Kế toán quản trị chi phí tại công ty dệt may 29 3

95 29 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG HỮU KHÁNH TRUNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG HỮU KHÁNH TRUNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY DỆT MAY 29/3 Chun ngành: Kế tốn Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn ĐẶNG HỮU KHÁNH TRUNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 BẢN CHẤT, VAI TRỊ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Bản chất kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp 1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.2.1 Phân loại chi phí theo chức hoạt động 1.2.2 Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với lợi nhuận xác định kỳ 1.2.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động (cách ứng xử chi phí) 10 1.3 NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 12 1.3.1 Lập dự tốn chi phí sản xuất 12 1.3.2 Tính giá thành doanh nghiệp 15 1.3.3 Kế tốn quản trị chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 17 1.3.4 Phân tích kiểm sốt chi phí 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 26 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty 28 2.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất 29 2.1.4 Đặc điểm tổ chức quản 32 2.1.5 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần Dệt may 29-03 34 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29-03 37 2.2.1 Phân loại chi phí 37 2.2.2 Công tác lập dự tốn chi phí Cơng ty Cổ phần dệt may 29-03 39 2.2.3 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 46 2.2.4 Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 56 2.2.5 Thực kiểm soát chi phí thơng qua việc lập báo cáo phận Công ty 56 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY DỆT MAY 29/3 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3 64 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29/3 64 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY DỆT MAY 29/3 65 3.2.1 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí Cơng ty 65 3.2.2 Hồn thiện việc lập dự toán 67 3.2.3 Hoàn thiện hệ thống báo cáo phận cung cấp thông tin cho yêu cầu quản trị, phục vụ kiểm sốt chi phí 70 3.2.4 Hoàn thiện tổ chức máy kế toán đảm bảo thực kế toán quản trị chi phí 75 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Bảng dự tốn chi phí ngun vật liệu năm 2013 40 2.2 Bảng dự tốn chi phí nguyên vật liệu phụ năm 2013 41 2.3 Bảng dự tốn chi phí NCTT năm 2013 42 2.4 Bảng dự tốn chi phí sản xuất chung năm 2013 43 2.5 Bảng dự tốn chi phí sản xuất chung cho sản 44 phẩm năm 2013 2.6 Bảng dự toán giá thành sản phẩm năm 2013 45 2.7 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 621 quí II/2013 48 2.8 Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội quí II/2013 54 2.9 Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ q II/2013 55 2.10 Quy trình kiểm sốt chi phí nguyên vật liệu 58 2.11 Bảng nguyên vật liệu khăn trơn quí II/2013 58 2.12 Báo cáo kết sản xuất tháng 05/2013 59 2.13 Bảng qui trình kiểm sốt chi phí lao động 60 2.14 Phiếu theo dõi vật tư ngày 05 đến ngày 07 tháng 05 61 năm 2013 3.1 Bảng phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 66 3.2 Dự tốn chi phí bán hàng q II/2013 69 3.3 Dự tốn chi phí quản lý doanh nghiệp quí II/2013 70 3.4 Báo cáo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp quí II/2013 72 3.5 Báo cáo chi phí nhân cơng trực tiếp q II/2013 73 3.6 Báo cáo chi phí sản xuất chung quí II/2013 74 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 Quy trình cơng nghệ tẩy trước 30 2.2 Quy trình cơng nghệ tẩy sau 31 2.3 Sơ đồ máy quảncông ty 32 2.4 Sơ đồ tổ chức máy kế toán Cơng ty 35 3.1 Mơ hình kết hợp cơng việc KTTC KTQT 76 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn phát triển ngành dệt may Việt Nam ngành gặp nhiều khó khăn thách thức Hàng dệt may Việt Nam có mặt khẳng định vị trí thị trường Châu Âu, Nhật Bản… Tuy nhiên hàng dệt may Việt Nam gặp khó khăn khơng nhỏ giai đoạn cạnh tranh gay gắt Vì doanh nghiệp dệt may cần phải tận dụng hội, sử dụng tối ưu nguồn lực bên bên ngồi để cạnh tranh phát triển không ngừng nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận Chính nhà quản lý đòi hỏi kế tốn phải cung cấp thơng tin cách thường xun, liên tục, hữu ích phục vụ kịp thời để phục vụ cho việc định nhà quản trị cấp độ khác nhau, thơng tin đóng vai trò nguồn tài ngun vơ quan trọng, sở cho q trình phân phối, điều hòa nguồn lực, trợ giúp cho doanh nghiệp việc thực mục đích kinh doanh Kế tốn quản trị đời ứng dụng nước phát triển, ứng dụng tất ngành nghề công tác điều hành quản lý nội doanh nghiệp Kế toán quản trị phận hệ thống thơng tin kế tốn, thơng qua báo cáo nội bộ, cung cấp thông tin cho nhà quản lý, giúp họ đưa định xác, kịp thời mang tính chiến lược để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Nhìn chung Việt Nam kế tốn quản trị chưa quan tâm mức, chưa thực công cụ cung cấp thông tin giúp cho nhà quản lý xem xét, phân tích, làm sở định Điều có ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng hiệu định quản trị nguyên nhân làm cho sức cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam hạn chế tham gia thị trường giới Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, giá nguyên vật liệu đầu vào ngày tăng,… tốn tối đa hóa lợi nhuận trở thành thách thức vô to lớn doanh nghiệp nói chung ngành dệt may nói riêng Để giải đáp tốn yếu tố chi phí cần phải quan tâm thích đáng Do đó, vấn đề đặt nhà quản lý phải sử dụng hiệu hệ thống kế tốn quản trị chi phí để nâng cao hiệu kinh doanh Vì vậy, luận văn chọn nghiên cứu đề tài: “Kế toán quản trị chi phí Cơng ty dệt may 29/3” Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề lý luận chung hệ thống kế tốn quản trị chi phí phục vụ hiệu cho việc quản trị nội bộ; phân tích đánh giá thực trạng hệ thống kế tốn quản trị chi phí Cơng ty dệt may 29/3; từ đưa số giải pháp kế tốn quản trị chi phí nhằm cung cấp thơng tin có ích giúp cho nhà quản lý đưa định kinh doanh hiệu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài * Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Dệt may 29/3 * Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu hồn thiện kế tốn quản trị chi phí cho hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm Công ty Dệt may 29/3 Hiện Công ty sản xuất kinh doanh chủ yếu hai lĩnh vực dệt may Ở lĩnh vực dệt chủ yếu dệt khăn loại, lĩnh vực may chủ yếu công ty may gia công để xuất Trong đó, dệt khăn loại mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí sản xuất cơng ty luận văn này, tác giả 73 đầy đủ song phục vụ cho cơng tác hạch tốn, chưa vào phân tích đánh giá nguyên nhân biến động chi phí lao động Vì vậy, để đáp ứng u cầu trên, doanh nghiệp cần lập thêm báo cáo tình hình thực chi phí nhân cơng trực tiếp nhằm so sánh thực tế kế hoạch Bảng 3.5 Báo cáo chi phí nhân cơng trực tiếp q II/2013 Tỷ lệ % Chỉ tiêu Kế hoạch Thực Mức chênh lệch chênh lệch (so với dự toán) Doanh thu Tổng chi phí NCTT (đồng) Số lao động bình qn Chi phí NCTT bình qn (đ/người) Năng suất lao động bình qn (đ/người) Tỷ trọng chi phí NCTT doanh thu (%) 5.270.037.500 5.680.032.500 +409.995.000 611.450.000 772.166.529 +160.716.529 +7,78 +26,28 95 95 0,00 6.436.316 8.128.069 +1.691.753 +26,28 55.474.079 59.789.816 +4.315.737 +7,78 11,60 13,59 +1,99 +17,17 Qua số liệu thể báo cáo tình hình thực chi phí nhân cơng trực tiếp, ta thấy tiền lương cơng nhân sản xuất so với kỳ kế hoạch tăng 26,28% tương ứng với số tiền 160.716.529 đồng Số lương lao động không thay đổi, suất lao động bình qn thực so với dự tốn tăng 7,78% tương ứng tăng 4.315.737 đồng, tốc độ tăng doanh thu 7,78% tương ứng tăng 409.995.000 đồng, điều cho thấy tiền lương tăng lên hoạt động sản xuất tăng, chứng tỏ năm 2013 Công ty quảnchi phí nhân cơng trực tiếp có hiệu 74 * Báo cáo chi phí sản xuất chung Nhằm giúp nhà quản trị kiểm tra, đánh giá tình hình sử dụng chi phí sản xuất chung Căn vào kế hoạch dự tốn chi phí sản xuất chung số liệu thực tế sổ chi tiết SXC để lập, báo cáo chi phí sản xuất chung chi tiết theo yếu tố chi phí sở phân loại thành biến phí định phí Mỗi yếu tố có biến động ảnh hưởng đến tổng chi phí sản xuất chung xem xét ảnh hưởng nhân tố giá hay nhân tố lượng dự toán thực để xác định nguyên nhân biến động có biện pháp khắc phục kịp thời Bảng phân tích chi phí sản xuất chung sau: Bảng 3.6 Báo cáo chi phí sản xuất chung quí II/2013 Chỉ tiêu I Biến phí sản xuất chung + Chi phí nhân viên phân xưởng + BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ + Chi phí vật liệu dệt (phụ tùng thay thế) + Chi phí vận chuyển, chi phí nhiên liệu - Chi phí điện, nước - Sữa chữa thường xuyên II Định phí sản xuất chung + Chi phí cơng cụ + Chi phí khấu hao Kế hoạch Thực Chênh lệch Mức % 744.136.212 843.929.937 +99.793.725 268.923.409 281.974.855 +13.051.446 -935.152 4,85 65.789.369 64.854.217 67.894.378 83.921.345 +16.026.967 23,61 37.893.427 34.678.342 -3.215.085 -1,42 -8,48 279.056.697 353.938.789 +74.882.092 26,83 24.578.932 24.562.389 -16.543 -0,07 309.027.742 412.734.905 45.678.324 75.671.890 +29.993.566 65,66 191.435.090 247.324.156 +55.889.066 29,19 + Thêm 27.890.435 32.078.943 + Chi phí tiền khác 21.345.678 34.561.782 +13.216.104 61,91 + Chi phí ca 3,độc hại 22.678.215 23.098.134 Tổng +4.188.508 15,02 +419.919 1.053.163.954 1.256.664.842 +203.500.888 1,85 75 Qua số liệu thể báo cáo tình hình thực chi phí sản xuất chung, ta thấy chi phí sản xuất chung thực tế tăng so với dự toán 203.500.888 đồng Nguyên nhân kỳ, doanh nghiệp tiến hành mua sắm TSCĐ, qui mô sản xuất tăng lên phí sản xuất liên quan tăng theo Cơng ty chưa quản lý hiệu quản sản xuất, gây lãng phí 3.2.4 Hồn thiện tổ chức máy kế toán đảm bảo thực kế tốn quản trị chi phí Bộ máy kế tốn Công ty chủ yếu phục vụ cho công tác kế tốn tài chính, chưa có quan tâm mức đến việc phân tích thơng tin cho u cầu quản trị doanh nghiệp Những nội dung kế toán quản trị lập dự tốn, phân loại chi phí, lập báo cáo kế tốn quản trị có thực lại chưa bản, chưa đáp ứng nhu cầu thông tin cho công tác quản lý, điều hành đạt hiệu Vì để nâng cao hiệu công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, Cơng ty phải có tổ chức máy thực cơng tác kế tốn quản trị Cơng ty tổ chức mơ hình kế tốn quản trị tách rời kết hợp với mơ hình kế tốn tài Hiện nay, Cơng ty chưa đủ điều kiện chuyên môn, nhân để tổ chức máy kế toán quản trị thành phận độc lập Vì vậy, để hồn thiện cơng tác kế toán quản trị để phù hợp với điều kiện hoạt động tại, Công ty nên áp dụng mơ hình kết hợp kế tốn tài kế tốn quản trị sở kế thừa thơng tin đảm bảo mối quan hệ KTTC KTQT Mơ hình tổ chức kết hợp cơng việc KTTC KTQT trình bày sơ đồ 3.1 76 Kế Ghi sổ Lập Báo cáo tài tốn Lập Kế tốn phần chứng tài hành từ kế tốn Ghi sổ Phân tích, đánh giá Kế tốn lập báo cáo quản trị quản trị phục vụ cho việc kiểm soát định Báo cáo thực phận Lập dự toán Sơ đồ 3.1 Mơ hình kết hợp cơng việc KTTC KTQT Theo mơ hình này, nhân viên kế tốn tài vừa làm nhiệm vụ KTTC vừa làm nhiệm vụ KTQT, kế toán quản trị phần hành chịu trách nhiệm thực KTTC KTQT giúp làm giảm chi phí tổ chức lao động Việc thực công việc KTTC vừa thực cơng việc có liên quan đến KTQT nhân viên kế toán sau: Bộ phận kế tốn Kế tốn trưởng Cơng việc Cơng việc bổ sung Tổ chức đạo toàn Phối hợp với phòng cơng tác kế tốn, thống ban để tổ chức thông tin đơn vị, đồng thời cơng tác lập dự thực chức toán Tham mưu cho kiểm soát hoạt giám đốc việc động kinh tế tài định Phối hợp với 77 đơn vị Tổ chức phòng Kế hoạch – kinh hạch tốn Cơng ty doanh lập dự toán chi theo nguyên tắc, phí sản xuất dự tốn chế độ Bộ tài giá thành sản phẩm quy định Cơng Kiểm tra rà sốt dự ty Theo dõi kiểm tra tốn, báo cáo tình phần hành kế tốn, hình thực đảm bảo đủ vốn phục vụ cho SXKD, chịu trách nhiệm tổ chức hệ thống kế toán, đảm nhiệm hoạch định để đưa định tài ngắn hạn chịu trách nhiệm trước Giám đốc phòng tài Cơng ty cơng tác kế tốn Kế tốn tổng hợp kiêm Tổng hợp số liệu chung tính giá thành theo yêu cầu quảnCông ty Kiểm tra, đối chiếu nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tính giá thành sản phẩm Lập Báo cáo tài quý, năm; Lập kế hoạch vay ngắn hạn 78 Kế toán vật tư Gồm kế toán ngành Dệt Hỗ trợ lập dự toán kế toán May thêu vải: nguyên vật tư, dự tốn thực ghi chép, phản chi phí nhân công trực ánh chi tiết tổng hợp tiếp Phân tích tình hình ngun vật liệu, tổng thực tiêu hợp số liệu để đối chiếu liên quan đến vật tư với vật tư tồn kho, kiêm dự tốn ln phần cơng nợ nhà cung cấp Kế toán toán Phụ trách tạm ứng Lập dự tốn tình hình tốn khoản cơng nợ đối liên quan đến trình tượng theo khoản ứng, toán tiền nợ theo kỳ hạn đơn vị Theo dõi việc nợ Phân tích tình hình cấp phát, tốn công nợ khả phân bổ tiền lương toán tiền thường chế độ khác phải trả xuyên Lập dự toán vốn cho người lao động tiền Tính tốn đơn vị Theo dõi so sánh phương án nghiệp vụ phát sinh vay, trả vay, mua bán lập chứng từ liên chịu trả tiền quan đến thu, chi tiền để hưởng chiết khấu mặt, tiền gửi ngân hàng; toán Lập báo cáo tiền mặt, theo dõi tiền gửi ngân hàng, khoản tốn cơng nợ với 79 khách hàng ngân hàng Kế toán TSCĐ kiêm Theo dõi biến động Hỗ trợ lập dự toán tiêu thụ tăng, giảm TSCĐ, tính TSCĐ phân tích tình khấu hao TSCĐ , đồng hình thực thời theo dõi tình hình tiêu liên quan tiêu thụ sản phẩm đến TSCĐ Lập phân tích báo cáo tình hình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa Kế toán XDCB Theo dõi nguồn vốn đầu tư xây dựng Công ty, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh xây dựng, toán cơng trình XDCB hồn thành Thủ quỹ Có nhiệm vụ quản lý quỹ tiền mặt, cấp phát tiền, toán tiền lương, phụ cấp cho CBCNV; Quản lý tiền mặt, thu, chi tiền kèm theo chứng từ hợp lệ có liên quan kế tốn viên lập kế toán trưởng phê duyệt 80 KẾT LUẬN Kế toán quản trị chi phí vấn đề phức tạp lại vấn đề trọng tâm tồn cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần nói chung, Công ty Dệt may 29/3 Với đề tài “Kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Dệt may 29/3” Luận văn tập trung giải vấn đề sau: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận KTQT chi phí doanh nghiệp, cụ thể: chất, nhiệm vụ, vai trò kế tốn quản trị chi phí… đặt tiền đề lý luận để đánh giá thực trạng công tác kế tốn quản trị chi phí Cơng ty đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác KTQT chi phí Cơng ty - Phản ánh thực trạng cơng tác KTQT chi phí Cơng ty nguyên nhân hạn chế việc tổ chức cơng tác KTQT chi phí Cơng ty - Luận văn đưa giải pháp hồn thiện cơng tác KTQT chi phí Cơng ty như: Phân loại chi phí phục vụ yêu cầu KTQT; thu thập thông tin phục vụ cho yêu cầu quản trị; dự tốn chi phí linh hoạt nhằm mục đích tăng cường kiểm sốt chi phí nội bộ; phân tích chi phí – sản lượng – lợi nhuận để định kinh doanh; kiểm sốt chi phí thơng qua phân tích nhân tố lượng giá để nhân tố ảnh hưởng, nâng cao tính hữu ích thơng tin kế tốn phục vụ hoạt động quản trị doanh nghiệp lập báo cáo quản trị; xây dựng mơ hình KTQT nhằm đảm bảo cung cấp thơng tin kịp thời, đầy đủ cho nhà quảnCơng ty Nhìn chung, luận văn đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề Trong điều kiện cạnh tranh, thông tin KTQT phục vụ cho nội Công ty nên tác giả gặp khơng khó khăn q trình nghiên cứu thu thập thông tin Các giải pháp rút từ nghiên cứu lý luận, điều kiện phát triển không ngừng lý luận thực tế ln có thay đổi, nhiều vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Tất Bình (2008), Kế toán quản trị, Nhà xuất Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố HCM [2] Bộ tài (2006), Thơng tư 53/BTC/2006, “Hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị DN” [3] PGS.TS Phạm Văn Dược (2006), Kế toán quản trị, Nhà xuất thống kê, TP HCM [4] PGS.TS Phạm Văn Dược (2006), Hướng dẫn tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất thống kê, TP HCM [5] Huỳnh Lợi, Nguyễn Khắc Tâm, Võ Văn Nhị (2001), Kế toán quản trị, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [6] Võ Văn Nhị (1999), Hướng dẫn thực hành kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp, Nhà xuất Thống kê, TP HCM [7] PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Giáo trình kế tốn quản trị, Nhà xuất Lao động - Xã hội [8] GS TS Trương Bá Thanh, TS Trần Đình Khơi Ngun, Giáo trình kế tốn quản trị, Nhà xuất giáo dục Phụ lục BẢNG DỰ TỐN CHI PHÍ BH VÀ CHI PHÍ QLDN Q II/2013 STT Nội dung Dự tốn (đồng) I Chi phí bán hàng 13.950.868.540 Chi phí nhân viên 3.156.568.723 Chi phí vật liệu 2.041.631.934 Chi phí dụng cụ 1.960.356.672 Chi phí khấu hao 4.884.890.131 Chi phí tiền khác 1.907.421.080 II Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên 3.248.673.020 Chi phí vật liệu 2.208.243.567 Chi phí đồ dùng văn phòng 1.781.544.485 Chi phí khấu hao 5.897.632.232 Chi phí dịch vụ mua ngồi 2.100.643.964 Chi phí tiền khác 1.064.356.453 16.301.093.721 (Nguồn: Phòng kế tốn Cơng ty) Phụ lục SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TK 621 QUÍ II/2013 Chứng từ Ngày tháng ghi sổ A Số hiệu Ngày tháng B C 01/04/2013 01/04/2013 Diễn giải D Ghi nợ TK 621 TK đối ứng Tổng NVLC VLP E Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ CP NVLC tháng 1521 409.435.431 409.435.431 02/04/2013 PXK 0042110 02/04/2013 Xuất sợi cotton 20/2 cho SN khăn lô 091 1521 50.245.102 50.245.102 03/04/2013 PXK 0042111 03/04/2013 Xuất thuốc nhuộm cho nhà máy Dệt, Nhuộm 1521 98.120.145 98.120.145 … … 26/04/2013 PXK 0042138 03/04/2013 PXK 0042112 … … 29/04/2013 PXK 0042140 … 26/04/2013 03/04/2013 … … … Xuất sợi cotton 32/2 cho SX khăn lô 091 1521 110.874.321 CP VLP tháng 1522 1.529.766 1.529.766 Xuất bao bì cho nhà máy May 1522 509.621 509.621 … … … 29/04/2013 … … … 110.874.321 Xuất quần áo bảo hộ cho công nhân 1522 1.020.145 1.020.145 CP NVLC tháng 1521 452.134.789 452.134.789 02/05/2013 PXK 0042141 02/05/2013 Xuất dầu Diezel cho nhà máy Dệt, Nhuộm khăn lô 091 1521 100.781.563 100.781.563 03/05/2013 PXK 0042142 03/05/2013 Xuất sợi cotton 12/1 cho SX khăn lô 091 1521 120.451.245 120.451.245 … … … … … … … 27/05/2013 PXK 0042159 03/05/2013 PXK 0042143 … … 25/05/2013 PXK 0042155 27/05/2013 03/05/2013 Xuất hóa chất cho nhà máy Dệt, Nhuộm 1521 145.632.870 CP VLP tháng 1522 100.834.124 100.834.124 Xuất dụng cụ bảo hộ chống độc cho CN 1522 471.230 471230 … … … 25/05/2013 … … 145.632.870 Xuất bao gói cho nhà máy May 1522 90.417.560 90.417.560 CP NVLC tháng 1521 687.324.907 687.324.907 01/06/2013 PXK 0042160 01/06/2013 Xuất sợi cotton 20/2 cho SN khăn lô 091 1521 244.120.365 244.120.365 03/06/2013 PXK 0042161 03/06/2013 Xuất dầu Diezel cho nhà máy Dệt, Nhuộm 1521 110.413.568 110.413.568 … … 28/06/2013 PXK 0042190 03/06/2013 PXK 0042162 … … 29/06/2013 PXK 0042195 … 28/06/2013 03/06/2013 … … … Xuất sợi cotton 12/1 cho SN khăn lô 091 1521 150.145.180 CP VLP tháng 1522 806.037 806.037 Xuất bao bì cho nhà máy May 1522 389.450 389.450 … … 416.587 416.587 … 29/06/2013 … 687324907 … Xuất bao bì cho nhà máy May … 1522 Cộng số phát sinh kỳ Ghi có TK 621 Số dư cuối kỳ (Nguồn: Phòng kế tốn Cơng ty) 150.145.180 1.664.574.514 1.554.477.174 110.097.340 154 1.664.574.514 Phụ lục BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH QUÍ II/2013 Ghi Có TK TK 3341D- Phải trả người lao động Các STT Đối tượng sử dụng Lương khoản TK 334 khác (Ghi Nợ TK) Cộng có TK 338D- Phải trả, phải nộp khác Kinh phí CĐ ( TK 3382) BHXH BHYT BHTN Cộng có ( TK 3383) ( TK 3384) (TK 3389) TK 338 Tổng cộng TK 622- Chi phí NCTT 700.336.529 71.830.000 772.166.529 15.443.331 119.057.210 21.010.096 7.003.365 162.514.002 934.680.531 Tháng 208.540.230 24.150.000 232.690.230 4.653.805 35.451.839 6.256.207 2.085.402 48.447.253 281.137.483 Tháng 232.030.460 22.600.000 254.630.460 5.092.609 39.445.178 6.960.914 2.320.305 53.819.006 308.449.466 Tháng 259.765.839 25.080.000 284.845.839 5.696.917 44.160.193 7.792.975 2.597.658 60.247.743 345.093.582 TK 627- Chi phí SXC 281.974.855 281.974.855 5.639.497 47.935.725 8.459.246 2.819.749 64.854.217 346.829.072 Tháng 86.335.000 86.335.000 1.726.700 14.676.950 2.590.050 863.350 19.857.050 106.192.050 Tháng 95.361.227 95.361.227 1.907.225 16.211.409 2.860.837 953.612 21.933.082 117.294.309 Tháng 100.278.628 100.278.628 2.005.573 17.047.367 3.008.359 1.002.786 23.064.084 123.342.712 TK 641- Chi phí BH 789.838.510 789.838.510 15.796.770 134.272.547 23.695.155 7.898.385 181.662.857 971.501.367 Tháng 252.675.430 252.675.430 5.053.509 42.954.823 7.580.263 2.526.754 58.115.349 310.790.779 Tháng 267.097.650 267.097.650 5.341.953 45.406.601 8.012.930 2.670.977 61.432.460 328.530.110 Tháng 270.065.430 270.065.430 5.401.309 45.911.123 8.101.963 2.700.654 62.115.049 332.180.479 TK 642- Chi phí QLDN 1.004.684.320 24.654.280 1.029.338.600 20.586.772 170.796.334 30.140.530 10.046.843 231.570.479 1.260.909.079 Tháng 330.670.430 8.065.430 338.735.860 6.774.717 56.213.973 9.920.113 3.306.704 76.215.508 414.951.368 Tháng 338.490.720 8.243.560 346.734.280 6.934.686 57.543.422 10.154.722 3.384.907 78.017.737 424.752.017 Tháng 335.523.170 8.345.290 343.868.460 6.877.369 57.038.939 10.065.695 3.355.232 77.337.235 421.205.695 (Nguồn: Phòng kế tốn Cơng ty) Phụ lục THẺ TÍNH GIÁ THÀNH QUÍ II/2013 Tổng số Chỉ tiêu tiền Chia theo khoản mục Khấu hao CPSXC NVLC VLP Lương+BH Chi phí SXKD dở dang ĐK 23.134.423 17.524.921 5.609.502 Chi phí SXKD dở dang TK 94.566.682 89.134.762 5.431.920 110.123.769 15.567.123 3.496.570 2.456.907 Giá thành sản phẩm dịch vụ TK 99.809.648 91.429.545 8.380.103 110.123.769 15.567.123 3.496.570 2.456.907 Chi phí SXKD dở dang CK 17.891.457 15.230.138 2.661.319 (đồng) A (Nguồn: Phòng kế tốn Cơng ty) TSCĐ Điện khác ... QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY DỆT MAY 29/ 3 64 3. 2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY DỆT MAY 29/ 3 65 3. 2.1 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí Cơng ty. .. Thực trạng kế tốn quản trị chi phí Công ty Dệt may 29/ 3 Chương 3: Phương hướng số giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Dệt may 29/ 3 Tổng quan tài liệu Kế tốn quản trị chi phí nội... TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29- 03 37 2.2.1 Phân loại chi phí 37 2.2.2 Công tác lập dự tốn chi phí Cơng ty Cổ phần dệt may 29- 03 39 2.2 .3 Kế tốn chi phí sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí tại công ty dệt may 29 3 , Kế toán quản trị chi phí tại công ty dệt may 29 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn