Giải pháp xử lý nợ có vấn đề tại ngân hàng TMCP công thương, chi nhánh bắc đà nẵng

100 21 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN THƯỞNG GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỢ CÓ VẤN ĐỀ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG, CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN THƯỞNG GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỢ CĨ VẤN ĐỀ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG, CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Đà Nẵng- Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Văn Thưởng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng, phạm vi, cách tiếp cận câu hỏi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XỬ LÝ NỢ CÓ VẤN ĐỀ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG VÀ NỢ CĨ VẤN ĐỀ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Rủi ro tín dụng (credit risk) 1.1.2 Nợ có vấn đề hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 11 1.1.3 Nội dung biện pháp xử lý nợ vay có vấn đề NHTM 14 1.1.4 Tiêu chí đánh giá kết cơng tác xử lý nợ có vấn đề NHTM 25 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến xử lý nợ có vấn đề NHTM 29 1.1.6 Kinh nghiệm xử lý nợ có vấn đề số nước giới 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XỬ LÝ NỢ CĨ VẤN ĐỀ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 40 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 40 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 40 2.1.2 Mơ hình tổ chức máy môi trường kinh doanh CN Bắc Đà Nẵng 43 2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Vietinbank - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013 48 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XỬ LÝ NỢ CĨ VẤN ĐỀ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHANH BẮC ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2013 52 2.2.1 Chính sách xử lý nợ có vấn đề Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 52 2.2.2 Các biện pháp mà Ngân hàng TMCP Công Thương - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng thực để xử lý nợ có vấn đề thời gian qua 54 2.2.3 Kết cơng tác xử lý nợ có vấn đề Chi nhánh 59 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC XỬ LÝ NỢ CĨ VẤN ĐỀ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 64 2.3.1 Thành tựu 64 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XỬ LÝ NỢ CĨ VẤN ĐỀ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 72 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC XỬ LÝ NỢ CÓ VẤN ĐỀ TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 72 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng 72 3.1.2 Định hướng xử lý khoản nợ có vấn đề Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng 74 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ CÁC KHOẢN NỢ CÓ VẤN ĐỀ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 75 3.2.1 Tiếp tục tái cấu trúc khoản nợ có vấn đề cách hữu hiệu 75 3.2.2 Yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm 79 3.2.3 Khôi phục thời hạn hiệu lực để bắt đầu lại việc khởi kiện 79 3.2.4 Xử lý chia tách, sáp nhập, cổ phần hóa doanh nghiệp 80 3.2.5 Áp dụng biện pháp chuyển giao rủi ro 81 3.2.6 Giải pháp hỗ trợ xử lý nợ có vấn đề 81 3.3 KIẾN NGHỊ 82 3.3.1 Kiến nghị với Quốc Hội, Chính phủ 82 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 84 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 86 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Nội dung đầy đủ AMC Công ty quản lý tài sản nhà nước tài trợ ATM Thẻ ghi nợ nội địa CBQHKH CBTD CP Cổ phần CIC Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN DPRR FDI GHTD Giới hạn tín dụng 1o HĐQT Hội đồng quản trị 11 HĐTV Hội đồng thành viên 12 MMTB Máy móc thiết bị 13 NHCT Ngân hàng Công thương 14 NHCV Ngân hàng cho vay 15 NHNNVN 16 NHTM 17 NX 18 N2, N3,N4,N5 19 QĐ 20 RRTD Rủi ro tín dụng 21 SXKD Sản xuất kinh doanh 22 TCTD Tổ chức tín dụng 23 TMCP Thương mại cổ phần Cán quan hệ khách hàng Cán tín dụng Dự phòng rủi ro Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng thương mại Nợ xấu Nhóm 2,nhóm 3, nhóm 4, nhóm Quyết định 24 TAMC Công ty quản lý tài sản Thái Lan 25 TSCĐ Tài sản cố định 26 XLRR Xử lý rủi ro 27 UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn theo đối tượng qua năm 49 2.2 Dư nợ cho vay theo thời hạn qua năm 50 2.3 Dư nợ theo loại hình khách hàng từ 2011- 2013 51 2.4 Kết hoạt động kinh doanh 51 2.5 Tỷ lệ khoản nợ có vấn đề thu hồi/Tổng dư nợ 59 2.6 Tỷ lệ xóa nợ ròng/tổng dư nợ 60 2.7 Tỷ lệ nợ nhóm /tổng dư nợ 61 2.8 Tỷ lệ nợ xấu /tổng dư nợ 62 2.9 Tỷ lệ nợ xấu cấu trúc thành nợ tốt 62 2.10 Tình hình trích lập dự phòng Chi nhánh 63 2.11 Kết áp dụng biện pháp XLNCVĐ 64 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tín dụng ngân hàng kênh cung cấp vốn cho thành phần kinh tế, đòn bẩy tài khơng thể thiếu cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh chứa đựng nhiều tiềm ẩn rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Nợ xấu NHTM vấn đề quan tâm nhà quản lý có ảnh hưởng lớn tới công phát triển đất nước “Nợ xấu” nói riêng - tảng băng lớn thuật ngữ chung “Nợ có vấn đề NHTM” Quản lý nợ có vấn đề hoạt động phòng ngừa, kiểm tra, phát xử lý thu hồi - đặc biệt nợ xấu nhằm giảm thiểu mức độ rủi ro xảy ra, góp phần nâng cao hiệu hoạt động tín dụng NHTM Qua gần 30 năm hình thành phát triển, mắt xích hệ thống NHCT Việt Nam- Ngân hàng thương mại trụ cột nước nhà,- Chi nhánh Bắc Đà Nẵng không ngừng đổi qui mơ chất lượng góp phần khơng nhỏ vào cơng đại hóa ngân hàng theo đề án Chính phủ đảm bảo đủ điều kiện để sẵn sàng hội nhập với tài khu vực quốc tế Tuy nhiên hoạt động tín dụng Chi nhánh đặc biệt tình hình khủng hoảng kinh tế diễn khắp tồn cầu nói chung Việt Nam nói riêng, nhiều tiềm ẩn rủi ro thể khoản nợ có vấn đề cộm Vì yêu cầu đặt hạn chế đến mức thấp rủi ro làm phát sinh khoản nợ có vấn đề - biểu cao nợ xấu mục tiêu hàng đầu cơng tác quản trị hoạt động tín dụng nói chung công tác thực nhiệm vụ kinh doanh với phương châm phát triển bền vững, an toàn hiệu Chi nhánh NHTMCP công thương Bắc Đà Nẵng nói riêng Với lý trên, qua nhiều năm tác nghiệp, tác giả định chọn đề tài “Giải pháp xử lý nợ có vấn đề Ngân hàng TMCP Công thương 77 theo chế tín dụng hành phương án khả thi, hiệu quả, tạo điều kiện cho khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu trả nợ ngân hàng Chi nhánh phải quản lý chặt nguồn thu này, ưu tiên trả nợ trước, phần nợ cũ cấu phân loại nợ theo qui định Quyết định 780/QĐ-NHNN ngày 23/04/2012 Thống đốc NHNN, thu dần theo thời hạn cấu Đối với khoản nợ hạn trả khách hàng chưa có nguồn để tồn, Chi nhánh nên cấu lại thời hạn trả nợ (giũ nguyên nhóm nợ) khoản vay hạn khách hàng đáp ứng đủ điều kiện cấu nợ hành có khả trả nợ theo thời hạn cấu chi nhánh chưa thực cấu nợ cho khách hàng trước đến hạn Thứ ba: Cho vay bắc cầu Cho vay ngắn hạn có bảo đảm tài sản có tính khoản cao để tốn chi phí dự án thời gian chờ phê duyệt thu xếp vốn đầu tư cho dự án đầu tư - cho vay bắc cầu Nghĩa dự án phê duyệt cho vay đáp ứng đầy đủ điều kiện trước giải ngân (nếu có), dư nợ ngắn hạn chuyển thành dư nợ trung dài hạn; ngược lại thu nợ ngắn hạn từ tài sản bảo đảm có tính khoản cao Thứ tư: Trường hợp khách hàng dùng vốn vay ngắn hạn để đầu tư trung hạn Cấu trúc lại tài cho khách hàng thông qua việc chuyển nợ vay ngắn hạn mà khách hàng sử dụng để đầu tư dự án/tài sản cố định/cơng trình có nguồn thu dài hạn thành nợ vay trung hạn để tránh áp lực trả nợ ngắn hạn Chi nhánh thực rà soát danh sách khách hàng vay ngắn hạn (đang dư nợ, kể khoản nợ đến hạn toán) mà khách hàng sử dụng để đầu tư dự án/TSCĐ/cơng trình (có chất khoản đầu tư trung hạn).Trên 78 sở đề nghị khách hàng lập hồ sơ dự án vay vốn theo qui định; Kiểm tra, thẩm định khoản vay trung hạn theo qui định hành với điều kiện sau: - Dự án đầu tư/TSCĐ hoàn thành, thời gian khai thác thuộc ngành hàng kinh doanh khách hàng, có đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ chứng từ để triển khai thực cấu lại nợ dự án; có tính khả thi cao, hiệu quả, cơng nghệ đại, chất lượng thiết bị mới, có khả trả nợ vay - Khách hàng có đủ nguồn vốn khác vốn vay ngân hàng như: VCSH; vốn tự có huy động khác để đầu tư dự án, TSCĐ tài liệu chứng minh thu xếp đủ nguồn vốn để đầu tư dự án - Kết kiểm tra thực tế cho thấy khách hàng sử dụng vốn vay để đầu tư dự án/TSCĐ (kèm theo hóa đơn, chứng từ, tài liệu…để chứng minh) MMTB, TSCĐ tốt vận hành để tạo sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ thị trường - Đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình mua nhà, đất (khơng phải để đầu bất động sản) xây nhà; sửa chữa nhà ở cho thuê Chi nhánh thực khách hàng có nhu cầu xin cấu trúc lại khoản vay sở đánh giá nguồn trả nợ trung hạn khách hàng Thứ năm: Quảng bá kêu gọi đầu tư Mở rộng cho vay doanh nghiệp/cá nhân có lực sản xuất kinh doanh, khả khai thác tốt mua lại dự án/tài sản cố định khách hàng khó khăn để thu hồi nợ vay Thực giải pháp yêu cầu Chi nhánh phải lựa chọn khách hàng có khả triển khai, vận hành dự án khai thác tài sản cố định tốt vay doanh nghiệp/cá nhân mua lại dự án /TSCĐ Không cho bên mua vay vượt dự nợ khoản vay dự án/TSCĐ, tiền vay 79 sử dụng để thu nợ, không chuyển cho khách hàng sử dụng 3.2.2 Yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm Phần lớn dự nợ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp dân doanh hoạt động chủ yếu vốn vay ngân hàng Vốn điều lệ vốn pháp định đầu tư vào tài sản cố định, giá trị tài sản chấp vay vốn ngân hàng khác, vay Chi nhánh, sau thời gian vay, khoản vay bất ổn, giá trị TSBĐ giảm dần khấu hao, định giá lại thấp nhiều khỏan nợ vay, Chi nhánh phải tái cấu nhiều lần để nợ khơng chuyển nhóm cao Giải pháp bổ sung sau: - Cho vay chấp kho hàng; cho vay chấp hàng hóa luân chuyển; Bổ sung tài sản thành viên cổ đông HĐQT; HĐTV doanh nghiệp để ràng buộc trách nhiệm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ - Thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng kinh tế Áp dụng doanh nghiệp lớn biện pháp bảo đảm bổ sung - Đối với DN đơn vị thành viên Tổng Cơng ty nhà nước, Tập đồn kinh tế trước xử lý tái cấu nợ vay phải yêu cầu đơn vị chủ quản thực biên pháp bảo lãnh tín nhiệm để thuận lợi cho việc xử lý hết thời hạn cấu mà doanh nghiệp không trả nợ 3.2.3 Khôi phục thời hạn hiệu lực để bắt đầu lại việc khởi kiện Nợ tồn đọng ngoại bảng Chi nhánh lớn (19 tỷ đồng), khoản nợ xử lý rủi ro, thu ghi vào lợi nhuận chi nhánh Hầu hết khoản nợ khơng có tài sản bảo đảm, tồn đọng từ nhiều năm hết thời hạn khởi kiện, Chi nhánh chưa có biện pháp hữu hiêu Do để giải vấn đề cần phải hiểu rõ qui định pháp luật dân thời hiệu phân loại nợ để: - Nếu nợ khả tốn (còn tài sản khơng chấp) phải có xác lập lại thời hiệu, sở tiến hành khởi kiện để 80 xử lý tài sản khách hàng chưa không chấp (3,7 tỷ tiền nợ cho vay chuyển đổi nghề pháo thuộc phường Hòa Hiệp, từ năm 1997) - Nếu nợ hoạt động sản xuất kinh doanh khơng quan hệ với Chi nhánh, mà quan hệ với ngân hàng khác, TSBĐ chấp cho ngân hàng khác phải làm việc với quan chức như: Cục thuế, quyền địa phương; Cơ quan chủ quản khách hàng để giải có biện pháp phong tỏa tài sản tiền bán hàng để thu nợ 3.2.4 Xử lý chia tách, sáp nhập, cổ phần hóa doanh nghiệp Thực chủ trương Nhà nước xếp đổi doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp Nhà nước, nhiều Tổng công ty, Tập đồn nhà nước có đơn vị thành viên hoạt động kinh tế độc lập vay vốn ngân hàng kinh doanh khơng có hiệu tiến hành sáp nhập chia tách cổ phần hóa để tạo thành pháp nhân với chức kinh doanh (Công ty Công ty mẹ) Khoản nợ vay ngân hàng không trả trước chia tách sáp nhập, cổ phần khoản vay tính vào giá trị doanh nghiêp hình thức khoản phải trả theo qui định pháp nhân phải có nghĩa vụ trả khoản nợ này, Song thực tế doanh nghiệp không trả khoản nợ mà tìm cách né tránh cho nợ doanh nghiệp cũ không tồn Đây khó khăn lớn ngân hàng xử lý khoản nợ Để giải vấn đề có hiệu quả, ngân hàng phải có lộ trình theo bước: - u cầu pháp nhân (người đại diện theo pháp luật- Giám đốc/ chủ tịch Hội đồng quản trị/ HĐTV ) phải ký văn nhận nợ với ngân hàng cam kết trả dần với thời gian định có điều kiện ràng buộc doanh nghiệp không trả nợ Việc làm không đơn giản không dễ người đại diện pháp nhân ký thỏa thuận với ngân hàng 81 - Khi doanh nghiệp không thực thực không thỏa thuận ký, ngân hàng áp dụng chế tài tín dụng để thu hồi nợ như: khởi kiện, phong tỏa tài khoản… - Yêu cầu Công ty mẹ thực nghĩa vụ cam kết bảo lãnh cho đơn vị thành viên 3.2.5 Áp dụng biện pháp chuyển giao rủi ro Chuyển giao rủi ro để hạn chế tổn thất hoạt động tín dụng biện pháp sử dụng nguồn bù đắp từ hợp đồng bảo hiểm Để hoạt động tín dụng phát triển an tồn bền vững, nợ có vấn đề xảy có nguồn dự phòng để xử lý nên Chi nhánh cần phân tích định hướng cho khách hàng mua bảo hiểm số tiền bảo hiểm phải lớn giá trị khoản vay; và/hoặc đối tượng vật tư hàng hóa cho dù pháp luật không qui định phải mua bảo hiểm Chi nhánh xét thấy cần thiết phải mua để bảo tồn vốn vay u cầu khách hàng mua Nội dung phải thỏa thuận từ ký hợp đồng tín dụng 3.2.6 Giải pháp hỗ trợ xử lý nợ có vấn đề - Nắm qui trình, qui chế biện pháp xử lý nợ có vấn đề xảy - Lập nhiều phương án xử lý khoản nợ, kể phương án mang tính mạo hiểm phương án mà nội ngân hàng không làm phải trình nhiều cấp - Lựa chọn, phương pháp xử lý đối loại khách hàng, thành phần kinh tế để áp dụng như: thương lượng thuyết phục, dùng ảnh hưởng đối tác; khởi kiện… - Mở lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán quan hệ khách hàng để xử lý khoản nợ có vấn đề khơng bị lung túng 82 - Bộ phận tổng hợp hàng tuần phải chiết xuất cung cấp cho tất cán QHKH trường hợp gian lận, cho vay trường hợp vi phạm hoạt động tín dụng đăng tải phương tiện thông tin đại chúng để tác nghiệp không xảy tương tự 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Quốc Hội, Chính phủ Thứ nhất: Xử lý nợ có vấn đề - đặc biệt nợ xấu NHTM có ý nghĩa lớn: giải phóng hàng nghìn tỷ đồng nợ tồn đọng để tái quay vòng đầu tư cho kinh tế; làm lành mạnh mơi trường tín dụng, nâng cao lực tài NHTM q trình hội nhập quốc tế Do Quốc hội, Chính phủ, ngành ngân hàng quan tâm đến vấn đề Bởi NHTM, đặc biệt NHTM nhà nước đóng vai trò chủ lực, cung ứng 75% vốn tín dụng ngân hàng đầu tư cho thành phần kinh tế nước Song thực tế nay, nợ có vấn đề tồn đọng vụ án kinh tế lớn Ngành ngân hàng có nhiều biện pháp liệt như: khai thác tài sản, cho thuê tài sản, phát mại tài sản, trích lập dự phòng rủi ro, đề nghị Chính phủ xử lý khoản nợ tồn đọng theo sách có kết rõ rệt Bên cạnh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước gặp khơng khó khăn cơng tác xử lý nợ ngân hàng Bởi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, công nợ vốn vay ngân hàng doanh nghiệp quan tâm Nghị Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ khóa IX nêu rõ: “ Các ngân hàng thương mại Nhà nước tham gia xây dựng phương án xếp lại doanh nghiệp nhà nước có vay vốn ngân hàng” Thực tiễn gần 100% doanh nghiệp nhà nước phải vay vốn ngân hàng thương mại cho hoạt động sản xuất kinh doanh Nhưng Thơng tư 126 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định 187/NĐ-CP việc 83 chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, lại không qui định ngân hàng thương mại cho vay vốn thành viên Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Trong đó, ngân hàng thương mại cho vay phần lớn chủ nợ lớn doanh nghiệp nhà nước trước cổ phần hóa Tại thông tư qui định, ngân hàng thương mại cho vay có ý kiến văn thơng báo cho doanh nghiệp vòng 20 ngày ý kiến xử lý tài Q thời hạn đó, doanh nghiệp tạm loại khoản nợ lãi vay khỏi giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Thời gian q ngắn, nhiều ngân hàng thương mại khơng thể thực xác nhận nợ vay, định giảm miễn lãi vay cho donh nghiệp Mặt khác văn pháp lý hành khơng có qui định xử lý doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa khơng ký nhận nợ, khơng thực nghĩa vụ trả nợ khoản nợ hạn Thực tiễn xảy trường hợp tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, số UBND tỉnh loại trừ khoản nợ vay ngân hàng thương mại khỏi giá trị doanh nghiệp xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Do nhiều doanh nghiệp khơng chịu nhận nợ cũ Khi cổ phần hóa, pháp nhân thay đổi, họ sẵn sàng tìm đến ngân hàng thương mại khác để vay vốn mới, nợ ngân hàng cho vay trước bị “lờ đi”, ngân hàng cho vay cũ xúc vấn đề này, nợ vay rõ ràng có sở để đòi nợ thật nan giải Nhìn chung trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ngân hàng thương mại thường bị đặt ngồi Vì việc chuyển nợ vay thành vốn góp cần thiết phải áp dụng phổ biến điều kiện kinh tế nước ta Theo ngân thương mại phải tham gia với vai trò q trình xếp lại doanh nghiệp nhà nước, vốn ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn giá trị doanh nghiệp 84 Theo thông lệ quốc tế, doanh nghiệp khơng có khả trả nợ ngân hàng, ngân hàng đóng vai trò q trình cấu lại nợ, lên phương án triển khai phương án phục hồi sản xuất kinh doanh, bơm thêm vốn, giám sát nguồn thu bán hàng giải pháp tối ưu khác cho doanh nghiệp ngân hàng Do giải pháp chế, Quốc hội, Chính phủ tháo gỡ khó khăn nêu cơng tác xử lý nợ có vấn đề ngân hàng thơng thống hiệu Thứ hai: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ có vấn đề hệ việc khơng thực thực không nghĩa vụ tốn theo hợp đồng tín dụng bên chấp Điều khoản thỏa thuận rõ hợp đồng tín dụng bên (bên cho vay bên vay) giao kết trước giải ngân Song thực tế, bên vay khả toán, ngân hàng phép đứng bán tài sản chấp để thu hồi nợ theo qui định hành khơng thể sang tên bất động sản chủ tài sản không đồng ý Nếu khởi kiện tòa thời gian xử lý dài, thủ tục rườm rừ phức tạp, qua nhiều khâu, nhiều cấp, trình bàn giao tài sản chậm, làm tài sản hư hỏng, xuống cấp, giá trị thu hồi nhỏ dự kiến ban đầu…Do để tạo điều kiện cho NHTM việc xử lý nợ, đề nghị Chính phủ nghiên cứu sửa đổi Nghị định giao dịch đảm bảo theo hướng tăng thẩm quyền xử lý tài sản cho bên nhận bảo đảm 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Một là: Trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2013, nợ xấu NHTM lên đăng tải nhiều diễn đàn có nhiều giải pháp hiến kế để Nhà nước tháo gỡ cho người vay Song vấn đề việc tồn nhiều Tổ chức tín dụng với số vốn điều lệ ỏi đời để canh tranh với NHTM lớn, TCTD nhỏ dùng nhiều hình thức lách luật để nâng trần 85 lãi suất tiền gửi để huy động vốn, kéo theo hệ lụy cho vay lãi suất cao làm cho mơi trường tín dụng khơng lành mạnh Hệ khách hàng vay nhiều TCTD dẫn đến vay ngân hàng này, trả nợ ngân hàng khác dẫn đến nợ có vấn đề phát sinh kéo dài thành nợ xấu không trả Do việc giải thể sáp nhập NHTM nhỏ không đủ sức đề canh tranh lành mạnh vào NHTM lớn cần thiết cần phải cấu trúc nhanh Hai là: Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) kênh thông tin lớn giúp ngân hàng tra cứu, nhận định khách hàng trước cấp tín dụng Tuy nhiên năm qua Trung tâm chưa đáp ứng cho NHTM diễn biến tình hình quan hệ tín dụng khách hàng Tổ chức tín dụng Đây hạn chế làm cho ngân hàng cho vay sau không nắm lịch sử quan hệ khách hàng Chính CIC cần phải mở rộng qui mô thông tin nâng cao chất lượng cung cấp thông tin Để làm điều này, ngân hàng nhà nước cần phải thực biện pháp sau: - Yêu cầu NHTM rà soát việc khai báo thông tin khách hàng theo số định danh (ID) loại hình khách hàng theo số đăng ký kinh doanh số chứng minh nhân dân Có chế tài việc NHTM khai báo không thông tin theo qui đinh Tránh trường hợp biết rõ khách hàng có nợ vay NHTM khác liên hệ hỏi tin CIC lại trả lời khơng có thơng tin dư nợ khách hàng - Sửa đổi, bổ sung qui chế tổ chức hoạt động CIC theo hướng bắt buộc NHTM phải thực vai trò, trách nhiệm tham gia cung cấp khai thác thông tin từ CIC Có chế tài xử lý Tổ chức tín dụng khơng thực nghiêm túc qui đinh thông tin, cung cấp thông tin sai lệch gây nhiễu thông tin 86 - Liên hệ với Tổ chức tín dụng quốc tế, ngân hàng nước ngồi nhằm khai thác thông tin đối tác nước ngồi có ý định đầu tư vào Việt Nam để kịp thời phát ngăn ngừa rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam cho đối tác nước vay vốn Ba là: Các vướng mắc trình xử lý tài sản bảo đảm nợ vay dề cập nhiều chưa giải dứt điểm Đề nghị NHNN làm việc với quan nhà nước có thẩm quyền để có văn hướng dẫn cụ thể, tạo sở cho NHTM thực Đồng thời NHNN cần có chế cho NHTM có quyền chủ động xử lý phát mại tài sản thu hồi nợ, không phụ thuộc vào nhiều Bộ, Ngành gây khó khăn chồng chéo, kéo dài thời gian xử lý 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Tồn lớn Chi nhánh Bắc Đà Nẵng khoản nợ có vấn đề ngoại bảng lớn, năm 2011 25 tỷ, năm 2012 22 tỷ cuối năm 2013 19 tỷ đồng Nhiều khoản nợ tồn mang tính lịch sử, vì, tách riêng từ năm 2001 trở trước chưa có qui chế trích lập dự phòng rủi ro tín dụng khoản nợ sau năm khơng thu hồi đưa ngoại bảng để theo dõi chờ xử lý Hiện hầu hết khoản nợ chủ vay vốn khơng tồn dự nợ gần 10 tỷ đồng Đề nghị ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam cho xóa nợ để xuất tốn khỏi bảng cân đối ngoại bảng Số nợ lại gần 10 tỷ đồng dùng nguồn vốn dự phòng để xử lý đưa ngoại bảng hội thu hồi tiếp tục giao tiêu theo mức độ tăng thêm tiêu - Tăng cường sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu theo quy định NHNN Việt Nam Thực tế cho thấy, xử lý nợ giải pháp sử dụng quỹ dự phòng chiếm tỷ trọng lớn giải pháp xử lý nợ có vấn đề, đặc biệt nợ xấu 87 NHTM, giải pháp mà ngân hàng hoàn toàn chủ động, không phụ thuộc vào khách hàng không bị khống chế thời gian xử lý mà làm giảm nhanh khoản nợ xấu nội bảng cân đối kế toán ngân hàng Chi nhánh cần thực phân loại nợ cách khách quan, trung thực, khoa học, tính tốn trích lập dự phòng mức tối đa, trích đúng, trích đủ theo qui định, chủ động tạo lập nguồn tài để xử lý nợ 88 KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế chịu nhiều tác động tiêu cực khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu, sau vấn đề lạm phát cao, suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế nước, mơi trưòng kinh doanh hoạt động ngân hàng gặp nhiều khó khăn làm cho chất lượng tín dụng suy giảm nợ có vấn đề gia tăng Vì giải pháp tăng cường cơng tác xử lý nợ có vấn đề NHTM nhiệm vụ quan trọng công tác quản trị NHTM Qua gần 30 năm hình thành phát triển Chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Bắc Đà Nẵng lý luận mơ hình hoạt động thực tiễn xử lý nợ có vấn đề nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu công tác quản trị rủi ro tín dụng Vì cần phải bổ sung tăng cường giải pháp xử lý nợ có vấn đề để thúc đẩy hoạt động tín dụng phát triển an tồn, hiệu phạm vi giới hạn rủi ro ngân hàng Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu phạm vi nghiên cứu luận văn hồn thành nhiệm vụ: Phân tích sở lý luận nợ có vấn đề NHTM biện pháp xử lý nợ có vấn đề NHTM Phân tích thực trạng cơng tác xử lý nợ có vấn đề Chi nhánh ngân hàng TMCP Cơng thương Bắc Đà Nẵng bối cảnh tình hình kinh tế thành phố Đà Nẵng nói riêng nước nói chung Qua đánh giá thành tựu nêu rõ mặt hạn chế cần khắc phục, hồn thiện; Kết hợp phân tích ngun nhân dẫn đến tồn công tác xử lý nợ có vấn đề Vietinbank Chi nhánh Bắc Đà Nẵng Đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm cơng tác xử lý nợ có vấn đề số quốc gia giới Trung Quốc, Thái Lan làm học cho NHTM Việt Nam 89 Trên sở lý luận thực tiễn đó, kết hợp với kinh nghiệm công tác hầu hết nghiệp vụ NHTM, với kiến thức học, dự đốn kinh tế, mơi trường kinh doanh Chi nhánh Bắc Đà Nẵng, tác giả đưa định hướng đề xuất số giải pháp tăng cường công tác xử lý nợ có vấn đề Vietinbank Chi nhánh Bắc Đà Nẵng Đồng thời tác giả kiến nghị với Quốc hội –Cơ quan quyền lực cao nhà nước; Chính phủ- Cơ quan hành pháp cao nhất, Bộ, Ban, Ngành để tạo điều kiện thực thi giải pháp tăng cường cơng tác xử lý nợ có vấn đề NHTM Với kết nghiên cứu, luận văn hy vọng góp phần nhỏ công tác xử lý nợ - đặc biệt nợ có vấn đề biểu cụ thể nợ xấu Vietinbank Chi nhánh Bắc Đà Nẵng, tạo môi trường tín dụng an tồn hiệu quả, phát triển bề vững tiến trình hội nhập quốc tế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo thường niên Vietinbank Bắc Đà Nẵng 2011 – 2013 [2] Giải nợ xấu - vấn đề mấu chốt tái cấu hệ thống ngân hàng –Trung tâm thông tin tư liệu- số 1/2013 [3] PGS.TS Lâm Chí Dũng (2012), Quản trị Ngân hàng thương mại [4] Ths Nguyễn Thị Thu Hiền (2011), “Giải pháp hạn chế xử lý nợ xấu NHNNo & PTNT tỉnh Gia Lai”, Tạp chí NHNN tháng 7/2012 [5] Ths Trần Trung Hiếu (2012), “Xử lý nợ xấu ngân hàng TMCP Công thương Hai Bà Trưng TP Hà Nội”, Tạp chí Thơng tin ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số 11/2013 [6] TS Phạm Huy Hùng (2013), Chủ tịch HĐQT Vietinbank, Đại biểu Quốc hội đồn Hà Nội (Thơng tin Vietinbank số 11/2013), Thực kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013 nhìn từ góc độ sách tiền tệ tr 6-7 [7] Luật phá sản Doanh nghiệp (1994), NXB Chính trị quốc gia Hà Nội [8] Võ Mười – NHNN (2007), “Để thực hiệu việc cấu lại thời hạn tả nợ”, Tạp chí ngân hàng ,78(6), tr 10-16 [9] Nghị phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2013- Yêu cầu NHNN tiếp tục điều hành giảm lãi suất tín dụng thánh [10] Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Quyết định Thống đốc NHNN ban hành qui định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rui ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng [11] Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 Thống đốc NHNN “Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Qui định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN [12] Quyết định 208/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 22/02/2010 “Qui định giới hạn tín dụng” [13] Quyết định 3808/QĐ-HĐQT-NHCT 35 ngày 27/03/2012 “Qui trình cho vay khách hàng doanh nghiệp theo mô hình tín dụng mới” [14] Quyết định 3909/QĐ-HĐQT-NHCT 35 ngày 27/03/2012 “Qui trình cho vay khách hàng cá nhân theo mơ hình tín dụng mới” [15] Quyết định 1168/QĐ-HĐQT-NHCT 35 ngày 12/06/2011, “Qui trình tài sản bảo đảm hệ thống NHCT” [16] Tài liệu Công ước Basel [17] Ths Nguyễn Ngọc Tâm (2010) “Giải pháp phòng ngừa xử lý nợ xấu” Tạp chí Luật tài ngày 10/09/2010 [18] Vụ Ngân hàng – NHNN (2013) “Quản lý nợ xấu”, Tạp chí Thơng tin tín dụng ... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XỬ LÝ NỢ CÓ VẤN ĐỀ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 40 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG... trạng cơng tác xử lý nợ có vấn đề Chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Bắc Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác xử lý nợ có vấn đề Chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Bắc Đà Nẵng 4 Tổng... vấn đề Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 52 2.2.2 Các biện pháp mà Ngân hàng TMCP Công Thương - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng thực để xử lý nợ có vấn đề thời gian qua 54 2.2.3 Kết công
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp xử lý nợ có vấn đề tại ngân hàng TMCP công thương, chi nhánh bắc đà nẵng , Giải pháp xử lý nợ có vấn đề tại ngân hàng TMCP công thương, chi nhánh bắc đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn