Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương, chi nhánh phú tài

99 31 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG - CHI NHÁNH PHÚ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG - CHI NHÁNH PHÚ TÀI Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÂM CHÍ DŨNG Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hương MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG 1.1.1 Hoạt động cho vay ngân hàng 1.1.2 Hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG 17 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 17 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 18 1.2.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 19 1.2.4 Tác động rủi ro tín dụng 22 1.3 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 24 1.3.1 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM 24 1.3.2 Tiêu chí đánh giá kết hạn chế RRTD cho vay DN 26 1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến công tác hạn chế RRTD cho vay DN 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RRTD TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI 35 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 37 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh NH TMCP ngoại thương VN chi nhánh Phú Tài 03 năm (2010-2012) 40 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RRTD TRONG CHO VAY DN TẠI NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN CHI NHÁNH PHÚ TÀI 45 2.2.1 Những biện pháp thực nhằm hạn chế RRTD cho vay DN NH TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Phú Tài 45 2.2.2 Phân tích Kết hạn chế RRTD cho vay DN NH TMCP ngoại thương VN chi nhánh Phú Tài 55 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI 62 2.3.1 Thành tựu công tác hạn chế RRTD cho vay DN NH TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Phú Tài 62 2.3.2 Những vấn đề tồn nguyên nhân tồn 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RRTD TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI 69 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CƠNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN ĐẾN 69 3.1.1 Định hướng chung 69 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng cơng tác hạn chế RRTD cho vay doanh nghiệp 69 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI 70 3.2.1 Hồn thiện máy quản lý tín dụng 70 3.2.2 Nâng cao chất luợng thẩm định cho vay 73 3.2.3 Thực biện pháp nhằm phân tán rủi ro tín dụng 74 3.2.4 Hồn thiện khâu kiểm tra, giám sát khoản vay 75 3.2.5 Quản lý tốt danh mục tài sản bảo đảm 76 3.2.6 Sử dụng số công cụ xử lý nợ có vấn đề 77 3.2.7 Giải pháp bổ trợ 78 3.3 KIẾN NGHỊ 80 3.3.1 Đối với phủ 80 3.3.2 Đối với ngân hàng Nhà nước 82 3.3.3 Đối với Hội sở 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước KH : Khách hàng NH : Ngân hàng NHNNVN : Ngân hàng nhà nước Việt Nam RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần VND : Việt Nam đồng VN : Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Kết huy động vốn 41 2.2 Kết hoạt động tín dụng 43 2.3 Kết kinh doanh 44 2.4 Phân nhóm nợ cho vay DN 56 2.5 Tỷ lệ nợ xấu 58 2.6 Tỷ lệ xóa nợ ròng 60 2.7 Tỷ lệ trích lập dự phòng 61 2.8 Tình hình lãi treo 61 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ 2.1 Tên sơ đồ Sơ đồ tổ chức VCB Phú Tài Trang 37 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, hệ thống NH thương mại Việt Nam có đóng góp to lớn vào phát triển chung kinh tế nước nhà Quá trình hội nhập vào kinh tế giới tạo nhiều hội thách thức cho NH Để tồn phát triển môi trường cạnh tranh diễn ngày gay gắt, NH buộc phải không ngừng nâng cao lực cạnh tranh thông qua việc mở rộng quy mô hoạt động, đổi công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực… Mặt khác, Hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng thường chiếm khoảng 70%-80% hoạt động sinh lời NH Tuy nhiên, hoạt động hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao đặc biệt RRTD Khi RRTD xảy NH kéo theo rủi ro khoản rủi ro hoạt động từ dẫn đến tình trạng phá sản NH hậu nặng nề ảnh hưởng tới hệ thống NH Việc phòng ngừa tốt RRTD hạn chế việc không thu hồi vốn lãi NH hay giảm chi phí việc phải xử lý xảy rủi ro Bên cạnh NH thực tốt cơng tác phòng ngừa RRTD góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn KH, từ nâng cao hiệu sử dụng vốn cho tồn kinh tế Do việc phòng ngừa hạn chế rủi ro hoạt động cho vay quan trọng không NH thương mại mà kinh tế Vì vậy, để giảm thiểu RRTD đảm bảo mức sinh lời cao ln tốn khiến cho nhà quản trị NH phải trăn trở NH TMCP Ngoại thương Chi nhánh Phú Tài ngoại lệ Chi nhánh có nhiều thay đổi quan trọng công tác quản lý RRTD Kỷ luật tín dụng đặt lên hàng đầu Các hoạt động khác cơng tác kiểm sốt nội ngày trọng nhằm phát sớm 76 Kiểm tra trước cho vay: kiểm tra thủ tục, quy trình, tính hợp phát đầy đủ hồ sơ Kiểm tra sau cho vay kiểm tra lại hợp đồng tín dụng, q trình giải ngân, tình hình sử dụng vốn vay trả nợ KH + Giám sát khoản vay thực theo hai hướng giám sát khoản vay giám sát tổng thể danh mục tín dụng Giám sát khoản vay thường xuyên rà soát, phân tích báo cáo tài KH, liên lạc với DN, tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh DN Giám sát tổng thể danh mục tín dụng sở phân loại danh mục tín dụng theo nhóm với tiêu chí để đánh giá mức độ rủi ro nhóm cụ thể, sở đưa biện pháp xử lý kịp thời 3.2.5 Quản lý tốt danh mục tài sản bảo đảm Việc cho vay có tài sản bảo đảm giúp ngân hàng có nguồn thu nợ thứ cấp KH khả trả nợ Để tài sản bảo đảm phát huy tối đa tác dụng NH phải quan tâm đến biện pháp sau: - Hoàn thiện hồ sơ chấp, hồ sơ pháp lý (chứng thư sở hữu tài sản, đăng ký giao dịch đảm bảo, công chứng chứng thực, thoả thuận hợp đồng…) vấn đề định đến quyền tài sản quyền truy đòi NH sau - Có nguồn thơng tin tham khảo giá trị, định giá phải thật xác, an tồn, đảm bảo tính khách quan Việc định giá tài sản phải thường xuyên cập nhập theo giá thị trường, trường hợp có biến động lớn giá phải nhanh chóng định giá lại có biện pháp thu hồi bớt nợ yêu cầu KH bổ sung tài sản kịp thời, tránh gây tổn thất cho NH - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá lại giá trị tài sản bảo đảm, tránh tình trạng định giá mang tính chủ quan, thiếu cứ, phương pháp định giá khơng thích hợp Các tài sản tiến hành định giá lại định kỳ tháng tối đa không 12 tháng/ lần, riêng tài sản xác định có mức biến 77 động lớn cần phải theo dõi thường xuyên đánh giá lại Đối với tài sản bảo đảm có giá trị lớn, NH nên thuê tổ chức tư vấn, tổ chức chuyên môn định giá để tránh rủi ro Trên thực tế, nhiều tài sản bảo đảm nhận từ lâu đến chưa đánh giá lại, thực trạng tồn từ lâu chi nhánh Ban lãnh đạo thường xun nhắc nhở phòng có liên quan cơng tác tín dụng quan tâm thực - Thường xuyên theo dõi, cập nhật văn pháp luật Nhà nước liên quan đến tài sản bảo đảm thiếu hiểu biết pháp luật sở hữu chuyên viên tín dụng với rắc rối từ hệ thống quy phạm pháp luật nguyên nhân làm chậm trình xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ xấu 3.2.6 Sử dụng số cơng cụ xử lý nợ có vấn đề - Chuyển nợ thành vốn góp gắn với tái cấu trúc doanh nghiệp Với hình thức này, ngân hàng chuyển số tiền từ hình thức cho vay sang hình thức góp vốn tham gia vào cơng tác điều hành, quản lý doanh nghiệp vừa có lợi cho nợ vừa có lợi cho chủ nợ ngân hàng Như vậy, DN khoản nợ xoá chuyển thành vốn điều lệ thuộc quyền sở hữu NH Còn NH, khoản nợ xấu tốn NH khơng thu tiền mà rót vào DN hình thức góp vốn Đây hoạt động Việt Nam có Cơng ty Mua bán nợ tài sản tồn đọng doanh nghiệp (DATC) Bộ Tài Chính thực thành công hoạt động Xử lý nợ xấu thông qua mua – bán nợ xấu gắn với tái cấu trúc DN hoạt động kinh doanh rủi ro, thực tế cho thấy xây dựng tiêu chí để kiểm sốt, quản trị rủi ro Cần có quy định, văn pháp luật cụ thể thống việc chuyển đổi nợ thành vốn cổ phần để giải nợ xấu cho NH đồng thời giúp DN vượt qua khó khăn, làm cho thị trường tài nói riêng kinh tế nói chung phát 78 triển Điều quan trọng hiệu kinh tế phải đuợc đặt lên hàng đầu, phuơng án kinh doanh mua – bán nợ tái cấu trúc DN phải đuợc nghiên cứu kỹ để đảm bảo đạt đuợc hiệu cao nhất, khơng để xảy tình trạng DN tiếp tục hoạt động không hiệu sau đuợc cấu lại - Chứng khoán hoá khoản nợ NH sử dụng công cụ để chuyển giao rủi ro khoản nợ cách khoanh khoản nợ chấp chuyển khỏi nội bảng, hạch toán ngoại bảng để bán cho nguời đầu tư chứng khốn thơng qua trung gian người ủy thác Người uỷ thác thường tổ chức bảo đảm không bị phá sản hoạt động chuyên nghiệp phát hành chứng khoán Chứng khoán hoá khoản nợ giúp chi nhánh giảm thiểu rủi ro cho vay giải phóng số vốn lớn nằm quỹ dự phòng rủi ro, đồng thời cấu lại danh mục cho vay có dòng tiền để tiếp tục thực cho vay Tuy nhiên, Việt Nam thiếu khn khổ pháp lý để tiến hành Vì vậy, NH cần có kiến nghị với phủ để hình thành khn khổ pháp lý cho hoạt động chứng khốn hóa, đồng thời chuẩn bị tiền đề cần thiết để vận dụng vào thời điểm thích hợp 3.2.7 Giải pháp bổ trợ a Chú trọng phát triển nguồn nhân lực Chất lượng khoản vay phụ thuộc lớn vào trình độ chun mơn, nhiệm vụ, tính sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ chuyên viên tín dụng nguời quản lý Vì thế, cơng tác tín dụng cơng tác quản lý rủi ro NH nguồn nhân lực có trình độ phẩm chất quan trọng Một số giải pháp nâng cao trình độ, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp chi nhánh là: - Xây dựng quy trình tuyển dụng nhân viên khoa học, xác phù hợp với u cầu cơng việc 79 - Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ Định kỳ tổ chức khoá đào tạo ngắn hạn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn bồi dưỡng thêm kiến thức pháp luật, thị truờng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán Có sách sàng lọc, sử dụng có hiệu đội ngũ chuyên viên tín dụng Hàng năm cần thực rà sốt, đánh giá, phân loại cán tín dụng sở xây dựng bảng mô tả công việc hệ thống đánh giá kết công việc phù hợp với thông lệ quốc tế, đánh giá sử dụng cán phải gắn với tiêu chuẩn nghề nghiệp, tiêu chuẩn cán lấy kết thực tế làm thước đo - Không sử dụng cán thiếu lĩnh, thiếu trung thực, lực…làm cơng tác tín dụng - Có sách ưu đãi cho cán muốn học lớp nâng cao nghiệp vụ, học cao học hay nghiên cứu sinh Coi cán nguồn nhân lực quý giá bới họ sau nguời mang lại thành cơng uy tín cho ngân hàng - Quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cán công nhân viên, có chế độ thưởng phạt ràng, cơng để nâng cao tính kỷ cương, kỷ luật ngân hàng b Nâng cao chất lượng công nghệ quản lý Những năm gần đây, chi nhánh dành quan tâm đặc biệt cho đầu tư, ứng dụng tin học phục vụ hoạt động ngành coi biện pháp để tăng khả cạnh tranh khẳng định vị ngân hàng Tuy nhiên, ứng dụng tin học dừng lại việc phục vụ cho cơng tác tốn, kế tốn, lưu trữ số liệu hoạt động kinh doanh ngân hàng mà chưa quan tâm mức đến thông tin phục vụ cho tín dụng Trong q trình đầu tư cơng nghệ, SeABank cần phải có kế hoạch triển khai cụ thể theo huớng sau: - Đầu tư theo chiều sâu vào trang thiết bị như: hệ thống mạng nội bộ, 80 phần mềm tin học Cập nhật công nghệ ngân hàng đại giới đáp ứng nhu cầu phát triển hội nhập - Nâng cấp phần mềm quản lý tín dụng, đặc biệt phần mềm thẩm định khoản vay, phần mềm chấm điểm tín dụng DN giúp thống kê nhanh chuẩn xác số liệu liên quan đến hoạt động tín dụng, từ có sở phân tích đánh giá biến động nhằm phát rủi ro tiềm tàng xảy để có sách điều chỉnh, chủ động ứng phó rủi ro xảy - Thường xuyên kiểm tra hệ thống mạng, hệ thống an ninh mạng để tránh xảy cố mạng có hệ thống lưu phục hồi dự liệu sau bị lỗi mạng, tránh trường hợp phải nhập lại liệu - Thường xuyên kiểm tra, nâng cấp hệ thống thông tin để đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng giai đoạn 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với phủ a Hồn thiện mơi trường pháp lý đảm bảo an tồn cho hoạt động tín dụng - Xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật đảm bảo quyền chủ nợ ngân hàng xử lý TSĐB, đạo ngành có liên quan quy định thủ tục, trình tự xử lý TSĐB nhanh chóng, hiệu quả; quy định pháp lý liên quan đến giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định cấp giấy tờ sở hữu tài sản, quy định ngành kinh doanh…Cụ thể sau: + Quy định phần phát mại bán đấu giá tài sản đảm bảo NHTM + Quy định trường hợp vơ hiệu hố hợp đồng tín dụng, hợp đồng kinh tế + Quy định trách nhiệm ràng cho cấp ngành việc xử lý tài sản chấp NHTM Đồng thời quy định thời gian thủ tục xử lý trường hợp 81 + Quy định để tránh trường hợp hình hóa quan hệ hợp đồng tín dụng ngân hàng khách hàng Việc sử dụng vốn sai mục đích, kinh doanh hiệu lừa đảo khách hàng khách hàng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật, Ngân hàng người bị hại có quyền đề nghị truy tố khách hàng để đảm bảo quyền bảo vệ tài sản ngân hàng chịu tội khách hàng b Tăng cường công tác quản lý quan có thẩm quyền hoạt động doanh nghiệp - Trong hoạch định sách, khơng cân đối mục tiêu phát triển kinh tế ổn định tiền tệ mà phải quan tâm đến phát triển bền vững ngân hàng, tránh tình trạng thắt chặt nới lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến lợi ích ngân hàng Trong điều kiện thực thi chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quan có thẩm quyền cần phải: + Thực thi tốt kế hoạch phát triển kinh tế tổng thể đề + Ban hành hướng dẫn đạo ngành cấp thực thi điều quy định pháp lý ban hành, tăng cường công tác tra kiểm soát doanh nghiệp + Thực nghiêm túc quy định cấp giấy phép hoạt động kinh doanh doanh nghiệp + Cần tiến hành biện pháp kinh tế hành có hiệu lực để thúc đẩy DN chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê + Đẩy nhanh tiến độ xếp lại DNNN, tạo điều kiện để doanh nghiệp có đủ khả điều hành sản xuất kinh doanh có tình hình tài lành mạnh + Kiểm sốt nghiêm ngặt luồng hàng từ bên đưa vào để ngăn chặn hàng nhập lậu Đây vấn đề nhức nhối mà 82 doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt + Có chế, sách hỗ trợ nâng cao lực tài lực quản lý doanh nghiệp vừa nhỏ để có đủ điều kiện tiếp cận sách cho vay ngân hàng + Nâng cao chất lượng hoạt động quan chức có liên quan đến hoạt động ngân hàng như: Các quan cơng chứng, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, trung tâm bán đấu giá tài sản, Tòa án, Thi hành án Từ đảm bảo việc đăng ký, giải toả, công chứng, xử lý tài sản đảm bảo nhanh chóng, pháp luật hạn chế thiệt hại xảy cho ngân hàng thương mại - Cần có quy định cụ thể liên quan đến cơng bố thơng tin tài doanh nghiệp có xác minh kiểm tốn, quy định chặt chẽ điều kiện công ty kiểm toán họ thực báo cáo kiểm tốn sơ sài, thiếu trung thực Vì thực tế cho thấy chất lượng nhiều công ty kiểm toán chưa đảm bảo 3.3.2 Đối với ngân hàng Nhà nước - Nâng cao vai trò định hướng quản lý tư vấn cho NHTM: Thơng qua việc thường xun tổng hợp, phân tích thơng tin thị trường, đưa nhận định dự báo khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt liên quan đến hoạt động tín dụng để NHTM có sở tham khảo, định hướng việc hoạch định sách tín dụng cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý, vừa phòng ngừa rủi ro Tiếp tục hoàn thiện quy chế cho vay, đảm bảo tiền vay sở bảo đảm an tồn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp NHTM, quy định chặt chẽ trách nhiệm NHTM việc tuân thủ quy chế cho vay bảo đảm tiền vay, hạn chế bớt thủ tục pháp lý phức tạp, gây khó khăn cho NHTM NHNN cần phối hợp với ngành có liên quan q trình xử lý nợ xấu, tập trung tháo 83 gỡ khó khăn vướng mắc thủ tục phát tài sản Nên có hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm TCTD, quan Công an, Chính quyền sở, Sở Tài ngun Mơi trường làm sở pháp lý để đến ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa cơng việc thi hành án - Chống cạnh tranh lành mạnh: Với mở rộng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm NHTM, NHNN giải phóng tính sáng tạo chủ động ngân hàng HĐKD Tuy nhiên, xuất tình trạng cạnh tranh lành mạnh, tranh giành khách hàng vay vốn ngân hàng cho vay để hoàn trả khoản vay ngân hàng khác, hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn dẫn đến nguy RRTD tăng cao Do NHNN cần có kiểm tra, kiểm sốt có hiệu HĐKD NHTM, đảm bảo phát triển bền vững an toàn - Ứng dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng hữu hiệu: Trong thực thi chức quan quản lý nhà nước giám sát thị trường, hồn thiện phương pháp kiểm sốt kiểm toán nội TCTD hướng tới chuẩn mực quốc tế Hệ thống giám sát ngân hàng hoàn thiện theo hướng nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn HĐKD nói chung cấp tín dụng nói riêng, thực cảnh báo sớm cho NHTM, đảm bảo thị trường phát triển bền vững - Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm CIC NHNN: Một phận NHTM sử dụng Trung tâm thơng tin tín dụng CIC Và điều kiện cần thiết để thực QTRRTD tốt hệ thống thơng tin phải đầy đủ, cập nhật, xác Chất lượng thơng tin cao rủi ro kinh doanh tín dụng TCTD giảm Vì vậy, 84 việc hoàn thiện hoạt động CIC cần thiết chẳng hạn là: thơng tin tín dụng phải bao hàm tất thông tin tình hình vay vốn khách hàng TCTD, phải có phân tích thơng tin tổng hợp khách hàng để lưu ý NHTM Bên cạnh đó, cần trọng đổi đại hóa trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập cung cấp thơng tin tín dụng thơng suốt, kịp thời Ngồi ra, NHNN cần phải có sách tuyển chọn đào tạo nhân viên làm công tác quản lý mạng CIC không am hiểu công nghệ thông tin khai thác thông tin qua mạng công cụ hỗ trợ khác mà phải có khả thu thập thơng tin, phân tích, tổng hợp đưa nhận định, cảnh báo thích hợp thay số báo cáo thống kê khô khan cho NHTM tham khảo Hiện nay, ngân hàng chưa có hợp tác tích cực với CIC chủ yếu muốn giữ bí mật thơng tin khách hàng để cạnh tranh Vì vậy, đề xuất NHNN nên có biện pháp thích hợp để ngân hàng nhận thức đắn quyền lợi nghĩa vụ việc báo cáo khai thác thơng tin tín dụng từ CIC nhằm góp phần ngăn ngừa hạn chế RRTD NHNN cần phải có biện pháp khuyến khích dần đến quy định bắt buộc NHTM hợp tác, cung cấp thông tin cách đầy đủ cho trung tâm Thanh tra NHNN nên kiểm tra việc báo cáo, khai thác thơng tin ngân hàng, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời ngân hàng vi phạm - Điều chỉnh GHTD khách hàng theo Basel: Nếu theo Thông tư 13/2010/TT–NHNN NHNN (thay cho định số 457 số văn liên quan Nhà nước việc Quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động TCTD” GHTD TCTD nhóm khách hàng có liên quan khơng vượt q 60% vốn tự có TCTD, theo Basel, tỷ lệ mức 25% Mục đích quy định để giảm thiểu RRTD Do đó, số đề xuất theo hướng: 85 • NHNN bước thay đổi tỷ lệ theo mức tiếp cận với Basel cách quy định thêm ràng buộc ngành nghề đầu tư, đối tượng cho vay Ở ngành nghề rủi ro nhóm khách hàng có lịch sử tín dụng tốt, trước mắt giữ tỷ lệ 60% điều chỉnh giảm dần để tránh ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tín dụng NHTM Ở ngành nghề đầu tư mặt hàng đối tượng cho vay có nhiều rủi ro, NHNN nên cương điều chỉnh giới hạn cho vay ngân hàng mức tiệm cận với tỷ lệ quy định Basel • Để tăng mức độ an toàn việc cấp tín dụng, NHNN phải thiết lập hệ thống thơng tin tín dụng đầy đủ, kịp thời phổ biến Yêu cầu đầy đủ hiểu theo nghĩa đủ lịch sử tín dụng khách hàng, đủ đối tượng khách hàng nhóm khách hàng có liên quan, đủ loại hình cho vay quy mơ vốn vay u cầu phổ biến đòi hỏi NHTM có quyền dễ dàng truy cập hệ thống để tra cứu thông tin Muốn vậy, NHTM phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời diễn biến tín dụng ngân hàng để NHNN cập nhật vào kho liệu chung, làm sở cung cấp cho tồn hệ thống • NHNNVN cần phối hợp với quan có liên quan phải nhanh chóng nghiên cứu, xây dựng ban hành hệ thống văn quy phạm pháp luật hoàn chỉnh điều chỉnh hoạt động kinh doanh công cụ tài phái sinh NHTM Đây công cụ hỗ trợ cho hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng có hiệu • Về việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ, nhiều vướng mắc, mâu thuẩn luật, nghị định, văn hướng dẫn, thơng tư liên tịch…Chính vậy, để tạo điều kiện cho chi nhánh đề nghị Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xử lý, quy định cụ thể trường hợp TCTD trực tiếp bán tài sản bảo đảm Trước mắt, Ngân hàng nhà nước cần ban 86 hành thông tư hướng dẫn Nghị định 163/2006/NĐ–CP ngày 22/12/2006 giao dịch bảo đảm thay nghị định số 178/1999/ NĐ-CP ngày 29/12/1999 Nghị định 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 Chính phủ bổ sung nghị định 178/1999/CP • Đề nghị NHNNVN cần phối hợp với bộ, ngành hoàn thiện hệ thống kế toán theo chuẩn mực IAS Xây dựng giải pháp hồn thiện phương pháp kiểm sốt kiểm toán nội TCTD tiến tới chuẩn mực quốc tế • Nâng cao lực tra, giám sát NHNNVN hoạt động ngân hàng Để làm tốt việc này, cần khẩn trương tiến hành cải cách tra ngân hàng theo hướng tập trung hố, hình thành Cơ quan Giám sát an toàn hoạt động ngân hàng, đồng thời thay đổi phương pháp tiếp cận, quy trình nghiệp vụ tra giám sát Hiện đại hố sử dụng có hiệu công nghệ thông tin công tác tra, giám sát ngân hàng Nâng cao chất lượng, hiệu nghiệp vụ giám sát từ xa tra chỗ, giám sát từ xa coi nghiệp vụ quan trọng, có chức cảnh báo sớm rủi ro hoạt động ngân hàng; sử dụng kết hoạt động kiểm toán nội kiểm tốn độc lập làm cơng cụ hỗ trợ cho q trình giám sát từ xa tra chỗ Hoàn thiện quy định an toàn, biện pháp thận trọng hoạt động ngân hàng; quy định, sách quản lý loại hình TCTD hoạt động ngân hàng; đồng thời đổi nội dung, phương pháp, quy trình tra, giám sát phối hợp phát triển công nghệ thông tin, công nghệ ngân hàng sở áp dụng nguyên tắc giám sát ngân hàng có hiệu Ủy ban giám sát ngân hàng Basel chuẩn mực quốc tế giám sát ngân hàng ( Basel I) (Basel II) 3.3.3 Đối với Hội sở - Hiện nay, cơng tác kiểm tra, giám sát nội ngân hàng VCB 87 nâng cao VCB dần hồn thiện mơ hình quản trị ngân hàng để tiếp cận với thông lệ quốc tế, để đạt kết tốt đòi hỏi Ban kiểm tra kiểm toán nội bộ, HĐQT phải nâng tầm chức Ban theo hướng không giới hạn phạm vi kiểm tra, giám sát tính tuân thủ trình hoạt động mà tiến tới việc phải đánh giá mức độ khả xảy rủi ro phận hoạt động, kinh doanh ngân hàng Thực tế, có số cán kiểm tra kiểm sốt nội chi nhánh yếu nghiệp vụ Nguyên nhân thiếu nhân nên phòng kiểm tra kiểm soát nội chi nhánh cán chuyên kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ kế toán thực kiểm tra kiểm soát nghiệp vụ tín dụng, tài trợ thương mại… (vừa thực kiểm tra vừa nghiên cứu chế độ) Như vậy, ràng cán chưa nắm quy trình, quy định nghiệp vụ tín dụng, tài trợ thương mại… khó phát sai phạm hồ sơ cấp tín dụng Cho nên, đề xuất Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tuyển dụng nhân bố trí nhân cho phòng kiểm tra kiểm sốt nội bộ, cần phải chọn người đào tạo chuyên ngành, nắm vững quy chế, quy trình tác nghiệp để tiến tới chuyên nghiệp hóa kiểm tra, giám sát Bên cạnh đó, đề xuất Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sớm hồn thành việc thành lập phòng kiểm tra kiểm soát nội tất chi nhánh hệ thống để cơng việc kiểm tra kiểm sốt chi nhánh thuận lợi tình hình kiểm tra giám sát ngày chặt chẽ - Quan tâm đến vấn đề quản trị rủi ro danh mục tín dụng Xu hướng quản trị rủi ro tín dụng NHTM giới chuyển từ quản trị rủi ro tín dụng khoản tín dụng riêng biệt sang quản trị rủi ro tín dụng theo danh mục Trong đó, VCB kể số NHTM Việt Nam xu hướng chưa thật Phần lớn chi nhánh, chưa hiểu rõ, chưa trang bị kỹ nên quản trị rủi ro danh mục 88 tín dụng xa lạ Vì vây, để khắc phục, VCB Việt Nam cần tiến hành công tác đào tao, tập huấn, ban hành tiêu chuẩn, tổ chức thực quản trị rủi ro tín dụng theo danh mục tín dụng để chi nhánh có sở thực KẾT LUẬN CHƯƠNG Trọng tâm chương luận văn đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác hạn chế RRTD NHTMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài Luận văn vào định hướng NHTMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài cơng tác tín dụng nói chung hạn chế RRTD nói riêng để đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng tồn hệ thống NHTMCP Ngoại thương Việt Nam nói chung NHTMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Phú Tài nói riêng Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai giải pháp, luận văn đề xuất kiến nghị với Chính phủ, với Ngân hàng nhà nước Việt Nam với NHTMCP Ngoại thương Việt Nam số vấn đề để tạo lập môi trường kinh doanh có hiệu quả, phát triển hệ thống tài ổn định bền vững 89 KẾT LUẬN RRTD, đặc biệt tỷ lệ nợ xấu gia tăng mối đe doạ lớn đến lợi nhuận NH năm 2012 Nợ nhóm có xu hướng gia tăng, KH tiếp tục chậm trả nợ NH khiến cho NH buộc phải chuyển nhóm nợ Điều đồng nghĩa với tỷ lệ trích lập dự phòng gia tăng lợi nhuận NH giảm xuống Thực tế rằng, áp lực tăng trưởng tín dụng cao để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế cản trở việc giảm mạnh tỷ lệ nợ xấu Nếu NH tập trung xử lý nợ xấu cách liệt không để phát sinh thêm khoản nợ xấu chắn phải thắt chặt tín dụng Một hệ DN khó khăn việc tiếp cận với nguồn vốn NH Đó điều mà chắn không NH mong muốn Vậy làm để hạn chế RRTD cho vay DN? Trong thời gian qua, VCB Chi nhánh Phú Tài tiến hành nhiều biện pháp, với nỗ lực, tâm cao nên đạt kết đáng kể công tác hạn chế rủi ro cho vay DN, góp phần nâng cao chất lượng cho vay, đảm bảo kinh doanh an toàn ổn định thị trường Mặc dù vậy, hậu rủi ro cho vay DN lớn, ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động kinh doanh NH Từ việc tiếp cận lý luận thực tiễn, Luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: - Trình bày sở lý luận hạn chế RRTD cho vay DN NHTM - Phân tích thực trạng hạn chế RRTD NHTMCP Ngoại thương Chi nhánh Phú Tài, qua tìm hiểu thành tựu tồn nguyên nhân tồn việc hạn chế RRTD chi nhánh - Trên sở lý thuyết thực tiễn đó, Luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế RRTD cho vay Chi nhánh Đề tài nghiên cứu không tranh khỏi hạn chế thiếu sót, mong đóng góp ý kiến Thầy, Cô bạn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo tổng kết Vietcombank Chi nhánh Phú Tài năm 2010 [2] Báo cáo tổng kết Vietcombank Chi nhánh Phú Tài năm 2011 [3] Báo cáo tổng kết Vietcombank Chi nhánh Phú Tài năm 2012 [4] TS Hồ Diệu (2001), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê [5] PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2012), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Phương Đông [6] PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hoa (2008), “Hiệp ước BASEL vấn đề kiểm soát rủi ro Ngân hàng thương mại”, Tạp chí phát triển kinh tế [7] TS Lê Thị Tuyết Hoa PGS TS Nguyễn Thị Nhung (2007), Tiền tệ ngân hàng, NXB thống kê [8] NHNN Việt Nam (2005) Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, “Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng” [9] Quyết định số 30/QĐ-VCB.CSTD ngày 20/01/2011 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam “Hướng dẫn thực sách bảo đảm tín dụng” [10] Quyết định số 246/QĐ-NHNT.CSTD ngày 22/07/2008 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam “Ban hành quy trình tín dụng khách hang tổ chức” [11] Quyết định số 366/QĐ-NHNT.CSTD ngày 28/01/2008 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam “Ban hành quy trình tín dụng khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa” ... CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG 1.1.1 Hoạt động cho vay ngân hàng 1.1.2 Hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng... loại cho vay DN Căn vào thời gian đối tượng cho vay, cho vay doanh nghiệp phân ra: 10 * Các khoản cho vay kinh doanh ngắn hạn - Căn vào đối tượng cho vay: + Cho vay mua hàng dự trữ : Các khoản cho. .. RRTD TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ TÀI 69 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CƠNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương, chi nhánh phú tài , Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương, chi nhánh phú tài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn