Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 9 đắk lắk

92 12 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRỌNG NGHĨA CHIẾN LƢỢC KINH DOANHPHÊ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU - ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HIỆP Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Người cam đoan Nguyễn Trọng Nghĩa MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu 3 Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5 Phƣơng pháp nghiên cứu 6 Bố cục luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 1.1.TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƢỢC 1.1.1 Khái niệm chiến lƣợc 1.1.2 Các cấp độ chiến lƣợc 1.2 KHÁI NIỆM VÀ CÁC LOẠI HÌNH CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 1.21 Khái niệm 1.2.2 Các loại hình chiến lƣợc kinh doanh 11 1.3.TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 17 1.3.1 Xác định mục tiêu chiến lƣợc 17 1.3.2 Phân tích mơi trƣờng 18 1.3.3 Xây dựng phƣơng án chiến lƣợc 27 1.3.4 Đánh giá lựa chọn chiến lƣợc kinh doanh 29 1.3.5 Các giải pháp thực thi kiểm soát chiến lƣợc 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANHPHÊ XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU 2-9 ĐẮK LẮK 34 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU 2- ĐẮK LẮK 34 2.1.1 Khái quát chung 34 2.1.2 Chức – nhiệm vụ Công ty 34 2.1.3 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty 35 2.1.4 Mặt hàng xuất cà phê 36 2.2.THỰC TRẠNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANHPHÊ XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY 37 2.2.1 Mục tiêu chiến lƣợc 37 2.2.2 Khách hàng thị trƣờng mục tiêu 38 2.2.3 Vị cạnh tranh 40 2.2.4 Phƣơng án chiến lƣợc 41 2.2.5 Tổ chức kiểm soát 43 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 46 2.3.1 Thành công 46 2.3.2 Hạn chế 48 CHƢƠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANHPHÊ XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH MTV XNK 2-9 ĐẮK LẮK 50 3.1 QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 50 3.2 DỰ BÁO THỊ TRƢỜNG NHẬP KHẨU CÀ PHÊ XUẤT KHẨU VIỆT NAM 52 3.3 PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG BÊN NGOÀI 53 3.3.1 Phân tích mơi trƣờng vĩ mơ 53 3.3.2 Phân tích mơi trƣờng ngành 58 3.3.3 Cơ hội thách thức 62 3.4 PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG BÊN TRONG 65 3.4.1 Phân tích nguồn lực 65 3.4.2 Phân tích khả tiềm tàng 68 3.4.3 Nhận dạng lực cốt lõi 69 3.4.4 Điểm mạnh điểm yếu 70 3.5 PHÂN TÍCH CÁC PHƢƠNG ÁN CHIẾN LƢỢC 72 3.5.1 Ma trận SWOT 72 3.5.2 Phân tích phƣơng án chiến lƣợc 74 3.6 LỰA CHỌN CHIẾN LƢỢC 76 3.6.1 Đánh giá phƣơng án chiến lƣợc 76 3.6.2 Lựa chọn chiến lƣợc 77 3.7 CÁC GIẢI PHÁP THỰC THI CHIẾN LƢỢC 79 3.7.1 Giải pháp tổ chức 79 3.7.2 Giải pháp kiểm soát 79 3.7.3 Giải pháp đầu tƣ 80 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên XNK Xuất nhập CL DĐCP Chiến lƣợc dẫn đạo chi phí CLTT Chiến lƣợc tập trung CL TSKB-TT Chiến lƣợc tạo khác biệt tập trung ĐHD Điểm hấp dẫn ĐQĐ Điểm quy đổi HĐKD Hoạt động kinh doanh BH Bán hàng CCDV Cung cấp dịch vụ TNDN Thu nhập doanh nghiệp KT Kinh tế LP Lạm phát DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 Các loại sản phẩm cà phê công ty chế biến để xuất Tỷ trọng xuất Công ty xuất địa bàn tỉnh 2013 Quá trình quản lý hoạt động lãnh vực sản xuất kinh doanhphê Công ty Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2010-2012 Kế hoạch phát triển công ty 2013-2015 định hƣớng 2020 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 2007-2012 Tình hình dân số Việt Nam 207-2012 Tỷ lệ nhập sản phẩm cà phê Công ty qua năm 2010-2012 Trang 37 40 45 46 52 54 56 61 3.5 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 62 3.6 Tổng hợp hội thách thức 64 3.7 3.8 3.9 3.10 Tình hình lao động Cơng ty qua năm (20102012) Cơ cấu nguồn vốn Công ty TNHH MTV XNK 29 Đăk Lăk giai đoạn 2010-2012 Danh mục nhà xƣởng chủ yếu Phân tích đánh giá nguồn lực Công ty 2-9 Đăk Lăk 65 67 68 70 3.11 Ma trận đánh giá yếu tố bên trong(IFE) 71 3.12 Ma trận SWOT 72 3.13 Ma trận QSPM đánh giá phƣơng án chiến lƣợc 78 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình 2.1 3.1 3.2 Cơ cấu tổ chức công ty Tốc độ tăng trƣởng KT tỷ lệ LP giai đoạn 20072012 Tình hình dân số Việt Nam 2007-2012 Trang 35 54 56 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Đứng trƣớc sóng tồn cầu hóa với nhiều thuận lợi nhƣ rủi ro, trƣớc yêu cầu ngày mở rộng thị trƣờng, đặc biệt thị trƣờng có khả doanh lợi cao đôi với việc trì thị trƣờng đƣợc tiếp cận đòi hỏi doanh nghiệp phải tự trang bị cho chiến lƣợc phù hợp khả thi thị trƣờng mục tiêu chọn Do chiến lƣợc kinh doanh hợp lý, vừa có tính khoa học vừa mang tính thực tiễn cao thực yêu cầu thiết doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng xuất đặc biệt sản phẩm có thƣơng hiệu riêng Kinh doanhphê ngày chiếm vị trí quan trọng phạm vi toàn giới Đối với Việt Nam, cà phê mặt hàng nông sản xuất chủ lực đứng sau gạo Hàng năm xuất cà phê đem cho kinh tế lƣợng ngoại tệ không nhỏ, đồng thời giải hàng nghìn cơng ăn việc làm cho ngƣời lao động nƣớc Đất nƣớc Việt Nam với địa hình đa dạng, có khí hậu thay đổi từ nhiệt đới ẩm phía Nam đến nhiệt đới phía Bắc tạo nên hệ sinh thái đa dạng, hệ sinh thái sở cho phát triển kinh tế xã hội đặc biệt phát triển ngành nông lâm nghiệp Tây nguyên nói chung Đắk Lắk nói riêng vùng đất nhận đƣợc nhiều ƣu đãi thiên nhiên nhƣ: địa hình cao ngun, đất đỏ bazan, khí hậu nhiệt đới ẩm, có hai mùa rõ rệt, biên độ dao động nhiệt độ ngày lớn, … thuận lợi cho việc phát triển loại cơng nghiệp có giá trị kinh tế nhƣ: cà phê, cao su, ca cao, tiêu, … 69 Lịch sử gần 20 năm hình thành phát triển công ty, điều kiện thuận lợi trình phát triển để xây dựng thƣơng hiệu danh tiếng Cơng ty sử dụng diện tích đất trồng cà phê vùng đất thuận lợi, nằm vị trí thuận lợi,đất đai màu mỡ phù hợp với loại cà phê Trong nƣớc, công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk chịu tác động doanh nghiệp có yếu tố đầu tƣ nƣớc ngồi, doanh nghiệp đƣợc hậu thuẫn vốn công ty nƣớc họ thu hút đƣợc số lƣợng lớn khách hàng đơn vị, dự án doanh nghiệp tham gia sáng lập Do vậy, nguy cạnh tranh lớn Hiện nay, địa bàn thành phố Bn Ma Thuột có số doanh nghiệp đƣợc đầu tƣ 100% vốn nƣớc nhƣ: Công typhê Đak Man Việt Nam, Công typhê Ấn Độ… Đây đối thủ cạnh tranh tiềm tàng với công ty XNK 2-9 Đắk Lắk 3.4.3 Nhận dạng lực cốt lõi Qua phân tích cạnh tranh nguồn lực ta thấy đặc tính lực cốt lõi cơng ty thể Bảng 3.10 nhƣ sau: 70 Bảng 3.10: Phân tích đánh giá nguồn lực Cơng ty 2-9 Đắk Lắk TT DANH MỤC Danh tiếng TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ Đáng giá Hiếm Khó bắt chƣớc Không thể thay KẾT LUẬN Thƣơng hiệu công ty 2-9 Đăk Lăk tồn phát triển 20 năm X X Bình Đẳng X Lợi bền vững Bình Đẳng Lợi tạm thời có đối thủ xây Q trình xây Nguồn nhân dựng đƣợc dựng phát trẻ, với toàn triển nguồn nhân động sáng Nguồn đội ngũ lực cty 2-9 tạo giúp nhân lực cán chủ kết tinh công ty gặt chốt có 10- sách thu hái nhiều giá 12 năm hút, đào tạo qua trị hội kinh nhiều năm nghiệm Cơ sở vật chất, X 0 hạ tầng Khả X X tài (Nguồn: Tham khảo ý kiến chuyên gia công ty 2-9 Đắklắk) 3.4.4 Điểm mạnh điểm yếu Đƣợc quan tâm giúp đỡ, ƣu đãi đầu tƣ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban ngành tỉnh; có mối quan hệ tốt với quan hữu quan tỉnh Có uy tín, có mối quan hệ tốt với địa phƣơng, có nhiều sách ƣu đãi tỉnh Đắk Lắk Tuy nhiên, chƣa có chiến lƣợc mang tính dài hạn, cấu tổ chức máy chƣa hợp lý, chƣa nắm bắt đƣợc thông tin giá thị trƣờng giới kịp thời 71 Bảng 3.11: Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) STT Các yếu tố môi trƣờng chủ yếu Mức độ Phân quan loại trọng Điểm quan trọng Nguồn nhân lực mạnh có chuyên môn, kinh nghiệm 0,04 0,08 Năng lực sản xuất tốt 0,04 0,12 0,06 0,24 0,1 0,3 0,08 0,24 DN xuất cà phê có uy tín thị trƣờng Xây dựng đƣợc vùng cà phê có chứng nhận Có khả trao đổi thông tin thị trƣờng Nguồn nguyên liệu dồi 0,1 0,4 Thƣơng hiệu công ty đƣợc đăng kí bảo hộ 0,04 0,12 Cơ sở vật chất kỹ thuật tốt 0,12 0,48 Có hệ thống quản lý chất lƣợng 0,1 0,3 10 Có lƣợng khách hàng lớn 0,08 0,16 11 Khả đáp ứng khách hàng tốt 0,1 0,3 12 Trình độ cán nhiều hạn chế 0,06 0,12 13 Chi phí chế biến trải qua nhiều cơng đoạn 0,04 0,08 14 Thu nhập bình quân đầu ngƣời 0,01 0,02 15 Thiếu vốn kinh doanh 0,03 0,03 TỔNG 2,99 (Nguồn: Tham khảo ý kiến số chuyên gia lâu năm Công ty XNK 2-9 Đăklắk) 72 Qua phân tích Ma trận đánh giá yếu tố bên (ma trận IFE) ta thấy: Tổng số điểm đƣợc đánh giá 2.99 mức trung bình 2.5 cho thấy cơng ty phát huy tốt mặt mạnh mình, nhiên tồn nhiều vấn đề cần khắc phục Qua việc phân tích xác định lực lõi Công ty TNHH MTV Xuất nhập 2-9 Đắk Lắk đƣợc xếp mức phân loại “Cơ sở vật chất kĩ thuật tốt” tốt đáp ứng đƣợc đơn hàng lớn, “ Uy tín thị trƣờng”, bên cạnh nhờ “ chất lƣợng sản phẩm theo chuẩn”,”khả đáp ứng khách hàng ”, “xây dựng vùng cà phê có chứng nhận” tốt mà làm cho “ Cơng tác phát triển thị trƣờng” đạt hiệu cao Nhƣ “ Đáp ứng vƣợt trội chất lƣợng vƣợt trội” lợi cần đƣợc công ty phát huy thời gian tới, nhiên cần khắc phục điểm chƣa tốt nhƣ công tác “Thiếu vốn kinh doanh”, “trình độ cán nhiều hạn chế” đƣợc xếp mức phân loại 3.5 PHÂN TÍCH CÁC PHƢƠNG ÁN CHIẾN LƢỢC 3.5.1 Ma trận SWOT Bảng 3.12 : Ma trận SWOT SWOT O1 Tăng trƣởng kinh tế ổn định O2 Chính trị ổn định O3 Hỗ trợ doanh nghiệp từ phía nhà nƣớc O4 Sự tiến khoa học kĩ thuật O5 Quy mô thị trƣờng lớn T1 Giá cà phê giới biến động T2 Cạnh tranh cao T3 Rào cản thƣơng mại T4 Cung cầu hàng hóa thị trƣờng T5 Diện tích cà phê già cỗi T6 Thiếu vốn sản xuất 73 S Kết hợp S/O S1 Nguốn nhân lực có S6+O4,O5 Chất lƣợng sản chuyên môn phẩm đƣợc nâng cao, với số S2 Năng lực sản xuấttốt lƣợng khách hàng lớn S3 DN xuất cà quy mô thị trƣờng lớn giúp phê có uy tín thị trƣờng cơng ty có hội mở rộng S4 Thƣơng hiệu thị trƣờng, đa dạng hóa sản cơng ty đƣợc đăng kí phẩm bảo hộ S7+ S6+O4,O5: Chiến lƣợc S5 Có hệ thống quản lý tập trung chất lƣợng S6 Có lƣợng khách hàng lớn S7 khả ăng đáp ứng khách hàng tốt W W1Trình độ cán nhiều hạn chế W2 Chi phí chế biến trải qua nhiều cơng đoạn W3 Thiếu vốn kinh doanh Kết hợp W/O W3+O3 khả tài thấp chƣa đáp ứng nhu cầu xuất nhập nhƣng có hội từ hỗ trợ doanh nghiệp từ phía nhà nƣớc nhờ vào uy tín, khả tốn sản xuất kinh doanh ổn định có hiệu cơng ty Kết hợp S/T S3,S6+T2 Hội nhập kinh tế, dẫn đến cạnh tranh khơng lành mạnh, với uy tín thị trƣờng, có số lƣợng khách hàng lớn, sản phẩm chất lƣợng cao có chứng nhận giúp cơng ty thỏa mãn yêu cầu khách hàng S4+ S3,S6+T2: Chiến lƣợc tạo khác biệt Kết hợp W/T W1+T2,T3,T6 Năng lực cán nhân viên chƣa đáp ứng nhu cầu hội nhập, đối thủ cạnh tranh có nhu cầu tài mạnh, rào cản thƣơng mại có nhiều quy định khắt khe 74 3.5.2 Phân tích phƣơng án chiến lƣợc Chiến lƣợc 1: Chiến lƣợc tập trung Nội dung chiến lƣợc tập trung vào lĩnh vực cà phê sử dụng tất nguồn lực điểm mạnh công ty lợi đất đai, vị trý địa lý, khí hậu thuận lợi, đời sớm thƣơng hiệu kết hợp với hội từ môi trƣờng bên ngồi nhƣ: mơi trƣờng đầu tƣ, pháp luật, sách vĩ mơ Chính phủ, tỉnh, ngành cà phê nhằm khai thác tối đa khả sản xuất tiềm Việc tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh đơn lẻ giúp công ty gia tăng doanh thu cách tập trung nguồn lực, gắn chặt vào ngành kinh doanh có truyền thống chủ yếu mình, hƣớng vào việc kinh doanh sản phẩm mà cơng tykinh nghiệm nhiều cà phê, điều hạn chế tối đa sai sót thiếu hiểu biết hạn chế nguồn lực Chiến lƣợc công ty cần triển khai theo hƣớng phát triển thị trƣờng sản phẩm cà phê có chất lƣợng cao Để làm đƣợc điều này, công ty cần phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phân tích đánh giá nhu cầu thị trƣờng để có chiến lƣợc đầu tƣ, phát triển sản phẩm chất lƣợng cao Đồng thời nâng cao công tác lập kế hoạch, dự báo xác nhu cầu thị trƣờng, để lập phƣơng án thực tốt Chiến lược khai thác lực cốt lõi có cơng ty diện tích đất rộng, vị trí thuận lợi, thương hiệu có từ lâu đời Chiến lƣợc 2:Chiến lƣợc tạo khác biệt hóa Cà phê ngành kinh doanh khó xác định thị trƣờng, giá khơng ổn định, khác với ngành kinh doanh khác nguồn cung nguyên liệu đầu vào sản phẩm đầu Nội dung chủ yếu chiến lƣợc này, nhằm sử dụng điểm mạnh lợi thƣơng hiệu, sở vật chất, đất đai, kết hợp sách đầu tƣ hợp 75 lý nhằm kiểm soát nguồn cung cấp đầu vào, tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu để nâng cao chất lƣợng sản phẩm, tiết kiệm chi phí Ngồi với lợi đất đai, vị trí địa lý, am hiểu lĩnh vực cà phê, cần thực chiến lƣợc tạo khác biệt hóa để tiếp cận tốt khách hàng tiềm năng, đa dạng hóa sản phẩm gia tăng thị phần Đó mở rộng mạng lƣới chi nhánh, văn phòng đại diện thành phố lớn để dễ dàng tiếp cận khách hàng nắm bắt thị trƣờng cá nƣớc giới tốt Chiến lược khai thác lực cốt lõi có cơng ty phát huy tận dụng tối đa diện tích đất đai, vị trí địa lý, tạo lập lực nhu nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào, từ liên kết với người trồng cà phê địa phương Chiến lƣợc 3: Chiến lƣợc dẫn đạo chi phí Nội dung chiến lƣợc sử dụng lợi đất đai, vị trí địa lý thuận lợi, đội ngũ quản lý nhiều kinh nghiệm, am hiểu nhiều lĩnh vực ngành cà phê Chiến lƣợc nhằm gia tăng doanh thu cách kinh doanh mở rộng sản phẩm sở nguồn lực có, để phát huy hiệu ngành nghề kinh doanh cốt lõi công ty, đồng thời tăng cƣờng đầu tƣ cho sản phẩm khác liên quan nhƣ hồ tiêu, cao su mà cơng ty có nguồn lực tiềm lợi nhằm gia tăng giá trị, tăng thu nhập, giảm chi phí Để giải vấn đề này, đòi hỏi cơng ty phải tập trung đầu tƣ hạ tầng, khoa học kỹ thuật-cơng nghệ, quy hoạch diện tích đất hợp lý Chiến lược công ty phải tập trung lực cốt lõi mới: lực tài chính, nhân sự, khoa học kỹ thuật công nghệ 76 Chiến lƣợc 4: Chiến lƣợc kết hợp Công ty tập trung vào lĩnh vực cà phê chủ yếu, bên cạnh để tạo giá trị cho cơng ty thông qua việc chia nguồn lực có mà cơng ty có lơi đất đai Là doanh nghiệp xuất cà phê có uy tín thị trƣờng, có khả đáp ứng khách hàng tốt, thƣơng hiệu công ty đƣợc đăng ký bảo hộ tạo cho công ty hội để mở rộng thị trƣờng Để thực chiến lƣợc tận dụng lực cốt lõi có cơng ty phải tạo lập thêm lực tài chính, thị trƣờng tiêu thụ cách thuyết phục Hoàn thiện cấu tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động quản lý, kinh doanh, việc mở rộng mạng lƣới chi nhánh, văn phòng đại diện để đáp ứng nhu cầu mức cao khách hàng tiềm phát triển thị trƣờng Đẩy mạnh sách quảng cáo, khuếch trƣơng thƣơng hiệu nhiều hình thức phong phú khác tạo hấp dẫn khách hàng 3.6 LỰA CHỌN CHIẾN LƢỢC 3.6.1 Đánh giá phƣơng án chiến lƣợc +Chiến lƣợc tập trung: (Tóm tắt chiến lƣợc) Kết hợp S6O4,5 Chất lƣợng sản phẩm đƣợc nâng cao, với số lƣợng khách hàng lớn quy mơ thị trƣờng lớn giúp cơng ty có hội mở rộng thị trƣờng, đa dạng hóa sản phẩm Ưu điểm: Mở rộng thị trƣờng; đa dạng hóa sản phẩm; Tránh đƣợc rủi ro khơng đầu tƣ sản phẩm mới; Tiết kiệm nguồn vốn, khai thác tốt nguồn lực sẵn có Nhược điểm: Khơng thực đƣợc mục tiêu phát triển sản phẩm +Chiến lƣợc tạo khác biệt: (Tóm tắt chiến lƣợc) Kết hợp S3,6T2 Hội nhập kinh tế, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, với uy tín thị trƣờng, 77 có số lƣợng khách hàng lớn, sản phẩm chất lƣợng cao có chứng nhận giúp cơng ty thỏa mãn u cầu khách hàng Ưu điểm: Tận dụng vùng nguyên liệu dồi dào, khả đáp ứng khách hàng tốt Nhược điểm: Cạnh tranh không lành mạnh, không đƣợc bảo hộ nhà nƣớc + Chiến lƣợc dẫn đạo chi phí (Tóm tắt chiến lƣợc): kết hợp S5+ O5 với hệ thống quản lý chất lƣợng, kiểm soát đƣợc chất lƣợng sản phẩm đầu với với doanh nghiệp tạo đƣợc quy mô thị trƣờng lớn, giúp doanh nghiệp tạo lợi so với đối thủ cạnh tranh Ưu điểm nhược điểm: chiến lƣợc cho phép tận dụng lực có hệ thống quản lý đảm bảo chất lƣợng sản phẩm đầu ra, nhiên hạn chế chiến lƣợc tốn chi phí để đầu tƣ cho hệ thống, mặc khác đối thủ cải tiến hệ thống quản lý đơn vị Cạnh tranh chi phí khơng hiệu trƣờng hợp + Chiến lƣợc kết hợp (Tóm tắt chiến lƣợc): Kết hợpS7+S6+O3,O4,O5 ( chiến lƣợc tập trung), kết hợp S3,S6+T2 (chiến lƣợc tạo khác biệt hóa), cơng ty tập trung vào thị trƣờng có đồng thời phát triển thêm thị trƣờng mới, nâng cao chất lƣợng thỏa mãn ngày cao nhu cầu ngƣời tiêu dùng Ưu nhược điểm: Chiến lƣợc cho phép công ty tận dụng hội kinh doanh tại, khai thác đƣợc lực sản xuất kinh doanh có Tuy nhiên chiến lƣợc đòi hỏi chi phí lớn, máy quản lý phải hoạt động hiệu động 3.6.2 Lựa chọn chiến lƣợc Dùng ma trận hoạch định chiến lƣợc định lƣợng (ma trận QSPM) đánh giá phƣơng án chiến lƣợc 78 Bảng 3.13.: Ma trận QSPM đánh giá phƣơng án chiến lƣợc STT Các yếu tố môi trƣờng chủ yếu Khả đạt đƣợc mục tiêu Khả khai thác đƣợc hội lớn Khả tận dụng đƣợc lực cốt lõi Hạn chế đƣợc rủi ro Phù hợp với khả tài Cải thiện vị cạnh tranh Hiệu kinh tế CL TSKBTT CL DĐCP CL TSKB Đ HD Đ QĐ Đ HD Đ QĐ Đ HD Đ QĐ Đ HD Đ QĐ 0,17 0,34 0,34 0,34 0,51 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,15 0,15 0,45 0,15 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,18 0,18 0,54 0,36 0,18 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 Hệ số CLTT 1,27 2,13 1,65 2,49 Tổng cộng (Nguồn: Tham khảo ý kiến số chuyên gia lâu năm Công ty XNK 2-9 Đắklắk) Nhìn vào ma trận xây dựng chiến lƣợc định lƣợng trên, ta thấy chiến lƣợc tốt, đạt điểm cao; nhƣng tối ƣu chiến lƣợc với số điểm cao 2,49 Qua phân tích chiến lƣợc chiến lƣợc khả thi đƣợc lựa chọn; khả đạt đƣợc mục tiêu; khả khai thác hội lớn; hạn chế đƣợc rủi ro; khắc phục đƣợc điểm yếu Qua phân tích ƣu nhƣợc điểm phƣơng án chiến lƣợc, đề xuất phƣơng án chiến lƣợc mà công ty TNHH MTV XNK 2-9 ĐẮK LẮK nên chọn “Chiến lƣợc kết hợp” 79 3.7 CÁC GIẢI PHÁP THỰC THI CHIẾN LƢỢC 3.7.1 Giải pháp tổ chức Tăng cƣờng hiệu lực quản lý, điều hành Cty XNK 2-9 Đắk Lắk đơn vị thành viên nhằm tăng cƣờng tích cực, tâp trung, chun mơn hố hợp tác sản xuất, nâng cao khả hiệu sản xuất kinh doanh Sắp xếp, bố trí quy mơ sản xuất phân tán nay, xây dựng mơ hình quản lý theo hƣớng Công ty vùng (kiểu Công ty mẹ), giải thể Công ty hoạt động kinh doanh hiệu quả.Kế hoạch hố cơng tác cán phải tiến hành theo trình tự: từ dự báo biến động, nhu cầu số lƣợng, chất lƣợng cán bộ, vạch kế hoạch bổ sung, luân chuyển tổ chức đào tạo bồi dƣỡng cán có hệ thống; xây dựng kế hoạch trẻ hố cán nâng cao trình độ quản lý theo định kỳ 3.7.2 Giải pháp kiểm soát Tăng cƣờng vai trò Hiệp hội cà phê Bn Ma Thuột; xây dựng tổ chức thực việc quản lý dử dụng dẫn địa lý cà phê Bn Ma Thuột Cần đề xuất sách hỗ trợ xúc tiến việc đăng kí bảo hộ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột thị trƣờng giới Cần triển khai biện pháp quản lý nhƣ kiểm tra, siết chặt hoạt động doanh nghiệp kinh doanh mua bán cà phê địa bàn tỉnh, phối hợp với Hiệp hội cà phê-ca cao Việt Nam kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành nhằm tháo gỡ khó khăn sách thuế cho hoạt động xuất doanh nghiệp Cần mở rộng nâng cao mối quan hệ với khách hàng, thị trƣờng, phát triển động thị trƣờng toàn giới, nhằm xây dựng ngày hoàn thiện hệ thống thị trƣờng toàn cầu Nâng cao công tác dự báo nhu cầu giá thị trƣờng giới để có định hƣớng thu mua, xuất cà phê cho phù hợp; tránh bị ép cấp, ép giá giữ 80 đƣợc giá xuất ổn định Xây dựng đề án đánh giá tiềm thị trƣờng xuất nhằm có chiến lƣợc lâu dài cho hoạt động doanh nghiệp 3.7.3 Giải pháp đầu tƣ Hiện công ty chủ yếu xuất cho khách hàng truyền thống nhà phân phối Mỹ Châu Âu kênh gián tiếp Định hƣớng Công ty mở rộng phát triển kênh bán hàng trực tiếp Vốn vấn đề vô quan trọng nan giải Cty XNK 2-9 ĐắkLắk, không đủ vốn (thiếu vốn kinh doanh) công ty vực dậy giai đoạn Vì vậy, mặt huy động vốn hỗ trợ từ phía phủ, mặt khác vơ quan trọng mang ý nghĩa định thân Cty XNK 2-9 Đắk Lắk phải vận động để tạo nguồn vốn cho Đề nghị chi nhánh ngân hàng thƣơng mại địa bàn tỉnh ƣu tiên nguồn vốn, thời gian vay vốn áp dụng từ mức trung dài hạn cho doanh nghiệp thu mua cà phê xuất khẩu, tăng nguồn tín dụng vào đầu mùa vụ tháng 1, hàng năm KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở xây dựng tầm nhìn với mục tiêu kinh doanh cơng ty thời gian đến Sau phân tích mơi trƣờng kinh doanh với phân tích nội để xác định điểm mạnh, yếu, hội, nguy từ đề xuất phƣơng án để khai thác điểm mạnh khắc phục nguy tác động đến công ty Chúng xác định chiến lƣợc cấp kinh doanh công ty là:Chiến lược kết hợp Để tính khả thi đƣợc nâng cao, chiến lƣợc phải đƣợc kết hợp thực đồng trình thực phải thƣờng xuyên kiểm tra điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện cụ thể công ty 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh vấn đề có ý nghĩa sống còn, phƣơng pháp hữu hiệu để doanh nghiệp sử dụng hiệu nguồn lực, đồng thời xác định hƣớng trình phát triển Hoạch định chiến lƣợc giai đoạn quan trọng có ý nghĩa định đến tồn trình quản trị chiến lƣợc Trong điều kiện mơi trƣờng thay đổi nhanh chóng nhƣ dựa vào cảm tính, ý muốn chủ quan mà khơng thích ứng kịp thời với thay đổi mơi trƣờng khó phát triển đứng vững đƣợc Do việc hoạch định chiến lƣợc kinh doanh phải đƣợc tiến hành theo trình tự khoa học, sử dụng linh hoạt công cụ hoạch định chiến lƣợc Trên sở phân tích yếu tố tác động bên bên để xác định điểm mạnh, điểm yếu, hội nguy tiến hành phân tích khả khắc phục yếu tố Từ đƣa phƣơng án chiến lƣợc tiến hành đánh giá phƣơng án chiến lƣợc để tìm phƣơng án chiến lƣợc phù hợp với đơn vị mình, chiến lƣợc cá biệt hóa tập trung Tuy nhiên để nâng cao hiệu công tác hoạch định chiến lƣợc kinh doanh công ty xin kiến nghị số vấn đề sau: Đối với Nhà nước: Hoàn thiện quy hoạch phát triển ngành, tránh tình trạng phát triển tự phát khơng có quản lý, quy hoạch ngành để xây dựng chiến lƣợc phát triển cho đơn vị địa phƣơng, nhƣ doanh nghiệp Tạo đảm bảo giống cà phê tốt, có giá trị thƣơng mại cao,tạo bƣớc đột phá phát triển 82 Cần có sách hỗ trợ nhiều việc nhập máy móc thiết bị, chuyển giao cơng nghệ để doanh nghiệp nâng cao chất lƣợng, hạ giá thành sản phẩm Xây dựng trung tâm nghiên cứu chuyên cà phê nhằm cung cấp giống cà phê tốt, kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cần hỗ trợ công ty nhiều lĩnh vực xúc tiến thƣơng mại Đối với doanh nghiệp ngành Hiệp hội cà phê – Cacao Việt Nam (Vicofa) phải làm tốt nũa vai trò cầu nối doanh nghiệp ngành để hỗ trợ doanh nghiệp thông tin, chiến lƣợc phát triển ngành, xúc tiến thƣơng mại Các doanh nghiệp kinh doanhphê địa bàn tỉnh Đắk Lắk kết hợp với Trung tâm XTTM Du lịch Đắk Lắk hàng năm tổ chức hội nghị, hội thảo để doanh nghiệp ngành đóng góp ý kiến, tăng cƣờng hợp tác, thực chiến lƣợc phát triển chung Trong trình nghiên cứu thực luận văn tác giả khơng thể tránh khỏ thiếu sót định Rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp Q thầy nhằm giúp đề tài hồn thiện 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Phạm Lan Anh (2000), Quản lý chiến lược, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội [2] TS Nguyến Tiến Dũng (2004), Giáo trình đào tạo chiến lược cho cơng ty, lƣu hành nội [3] PGS.TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Thanh Liêm, Ths Trần Hữu Hải (2007), Quản trị chiến lược, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [4] GS.TS Nguyễn Thành Độ, PGS.TS.Nguyễn Ngọc Huyền (2004), Giáo trình chiến lược kế hoạch phát triển doanh nghiệp, Nhà xuất Giáo dục [5] PGS.TS Đào Duy Huân (2007), Quản trị chiến lược (trong tồn cầu hóa kinh tế), Nhà xuất Thống kê [6] Nguyễn Văn Hồng (2007), Doanh nghiệp chiến lƣợc xuất [7] PGS.TS Lê Văn Tâm (2000), Giáo trình quản trị chiến lược, Nhà xuất Thống kê-Hà Nội Tiếng Anh: [8] Garry D.Smith – Danny R.arnold – Bobby G.Bzzell (1997), chiến lược sách lược kinh doanh, Nhà xuất Thống kê [9] Garry D.Smith – Danny R.arnold – Bobby G.Bzzell (2000), chiến lược sách lược kinh doanh, Nhà xuất Thống kê [10] Bart S (2006), A value chain analysis of the coffee sector, Amsterdam [11] Christopher L.G (2006), Value chain analysis and market power in commodity processing with application to the cocoa and coffee sectors [12] Coffee Exports Guide, International Trade Centre, Geneva, Update 2009 ... lƣợc kinh doanh Chƣơng 2: Thực trạng chiến lƣợc kinh doanh cà phê xuất Công ty TNHH MTV Xuất nhập 2- 9 Đắk Lắk Chƣơng 3: Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cà phê xuất Công ty TNHH MTV Xuất nhập 2- 9. .. chiến lƣợc kinh doanh nhóm sản phẩm cà phê xuất Công ty TNHH MTV Xuất nhập 2- 9 Đắk Lắk 4 .2 Phạm vi nghiên cứu Phân tích chiến lƣợc kinh doanh cà phê xuất Công ty TNHH MTV Xuất nhập 2- 9 Đắk Lắk... triển công ty 20 13 -20 15 định hƣớng 20 20 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 20 07 -20 12 Tình hình dân số Việt Nam 20 7 -20 12 Tỷ lệ nhập sản phẩm cà phê Công ty qua năm 20 10 -20 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 9 đắk lắk , Chiến lược kinh doanh cà phê xuất khẩu tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 9 đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn