Hoàn thiện công tác xếp hạn tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh đak lak

126 30 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:34

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG , NGUYỄN THỊ THU HÀ HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG N I Đ IV I HÁCH HÀNG DO NH NGHIỆP TẠI NG N HÀNG T CP NGOẠI TH VIỆT N NG CHI NHÁNH Đ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng ã số: 60.34.20 UẬN V N THẠC SĨ QUẢN TRỊ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TR Đà Nẵng Năm 2014 INH DO NH NG Á TH NH ỜI C ĐO N Tôi xin cam đoan đề tài “Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh ĐăkLăk” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nhƣ kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả NGUYỄN THỊ THU HÀ ỤC ỤC Ở ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu CH NG 1: N I UẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG Đ I V I HÀNG TH NG HÁCH HÀNG DO NH NGHIỆP TRONG NG N ẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 1.1.2 Sự cần thiết việc xếp hạng tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 1.1.3 Mục đích xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 11 1.2 CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 13 1.2.1 Nội dung cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 13 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 25 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 29 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1: 34 CH NG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG N I Đ I V I HÁCH HÀNG DO NH NGHIỆP TẠI VC Đ .35 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 35 2.1.1 Quá trình đời Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam, Chi nhánh Đăk Lăk 35 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh VCB Đăk Lăk 38 2.1.3 Tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp VCB Đăk Lăk 39 2.2 KHÁI QUÁT CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VCB 41 2.2.1 Xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp VCB 42 2.2.2 Đánh giá cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp VCB 51 2.3 CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VCB ĐĂK LĂK 52 2.3.1 Nội dung công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp VCB Đăk Lăk 52 2.3.2 Đánh giá kết cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp VCB Đăk Lăk 64 2.3.3 Đánh giá chung cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp VCB Đăk Lăk 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 71 CH NG 3: HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG N I Đ I V I HÁCH HÀNG DO NH NGHIỆP 73 TẠI VCB ĐĂK LĂK 73 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA VCB ĐĂK LĂK ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 73 3.1.1 Mục tiêu định hƣớng 73 3.1.2 Định hƣớng tiêu hoạt động kinh doanh, tín dụng giai đoạn 2014-2016 74 3.2 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VCB ĐĂK LĂK 77 3.2.1 Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 77 3.2.2 Một số giải pháp hỗ trợ cho cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp VCB Đăk Lăk 85 3.2.3 Giải pháp khác 89 3.3 KIẾN NGHỊ 91 3.3.1 Kiến nghị Nhà nƣớc 91 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam 94 3.3.3 Kiến nghị khác 95 KẾT LUẬN CHƢƠNG 97 ẾT UẬN 99 TÀI IỆU TH HẢO QUYẾT ĐỊNH GI O ĐỀ TÀI PHỤ ỤC UẬN V N (bản sao) D NH Số bảng ỤC CÁC ẢNG Tên bảng Trang Bảng 1.1 Nhóm tiêu tài 14 Bảng 1.2 Nhóm tiêu phi tài 15 Bảng 1.3 Trọng số áp dụng tính điểm 16 Bảng 1.4 Phân loại khoản vay 17 Bảng 2.1 Kết kinh doanh Chi nhánh từ năm 2010-2012 38 Tình hình cho vay doanh nghiệp Chi nhánh từ Bảng 2.2 39 năm 2010-2012 Bảng 2.3 Xếp hạng doanh nghiệp theo lĩnh vực/ngành 45 Bảng 2.4 Tiêu chí phân loại qui mô doanh nghiệp 49 Định hƣớng tiêu kinh doanh, tín dụng đến năm Bảng 3.1 75 2016 Ở ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, hoạt động tín dụng nghiệp vụ bản, chiếm vai trò quan trọng nghiệp vụ sinh lời chủ yếu cho ngân hàng Tuy nhiên nghiệp vụ tập trung hầu hết rủi ro nghiêm trọng, gây tổn thất cho ngân hàng thƣơng mại Rủi ro cho vay nhân lên gấp bội, ngân hàng khơng gánh chịu rủi ro nguyên nhân chủ quan ngân hàng mà gánh chịu rủi ro khách quan khách hàng gây Vì vậy, việc thực quản trị rủi ro rủi ro tín dụng nhằm đảm bảo an tồn nâng cao chất lƣợng tín dụng điều kiện sống để ngân hàng ổn định phát triển Các NHTM không ngừng mở rộng mạng lƣới, cải tiến cơng nghệ hồn thiện quy trình nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ đồng thời giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Điều đó, đòi hỏi ngân hàng phải có giải pháp hữu hiệu việc quản lý nhằm hạn chế, kiểm sốt tốt rủi ro tín dụng Trên thực tế, ngân hàng ngày có nhiều biện pháp để quản lý rủi ro tín dụng, xếp hạng tín dụng nội cơng cụ quản lý rủi ro tín dụng cách khoa học hiệu mà NHTM triển khai áp dụng Nhận thức đƣợc tầm quan trọng việc XHTD nên từ năm 2008 VCB bắt đầu xây dựng hệ thống xếp hạng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ứng dụng với yêu cầu quan quản lý Tuy nhiên, từ áp dụng thức tồn hệ thống VCB nói chung VCB Đăk Lăk cơng tác XHTD nội tồn nhiều khuyết điểm cần phải đƣợc bổ sung, chỉnh sữa để áp dụng đƣợc yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng điều kiện nhƣ tƣơng lai Đó lý cần thiết để tơi định chọn đề tài nghiên cứu: “Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh ĐăkLăk” ục tiêu nghiên cứu - Lý luận cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp NHTM - Đánh giá thực trạng công tác XHTD nội khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam- Chi nhánh ĐăkLăk Xác định kết đạt đƣợc, tồn công tác nguyên nhân tồn thời gian qua - Đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác XHTD nội khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam- Chi nhánh ĐăkLăk thời gian tới Phương pháp nghiên cứu - Luận văn sử dụng số phƣơng pháp nghiên cứu khoa học nhƣ: Phƣơng pháp lịch sử, phƣơng pháp chuyên gia, phƣơng pháp thống kê phân tích tổng hợp, phƣơng pháp so sánh…thu thập số liệu khứ để phân tích vận động tƣợng nghiên cứu - Nguồn thông tin liệu đƣợc lấy từ nhiều nguồn bao gồm: số liệu Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam - Chi nhánh ĐăkLăk số đơn vị, cá nhân khác Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: công tác XHTD nội khách hàng doanh nghiệp áp dụng VCB ĐăkLăk - Phạm vi nghiên cứu: Khách hàng doanh nghiệp VCB Đăk Lăk, giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012 nghĩa nghiên cứu Trên sở nghiên cứu tài liệu cơng trình khoa học đƣợc cơng bố có liên quan đến cơng tác xếp hạng tín dụng, luận văn có đóng góp sau: - Tổng hợp trình bày cách có hệ thống vấn đề lý luận xếp hạng tín dụng, cơng tác xếp hạng tín dụng Ngân hàng thƣơng mại - Qua phân tích, đánh giá thực trạng xếp hạng tín dụng VCB Đăk Lăk, luận văn hạn chế tồn cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp VCB ĐăkLăk - Luận văn đƣa đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp VCB Đăk Lăk Nội dung nghiên cứu Nội dung luận văn bao gồm chƣơng sau: Chƣơng 1: Lý luận chung cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp VCB Đăk Lăk Chƣơng 3: Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp VCB Đăk Lăk Tổng quan tài liệu nghiên cứu Năm 2005 Ngân hàng Nhà nƣớc (NHNN) ban hành định số 493/2005/QĐ-NHNN việc “Phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng” Với quy định điều 7, định 493 NHNN có định hƣớng khuyến khích ngân hàng thƣơng mại (NHTM) chủ động nghiên cứu triển khai XHTD làm sở để phân loại nợ trích lập dự phòng theo phƣơng pháp định tính Đây để NHTM xây dựng triển khai XHTD, phục vụ quản lý rủi ro tín dụng thực sách khách hàng Sau thời gian thực công tác XHTD khách hàng Ngân hàng đạt đƣợc số kết bƣớc đầu Hầu hết NHTM lớn Việt Nam nhận thức đƣợc tầm quan trọng XHTD, chủ động nghiên cứu triển khai hoạt động tín dụng Về việc XHTD NHTM tính đến yếu tố định tính định lƣợng, tiêu tài phi tài khách hàng Kết XHTD số ngân hàng đƣợc sử dụng đề xuất cấp tín dụng đƣa sách lãi suất, giới hạn tín dụng với khách hàng (trên sở chấm điểm tín dụng dựa tính chất tài sản bảo đảm, hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng, mức độ rủi ro ngành hàng) Một số NHTM đƣợc NHNN phê duyệt XHTD cho phép thực phân loại nợ theo định tính Nhờ việc quản trị rủi ro tín dụng hiệu hơn, khả phòng ngừa rủi ro tín dụng đƣợc cải thiện dần tiệm cận thông lệ quốc tế Bên cạnh số kết đạt đƣợc, XHTD nội hạn chế định, thời gian qua Ngân hàng nhƣ đơn vị, cá nhân Việt Nam tiến hành nhiều hoạt động học tập, nghiên cứu nhằm hoàn thiện cơng tác XHTD nói chung cơng tác XHTD nội khách hàng doanh nghiệp nói riêng NHTM Trong trình thực đề tài này, tác giả tham khảo từ số nghiên cứu trƣớc có liên quan, nhƣ: - Đề tài: “Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam, chi nhánh Bình Định”, tác giả Thái Vĩnh Chí, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng (2012) - Đề tài: “Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp loại khách hàng cho vay Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hải Vân”, Nguyễn Thanh Minh, Luận văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Đà Nẵng (2012) I THƠNG TIN TÀI CHÍNH CÁC CHỈ TIÊU Tỷ trọng Giá trị Điểm số Điểm số*Tỷ trọng Chỉ tiêu khoản Khả toán hành 30% 13% 1.689 100 13 Khả toán nhanh Khả toán tức thời 13% 1.038 100 13 4% 0.25 100 Chỉ tiêu hoạt động 20% Vòng quay vốn lƣu động 5% 1.977 60 Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay khoản phải thu 5% 4.567 100 5% 4.163 100 Hiệu suất sử dụng TSCĐ 5% 1.296 100 Chỉ tiêu cân nợ 30% Tổng nợ phải trả/ Tổng TS 20% 29.452 100 20 Nợ dài hạn/VCSH 10% 12.002 100 10 Chỉ tiêu thu nhập 20% 10 Lợi nhuận gộp/ DT 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT 12 Lợi nhuận sau thuế/VCSH bình quân 13 Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 5% 7.421 60 5% 0.103 20 3% 7.458 40 1.2 3% 5.149 40 1.2 14 EBIT/Chi phí lãi vay TỔNG ĐIỂ CỦ THƠNG TIN TÀI CHÍNH 4% 4.049 100 88.4 THƠNG TIN PHI TÀI CHÍNH CÁC CHỈ TIÊU trả nợ từ lưu chuyển tiền tệ Khả trả nợ gốc trung, dài hạn Nguồn trả nợ khách hàng theo đánh giá cán tín dụng Tỷ trọng Giá trị Điểm số Điểm số*Tỷ trọng 6% 3.60% 2.40% lần Nguồn trả nợ đáng tin cậy, DN hồn tồn có khả trả nợ trả nợ hạn 60 2.16 100 2.4 Trình độ quản lý môi trường nội Lý lịch tƣ pháp ngƣời đứng đầu doanh nghiệp/kế toán trƣởng kinh nghiệm chuyên môn ngƣời trực tiếp quản lý DN Trình độ học vấn ngƣời trực tiếp quản lý doanh nghiệp Năng lực điều hành ngƣời trực tiếp quản lý DN theo đánh giá CBTD Quan hệ Ban lãnh đạo với quan hữu quan Tính động độ nhạy bén Ban lãnh đạo với thay đổi thị trƣờng theo đánh giá CBTD Mơi trƣờng kiểm sốt nội củ DN theo đánh giá CBTD Môi trƣờng nhân nội DN Tầm nhìn chiến lƣợc kinh doanh DN giai đoạn từ đến năm tới Quan hệ với ngân hàng Lịch sử trả nợ KH(bao gồm gốc lãi) 12 tháng qua Số lần cấu lại (bao gồm gốc lãi) 12 tháng vừa qua Tỷ trọng nợ (nợ gốc) cấu lại tổng dƣ nợ thời điểm đánh giá 28.00% 2.80% Lý lịch tƣ pháp tốt, chƣa có tiền án tiền theo thơng tin mà CBTD có 100 2.8 3.36% 18 năm 100 3.36 2.80% Đại học 60 1.68 3.92% Rất tốt Có mối quan hệ tốt tận dụng hội tốt cho phát triển doanh nghiệp 100 3.92 100 2.8 2.80% 3.92% 2.80% Khá động, phản ứng nhanh trƣớc thay đổi thị trƣờng Các quy trình kiểm sốt nội quy trình hoạt động đƣợc thiết lập, cập nhật kiểm tra thƣờng xuyên, phát huy hiệu cao thực tế Cơ cấu tổ chức tốt 80 3.136 100 2.8 Rất tốt Có tầm nhìn chiến lƣợc kinh doanh tƣơng đối rõ ràng có tính khả thi cao thực tế 100 2.8 100 2.8 4.44% Luôn trả nợ hạn 100 4.44 4.44% lần 100 4.44 4.44% 0% 100 4.44 2.80% 2.80% 37.00% Tình hình nợ hạn dƣ nợ 4.44% Lịch sử quan hệ cam kết ngoại bảng (thƣ tín dụng, bảo lãnh, cam kết tốn khác…) 4.44% Tình hình cung cấp thông tin KH theo yêu cầu VCB 12 tháng qua Tỷ trọng doanh thu chuyển qua VCB tổng doanh thu (trong 12 tháng qua) so với tỷ trọng tài trợ vốn VCB tổng số vốn đƣợc tài trợ DN Mức độ sử dụng dịch vụ (tiền gửi dịch vụ khác VCB) Thời gian quan hệ tín dụng với VCB Tình trạng nợ hạn Ngân hàng khác 12 tháng qua Định hƣớng quan hệ tín dụng với KH theo quan điểm CBTD Khơng có nợ hạn VCB chƣa lần phải thực thay nghĩa vụ cho KH 24 tháng qua; khách hàng khơng có giao dịch ngoại bảng Thông tin đƣợc cung cấp đầy đủ, thời hạn đảm bảo xác theo yêu cầu VCB 100 4.44 100 4.44 100 2.96 100 2.96 2.96% 100% Khách hàng sử dụng dịch vụ VCB với mức độ nhƣ ngân hàng khác 60 1.776 2.96% 14 năm 100 2.96 1.48% Khơng có nợ q hạn 100 1.48 1.48% Phát triển 100 1.48 2.96% 2.96% Các nhân tố bên 10.00% Triển vọng ngành Khả gia nhập thị trƣờng DN theo đánh giá CBTD Khả sản phẩm DN bị thay "sản phẩm thay đổi) Tính ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào (nguồn nguyên liệu đầu vào) 1.50% Tƣơng đối phát triển 80 1.2 1.40% Khó, đòi hỏi đầu tƣ vốn lao động lớn, trình độ cao 80 1.12 1.40% Tƣơng đối khó 80 1.12 1.40% Rất ổn định Có sách bảo hộ/khuyến khích/ƣu đãi doanh nghiệp tận dụng sách 100 1.4 100 1.4 Các sách bảo hộ/ƣu đãi nhà nƣớc 1.40% phát huy hiệu cao hoạt động kinh doanh DN Ảnh hƣởng sách nƣớc - thị trƣờng xuất doanh nghiệp Mức độ phụ thuộc hoạt động kinh doanh DN vào điều kiện tự nhiên Các đặc điểm hoạt động khác Sự phụ thuộc vào số ngƣời tiêu dùng (sản phẩm đầu vào) Sự phụ thuộc vào số ngƣời tiêu dùng (sản phẩm đầu ra) Tốc độ tăng trƣởng trung bình năm doanh thu DN năm gần Tốc độ tăng trƣởng trung bình năm Lợi nhuận (sau thuế) DN năm gần Số năm họat động chuyên ngành Phạm vi hoạt động doanh nghiệp (tiêu thụ sản phẩm) Uy tín doanh nghiệp với ngƣời tiêu dùng Mức độ bảo hiểm tài sản Ảnh hƣởng biến động nhân đến hoạt động kinh doanh DN năm gần Khả tiếpcận nguồn vốn Triển vọng phát triển DN theo đánh giá CBTD Tổng điểm thơng tin phi tài 1.50% Thuận lợi 80 1.2 1.40% Rất phụ thuộc 100 1.4 1.90% Dễ dàng tìm kiếm nhà cung cấp thị trƣờng 100 1.9 1.52% Nhu cầu sản phẩm thị trƣờng lớn 100 1.52 1.71% -1.20% 20 0.342 1.71% 8.80% 80 1.368 1.90% 100 1.9 100 1.9 1.71% 18 năm Tồn quốc có hoạt động xuất Có thƣơng hiệu đƣợc đăng ký hoăc ngồi nƣớc 100 1.71 1.71% 70% 100 1.71 100 1.52 100 1.52 100 1.9 19.00% 1.90% 1.52% 1.52% 1.90% Có biến động, ảnh hƣởng tích cực hoạt động kinh doanh DN Rất dễ dàng, huy động từ nhiều nguồn khác Phát triển nhanh vững đến năm tới 92.602 Phụ luc 2: ộ tiêu phi tài cách chấm điểm STT I 1.1 1.2 II 2.1 Chỉ tiêu Tỷ trọng trả nợ từ lưu chuyển tiền tệ 6% Khả trả nợ gốc trung dài hạn Nguồn trả nợ khách hàng theo đánh giá CBTD Trình độ quản lý mơi trường Lý lịch tƣ pháp ngƣời đứng đầu 3.6% 2,4% ục đích tiêu Đánh giá khả trả nợ trung dài hạn tƣơng lai (năm tiếp theo) Đánh giá tổng quan CBTD khả trả nợ khách dựa thông tin CBTD nguồn trả nợ khách hàng Cơng thức tính/cách xác định Thu nhập sau thuế dự kiến năm tới + chi phí khấu hao dự kiến trong năm tới Trƣờng hợp khách hàng khơng có nợ trung dài hạn, tiêu tính Việc đánh giá tiêu đòi hỏi phải có sở/bằng chứng rõ ràng chứng minh đƣợc,VD: Số dƣ có tài khoản tiền gửi cho khoản vay đến hạn trả Hợp đồng kinh tế doanh nghiệp thực với đối tác (đã thực chờ toáncần đánh giá thêm khả trả nợ bên đối tác); Cơng tác chờ thu có khả chắn thu hồi đƣợc (đầy đủ hạn) Nguồn hỗ trợ từ cơng ty mẹ (có sỏ chắn:theo kế hoạch tập đồn, theo cam kết thức…) Điểm số cách xác định Điểm iá trị chuẩn số 20 >2 lần Từ 1,5 lần đến lần Từ lần đến dƣới 1,5 lần Từ 0,5 lần đến dƣới lần Dƣới 0,5 lần 100 Đáng tin cậy 40 Không định ổn 20 Không chắn 100 80 40 28% 2.8% Đánh giá rủi ro pháp lý ngƣời đứng đầu DN Đánh giá lý lịch tƣ pháp dựa lý lịch pháp lý khứ nhƣ tình trạng 100 60 Tốt, chƣa có tiền án tiền Đã có nghi vấn DN KTT KTT 40 20 Tính bằng: số năm làm lãnh đạo DN ngành 3.36% 2.2 2.3 2.4 2.5 Kinh nghiệm chuyên môn ngƣời trực tiếp quản lý Trình độ học vấn ngƣời trực tiếp quản lý DN Năng lực điều hành ngƣời trực tiếp quản DN theo đánh giá CBTD Quan hệ Ban lãnh đạo với quan chủ quản 100 2.8% 3.92% 2.8% Đánh giá trình độ học vấn ngƣời quản lý Đánh giá lực điều hành DN, tận dụng nhân tài khả nhạy bén với thị trƣờng ngƣời quản lý trực tiếp Đánh giá khả tận dụng hội để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt Kể thời gian làm lãnh đạo doanh nghiệp khác, nhiên tính doanh nghiệp hoạt động ngành/cùng lĩnh vực Đánh giá cấp ngƣời trực tiếp quản lý DN Bằng cấp chuyên môn ngành mà DN hoạt động kinh tế Đánh giá dựa tiêu chí Tính động, nhạy bén với thị trƣờng Khả thu hút, sử dụng nhân tài Năng lực điều hành quản lý DN Vai trò/dấu ấn phát triển DN Từng tiêu chí đƣợc xác định theo thang điểm sau: Tốt điểm Từ 10 năm trở lên 20 Từ năm đến dƣới 10 năm Từ năm đến dƣới năm Từ năm đến dƣới năm Dƣới năm 100 Trên đại học 60 Đại học Dƣới đại học khong có thơng tin 80 Đánh giá khả lãnh đạo quản lý DN ngƣời trực tiếp quản lý Đã có tiền án tiền Đang bị nghi vấn, bị truy tố 60 40 20 100 Rất tốt 80 Tƣơng đối tốt Khá Tƣơng đối tốt 60 Khá điểm Trung bình điểm Kém điểm Đánh giá cho tiêu 2.4 từ đến tốt đƣợc xác định dựa tổng điểm tiêu chí Đánh giá uy tín doanh nghiệp quan hữu quan, có phải doanh nghiệp có uy tín địa phƣơng, khu vực, vùng, miền Doanh nghiệp diện tiên 40 Trung bình 20 Kém 100 Rất tốt 20 Kém cấp bộ, ngành có liên quan 2.6 2.7 2.8 Tính động độ nhạy bén Ban lãnh đạo Mơi trƣờng kiểm sốt nội cấu tỏ chức DN theo đánh giá CBTD Môi trƣờng động phát triển 3.92% 2.8% 2.8% Đánh giá khả thích ứng nhạy bén với thị trƣờng theo đánh giá CBTD Đánh giá mơi trƣờng kiểm tra kiểm sốt nội cấu tổ chức doanh nghiệp Đảm bảo hoạt động doanh nghiệp đƣợc kiểm soát Đánh giá khả quản lý nhân sự, tận dụng nguồn nhân lực nhƣ khả thu hút nhân tài ban lãnh đạo DN phát triển địa phƣơng đƣợc quan quan tâm tạo điều kiện * Khả dự đoán nắm bắt xu hƣớng thị trƣờng 80 * Khả thích ứng với biến động/thay đổi thị trƣờng 40 * Có thể tận dụng hội thay đổi thị trƣờng mang lại tạo điều kiện cho phát triển doanh nghiệp Mơi trƣờng kiểm sốt nội đƣợc đánh giá dựa trên: * Tính đầy đủ hồn thiện quy trình hoạt động * Tính đầy đủ hồn thiện quy trình kiểm sốt nội Việc thực thi quy trình thực tế Có phận kiểm tra nội hoạt động thƣờng xuyên Cơ cấu tổ chức tốt cần đạt đƣợc yêu cầu sau: * Phòng ban chức đƣợc thiết lập đầy đủ, có phân cơng phân nhiệm hợp lý; * Cơ chế phối hợp phòng ban đƣợc thực tốt Các tiêu chí đánh giá: Mơi trƣờng làm việc cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng; * Chính sách nhân sự: chế độ tuyển dụng, đào tạo đãi ngộ nhân tài, điều kiện làm việc, chế độ phúc lợi, sách khen thƣởng, kỷ luật, tiền lƣơng, đề bạt; * Việc thực sách có minh bạch, hiệu quả, chặt chẽ khơng? Từng tiêu chí đƣợc xác định theo thang điểm sau: Tốt điểm Khả động Không bắt kịp với thay đổi thị trƣờng 20 Năng động mức bình thƣờng 100 Tốt 80 Tƣơng đối tốt 60 Khá 40 Trung bình 20 Kém 100 Rất tốt >=13 điểm 80 Tƣơng đối tốt >= 11 điểm 60 Khá >= điểm 40 20 Trung bình>=6 điểm Kém
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác xếp hạn tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh đak lak , Hoàn thiện công tác xếp hạn tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam, chi nhánh đak lak

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn