Giải pháp tăng cường cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại vietcombank chi nhánh đà nẵng

95 14 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THU HẰNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CHO VAY NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI VIETCOMBANK CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng, Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập tơi, có hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Số liệu nêu luận văn trung thực, phân tích đánh giá chưa công bố cơng trình Người cam đoan Nguyễn Thu Hằng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI DN XNK CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 DN XNK vai trò DN XNK kinh tế Cho va ngoại tệ ng n h ng DN XNK T NG CƯ NG CHO V NGOẠ TỆ ĐỐ VỚ DN XNK CỦ NHTM 13 N i ng tăng cường cho va ngoại tệ DN XNK 13 Các tiê ch đánh giá ết tăng cường cho vay 17 1.2.3 Các nhân tố nh hưởng đến tăng cường mở r ng cho vay ngoại tệ 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ TĂNG CƯỜNG CHO VA TỆ ĐỐI VỚI N N 2.1 KH T V NGOẠI TẠI VC ĐÀ NẴNG 30 HOẠT ĐỘNG K NH DO NH CỦ VC ĐÀ N NG 30 2.1.1 T nh h nh inh tế h i th nh phố Đ N ng 30 2.1.2 T nh h nh hoạt đ ng inh oanh VC Đ N ng 32 2.1.3 Kết qu hoạt đ ng kinh doanh VC Đ N ng 42 2.2 THỰC TRẠNG T NG CƯ NG CHO V NGOẠ TỆ ĐỐ VỚ DN XNK TẠ VC ĐÀ N NG 46 2.2.1 T nh h nh v đặc điểm hách h ng va ngoại tệ VC Đ N ng 46 2.2.2 Thực trạng tăng cường cho va ngoại tệ DN XNK VC Đ N ng 48 Đ NH G CH NG THỰC TRẠNG T NG CƯ NG CHO V NGOẠ TỆ ĐỐ VỚ DN XNK TẠ VC ĐÀ N NG 61 2.3.1 Những kết qu đạt 61 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CHO VA NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI N N TẠI VC ĐÀ NẴNG 68 3.1 CƠ SỞ CHO VIỆC HOÀN THIỆN 68 3.1.1 Mục tiê v đ nh hướng phát triển ất nhập h t ên đ a n th nh phố Đ N ng 68 3.1.2 Đ nh hướng cho va ngoại tệ Ng n h ng Nh nước t ong thời gian tới 70 3.1.3 Đ nh hướng phát t iển Vi tcom an chi nhánh Đ N ng t ong thời gian tới 70 3.2 GIẢ PH P T NG CƯ NG CHO V NGOẠ TỆ ĐỐ VỚ DN XNK TẠ VC TP ĐÀ N NG 74 3.2.1 Thực đồng b v đầ đủ n i dung ch nh ách hách h ng 74 3.2.2 Đa ạng h a h nh thức cho va ng ngoại tệ 75 3.2.3 C i tiến quy trình cho vay tạo thuận lợi cho hách h ng 76 3.2.4 N ng cao chất ượng th m đ nh ho n va ng ngoại tệ DN XNK 77 3.2.5 Đa ạng h a h nh thức h đ ng vốn 3.2.6 Tập t ng đ o tạo, bồi ưỡng đ i ngũ cán ng ngoại tệ 79 , nhân viên có trình đ cao 79 3.2.7 Gắn kết công cụ phái sinh với cho vay ngoại tệ 81 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 82 3.3.1 Kiến ngh với VCB Việt Nam 82 3.3 Đối với DN n ất inh oanh XNK 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG 85 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ ( ẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VCB : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam CN : Chi nhánh VN : Việt Nam DN : Doanh nghiệp XNK : Xuất nhập kh u XK : Xuất kh u NK : Nhập kh u DNNN : Doanh nghiệp Nh nước NH : Ngân hàng NHTM : Ng n h ng thương mại NHNN : Ng n h ng Nh nước BCTC : CBTD : Cán BC KQHDKD : Báo cáo kết qu hoạt đ ng kinh doanh áo cáo t i ch nh t n ụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số b ng Tên b ng Trang B ng 2.1 Kết qu hoạt đ ng inh oanh giai đoạn 2010-2012 42 B ng 2.2 H đ ng vốn th phần VC đoạn 2010-2012 Đ N ng giai 43 B ng 2.3 Dư nợ cho vay th phần VC đoạn 2010-2012 Đ N ng giai B ng 2.4 T ệ hách h ng DN th o th nh phần kinh tế năm 0-2012 B ng 2.5 B ng 2.6 B ng 2.7 T ệ hách h ng th o ng nh inh tế năm 0- 2012 B ng 2012 mô nợ cho vay ngoại tệ từ năm 010 - Dư nợ cho vay ngoại tệ bình quân khách hàng từ năm 0- 2012 45 47 47 53 53 B ng 2.8 Dư nợ cho vay ngoại tệ th phần cho vay VC Đ N ng từ năm 0- 2012 54 B ng 2.9 Thu nhập từ hoạt đ ng cho vay ngoại tệ giai đoạn 2010-2012 58 B ng 2.10 Nợ a òng giai đoạn 2010-2012 61 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế nước ta t ong giai đoạn h suy gi m, doanh nghiệp t ong nước gặp h hăn Tăng t ưởng kinh tế hăn t ong cạnh tranh, tổng cầu gi m mạnh Thực tế t ên đòi hỏi kinh tế cần ph i có gi i pháp đặc biệt, mạnh mẽ Lí luận thực tiễn đ cho thấy, hoạt đ ng XNK đ góp phần đáng ể vào việc tăng ng ồn th ng n ách, đặc biệt thu ngoại tệ, c i thiện cán c n toán, thúc đ y nhanh trình phát triển kinh tế, nâng cao v đất nước kinh tế toàn cầ Để thực thành công nghiệp vụ XNK bên cạnh vấn đề chất ượng, kh cạnh tranh th t ường đòi hỏi cần an t m đến vấn đề tài phục vụ hoạt đ ng Tuy nhiên, vốn doanh nghiệp hoạt đ ng t ong ĩnh vực XNK hạn chế, nhiều DN XNK VN thành phố Đ N ng nói riêng gặp h hăn t ong việc tiếp cận nguồn vốn NH o ực vốn chủ sở hữu thấp, phương án inh oanh hông h thi, hạn chế ực, không đủ tài s n đ m b o để chấp… ất phát từ thiếu hiểu biết NH với DN, từ đ đánh nhiề h i inh oanh, đầ tư ớn làm nh hưởng lớn đến kinh tế Với thực trạng DN XNK t ên đ a bàn thành phố Đ N ng khát nguồn vốn cho thấ nợ cho va n i ch ng v nợ cho vay ngoại tệ nói riêng tổ chức tín dụng cần đặt kế hoạch tăng t ưởng Nắm bắt điề đ , NH TMCP Ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Đ N ng đ ước cấu lại danh mục tín dụng tài trợ cho DN XNK t ên đ a bàn thành phố Đ nh hướng phát triển tín dụng phù hợp với tiềm phát triển kinh tế xã h i m t thành phố th hút nhiều vốn đầ tư nước kim ngạch xuất nhập kh u đạt số cao Đ N ng đồng thời tạo điều kiện phát huy mạnh m t NH đứng đầu th phần toán XNK t ên đ a n VC Đ N ng Xuất phát từ thực tế trên, chọn đề t i “Giải pháp tăng cường cho vay ngoại tệ doanh nghiệp xuất nhập Vietcombank Đà Nẵng” m đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu L ận văn nghiên ý ận iên an đến việc cho va ngoại tệ, thực t ạng hoạt đ ng cho va ngoại tệ oanh nghiệp ất nhập h Ng n h ng TMCP Ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Đ N ng giá mặt hạn chế nguyên nhân T ên đ , a đ đánh ận văn iến ngh gi i pháp để tăng cường hoạt đ ng cho va ngoại tệ oanh nghiệp ất nhập h Chi nhánh Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: vấn đề iên an đến việc tăng cường hoạt đ ng cho vay ngoại tệ doanh nghiệp xuất nhập kh u ngân hàng thương mại - Phạm vi nghiên cứu: khách hàng vay vốn doanh nghiệp xuất nhập Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Đ N ng, kh o sát thực tế giai đoạn 2010-2012 Phương pháp nghiên cứu a h o át thực tế hoạt đ ng cho va ngoại tệ oanh nghiệp ất nhập h , ận văn ết hợp phương pháp t ong ốt t nh thực ao gồm: phương pháp ph n t ch, phương pháp tổng hợp, phương pháp thống ê, t ên đ o ánh, đối chiế để đưa a nhận đ nh cụ thể gi i pháp mang t nh thực tiễn cao nh m tăng cường hoạt đ ng cho va ngoại tệ oanh nghiệp tín ụng n i ất nhập h ho n thiện công tác ếp hạng hách h ng oanh nghiệp tại Ng n h ng TMCP Ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Đ N ng ố cục luận văn Luận văn gồm 03 chương hông ao gồm phần mở đầu phần kết luận) Chương 1: Cơ sở lí luận cho vay ngoại tệ doanh nghiệp xuất nhập Ngân hàng thương mại Chương 2:Thực trạng hoạt động cho vay ngoại tệ doanh nghiệp xuất nhập NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3:Giải pháp tăng cường cho vay ngoại tệ doanh nghiệp xuất nhập NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong trình nghiên để đưa a gi i pháp tăng cường cho vay ngoại tệ DN XNK VCB Đ N ng, tác gi đ tham h o m t số luận văn cao học kinh tế đ b o vệ th nh công c iên an đến hoạt đ ng tín dụng XNK như: - Đề t i: “ Mở r ng hoạt đ ng cho vay xuất nhập kh u Ngân hàng TMCP Xuất nhập kh Chi nhánh Hùng Vương – Đ N ng”, tác gi Phạm Công Tuấn, Luận văn thạc ĩ, Đại học Đ N ng, năm + Luận văn đ hệ thống h a lý luận việc mở r ng cho vay XNK ng n h ng thương mại Luận văn ph n t ch thực tế trình thực việc mở r ng cho vay XNK Ngân hàng TMCP Xuất nhập kh u Chi nhánh Hùng Vương – Đ N ng Từ đ đưa a mặt tốt, hạn chế, tồn v ng ên nh n T ên lý luận thực tế, luận văn đưa a gi i pháp thiết thực kiến ngh : C i tiến t nh cho va XNK, đa ạng hóa loại tài s n đ m b o, đa ạng hóa s n ph m cho vay dành cho xuất nhập kh , đ y mạnh biện pháp marketing, nâng cao chất ượng nguồn nhân lực 74 iên an đến hoạt đ ng cho vay ngoại tệ để từ đ thiết lập sách phù hợp 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CHO VA N NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI N TẠI VC TP ĐÀ NẴNG Qua việc nghiên cứu thực trạng hoạt đ ng tín dụng XNK Chi nhánh t ong v i năm gần đ , thấy r ng bên cạnh hoạt đ ng đạt hoạt đ ng tín dụng nói chung hoạt đ ng tín dụng tài trợ XNK nói riêng tồn vướng mắc cần gi i Căn vào mục tiêu chiến ược phát triển kinh tế th nh phố Đ N ng, ựa v o phương hướng nhiệm vụ hoạt đ ng năm tới Chi nhánh từ thực tiễn hoạt đ ng chi nhánh, ận văn đưa a m t số gi i pháp v đề xuất sau 3.2.1 Thực đồng b đầ đủ n i dung ách hách hàng Khách hàng nguyên nhân tồn phát triển NHTM Nên khách hàng đ nh cấu, quy mô nguồn vốn sử dụng vốn ngân hàng, thể t n v ực cạnh tranh NH th t ường nước Để thực tốt sách khách hàng, ngân hàng vận dụng hình thức, biện pháp a đ : Thứ nhất: Phân loại khách hàng Đánh giá hách h ng t ước hết dựa vào quan hệ tín dụng họ với Ng n h ng Căn chủ yế để phân loại hách h ng kinh doanh Cần ph i ph n t ch hách hạn để phân loại khách h ng, ực tài an v đắn loại nợ an t ọng việc thực Chi nhánh ng n h ng cho đối tượng phù hợp với thực tiễn sinh đ ng Sử dụng chế lãi suất đ i cho c đối tượng khách hàng lớn, truyền thống hách h ng gặp h Thứ hai: Tổ chức h i ngh khách hàng hăn 75 Đ h nh thức tổ chức hoạt đ ng có hiệu qu cho c ngân hàng khách hàng Thông qua h i ngh hách h ng, hách h ng c điều kiện tiếp úc v t ao đổi thông tin với nha , đồng thời tạo h i cho họ ngân hàng hiểu h hăn vướng mắc để có gi i pháp tháo gỡ Tổ chức m t h i ngh khách hàng cần ph i coi trọng khâu chất ượng, t ước hết công tác th m đ nh lựa chọn hách h ng, thăm ò v dựng n i dung h i ngh để c đề tài trọng tậm, đồng thời tạo khơng khí cởi mở để thông a hách h ng m đánh giá ực, ph m chất cán b ngân hàng M t hình thức h i ngh phổ biến ng n h ng nước h i th o ch ên đề m t ngân hàng chủ trì với tham gia bạn hàng ngân hàng doanh nghiệp với nhiều n i ng phú như: t ao đổi kinh nghiệm, tổ chức th o luận nghiệp vụ biện pháp qu n lý rủi ro Thứ ba: Từ tư vấn tiếp th đến hợp tác kinh doanh Ngân hàng người tư vấn có hiệu qu phương iện tài cho dự án kinh doanh khách hàng Trong ngoại thương, vai t ò tiếp th ngân hàng quan trọng, giúp khách hàng tìm kiếm th t ường, bạn hàng s n ph m Tham gia cấp tín dụng b o lãnh tín dụng hàng hố xuất kh u T ong nước tư n, từ tư n ng n h ng đ th m nhập v o tư n công nghiệp v thương nghiệp, qu n lý khép kín tồn b khâu s n xuất thông Sự sát nhập đ tạo nên sức mạnh tổng hợp tập đo n tài chính, kinh doanh tiêu thụ hàng hố 3.2.2 Đa ạng hóa h nh thức ch va ng ại tệ Như đ ph n t ch trên, hoạt đ ng cho vay b ng ngoại tệ VC Đ N ng há đơn điệu, tập trung nhiều vào khối doanh nghiệp có vốn đầ tư nước ngo i, đồng thời với việc đối tượng phép vay ngoại tệ 76 ngày b thu hẹp lại th o đ nh đ NHNN, Vietcombank chi nhánh Đ N ng cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa & nhỏ vay ngoại tệ, đ đối tượng khách hàng có số ượng há nhiề Việc hông đ m ại ợi nh ận cho ng n h ng m c giúp ng n h ng th lợi ch t ong tương ai, ởi với giúp đỡ ngân hàng, doanh nghiệp c h i phát triển lớn mạnh hơn, việc trì mối quan hệ tín dụng giúp cho ngân hàng tiếp tục hoạt đ ng hiệ Bên cạnh đ , dự án vay có tiềm phát t iển mạnh, VCB Đ N ng nên tạo điều kiện với kho n vay trung & dài hạn, để doanh nghiệp c h i đầ tư & phát t iển; áp dụng kho n vay ngắn hạn với đối tượng khách hàng đánh h i thu nguồn lợi lớn t ong tương 3.2.3 C i tiến quy trình cho vay tạo thuận lợi ch hách hàng Hiện quy trình cho vay phức tạp dẫn đến b hạn chế thời gian, làm nh hưởng đến chất ượng d ch vụ, ngân hàng cần ý đổi mới, rút ngắn ước thủ tục để đ m b o cho hài lòng khách hàng Đổi cơng nghệ ngân hàng biện pháp để đơn gi n hóa quy trình, thủ tục cho vay vốn, giúp tiết kiệm chi ph , đ y mạnh tốc đ toán v chuyển tiền tệ, tập trung sử dụng có hiệu qu vốn kinh doanh Vì vậy, Vi tcom an Đ N ng cần tập trung thực ước chiến ược đ sau: Thứ nhất: Triển khai mạnh toán trực tiếp với hệ thống SWIFT, đ m b o ln chuyển vốn, chứng từ nhanh chóng, xác qu n lý vốn ngoại tệ tập trung, củng cố hệ thống tốn liên hồn n i b qua mạng vi t nh, đ m b o thông tin cập nhật Thực th điểm nối mạng với m t số doanh nghiệp lớn nhân r ng cho mạng ưới hách h ng c điều kiện 77 Thứ hai: Từng ước đại hoá phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt Sử dụng thẻ toán ngân hàng doanh nghiệp, thẻ rút tiền tự đ ng, đ m b o cho khách hàng gửi tiền m t nơi m c thể rút tiền chi nhánh c nước Thứ ba: Nâng cấp hoạt đ ng v phương tiện làm việc chi nhánh 3.2.4 N ng ca chất lượng th m định h n va ng ại tệ DN XNK Để biện pháp đa ạng hóa hình thức cho vay thực hiệu qu & an to n th điề cần thiết công tác iểm tra sử dụng vốn vay & tài s n đ m b o cần ph i thực m t cách nghiêm túc, suy xét kỹ càng, tránh mang tính chống đối khiến cho kho n vay rủi o Cũng loại tín dụng khác, quy trình tín dụng xuất nhập kh chia th nh giai đoạn theo thời gian tính chất kho n vay Giai đoạn thẩm đ nh trước cho vay: Đ giai đoạn khởi đầu quan trọng thể kh tiếp cận dự án khách hàng ng n h ng Đối với doanh nghiệp truyền thống có quan hệ t n cán b tín dụng thường xuyên theo dõi cần tập trung th m đ nh phương án inh oanh hách h ng Dù án cho vay vốn đ ng hay cố đ nh n i ng phương n sau cần ph i xem xét: - Kh ng đ nh th t ường tiêu thụ hàng hoá d ch vụ t ong phương án inh doanh với yếu tố khu vực th t ường tiêu thụ, giá c , chất ượng cạnh tranh, quan hệ doanh nghiệp th t ường, đối tác bán hàng mua hàng, thu thập thông tin ngân hàng doanh nghiệp khác, sử dụng hệ thống thơng tin phòng ngừa rủi ro b ng phương pháp thống kê, so 78 sánh, tổng hợp v đánh giá n ph m mối quan hệ với sách Nhà nước có so sánh th t ường quốc tế - Th m đ nh lại toàn b số liệu, liệu tiêu dự án kinh doanh theo hệ thống phương pháp v cơng thức có s n nạp liệu cho má t nh th o chương t nh c i đặt s n Giai đoạn phê duyệt giải ngân: Mặc dù hồ va cán b tín dụng th m đ nh đầ đủ, h xem xét phê duyệt khơng thể thiếu Vì thực tế, h ng đ nh ự hiể iết to n iện t ên nhiề chắn ĩnh vực m t cán n t n ụng nên hông thể ng ự đánh giá m t chiề Kế toán đầ đủ v ho n to n người kiểm soát cuối t ước gi i ng n iểm t a v trữ tài s n chấp, cầm cố, hợp đồng tín dụng v phát tiền vay chuyển tiền toán v ước vay tiền, t ước hồ gi i ng n oại chứng từ có giá Giai đoạn kiểm tra sau: Đ giai đoạn kiểm nghiệm tính xác, khách quan phương án inh oanh đ ngân hàng th m đ nh: - Kiểm tra mục đ ch dụng vốn vay: nguyên tắc, vốn vay sử dụng mục đ ch t ong phương án inh oanh Việc phát triển tiền vay b ng tiền mặt, ngân phiếu, sec, g h hăn cho h iểm soát ngân hàng Gi i pháp tốt gi i pháp vốn vay qua tài kho n cho khách hàng vay bắt bu c doanh nghiệp khuyến khích cá nhân, h s n xuất - Thu hồi xử lý nợ: Đối với nợ hạn, số tiền thu nợ từ khách hàng bao gồm tr giá phần vốn gốc phần lãi Nếu hạch tốn thu gốc tồn b tiền thu ngân hàng gi m nợ q hạn khơng có thu nhập, hạch tốn th i t ước vốn Bởi vậy, theo nguyên tắc b o 79 toàn vốn ngân hàng cần thu gốc t ước, đơn v ngân hàng có nợ q hạn khơng có thu nhập 3.2.5 Đa ạng hóa h nh thức hu đ ng vốn ng ại tệ Điều kiện tiên đ m b o tăng t ưởng tín dụng vốn C h tăng t ưởng nguồn đ ng vốn nhiều NH cho vay đa ạng hóa hoạt đ ng kinh doanh phục vụ hách h ng v ngược lại, việc sử dụng vốn khuyến h ch NH đ y mạnh đa dạng hình thức h đ ng Việc mở r ng khai thác nguồn vốn th o hướng a đ : - Tiền gửi tổ chức kinh tế chiếm t trọng chủ yế t ong cấu nguồn vốn h đ ng Ngân hàng Vì ngân hàng cần ph i tiếp tục phát huy vai t ò đầu mối h đ ng tiền gửi từ tổ chức, đ nh chế tài tổng cơng ty lớn kinh tế như: Ng n h ng Phát t iển Việt Nam, Công ty tái b o hiểm quốc gia, b o hiểm xã h i Việt Nam - Tiếp tục khuyến h ch ách tăng i n cư gửi tiền vào ngân hàng b ng ất tiền gửi c VNĐ ẫn ngoại tệ, c ngắn hạn trung dài hạn Đối với khách hàng truyền thống, Ngân hàng nên có phần thưởng xứng đáng, c ch nh ách đ i iêng - Thực m t số biện pháp để đ m b o có nguồn ngoại tệ đáp ứng nhu cầu mở r ng cho vay XNK ngân hàng hoạt đ ng XNK thường liên quan mật thiết đến ngoại tệ Có thể áp dụng mức phí hấp dẫn để thu hút ượng kiều hối gửi nước; thực nghiệp vụ mua bán ngoại tệ an toàn, hiệu qu ; triển khai s n ph m h đ ng tiền gửi b ng ngoại tệ hấp dẫn 3.2.6 Tập trung đà tạo, bồi ưỡng đ i ngũ cán b , nhân viên có tr nh đ cao Con người nhân tố đ nh th nh công hoạt đ ng s n xuất xã h i Không c đ i ngũ nh n ực chất ượng khơng có ý tưởng sáng tạo, biện pháp v hông c ự vận hành trôi 80 ch y hoạt đ ng s n xuất, kinh doanh Chính vậ , VC Đ N ng thiết cần tập trung vào chiến ược người với n i ng n sau: Thứ nhất: công tác đào tạo đào tạo lại M t nguyên nhân khiến chất ượng tín dụng tồn ngành thấp chun mơn nghiệp vụ chưa thật đạt yêu cầu, nhận thức hông đầ đủ quy luật th t ường s n xuất h ng h a Do đ , đ mục tiê để Chi nhánh xây dựng gi i pháp hoạch đ nh chiến ược đ o tạo v đ o tạo lại cán b nhân viên T ước hết công tác quy hoạch cán b cấp, cần ph i trang b lại kiến thức n theo hai hình thức đ o tạo tập t ng v đ o tạo đ nh hướng, giúp cán b , công nhân viên ngân hàng tự học để c đủ t nh đ phù hợp với cương v đ đ m nhận Cần phá bỏ triệt để tư tưởng cho học đối tượng không n m quy hoạch ắp sếp nghỉ hư , ức khỏe ực hông đủ diều kiện làm việc, cán b k luật… Các đối tượng đ o tạo th o hướng tập t ng, ch ên ng nh T ước hết tiên cho cán b tín dụng, kế tốn triển hai chương t nh phổ cập tin học Đ o tạo tuyển dụng tổ chuyên gia tin học có kh ựng đề án tin học lập trình nghiệp vụ phát sinh NH Khuyến khích học ngoại ngữ cán b chuyên môn, học chuyên môn cán b chuyên ngữ cán b nghiên cứu khoa học ngồi b ng hình thức vật chất nâng mức ương Thứ hai: Công tác tuyển chọn sử dụng cán Tuyển chọn sử dụng cán b n i dung quan trọng tiêu chu n hóa trẻ hóa cán b Việc tuyển chọn cán b trẻ thay lớp người nghỉ hư c ý nghĩa ết đ nh t ong tương phát t iển NH Kinh nghiệm từ doanh nghiệp nước ngồi cho thấy, hình thức tài trợ cho sinh 81 viên v đ o tạo: t ường đại học, viện nghiên , t ng t m đ o tạo…đ mang ại kết qu tốt cho NH đ i ngũ nh n t i t ẻ c ực yêu cầu Ngân hàng cần thực tốt chế đ thi tuyển để có lớp người thực chất Những năm a, việc thi tuyển chủ yếu tập trung vào ngoại ngữ, cần ph i đưa a môn thi ch ên ng nh hác để lựa chọn cho cán b c đủ ực toàn diện chuyên môn nhận thức xã h i C lớp người mới, số người cũ ẽ tự đ o th i khơng có ý thức vươn ên v thiếu ý thức công việc Làm tốt công tác tuyển chọn cán b , chi nhánh dần khắc phục tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán b Thứ ba: Đối với cán b làm tín dụng XNK yêu cầu tiêu dùng chu n ực cao hông kiến thức nghiệp vụ mà cần trang b cho họ t nh đ n thương mại, pháp luật, ngoại ngữ…nưi n o chưa c đủ điều kiện cán b kiên khơng cho thực nghiệp vụ tốn quốc tế 3.2.7 Gắn kết cơng cụ phái sinh với cho vay ngoại tệ Ngoài nhân tố rủi ro khách quan chủ quan tín dụng n i chung, tín dụng tài trợ xuất nhập kh u ch u nh hưởng lớn hai nhân tố lãi suất t giá đồng tiền giao d ch Sự biến đ ng thường xuyên hai nhân tố, tạo thêm thuận lợi cho ngân hàng nghiệp vụ tín dụng gây thiệt hại cho hách h ng v ngược lại Để qu n lý rủi o lãi suất t giá, ng n h ng nước áp dụng gi i pháp nghiệp vụ kinh doanh hối đoái t ên th t ường tiền tệ với công cụ chủ yếu sau: - Hợp đồng mua bán kỳ hạn - Nghiệp vụ SWAP lãi suất - Hợp đồng quyền chọn lãi suất t giá 82 Với điều kiện người v vật chất, thơng tin quan hệ uy tín th t ường quốc tế Ngân hàng áp dụng hình thức kinh doanh nh m tăng th nhập d ch vụ, đồng thời qu n ý rủi ro biến đ ng th t ường tiền tệ Để triển hai nghiệp vụ này, ngân hàng cần c đủ điều kiện chủ quan sau: - Đề án kinh doanh hiệu qu gi i pháp b o đ m an tồn phòng ngừa rủi ro - Có quy trình phù hợp với quy chế ng n h ng Nh nước thực tiễn kinh doanh ngân hàng Quan trọng đ m b o qu n lý chặt chẽ phán quyết, trạng thái hối đoái, hệ thống kiểm tra, kiểm soát thông tin tiếp th - C đủ điều kiện người trang b kỹ thuật công nghệ ngân hàng 3.3 M T SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với VCB Việt Nam - Tổ chức khai thác & cung cấp m t cách nhanh chóng, k p thời, xác cho tồn b hệ thống thông tin kinh tế t ong nước & ngo i nước, tin hách h ng nước ngo i, c iên an đến nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ - Tổ chức thường xuyên lớp tập huấn nghiệp vụ toán quốc tế & h i th o gi i đáp vướng mắc toán quốc tế chi nhánh - Vietcombank Việt Nam cần có biện pháp c i tiến thơng tin để thời gian chuyển điện từ chi nhánh ang nước ngo i nhanh 83 - H ng năm, Vi tcom an Việt Nam cần tổ chức h i ngh tổng kết hoạt đ ng inh oanh đối ngoại nh m tạo điều kiện cho chi nhánh trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn 3.3.2 Đối với N n uất inh anh N Ở nước ta na , để nâng cao hiệu qu tín dụng ngân hàng cho hoạtđ ng XNK thiết ph i đưa a kiến ngh doanh nghiệp XNK - m t tác nhân quan trọng mối quan hệ tín dụng NHTM Do t nh đ non ém t ong ĩnh vực ngoại thương cán b doanh nghiệp XNK nên đ tạo bất lợi cho doanh nghiệp ngân h ng Để khắc phục nhược điểm khơng cách khác khách hàng ph i tự n ng cao t nh đ nghiệp vụ m nh như: - Các nhà kinh doanh XNK ph i c t nh đ ngoại thương v toán quốc tế - Đ o tạo đ i ngũ cán b trẻ c ực, nghiệp vụ chuyên môn cao, t nh đ ngoại ngữ tốt để tiếp cận với phương tiện tín dụng quốc tế đại - Cử cán b di dự lớp n ng cao t nh đ nghiệp vụ o t ường đại học tổ chức t ong v ngo i nước đ o tạo Mời chuyên gia gi ng dạy, tư vấn t ong ĩnh vực ngoại thương - Cần có chế đ thưởng phạt kích thích tinh thần làm việc thành viên doanh nghiệp Bên cạnh đ , Ma oanh nghiệp XNK cần đ y mạnh hoạt đ ng ting XNK để hạn chế rủi ro dẫn đến kh toán với ngân hàng Những diễn biến th t ường giới phức tạp khó ường t ước, vật chất kỹ thuật doanh nghiệp chưa đủ sức mạnh cạnh tranh th t ường quốc tế Do vậ , c m t chiến ược 84 marketing hiệu qu , hợp lý cần thiết T ên nắm bắt thơng tín, doanh nghiệp c phương thức, chiến ược thâm nhập vào th t ường XNK, có đ nh s n ph m, giá c đắn góp phần mở r ng v đ y mạnh hoạt đ ng kinh doanh XNK 85 KẾT LUẬN CHƯƠNG Luận văn đề xuất gi i pháp thiết thực kiến ngh VC Việt Nam, DN XNK để tăng cường hoạt đ ng cho va ngoại tệ DN XNK Ng n h ng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đ N ng 86 KẾT LUẬN Những năm v đặc iệt a, t ước ê cầ đổi inh tế th o hướng mở cửa nh cầ vốn ng c ng tăng oanh nghiệp hoạt đ ng ất nhập h , NHTM Việt Nam đ c ước t ch cực t ong việc mở ng hoạt đ ng inh oanh ang ĩnh vực ng n h ng ốc tế nh m đáp ứng tốt nh cầ đ Cùng với ng n h ng t ong to n ng nh, VC ng n h ng chủ đạo t ong ĩnh vực ngoại thương t ên đ a Đ N ng với vai t ò n th nh phố đ tiến h nh đổi hoạt đ ng th o hướng inh oanh đa Cho va ngoại tệ, t ong v i năm gần đ đ th th nh công v g p phần đáng ể v o ự phát t iển hoạt đ ng XNK Việt Nam C th nh công n phần nhờ ng n h ng đ thực tốt phương ch m ấ chất ượng t ọng t m Ng n h ng đ coi việc n ng cao chất ượng t n ụng để tăng t ưởng t n ụng v thúc đ T m t m iện pháp ự phát t iển NH nhiên, o ph i hoạt đ ng t ong môi t ường m điề iện tiền tệ chưa ổn đ nh, ự cạnh t anh ga gắt v ng ên nh n n i người, điề iện phương tiện phục vụ hoạt đ ng m việc n ng cao chất ượng t n ụng n i ch ng v chất ượng t n ụng XNK n i iêng c hạn chế đ nh Nh n nhận hạn chế đ , với nổ ực hông ngừng v h phát t iển Ng n h ng na ho n to n c thể tin tưởng t ong tương hoạt đ ng t n ụng n i ch ng v t n ụng XNK n i iêng VC Đ N ng ẽ phát t iển v đ ng g p nhiề v o ự phát t iển ng nh ng n h ng ự phát t iển ch ng đất nước 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Th Hữu Duyên (2011), Phát triển tín dụng xuất nhập Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Luận văn Thạc sỹ Qu n tr kinh doanh, Đại học Đ N ng [2] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Quan hệ rủi ro tài chính, NXB Thống kê [3] Ngân hàng TMCP Ngoại thương 2013), Chính sách quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Đ N ng [4] GS-NGƯT Đinh X n T nh, Cẩm nang sử dụng TTD – L/C – Tuân thủ UCP 600 ISBP 681 2007 ICC, NX Lao đ ng – Xã h i [5] GS NGƯT Đinh Xn Trình (2009), Giáo trình tốn quốc tế ngoại thương, NXB Thông tin Truyền thông [6] Ho ng Văn T ấn (2012), Mở rộng hoạt động cho vay xuất nhập Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Khánh Hòa, Luận văn Thạc sỹ Qu n tr inh oanh, Đại học Đ N ng [7] Đinh Th Hoàng Yến (2012), Giải pháp phát triển cho vay xuất nhập Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh Hải Châu, Luận văn Thạc sỹ Qu n tr inh oanh, Đại học Đ N ng 85 ... thức cho vay ngoại tệ hiể tương tự cho va , cụ thể a : - Cho vay ngắn hạn: kho n vay có thời hạn cho va đến 12 tháng Cho vay ngắn hạn thường gắn với cho vay vốn đ ng cho va m a nguyên liệu, cho vay. .. cho thấy việc ngân h ng tăng cường cho vay ngoại tệ với DN XNK Dư nợ cho vay ngoại tệ Số ượng khách hàng vay ( số DN XNK) x 100 b Tăng thị ph n cho vay Tiêu chi th phần ph n ánh th phần cho vay. .. dụng cho ng n h ng Chỉ tiêu t trọng nợ cho vay ngoại tệ ác đ nh: Dư nợ cho vay ngoại tệ năm n - Dư nợ cho vay ngoại tệ năm n-1) Dư nợ cho vay ngoại tệ năm n-1) x 100 - Tăng t ưởng dư nợ cho vay
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại vietcombank chi nhánh đà nẵng , Giải pháp tăng cường cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại vietcombank chi nhánh đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn