mơ hình tổ chức trung tâm trách nhiệm Công ty 74 3.2 Các loại báo cáo trách nhiệm 88 89 lý, trung tâm có báo cáo riêng Báo cáo góp phần đánh giá việc cấp quản lý có hồn thành trách nhiệm hay khơng Do vậy, việc xác định khả kiểm soát khoản chi phí, doanh thu, lợi nhuận cấp quản trị việc xây dựng báo cáo thành phận yêu cầu tất yếu giúp cho việc đánh giá thành họ cách khách quan Để đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch, xác định nguyên nhân chủ quan khách quan tác động tình hình thực dự tốn, báo cáo trách nhiệm thiết kế theo hình thức so sánh mức độ thực với dự toán Báo cáo kế toán trách nhiệm trung tâm doanh thu Kế toán trách nhiệm xây dựng báo cáo tình hình thực dự toán tiêu thụ mặt hàng, dịch vụ, đơn vị Trong thể doanh thu thực tế so với dự tốn phân tích chênh lệch chúng nhân tố sản lượng bán, giá bán cho loại sản phẩm, qua kết luận cụ thể hiệu trung tâm doanh thu trách nhiệm nhà quản trị trung tâm Chênh lệch doanh thu = Doanh thu thực tế - Doanh thu dự toán Trên sở báo cáo trách nhiệm trung tâm trách nhiệm, kế toán đơn vị lập báo cáo tổng hợp kết hoạt động trung tâm doanh thu đơn vị, minh hoạ Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng qua Bảng 3.5, Bảng 3.6, Bảng 3.7 sau: Bảng 3.5 Báo cáo thực doanh thu Xí nghiệp chế biến gỗ tháng 12/ 2013 TT Tên đơn vị Đồ mộc nội thất, ngoại thất Nguyên liệu gỗ Tổng cộng Kế hoạch Thực 7.516.716.343 8.424.493.911 565.774.348 576.052.516 8.082.490.691 Chênh lệch Tăng/giảm % 907.777.568 12,08 10.278.168 1,82 9.000.546.427 8.992.443.471 19,98 (Nguồn: Xí nghiệp Chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng) 90 Bảng 3.6 Báo cáo thực doanh thu Xí nghiệp chế biến gỗ năm 2013 TT Tên đơn vị Chênh lệch Tăng/giảm % 42.000.000.000 49.732.439.681 7.732.439.681 18,4 3.000.000.000 4.260.003.790 1.260.003.790 42 45.000.000.000 53.992.443.471 8.992.443.471 19,98 Kế hoạch Đồ mộc nội thất, ngoại thất Nguyên liệu gỗ Tổng cộng Thực (Nguồn: Xí nghiệp Chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng) Trên sở báo cáo kết đơn vị thành viên gửi lên, Phòng kế tốn – Thống kê Công ty tiến hành lập báo cáo tổng hợp kết hoạt động trung tâm doanh thu tồn Cơng ty Bảng 3.7 Báo cáo thực doanh thu tồn Cơng ty năm 2013 TT Tên đơn vị Văn phòng Cơng ty Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng Xí nghiệp lâm nghiệp Vinafor Đà Nẵng Xí nghiệp Bảo Quản Vinafor Đà Nẵng Khách sạn Sơn Trà Trung tâm lữ hành Tổng cộng Chênh lệch Tăng/giảm % 225.000.000.000 220.538.689.337 (4.461.310.663) (1,98) Kế hoạch Thực 45.000.000.000 53.992.443.471 8.992.443.471 19,98 1.300.000.000 992.412.464 (307.587.536) (23,66) 2.000.000.000 767.689.450 (1.232.310.550) 4.500.000.000 4.870.015.362 370.015.362 1.450.000.000 832.589.921 (617.410.079) 279.250.000.000 281.993.840.005 2.743.840.005 (61,6) 8,22 (42,58) 0,98 (Nguồn: Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng) Dựa vào số liệu từ bảng tổng hợp trên, lãnh đạo Cơng ty đánh giá tình hình thực kế hoạch doanh thu phận kinh doanh, đơn vị Qua phân tích doanh thu, xác định ngun nhân việc khơng hồn thành kế hoạch từ phận nào, đơn vị Từ đó, ban lãnh đạo cơng ty biện pháp xử lý thưởng phạt trung tâm, người phụ trách Báo cáo kế toán trách nhiệm trung tâm chi phí Qua phần thực trạng thấy hệ thống báo cáo kế tốn trách nhiệm Cơng ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng tập trung báo cáo chi phí sản xuất, báo cáo 91 tổng hợp đơn vị thành viên nộp lên, với số liệu tổng hợp chưa tách chi tiết khoản mục chi phí mang tính chất báo cáo số liệu chưa tiến hành đối chiếu chi phí thực tế dự tốn Cơng ty cần tiến hành đối chiếu số liệu chi phí thực tế phát sinh dự toán để xác định nguyên nhân dẫn đến phần chênh lệch, đánh giá biến động chi phí để thấy tiết kiệm hay lãng phí phận nào, qua đánh giá khả kiểm sốt chi phí đưa định điều chỉnh nội dung chi phí cho phù hợp Minh họa hệ thống báo cáo trách nhiệm trung tâm chi phí Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng sau: + Đối với trung tâm chi phí phân xưởng sản xuất: mục tiêu tối đa sản lượng sản phẩm sản xuất, tối thiểu hóa chi phí sử dụng Sử dụng phương pháp số chênh lệch để đánh giá chi tiết tiêu cụ thể chi phí thực tế so với dự tốn Ngồi việc tính tốn độ lệch, cần thực phân tích nhằm tìm mức độ ảnh hưởng lượng giá, từ tìm ngun nhân gây biến động chi phí Sử dụng tiêu: Chỉ tiêu sản lượng sản xuất Chỉ tiêu cho thấy trung tâm có hồn thành nhiệm vụ giao sản lượng sản xuất sở đảm bảo thời hạn tiêu chuẩn kỹ thuật quy định hay không Chênh lệch số lượng sản phẩm sản xuất = Số lượng sản phẩm - sản xuất thực tế Số lượng sản phẩm sản xuất dự toán Chỉ tiêu chi phí hoạt động Chỉ tiêu cho thấy chi phí thực tế phát sinh có vượt q định mức tiêu chuẩn hay khơng Chênh lệch chi phí sản xuất = Chi phí sản xuất thực tế - Chi phí sản xuất dự toán Báo cáo thành phân xưởng xây dựng sở đánh giá biến động chi phí sản xuất theo dự tốn theo thực tế Thực chất việc đánh giá so sánh chênh lệch giá thành sản xuất thực tế giá thành sản xuất định mức, sử dụng cơng cụ phân tích chênh lệch để đánh giá biến 92 động chi phí sản xuất, từ đánh giá trách nhiệm hạ giá thành sản phẩm có thực tốt hay khơng Minh họa phân tích nhân tố ảnh hưởng đến biến động chi phí sản xuất sản phẩm Bàn Ovan kéo dãn 2.3 tháng 12/2013 qua Bảng 3.8, Bảng 3.9 sau: Bảng 3.8 Bảng phân tích biến động chi phí sản xuất Bàn Ovan kéo dãn 2.3 tháng 12/2013 STT Khoản mục Biến phí sản xuất Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp - Lương công nhân trực tiếp - BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ Biến phí sản xuất chung - Vật liệu Đá mài I2 Curoa 34 Vecny - Công cụ, dụng cụ - Tiền điện - Tiền nước Định phí sản xuất chung - Chi phí nhân viên quản lý - Các khoản bảo hiểm - Chi phí khấu hao TSCĐ - Chi phí bảo hộ lao động - Chi phí khác tiền a b c Tổng cộng Dự toán (620 cái) Dự toán điều chỉnh theo sản lượng thực tế (700 cái) Thực tế (700 cái) Chênh lệch thực tế với dự toán điều chỉnh 724.979.991 811.868.000 832.931.018 21.063.018 459.129.284 210.539.877 171.577.136 499.836.875 237.579.753 193.154.272 518.840.565 19.003.690 237.579.753 193.154.272 - 38.962.741 55.310.830 26.332.650 3.160.000 7.733.880 4.569.585 14.089.800 13.284.360 1.604.020 80.597.634 20.430.700 3.881.833 14.000.000 4.702.215 37.582.886 44.425.481 74.451.372 34.340.580 4.831.058 10.010.160 7.278.388 20.195.090 17.824.858 2.090.844 92.999.957 26.240.500 6.035.315 14.000.000 6.129.980 40.594.162 805.577.625 904.867.957 44.425.481 76.510.700 35.110.200 5.000.000 10.230.000 7.430.220 20.420.000 18.450.500 2.530.000 94.156.115 26.240.500 6.035.315 14.000.000 6.129.980 41.750.320 2.059.328 769.620 168.942 219.840 151.832 224.910 625.642 439.156 1.156.158 1.156.158 927.087.133 22.219.176 (Nguồn: Xí nghiệp Chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng) 93 Bảng 3.9 Bảng phân tích ảnh hưởng giá lượng đến chi phí nguyên liệu sản xuất sản phẩm bàn Ovan kéo dãn 2.3 tháng 12/2013 Tên nguyên vật liệu Gỗ xẻ bạch đàn Gỗ dầu N2 Ván ép dán verner sồi ly Gỗ Kapur Vòng bo 5x13x4 Khớp nối 27x100 Sơn lót PU F63FY0045 Màu nâu S64NY210 Bulon đầu bù 4x15 Đinh bắn F10 Chốt trượt 8x30 inox Keo EB O.K.D.A Inox ống fi 12 Bột chống mốc (TH.ẩm) Dầu Durva 209 Xăng, dung môi, dầu cơng nghiệp Tổng Chi phí dự tốn điều chỉnh Định Đơn giá Thành tiền mức 34 5.956.367 201.548.617 21 2.551.489 53.200.091 67 580.000 39.137.815 29 3.171.242 91.157.013 758 12.850 9.745.560 456 24.997 11.400.000 156 59.160 9.234.906 66 314.000 20.632.981 81 51.000 4.131.000 45 22.000 998.880 809 1.230 995.329 62 36.000 2.238.904 396 46.574 18.429.474 81 220.000 17.764.160 173 45.500 7.885.294 471 24.054 11.336.851 499.836.875 Thực tế sử dụng Định mức 34 21 67 29 758 456 156 66 81 45 809 62 396 81 173 471 Đơn giá 6.171.371 2.898.237 595.000 3.206.257 12.850 24.997 61.530 314.000 51.000 22.000 1.520 36.500 47.874 220.000 47.500 26.140 Thành tiền Chênh lệch 208.823.817 7.275.200 60.430.000 7.229.909 40.150.000 1.012.185 92.163.515 1.006.502 9.745.560 11.400.000 369.958 9.604.864 20.632.981 4.131.000 998.880 234.671 1.230.000 31.096 2.270.000 514.414 18.943.888 17.764.160 346.606 8.231.900 983.149 12.320.000 518.840.565 19.003.690 Ảnh hưởng Giá 7.275.200 7.229.909 1.012.185 1.006.502 369.958 234.671 31.096 514.414 346.606 983.149 19.003.690 Lượng - 94 Báo cáo cho thấy loại chi phí mặt hàng sản xuất, phản ánh phần chênh lệch thực so với dự tốn Chi phí thấp kế hoạch đề phận tiết kiệm khoản chi phí ngược lại Từ phân tích độ lệch nhằm tìm mức độ ảnh hưởng lượng hay giá, lãng phí, tìm ngun nhân gây biến động chi phí để từ đưa điều chỉnh nội dung chi phí phù hợp với mặt hàng Đây nội dung quan trọng kế toán trách nhiệm trung tâm chi phí phân xưởng Dựa vào báo cáo chi tiết mặt hàng, lập báo cáo tổng hợp cho phân xưởng sản xuất sau: Bảng 3.10 Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất tháng 12/ 2013 Phân xưởng tinh chế - Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng TT a b c Chỉ tiêu Biến phí sản xuất Chi phí nguyên vật liệu Chi phí nhân cơng Biến phí sản xuất chung - Chi phí vật liệu - Chi phí cơng cụ dụng - Điện, nước, điện thoại Định phí sản xuất chung - Lương quản lý bảo hiểm - Khấu hao TSCĐ - Chi phí thuê mặt - Chi phí chung khác tiền Tổng cộng Kế hoạch 5.696.145.431 4.776.339.624 770.081.458 149.724.349 28.143.107 58.477.757 63.103.485 356.296.607 70.536.699 50.029.978 130.281.784 105.448.146 6.052.442.039 Thực 6.389.475.122 5.348.644.596 876.088.121 164.742.405 30.690.411 59.549.651 74.502.343 378.935.791 79.702.485 50.740.343 130.673.805 117.819.158 6.768.410.913 Chênh lệch 693.329.691 572.304.972 106.006.663 15.018.056 2.547.304 1.071.894 11.398.858 22.639.184 9.165.786 710.365 392.021 12.371.012 715.968.874 (Nguồn: Xí nghiệp Chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng) + Đối với trung tâm chi phí linh hoạt: phòng ban văn phòng Cơng ty, đơn vị thành viên: Đây phận gián tiếp nói biến động trung tâm chi phí khơng ảnh hưởng đến suất phận sản phẩm hay kinh doanh, khó đánh giá Tuy nhiên, cần tiến hành 95 đối chiếu chi phí thực tế phát sinh dự tốn ngân sách duyệt qua kỳ kinh doanh để thấy tiết kiệm hay gia tăng chi phí trung tâm qua đánh giá khả kiểm sốt chi phí trung tâm Minh họa báo cáo thực chi phí phận quản lý xây dựng qua Bảng 3.11 sau: Bảng 3.11 Báo cáo chi phí phòng ban tháng 12/2013 Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng TT Tên đơn vị Kế hoạch Thực Chênh lệch I Chi phí kiểm sốt 987.124.579 1.012.147.022 25.022.443 Chi phí nhân viên 416.839.296 425.713.737 8.874.441 Xe phận quản lý Văn phòng phẩm 7.820.185 8.779.350 959.165 Công cụ dụng cụ 12.290.361 13.350.125 1.059.764 Chi phí dự phòng 8.587.552 10.334.621 1.747.069 76.380.000 82.412.930 6.032.930 15.927.185 12.637.728 (3.289.457) Tiền điện - nước - điện thoại Internet Chi phí bẳng tiền khác 449.280.000 458.918.531 9.638.531 II Chi phí khơng kiểm sốt 252.234.750 260.083.327 7.848.577 Khấu hao TSCĐ 10.740.343 12.038.825 1.298.482 Các khoản trích theo lương 153.283.302 159.145.010 5.861.708 Phí sử dụng hạ tầng 79.080.603 79.768.990 688.387 Phí quản lý Công ty 9.130.502 9.130.502 - 1.239.359.329 1.272.230.349 32.871.020 Tổng cộng (Nguồn: Xí nghiệp Chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng) Báo cáo kế toán trách nhiệm trung tâm lợi nhuận Báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận xây dựng theo hình thức số dư đảm phí hữu ích để đánh giá trách nhiệm quản lý đóng góp thành trung tâm lợi nhuận Để đánh giá trách nhiệm quản lý 96 thành hoạt động trung tâm lợi nhuận cần tiến hành so sánh lợi nhuận đạt với dự toán, đồng thời kết hợp với kết phân tích trung tâm doanh thu, chi phí để từ thấy mức độ ảnh hưởng nhân tố doanh thu, chi phí đến lợi nhuận Dựa vào thực tiễn phân cấp quản lý Công ty tại, lập báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận đơn vị thành viên có hình thức giống nhau, minh họa Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng qua Bảng 3.12, qua làm rõ trách nhiệm người quản lý phạm vi công việc giao, phục vụ cho công tác đánh giá hiệu trung tâm lợi nhuận Bảng 3.12 Báo cáo thực lợi nhuận tháng 12/2013 Trung tâm lợi nhuận: Xí nghiệp chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng TT Chỉ tiêu Kế hoạch Thực Doanh thu Các khoản giảm trừ Doanh thu (3) = (1) - (2) Tổng biến phí - Biến phí sản xuất - Biến phí quản lý Số dư đảm phí (5) = (3) - (4) số dư đảm phí doanh thu (%) Tổng định phí Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (%) 8.082.490.691 8.082.490.691 6.849.571.082 5.696.145.431 1.153.425.651 1.232.919.609 15% 608.531.357 624.388.252 9.000.546.427 9.000.546.427 7.567.923.216 6.389.475.122 1.178.448.094 1.432.623.211 16% 639.019.118 793.604.093 8% 9% Chênh lệch +/% 918.055.736 11,4 918.055.736 11,4 718.352.134 10,5 693.329.691 12,2 25.022.443 2,2 199.703.602 16,2 30.487.761 5,0 169.215.841 27,1 (Nguồn: Xí nghiệp Chế biến gỗ Vinafor Đà Nẵng) Với số liệu trên, cho thấy lợi nhuận trước thuế tăng 169.215.841 đồng so với kế hoạch đề Như vậy, trung tâm lợi nhuận có quyền định kiểm sốt tồn chi phí, doanh thu, lợi nhuận Nhà quản trị trung tâm nắm trung tâm hoàn thành nhiệm vụ trung tâm chưa hoàn thành nhiệm vụ 97 Báo cáo kế toán trách nhiệm trung tâm đầu tư Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc người chịu trách nhiệm trung tâm đầu tư Để đánh giá trách nhiệm quản lý thành trung tâm đầu tư, ta dựa tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROI, lợi nhuận lại RI, ngồi ta so sánh tiêu bảng báo cáo kết đầu tư thực tế so với dự toán giá trị tỷ lệ để đánh giá việc tăng giảm thông qua độ lệch Các tiêu sử dụng: - Chỉ tiêu tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI: Return on Investment) ROI = Lợi nhuận x 100% Vốn đầu tư bình quân - Chỉ tiêu lợi nhuận để lại (RI- residual income) Lợi nhuận để lại = Lợi nhuận trung tâm đầu tư - Chi phí vốn sử dụng Đánh giá hiệu vốn đầu tư Công ty quý 4/2013 lập theo Bảng 3.13 Bảng 3.13 Báo cáo thực đầu tư quý 4/2013 Trung tâm đầu tư: Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng TT Chỉ tiêu Kế hoạch Thực Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận /doanh thu (2)/(1) (%) Vốn đầu tư bình quân Hiệu suất sử dụng vốn (1)/(4) (%) Chi phí sử dụng vốn bình qn Tỷ lệ hồn vốn đầu tư ROI (2)/(4) (%) Thu nhập lại RI (2)- (6) 69.684.450.596 1.606.283.929 70.498.460.001 1.789.122.651 2,31 20.182.500.000 2,54 20.182.500.000 345,3 349,3 402.793.472 Chênh lệch +/% 814.009.405 1,17 182.838.722 11,38 0,0023 10,10 1,17 288.962.179 (113.831.293) (28,26) 7,96% 8,86% 11,38 1.203.490.457 1.500.160.472 296.670.015 24,65 (Nguồn: Cơng ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng) 98 Có thể thấy rằng, tiêu tỷ lệ hoàn vốn đầu tư lợi nhuận lại thực tế q 4/2013 cao so với kế hoạch Dựa vào đó, tiêu doanh thu, lợi nhuận phát sinh q, lãnh đạo đánh giá hiệu đầu tư Cơng ty, từ đưa biện pháp cải thiện phù hợp 3.2.4 Một số giải pháp hỗ trợ khác Để tổ chức thành công KTTN Công ty, ban lãnh đạo Công ty cần phải nhận thức tầm quan trọng lợi ích đem lại từ KTTN quản lý điều hành Công ty Thực coi KTTN công cụ quản lý giúp Cơng ty nắm bắt kiểm sốt tồn hoạt động Điều kiện để thành công KTTN Công ty vấn đề phân chia trách nhiệm quyền hạn cấp quản trị phải rõ ràng hơn, tránh chồng chéo, sở để đánh giá trách nhiệm sau Nên Cơng ty cần phải: - Hồn thiện cấu trúc tổ chức máy quản lý cách khoa học hơn, hồn thiện phân cấp quản lý, phân cơng phân nhiệm đến phòng ban, phận, cá nhân gắn trách nhiệm quyền hạn, có biện pháp xử lý hay khen thưởng để thực thi nhiệm vụ - Bộ phận kế tốn quản trị Cơng phải tăng cường lực lượng chun mơn Hiện tại, phận quản lý kế tốn tài Cơng ty kiêm ln chức kế tốn quản trị nên chưa thực làm tròn vai trò kế tốn quản trị Vì vậy, để thực thành cơng kế tốn trách nhiệm Cơng ty cần phải có thêm nhân đảm nhận kế toán quản trị cụ thể sau: + Một nhân viên phụ trách công tác lập dự toán với trách nhiệm: thiết lập bảng biểu chi tiết cần thiết lập dự tốn; đơn đốc hướng dẫn phận có liên quan lập đầy đủ, kịp thời, xác theo u cầu dự tốn 99 Công ty thường xuyên cập nhật thay đổi thơng tin, liệu bên ngồi phục vụ cho cơng tác lập dự tốn cách xác, kịp thời + Một nhân viên phụ trách công tác báo cáo biến động phân tích báo cáo theo kế tốn trách nhiệm - Hồn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm báo báo phần mềm kế toán theo yêu cầu kế toán trách nhiệm, tài khoản chi phí định vị theo cách ứng xử,… KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở phân tích thực trạng cơng tác kế tốn trách nhiệm Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng tác giả nhận thấy bên cạnh mặt đạt tồn mà Ban lãnh đạo Cơng ty cần phải quan tâm Kết hợp thực tế lý luận chương luận văn, tác giả có đưa số quan điểm hồn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm xây dựng hế thống trung tâm trách nhiệm, hồn thiện cơng tác lập dự tốn, hồn thiện hệ thống báo cáo kế tốn trách nhiệm thơng qua tiêu báo cáo trung tâm trách nhiệm đưa số ý kiến đề xuất với Ban lãnh đạo để thực giải pháp 100 KẾT LUẬN KTTN phận kế toán quản trị khái niệm tương đối với số doanh nghiệp nước ta Trong KTTN cách thức tiên tiến giới để quản lý nội doanh nghiệp Do vậy, doanh nghiệp cần phải quan tâm đến tổ chức mơ hình KTTN để có hệ thống cung cấp thông tin tin cậy kiểm sốt chặt chẽ Để góp phần hồn thiện công tác tổ chức KTTN Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng, luận văn giải vấn đề sau: Hệ thống lý luận KTTN Nội dung sở đánh giá thực trạng KTTN đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức KTTN Cơng ty Đánh giá thực trạng KTTN Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng, đánh giá mặt đạt hạn chế công tác tổ chức KTTN Công ty Đưa giải pháp nhằm xây dựng hế thống trung tâm trách nhiệm, hoàn thiện cơng tác lập dự tốn, hồn thiện hệ thống báo cáo kế tốn trách nhiệm thơng qua tiêu báo cáo trung tâm trách nhiệm đưa số ý kiến đề xuất với Ban lãnh đạo để thực giải pháp Qua đó, giúp Cơng ty quản lý hiệu đánh giá xác kết hoạt động trung tâm Nhìn chung, luận văn tập trung giải vấn đề tồn công tác KTTN Công ty, hỗ trợ thêm công cụ đắc lực cho công tác quản lý doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] PGS.TS Ngô Thế Chi (1999), Kế tốn quản trị tình cho nhà quản lý, NXB Thống kê [2] PGS.TS Phạm Văn Dược, TS Huỳnh Đức Lộng, TS Trần Văn Tùng, TS Phạm Xuân Thành, TS Trần Phước (2010), Mô hình báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị Công ty niêm yết, NXB Phương Đông [3] PGS.TS Phạm Văn Dược, TS Nguyễn Thị Thu Hiền (2010), Kế toán quản trị, NXB Thống Kê [4] Nguyễn Tấn Đạt (2011), Hồn thiện Kế tốn trách nhiệm Tổng Cơng ty giao thơng cơng trình [5] Nguyễn Trung Nghĩa (2012), Tổ chức kế tốn trách nhiệm Cơng ty cổ phần du lịch Đà Nẵng [6] TS Trần Đình Khơi Nguyên (2009), Bài giảng kế toán quản trị nâng cao, dùng cho học viên cao học [7] PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang (2011), Kế toán quản trị doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân [8] PGS TS Đào Văn Tài, TS Võ Văn Nhị, TS Trần Anh Hoa (2003), Kế toán quản trị áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam, NXB Tài [9] TS Huỳnh Lợi (2012), Kế tốn quản trị, NXB Phương Đơng, TP Hồ Chí Minh [10] GS TS Trương Bá Thanh, TS Trần Đình Khơi Ngun, ThS Lê Văn Nam (2008), Giáo trình Kế toán quản trị, NXB Giáo dục [11] Lê Văn Tâm, Ngô Thị Thanh (2010), Quản trị Doanh nghiệp, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội [12] Trương Duy Ngọc Thủy (2012), Kế tốn trách nhiệm Cơng ty cổ phần Dược thiết bị y tế Đà Nẵng Tiếng Anh [13] Ailman, H.B, Basic Organizational Planning to tie in with Responsipility Accounting, 1950 [14] Anthony A.Atkinson, Rajiv D.Banker, Robert S Kaplan and S.mark Young (1998), Advanced Management accounting, Prenticce Hall, New Jersey [15] Clive Emmanuel, David Otley and Kenneth Mar-chant (1990), Managerial Accounting [16] Martin N.Kellogg (1962) “Fundmentals of Resposibility Accounting” National Association of Accountants [17] Weygant, Kieso&Kimmel (2001), Manageral Acccounting Information For Decision Website: [18] http://www.doanhnhan360.com/Desktop.aspx/Quan-ly-360/ke-toan-trachnhiem-vu-khi-cong-ty-lon [19] http://doc.edu.vn/tai-lieu/to-chuc-ke-toan-trach-nhiem-trong-cac-tong-congty-xay-dung-44217/ [20] http://www.khoahockiemtoan.vn/Category.aspx?newsID=373 mot-so-van-deve-ke-toan-trach-nhiem-tai-cac-doanh-nghiep-niem-yet [21] http://www.thuychung.vn/thuvienductai/thuvien.asp?C=TAPCHI&CSRC ... TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 35 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG 35 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty 35 2.1.2 Đặc điểm... xuất kinh doanh Công ty 37 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty 38 2.1.4 Đặc điểm tổ chức kế tốn Cơng ty 42 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG... TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG71 3.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG .71 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần vinafor đà nẵng , Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần vinafor đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn