Hoàn thiện kiểm soát thu, chi ngân sách phường hòa hải

112 20 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THANH HIẾU HỒN THIỆN KIỂM SỐT Chun ngành : Kế toán Mã số : 60.3430 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa đươc cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn N MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp khoa học đề tài Bố cục đề tài 8.Tổng quan tài liệu PHƢỜNG 10 18 1.2.1 Khái niệm ngân sách nhà nƣớc ngân sách địa phƣơng: 18 1.2.2 Nội dung thu, chi ngân sách cấp xã phƣờng 20 PHƢỜNG 22 22 23 27 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VỀ CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ THU, CHI NGÂN SÁCH PHƢỜNG HÒA HẢI 35 35 2.1.1 Về địa lý, kinh tế 35 2.1.2 T 36 41 42 42 44 2.2.3 T 51 53 CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC PHƢỜNG HOÀ HẢI 75 75 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG KIỂM SOÁT THU CHI NGÂN SÁCH PHƢỜNG HÒA HẢI 83 83 83 m 83 85 85 85 87 88 THỦ TỤC 94 KẾT LUẬN 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) KSNB: NSNN: NQD: TSCĐ: UBND: DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Bảng 2.1 Tên bảng Số liệu tốc độ phát triển kinh tế năm 2010 đến năm 2012 Trang 36 Bảng 2.2 Tổng hợp thu ngân sách năm 2010 đến năm 2012 38 Bảng 2.3 Tổng hợp thu ngân sách năm 2010 đến năm 2012 41 89 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên hình Trang Sơ đồ 1.1 Quy trình thu phí lệ phí 28 Sơ đồ 1.2 Quy trình thu rút tiền mặt 29 Sơ đồ 1.3 Quy trình thu trả, rút trả cho nhà cung cấp 30 Sơ đồ 1.4 Quy trình chi tiền mặt, chuyển khoản 32 Sơ đồ 2.1 Quy trình chi tiền mặt, chuyển khoản 42 Sơ đồ 2.2 Quy trình thu phí lệ phí 54 Sơ đồ 2.3 Quy trình thu thuế nhà đất 56 Sơ đồ 2.4 Quy trình thu từ cho th tài sản cơng 58 Sơ đồ 2.5 Quy trình thu phạt 60 Sơ đồ 2.6 Quy trình thu lý tài sản 61 Sơ đồ 2.7 Quy trình thu đóng góp tự nguyện 64 Sơ đồ 2.8 Quy trình thu rút dự tốn ngân sách 65 Sơ đồ 2.9 Quy trình chi tiền mặt 66 Sơ đồ 2.10 Quy trình chi chuyên khoản 67 Sơ đồ 2.11 Quy trình chi lƣơng 68 Sơ đồ 2.12 Quy trình chi hỗ trợ lƣơng 69 Sơ đồ 2.13 Quy trình chi làm thêm ngồi 70 Sơ đồ 2.14 Quy trình chi mua văn phòng phẩm 71 Sơ đồ 2.15 Quy trình chi mua sắm sữa chữa nhỏ tiền mặt 72 Sơ đồ 2.16 Qui trình chi mua sắm, sữa chữa nhỏ chuyển 73 khoản Sơ đồ 3.1 88 Sơ đồ 3.2 90 Sơ đồ 3.3 93 Sơ đồ 3.4 99 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong điều kiện kinh tế nƣớc ta nay, nguồn thu ngân sách nhiều hạn chế, tình hình bội chi ngân sách liên tục diễn việc kiểm sốt chặt chẽ khoản thu, chi nhằm đảm bảo khoản chi ngân sách đƣợc sử dụng mục đích, chế độ, đảm bảo tiết kiệm hiệu có ý nghĩa quan trọng Một giải pháp quan trọng để tăng cƣờng nguồn lực ngân sách phải kiểm soát tăng cƣờng kiểm soát thu, chi ngân sách thật tốt Chính vậy, hoạt động thu, chi ngân sách vấn đề thƣờng nhật quốc gia Đặc biệt nƣớc ta nay, điều kiện kinh tế chƣa thật phát triển, nguồn thu vào NSNN không lớn nhƣ quốc gia tƣơng đƣơng khu vực Trong nhà nƣớc phải giải nhiều vấn đề xã hội, an ninh-quốc phòng việc kiểm sốt chặt chi tiêu ngân sách vấn đề nóng bỏng hết Bên cạnh tình hình sử dụng cơng quỹ nhiều lãng phí, tình trạng tùy tiện sử dụng NSNN chƣa đƣợc ngăn chặn triệt để, công tác kiểm sốt đƣợc điều chỉnh C mục tiêu : bộc lộ nhiều khiếm khuyết cần phải 89 (3) (4) (5) (6) lƣu (7) STT 3586 3587 5.000 3.000 … 3588 … 400.000 … 1.520.000 y - … 90 10 Sơ đ (1) (2) kiểm soát 91 cho (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) i ro , 92 - hi - Hoàn thiện thủ tục k 93 tra Phƣờng Hoà Hải Cá nhân, tổ chức 45 (1) (2) (3) (4) 94 (5) (6) (7) - Hoàn thiện thủ tục k THỦ TỤC 3.4 - thủ tục lƣơng 95 – – 13-15/3, 18-1 ăm 2011 - thủ tục 96 m thêm STT … iên … 97 – – I Căn kiểm tra: Kế hoạch kiểm tra số II Thời gian kiểm tra: ngày tháng năm 2011 III Địa điểm kiểm tra: t IV Thành phần Đoàn kiểm tra: năm 2011 V Đơn vị đƣợc kiểm tra VI 98 thủ tục - chi mua văn STT … nông dân … / năm) 80 15 15 70 20 … 99 (1) (2) (3) (4) (5) (6) - t thủ tục 100 – – ĐVT stt 01 MH 14 inch 8.000.000 1.500.000 2.500.000 Chip 1G 02 03 i Cao 2m … … 101 KẾT LUẬN CHƢƠNG hồn thiện bao gồm: hồn thiện mơi trƣờng kiểm sốt, hệ thống thơng tin thủ tục kiểm sốt Chƣơng tập trung chủ yếu vào hồn thiện thủ tục kiểm soát thuchi ngân sách Phƣờng Hoà Hải, trọng thủ tục quan trọng có khả khắc phục đƣợc, hạn chế đƣợc rủi ro gian lận công tác thu- chi ngân sách Phƣờng ti 102 KẾT LUẬN Trong xu xã hội phát triển, ngƣời dân dang có nhận thức cao vai trò làm chủ thân, việc đảm bảo xây dựng quyền vững mạnh cần đạt đƣợc hiệu cơng tác thu chi ngân sách phƣờng Hòa Hải, để đƣợc nhƣ việc kiểm tra kiểm sốt chặt chẽ thu, chi ngân sách cần đƣợc thay đổi theo hƣớng tích cực nhằm hạn chế đến mức thấp rủi ro sai phạm xảy thu, chi ngân sách Phƣờng Nhận định đƣợc tầm quan trọng vấn đề này, tác giả sâu vào nghiên cứu, kết hợp lý luận thức tế công việc ngày cán cơng chức Phƣờng Hòa Hải để đƣa giải pháp hồn thiện kiểm sốt thu, chi ngân sách Phƣờng Trong khuôn khổ phạm vi nghiên cứu, luận văn tác giả gải đƣợc số vấn đề sau: Một tác giả trình bày sở lý luận kiểm soát nội thu, chi ngân sách xã, phƣờng Hai tác giả sâu vào nghiên cứu tình hình thực tế kiểm sốt thu, chi ngân sách phƣờng Hòa Hải Ba dựa sở lý luận thực tế kiểm sốt thu, chi ngân sách Phƣờng Hòa Hải, luận văn đƣa giải pháp hoàn thiện nhằm thay đổi số thủ, tục kiểm soát thu, chi ngân sách Phƣờng nhằm cải thiện tình hình kiểm sốt thu, chi ngân sách thời gian đến DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ tài (2006), Chế độ kế tốn tài nghiệp, Nhà xuất Tài Hà Nội [2] Bộ tài (2003), Các văn hướng dẫn thực Luật ngân sách nhà nước, Nhà xuất tài chính, Hà Nội [3] Bộ tài (2003), Những qui định pháp luật quản lý tài xã, phường, thị trấn, Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội [4] Bộ tài (2004), Dự án cải cách quản lý tài nhà nước, Nhà xuất tài chính, Hà Nội [5] Các báo cáo UBND Phƣờng Hoà Hải [6 [7] Học viện tài (2003), Giáo trình quản lý tài nhà nước, Nhà xuất tài chính, Hà Nội [8] Hƣớng dẫn số 04/HDLN-STC-CT-KBNN Sở Tài Chính- Chi cục Thuế- Kho bạc nhà nƣớc Đà Nẵng [9 G [10 uang Huynh (1998), L , N [11] Quyết định 2038/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 UBND Thành Phố Đà Nẵng [12] Quyết định 41/2010/QĐ-UB ngày 06/12/2010 UBND Thành Phố Đà Nẵng [1 ... sốt thu, chi ngân sách phƣờng Hòa Hải Chƣơng : Giải pháp nhằm tăng cƣờng cơng tác kiểm sốt thu, chi ngân sách phƣờng Hòa Hải Tổng quan tài liệu Kiểm soát thu, chi ngân sách Phƣờng quan trọng, ngân. .. nhận bổ sung cân đối ngân sách từ cấp b Nội dung chi ngân sách xã, phường Chi ngân sách xã, phƣờng gồm: chi đầu tƣ phát triển chi thƣờng xuyên Việc phân cấp nhiệm vụ chi cho ngân sách xã, phƣờng... thu chi ngân sách Ngân sách địa phƣơng đƣợc sử dụng nguồn thu hƣởng 100%, số thu đƣợc phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) khoản thu phân chia số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp để cân đối thu, chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kiểm soát thu, chi ngân sách phường hòa hải , Hoàn thiện kiểm soát thu, chi ngân sách phường hòa hải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn