Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hải châu thành phố đà nẵng

100 19 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN TRẦN ANH NGUYÊN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI CHÂU - TP ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Đà Nẵng, Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phan Trần Anh Nguyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Cho vay TDH NHTM 1.1.2 Rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn 13 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn 17 1.1.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn 17 1.2 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN 19 1.2.1 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn 19 1.2.2 Tiêu chí đánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn 22 1.2.3 Nhân tố ảnh hƣởng đến cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn NHTM 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT HẢI CHÂU 34 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NHNo & PTNT HẢI CHÂU TRONG THỜI GIAN QUA 34 2.1.1 Sơ lƣợc trình hình thành 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 34 2.1.3 Hoạt động kinh doanh chi nhánh NHNo & PTNT Hải Châu 36 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT HẢI CHÂU 42 2.2.1 Các biện pháp NH triển khai nhằm hạn chế RRTD cho vay TDH thời gian qua 42 2.2.2 Kết công tác hạn chế RRTD cho vay trung dài hạn chi nhánh NHNo & PTNT Hải Châu 47 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI CHÂU 53 2.3.1 Thành tựu đạt đƣợc 53 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 54 KẾT LUẬN CHƢƠNG 65 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT HẢI CHÂU 66 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HẠN CHẾ RRTD TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NHNo & PTNT HẢI CHÂU 66 3.1.1 Định hƣớng chung NHNo & PTNT Việt Nam 66 3.1.2 Định hƣớng hạn chế RRTD cho vay trung dài hạn NHNo & PTNT Hải Châu 69 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI NHNo & PTNT HẢI CHÂU 71 3.2.1 Thực tốt quy trình cho vay 71 3.2.2 Tăng cƣờng công tác thu thập xử lý thông tin 71 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định rủi ro tín dụng trung, dài hạn 74 3.2.4 Đa dạng hóa danh mục đầu tƣ tín dụng TDH 75 3.2.5 Hoàn thiện chế động viên chế trách nhiệm; đẩy mạnh công tác đào tạo cán lĩnh vực cho vay TDH 76 3.2.6 Tăng cƣờng biện pháp xử lý nợ xấu, nợ có vấn đề, thu hồi nợ 78 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 80 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 80 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nƣớc 81 3.3.3 Kiến nghị Chính phủ 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG 87 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CBTD Cán tín dụng CN Chi nhánh CBTD Cán tín dụng CN Chi nhánh CIC Trung tâm thơng tin tín dụng DN Doanh nghiệp DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn RRTD Rủi ro tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm TMCP Thƣơng mại cổ phần TDH Trung dài hạn UBND Uỷ ban nhân dân VN Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 Kết nguồn vốn huy động giai đoạn 2010-2012 Dƣ nợ cho vay NHNo & PTNT Hải Châu giai đoạn 2010–2012 Bảng kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 – 2012 Trang 37 39 40 2.4 Phân loại nợ khoản cho vay trung dài hạn 47 2.5 Nợ nhóm đến nhóm 48 2.6 Tỷ lệ nợ xấu khoản cho vay trung dài hạn 50 2.7 Nợ từ nhóm trở lên, nợ xấu phân theo đối tƣợng khách hàng 50 2.8 Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 50 2.9 Lãi treo qua năm 2010 - 2012 52 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ, biểu đồ Trang Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức NHNo & PTNT Hải Châu 35 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu thu nhập chi nhánh năm 2012 42 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tín dụng trung dài hạn Ngân hàng thƣơng mại nguồn vốn quan trọng để xây dựng sở hạ tầng, đầu tƣ tài sản cố định, trang thiết bị, công nghệ, tiêu dùng, đời sống góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Đồng thời tài sản có tỷ suất lợi nhuận cao ngân hàng Tuy nhiên, thực tế hoạt động tín dụng trung dài hạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tiềm ẩn nhiều rủi ro Tỷ lệ nợ hạn cao, cho vay nhƣng không thu hồi đƣợc ảnh hƣởng khơng nhỏ tới phát triển kinh tế nói chung hệ thống Ngân hàng nói riêng Chính vậy, vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn vấn đề đƣợc ngƣời ngành quan tâm, giải Và đề tài nhiều trao đổi, thảo luận hội thảo, diễn đàn nghiên cứu Nhận thức đƣợc tầm quan trọng ý nghĩa lớn lao vấn đề trên, với kiến thức đƣợc học tập, nghiên cứu trƣờng sau thời gian làm việc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hải Châu, em chọn đề tài: “HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI CHÂU – TP ĐÀ NẴNG” đề tài nghiên cứu cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa vấn đề lý luận hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác hạn chế RRTD cho vay TDH NHNNo&PTNT – CN Hải Châu, TP Đà Nẵng - Trên sở phân tích thực trạng cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hải Châu, đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn chi nhánh Ngân hàng thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận có liên quan đến chủ đề hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn NHTM thực tiễn công tác hạn chế RRTD NHNNo – CN Hải Châu, TP Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: tập trung vào đối tƣợng nghiên cứu hình thức cho vay trung dài hạn tổ chức kinh tế, - Về thời gian: Khảo sát thực trạng giới hạn dự án đƣợc thực chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hải Châu năm từ 2010 - 2012 Phƣơng pháp nghiên cứu - Về phƣơng pháp luận: Luận văn dựa sở vận dụng phƣơng pháp luận vật biện chứng - Về phƣơng pháp cụ thể: Luận văn vận dụng phƣơng pháp suy luận logic nhƣ: quy nạp diễn dịch; phân tích tổng hợp; khái qt hóa; phƣơng pháp tổng hợp phân tích thống kê; so sánh đối chiếu Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung tiêu chí đánh giá cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng NHTM gì? Nhân tố ảnh hƣởng đến cơng tác hạn chế RRTD? 78 + Phải đƣợc đào tạo chuyên sâu lĩnh vực tài chính- ngân hàng + Có khả ngoại ngữ, tin học, điều kiện để phục vụ cho việc nghiên cứu tài liệu, giao dịch sử dụng máy tính tính tốn thẩm định dự án + Có phẩm chất đạo đức: Đây tiêu chuẩn quan trọng cán tín dụng, định đến vấn đề rủi ro đạo đức kinh doanh ngân hàng + Hiểu biết xã hội có kỹ giao tiếp tốt: giúp khách hàng ngân hàng hiểu hơn, làm cho khách hàng có thiện cảm với ngân hàng, gắn bó với ngân hàng Với kỹ giao tiếp tốt, cán tín dụng tìm hiểu thêm đƣợc nhiều thơng tin khách hàng phục vụ xử lý nghiệp vụ 3.2.6 Tăng cƣờng biện pháp xử lý nợ xấu, nợ có vấn đề, thu hồi nợ Chi nhánh sử dụng số biện pháp để xử lý kịp thời nợ hạn, nợ có vấn đề thu hồi nợ nhƣ sau: Đối với khách hàng vay: - Cho vay thêm: trƣờng hợp phƣơng án, dự án đầu tƣ khách hàng gặp khó khăn, ảnh hƣởng đến việc thu nợ mà nguyên nhân chủ yếu thiếu vốn Và Chi nhánh xét thấy khả phƣơng án, dự án phát triển tốt đƣợc đầu tƣ thêm vốn xem xét cho vay thêm - Bổ sung TSĐB: việc bổ sung TSĐB phải đƣợc thực khoản vay có biểu bất ổn, nguồn thu không ràng, giá trị TSĐB có khả bán thấp dƣ nợ vay Việc thực bổ sung biện pháp bảo đảm phải đƣợc quy định thành văn thỏa thuận phần bổ sung cho hợp đồng tín dụng hành - Thực khoanh nợ, xóa nợ: Trên sở văn quy định, hƣớng dẫn Agribank khoanh, xóa nợ, cán quan hệ khách hàng theo dõi, rà soát điều kiện để tập hợp hồ sơ đề nghị khoanh nợ, xóa nợ, báo cáo cấp 79 để trình cấp có thẩm quyền định Sử dụng biện pháp lý - Nhóm : Nợ tồn đọng có TSĐB + Đối với nợ vay có TSĐB tài sản chấp, cầm cố, tài sản gán nợ, tài sản tòa án giao cho Chi nhánh Chi nhánh ủy thác cho Công ty quản lý nợ khai thác tài sản chủ động xử lý theo hình thức: tự bán công khai, bán qua Trung tâm dịch vụ đấu giá… Tiền bán TSĐB đƣợc xử lý làm sở để toán nợ gốc, lãi vay hạn bên bảo đảm sau trừ chi phí theo quy định (nếu có) + Đối với nợ vay có TSĐB thuộc vụ án đƣợc tòa án phán giao cho Chi nhánh xử lý nhƣng chƣa đƣợc giao, Chi nhánh tập hợp, trình cấp có thẩm quyền yêu cầu quan thi hành án nhanh chóng giao cho Chi nhánh để xử lý + Đối với nợ vay có TSĐB mà để ngun khơng thể bán đƣợc, mà phải cải tạo, sửa chữa, nâng cấp bán đƣợc phải lập phƣơng án cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt - Nhóm 2: Nợ tồn đọng khơng có TSĐB khơng đối tƣợng để thu hồi nợ, Chi nhánh cần thực phân loại, lập hồ sơ tổng hợp để trình Hội sở chính, xem xét cấp nguồn xử lý Những khoản nợ thuộc nhóm khơng đƣợc Chính phủ xử lý cần đƣợc tập hợp, xử lý rủi ro theo quy định hành Agribank - Nhóm 3: Nợ tồn đọng khơng có TSĐB khách hàng tồn tại, hoạt động: + Trƣờng hợp khách hàng có khả trả nợ, phải đôn đốc thu hồi nợ, trƣờng hợp khách hàng chây ỳ, đề nghị quan pháp luật xử lý + Trƣờng hợp khách hàng khơng nguồn thu để trả đƣợc nợ, cần phải lập phƣơng án xử lý cụ thể trình cho cấp có thẩm quyền theo văn 80 pháp lý hành theo quy định Agribank Các biện pháp tổ chức khai thác chuyển nợ thành vốn kinh doanh, liên doanh, mua cổ phẩn, bán nợ để thu hồi vốn theo quy chế mua bán nợ 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Tín dụng trung dài hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro Hậu rủi ro gây không thiệt hại cho thân Ngân hàng mà ảnh hƣởng đến ngƣời gửi tiền, ảnh hƣởng đến an toàn toàn hệ thống Ngân hàng nhƣ toàn kinh tế Việc ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng khơng phải trách nhiệm riêng ngành Ngân hàng mà cần phối hợp Chính phủ ngành có liên quan 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh việc thực thi sách tín dụng, bảo đảm nâng cao chất lƣợng tín dụng hạn chế thấp rủi ro hoạt động cho vay, góp phần nâng cao hiệu hoạt động chi nhánh Đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam cần sớm thực nội dung sau đây: - Chỉnh sửa ban hành đồng chế, sách tín dụng nhƣ: quản lý RRTD, quy định cấp tín dụng khách hàng, bảo đảm tiền vay, bảo lãnh, quyền phán quyết, cấp tín dụng khách hàng ngƣời có liên quan, nhiều chi nhánh cho vay khách hàng, quản lý giám sát khoản cho vay lớn, quy trình thẩm định cấp tín dụng, sổ tay tín dụng…cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh chi nhánh vùng, miền khác - Xây dựng chế tài xử lý kỷ luật, trách nhiệm vật chất phù hợp Đồng thời cần trọng xây dựng mơi trƣờng làm việc, chuẩn hóa suất, trình độ tác nghiệp đội ngũ CBCNV 81 - Xây dựng mơ hình, máy quản lý tín dụng: Thành lập Ban thẩm định trụ sở chính, Phòng, Tổ thẩm định Sở giao dịch chi nhánh Thực quy trình thẩm định theo hƣớng tách bạch khâu thẩm định định cho vay, quản lý RRTD Nâng cao chất lƣợng thẩm định dự án, phƣơng án vay vốn - Tiếp tục triển khai kiểm tra, giám sát công tác đạo điều hành tín dụng chi nhánh - Chỉnh sửa, ban hành kịp thời chế, sách ƣu đãi phù hợp với thời kỳ, lĩnh vực đảm bảo khả cạnh tranh với NHTM khác Gắn hoạt động cấp tín dụng với phát triển sản phẩm dịch vụ - Nâng cao hiệu hoạt động Công ty quản lý nợ khai thác tài sản Agribank thông qua việc bổ sung thêm vốn điều lệ hoạt động cho công ty Đồng thời, yêu cầu công ty phải xây dựng kế hoạch phƣơng án cụ thể việc mua lại khoản nợ xấu Agribank Qua đó, góp phần giải thu hồi khoản nợ xấu, nợ XLRR tồn đọng chƣa thu chi nhánh - Cuối cùng, có thực tế đáng buồn năm gần đây, tình trạng nhân viên Agribank phạm pháp ngày tăng Điều chứng tỏ đạo đức số nhân viên xuống cấp nghiêm trọng Đó nguyên nhân dẫn đến nợ xấu gia tăng Chính vậy, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức mặt đạo đức, đồng thời ngăn chặn khoản nợ xấu việc chấp nhận rủi ro bất hợp lý nhân viên tín dụng 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nƣớc Hiện nay, nhiều quốc gia áp dụng Hiệp ƣớc Basel II nhằm mục tiêu đảm bảo cho an tồn hiệu hệ thống tài Chính NHNN cần áp dụng mơ hình Basel II Thay cho tinh thần Chỉ thị 03 82 nhƣ áp dụng theo Basel II, NHNN cần yêu cầu ngân hàng phân loại, định mức tín nhiệm rủi ro tài sản ngân hàng (bao gồm khoản vay), cho phép Ngân hàng chọn lựa phƣơng thức đánh giá rủi ro quản trị rủi ro phù hợp (trong số nhiều phƣơng pháp Basel II đề xuất), với điều kiện phải báo cáo cách đánh giá, phƣơng thức quản trị phù hợp để NHNN thơng qua giám sát Bên cạnh đó, theo tinh thần Basel II, cần yêu cầu ngân hàng phải minh bạch, công khai thông tin rủi ro gặp phải, cấu trúc vốn Ngân hàng mức độ dự phòng, nhƣ khả đầy đủ vốn để đáp ứng trƣờng hợp có rủi ro Nếu làm nhƣ ta hƣớng đến mục tiêu đảm bảo tính “an tồn” mà “vẫn hiệu quả” hệ thống tài chính, thay an toàn nhƣng thiếu sức cạnh tranh Một phận đƣợc ngân hàng thƣơng mại sử dụng Trung tâm thơng tín tín dụng (CIC) Và điều kiện cần thiết để thực quản trị rủi ro tốt hệ thống thông tin phải đầy đủ, cập nhật, xác Chất lƣợng thơng tin ngày cao rủi ro kinh doanh tổ chức tín dụng ngày giảm Thơng tin tín dụng phải đầy đủ, kịp thời Bên cạnh đó, cần trọng đổi đại hóa trang thiết bị hệ thống Cán làm công tác quản lý mạng CIC am hiểu công nghệ, khả thu thập thơng tin, phân tích, tổng hợp đƣa nhận định, cảnh báo thích hợp Hiện nay, ngân hàng chƣa có hợp tác tích cực với CIC chủ yếu muốn giữ bí mật thơng tin khách hàng để cạnh tranh Ngân hàng nhà nƣớc cần phải có biện pháp khuyến khích quy định dần ngân hàng thƣơng mại hợp tác, cung cấp thông tin cách đầy đủ cho trung tâm Thanh tra NHNN nên kiểm tra việc báo cáo, khai thác thơng tin ngân hàng, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời đôi với ngân hàng vi phạm chế độ báo cáo thông tin tín dụng nhƣ: báo cáo thiếu, báo cáo thơng tin sai lệch Đồng thời, khuyến khích ngân hàng sử dụng thơng tin 83 tín dụng từ CIC nhƣ tài liệu bắt buộc phải có q trình thẩm định cho vayHệ thống văn pháp quy hoạt động Ngân hàng chƣa hồn chỉnh, thiếu đồng bộ, chồng chéo, gây khó khăn cho NHTM NHNN cần phối hợp với ngành có liên quan chỉnh sửa, bổ sung văn cần thiết để NHTM hoạt động an toàn phù hợp với tình hình phát triển Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Ngân hàng thƣơng mại: Ngân hàng nhà nƣớc với chức ổn định giá trị đồng tiền, góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động hệ thống Ngân hàng thƣơng mại tổ chức tín dụng Do đó, Ngân hàng nhà nƣớc có nhiệm vụ phải kiểm tra, tra hoạt động Ngân hàng thƣơng mại nhằm hạn chế phòng ngừa rủi ro tín dụng Xây dựng hành lang pháp lý cụ thể bảo mật, cung cấp, khai thác xử lý thông tin Tiến hành thành lập hội đồng kiểm duyệt, kiểm tra, đánh giá, xác nhận thông tin đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, xác thực thơng tin Mở rộng nguồn cung cấp thông tin nhƣ nguồn đƣợc khai thác thơng tin tín dụng Giao quyền tự chủ cho NHTM việc xây dựng qui định biện pháp bảo đảm an toàn cho vay Nguyên tắc cao để NHTM định cho vay dựa lực tài chính, uy tín khách hàng, thơng tin khách hàng Xây dựng tiêu trung bình ngành: tiêu trung bình ngành quan trọng để làm tiêu chuẩn cho kết phân tích đánh giá khách hàng đƣợc đắn, từ giảm thiểu rủi ro tín dụng Do đó, kiến nghị NHNN quan phối hợp xây dựng tiêu trung bình ngành Với mơi trƣờng ngày cạnh tranh gay gắt nguy dẫn đến rủi ro lớn, ngân hàng khơng thể khắc phục đƣợc Vì vậy, cần tăng cƣờng trao đổi kinh nghiệm hợp tác ngân hàng cơng tác quản 84 lý rủi ro tín dụng Để làm đƣợc điều cần có cơng tác đạo trực tiếp NHNN tới toàn hệ thống ngân hàng dƣới hình thức tổ chức buổi hội thảo khóa đào tạo, bồi dƣỡng, cập nhật kiến thức 3.3.3 Kiến nghị Chính phủ Trong việc hoạch định sách, cần cân đơi cách thích hợp mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thông ngân hàng thƣơng mại, tránh tình trạng thắt chặt thả lỏng mức, thay đổi định hƣớng đột ngột gây ảnh hƣởng đến hoạt động ngân hàng thƣơng mại Tạo môi trường pháp lý lành mạnh Nhà nƣớc phải không ngừng tạo môi trƣờng pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh, tạo hành lang pháp lý vững để thành phần kinh tế yên tâm bỏ vơn đầu tƣ Bên cạnh đó, Nhà nƣớc cần tiếp tục hồn thiện, đổi mơi trƣờng kinh tế, coi giải pháp tổng thể trình đổi lĩnh vực kinh doanh nói chung lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nói riêng Trong việc ban hành thực chế sách pháp luật chủ động trƣớc phát triển kinh tế xã hội, cần phải thu thập ý kiến thành phần có tác động để đảm bảo việc thực thi đƣợc xác, hiệu quả, cơng phù hợp với điều kiện thực tế Thúc đẩy phát triên thị trƣờng tài chính, trƣớc hết thị trƣờng liên ngân hàng, thị trƣờng tiền tệ, thị trƣờng sản phẩm phái sinh, thị trƣờng mua bán nợ thêm nhiều hội đầu tƣ nhằm phân tán, giảm thiêu rủi ro hoạt động ngân hàng Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia công khai Hiện nay, nƣớc phát triển có hệ thống thơng tin quốc gia công khai Hệ thống đƣợc xây dựng tảng công nghệ thông tin đại, 85 kết nối từ địa phƣơng đến Trung ƣơng, dễ dàng cho việc tra cứu, tìm hiểu thơng tin Có loại thông tin đƣợc khai thác, tra cứu tự do, có loại thơng tin phải mua tổ chức định đƣợc khai thác Hệ thống tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng việc khai thác thông tin khách hàng, giảm đƣợc thời gian chi phí tìm kiếm Ở Việt Nam nay, thông tin nằm rải rác quan quản lý nhà nƣớc Hiện tại, chƣa có quy định việc phối hợp cung cấp thông tin quan Mặt khác, thông tin chƣa đƣợc tin học hóa mà chủ yếu lƣu trữ dƣới dạng văn giấy, việc tra cứu thơng tin khó khăn, nhiều thời gian, thơng tin cũ có bị thất lạc Do vậy, ngân hàng thƣơng mại thƣờng khơng có đƣợc đầy đủ thơng tin lịch sử khách hàng Chẳng hạn để tìm hiểu thông tin cá nhân, ngân hàng phải liên hệ với địa phƣơng nơi cá nhân cƣ trú nhƣng thu thập đƣợc thông tin sơ sài nhƣ tình trạng nhân, có tiền án tiền hay khơng, ngƣời có tên sổ hộ thơng tin sở hữu tài sản, giao dịch tài sản khứ hay mối quan hệ họ hàng cá nhân không quan lƣu giữ Đặc biệt việc tìm hiểu thơng tin từ quan nhà nƣớc nhƣ Thuế, Cơng an khó khăn Vì xảy trƣờng hợp phổ biến báo cáo tài doanh nghiệp gửi quan Thuế lỗ, nợ đọng thuế nhƣng báo cáo tài gửi ngân hàng có lãi mà ngân hàng khơng biết biết Do việc triển khai xây dựng hệ thống thông tin quốc gia vô cần thiết, trƣớc hết phục vụ cho công tác quản lý Nhà nƣớc gián tiếp giúp ngân hàng thuận lợi việc khai thác thông tin khách hàng Xây dựng hệ thống tiêu trung bình ngành Việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng thƣơng mại gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận thơng tin 86 giúp cho việc đánh giá, xếp hạng tín dụng khách hàng (các thông tin triển vọng kinh doanh ngành, số trung bình ngành nhƣ tỷ số tài chính, giá thành….) nhiều hạn chế Vì vậy, Chính phủ cần giao cho Tổng cục thống kê phối hợp với Bộ Tài xây dựng hệ thống tiêu trung bình ngành kinh tế Đây thông tin quan trọng việc xem xét đánh giá khách hàng sở so sánh với trung bình ngành, từ giúp tổ chức tín dụng có định đắn hoạt động kinh doanh tín dụng 87 KẾT LUẬN CHƢƠNG Nội dung trọng tâm chƣơng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn chi nhánh Agribank Hải Châu Trên sở kết phân tích, đánh giá chƣơng 2, luận văn xuất phát từ định hƣớng chung Agribank Hải Châu để đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài Luận văn đề xuất kiến nghị Agribank Việt nam, Ngân hàng nhà nƣớc Việt nam Chính phủ nhằm tạo điều kiện tốt cho việc thực thi giải pháp 88 KẾT LUẬN Tín dụng, tín dụng trung dài hạn lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng kinh tế, lĩnh vực đóng vai trò quan trọng đem lại nguồn thu nhập chủ yếu Ngân hàng thƣơng mại Tuy nhiên, hoạt động tín dụng trung dài hạn Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam chứa đựng nhiều rủi ro Bất kỳ tác động ảnh hƣởng đến tính khả thi tính sinh lời dự án gây thiệt hại cho Ngân hàng, nhẹ làm giảm tính cạnh tranh Ngân hàng, nặng gây tổn thất cho ngƣời gửi tiền cho toàn kinh tế chất hoạt động Ngân hàng vay vay Với mục tiêu đƣa đƣợc hệ thống giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Hải Châu, nội dung đề tài tập trung hoàn thành số nhiệm vụ sau: Hệ thống hố vấn đề rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn NHTM, đặc điểm tác động rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn NHTM, đƣa khái niệm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn, nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn, tiêu chí đánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn yếu tố ảnh hƣởng đến hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn Phân tích thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn chi nhánh, thấy đƣợc mặt tích cực cần tiếp tục phát huy đồng thời nhìn nhận cách khách quan điểm hạn chế nguyên nhân hạn chế Đƣa đƣợc mục tiêu hệ thống giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn Agribank Hải Châu Để thực đƣợc mục tiêu giải pháp đề tài đƣa số kiến nghị 89 Agribank, Ngân hàng Nhà nƣớc, quan Nhà nƣớc - Trên sở lý thuyết thực tiễn đó, Luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế RRTD cho vay trung dài hạn chi nhánh Hy vọng qua nghiên cứu này, đề tài có đóng góp phần nhỏ vào vào việc giúp Agribank Hải Châu quản lý rủi ro tín dụng chặt chẽ hơn, kiểm sốt đƣợc khoản nợ xấu, khoản nợ có vấn đề, nhận diện đƣợc sớm rủi ro để từ có biện pháp xử lý hiệu quả, bƣớc nâng cao lực cạnh tranh để tồn tiếp tục phát triển bền vững TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] TS Võ Thị Thúy Anh (2008) (Chủ biên) - ThS Lê Phƣơng Dung, Nghiệp vụ Ngân hàng đại, NXB Tài Chính, Hà Nội [2] Chi nhánh NHNo & PTNT Hải Châu, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2010 , 2011 ,2012 [3] Các văn pháp lý, Quyết định Chính phủ, NHNN, v.v… [4] PGS.TS Lâm Chí Dũng (2009), Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại ,Trƣờng Đại học Kinh tế Đà Nẵng [5] PGS.TS Lâm Chí Dũng (2012), Giáo trình Tài Chính Tiền tệ, Trƣờng Đại học Kinh tế Đà Nẵng [6] Phạm Thị Hiền (2012), Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp CN Ngân hang TMCP Xuất nhập Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ QTKD, chuyên ngành tài – ngân hang, Đại học Đà Nẵng [7] Nguyễn Thanh Hòa (2011), Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [8] Võ Lê Anh Huy (2012), Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp NHTMCP Việt Nam thịnh vượng Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Tài – ngân hàng, Đại học Đà Nẵng [9] Phan Thị Mai Hoa (2007), Giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng Cơng thương Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [10] Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/ 2010 [11] Nguyễn Thị Mai (2011) Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP ngồi quốc doanh Vpbank chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [12] Nguyễn Thị Mùi (2008), Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất tài chính, Hà Nội [13] Ngân hàng ACB, Sổ tay tín dụng [14] Ngân Hàng Nơng Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam , Sổ tay tín dụng [15] Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài Chính Hà Nội, Hà Nội [16] Quyết định 1595/QĐ-HĐTV-TDDN số giải pháp hoạt động tín dụng ngày 27/9/2011 NHNo & PTNT Việt Nam [17] Nguyễn Thị Kim Sơn (2011), Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng DN vừa nhỏ tài chi nhánh ngân hàng Đầu tư Phát triển Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [18] Lê Hòa Tân (2012), Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Nha Trang, Luận văn Thạc sĩ QTKD, Đại học Đà Nẵng [19] TS Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất thống kê , Hà Nội [20] Nguyễn Thị Tƣờng Vy (2012), Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hang TMCP Đông Nam Á chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ QTKD, chuyên ngành Tài – ngân hang, Đại học Đà Nẵng [21] Văn phòng đại diện Miền Trung - NHNo & PTNT Việt Nam, Các báo cáo tình hình hoạt động tỉnh khu vực miền Trung hàng quý năm 2012 Trang Website: [22] Web site Ngân Hàng Nhà Nƣớc Việt Nam : www.sbv.gov.vn [23] Web site Ngân hàng TMCP Agribank : www.agribank.com.vn ... CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Cho vay TDH NHTM a Hoạt động cho vay ngân. .. việc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hải Châu, em chọn đề tài: “HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN... HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Cho vay TDH NHTM
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hải châu thành phố đà nẵng , Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hải châu thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn