Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất ở thành phố đà nẵng hiện nay

101 24 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG THỊ THANH LAN VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG THỊ THANH LAN VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY CHUYÊN NGÀNH: TRIẾT HỌC MÃ SỐ : 60.22.80 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM VĂN ĐỨC Đà Nẵng - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trương Thị Thanh Lan MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu 3 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ VAI TRỊ CỦA NĨ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 1.1.1 Các khái niệm khoa học, công nghệ 1.1.2 Quan hệ biện chứng khoa học công nghệ 14 1.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT .16 1.2.1 Khái niệm kết cấu lực lượng sản xuất 16 1.2.2 Đặc trưng lực lượng sản xuất 24 1.3 VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 27 CHƯƠNG VAI TRỊ CỦA KHOA HỌC - CƠNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 36 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 36 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 36 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 38 2.2 VAI TRỊ CỦA KHOA HỌC – CƠNG NGHỆ ĐỐI VỚI TƯ LIỆU SẢN XUẤT 40 2.3 VAI TRỊ CỦA KHOA HỌC – CƠNG NGHỆ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 48 CHƯƠNG MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG THÀNH TỰU CỦA KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ ĐỂ THÚC ĐẨY LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 62 3.1 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG 62 3.1.1 Quan điểm nhà kinh điển Đảng Cộng sản Việt Nam khoa học – công nghệ 62 3.1.2 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 67 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP 69 3.2.1 Phát huy vai trò lãnh đạo Thành ủy phát triển khoa học công nghệ 69 3.2.2 Tăng cường mối liên kết sở sở đào tạo trường đại học với doanh nghiệp 71 3.2.3 Phát triển nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao 79 3.2.4 Tiếp tục hồn thiện mơi trường pháp lý, đẩy mạnh đổi bản, toàn diện đồng tổ chức, chế quản lý, hoạt động khoa học công nghệ, coi khâu đột phá để phát triển khoa học công nghệ năm tới 86 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Cơ cấu nhân lực lĩnh vực công nghiệp theo 33 bảng 1.1 giai đoạn tiến kỹ thuật 2.1 Năng suất lao động Thành phố Đà Nẵng theo giá 47 cố định 1994 2.2 Quy mô dân số thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997 – 49 2009 2.3 LLLĐ Đà Nẵng giai đoạn 1997–2009 50 2.4 Trình độ chun mơn kỹ thuật LLLĐ Đà Nẵng 51 1997-2011 2.5 Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 53 quan hành chính, đơn vị nghiệp thuộc thành phố Đà Nẵng 2.6 Chuyển biến chất lượng công chức hành 54 2.7 Chuyển biến chất lượng cán bộ, công chức 54 phường, xã 2.8 Cơ cấu nhân lực theo ngành nghề 57 2.9 Tăng trưởng GDP thành phố Đà Nẵng giai đoạn 60 1997 - 2010 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lịch sử phát triển nhân loại chứng kiến thay đổi lớn chất toàn đời sống xã hội, thay đổi kinh tế, trị, văn hố, đặc biệt khoa học - công nghệ Khoa học - công nghệ tác động ngày mạnh mẽ đến mặt đời sống nhân loại, mà kết quan trọng tạo bước ngoặt phát triển chất lực lượng sản xuất Từ đó, thúc đẩy phát triển mặt khác đời sống nhân loại Điều minh chứng làm sâu sắc thêm cho luận điểm nêu từ năm kỷ XIX C.Mác: Khoa học - kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Sự phát triển ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất thực tế tạo tác động mạnh mẽ đến tất yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất, quan trọng có vai trò định người lao động Bởi vì, người lao động, vừa chủ thể sản xuất xã hội, người trực tiếp ứng dụng thành tựu cách mạng khoa học - công nghệ đại vào hoạt động sản xuất vật chất mình, vừa yếu tố tạo điều kiện tiền đề cho phát triển động lực lượng sản xuất Trên sở ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, người lao động nâng cao lực, trình độ phương pháp sản xuất vật chất mình, đồng thời phát huy ngày có hiệu sức mạnh yếu tố khác lực lượng sản xuất Như vậy, thực chất thành tựu khoa học - công nghệ cho phép người lao động đảm đương vai trò quan trọng, tri thức khoa học với hệ trực tiếp chúng giải pháp công nghệ tương ứng làm nên thang bậc chất phát triển khoa học công nghệ Vậy nên, nói, thơng qua tác động trực tiếp vào người lao động, khoa học - cơng nghệ tạo nên xu trí tuệ hố lực lượng sản xuất tiến trình phát triển lịch sử nhân loại Ở mức độ khác nhau, cách mạng khoa học - công nghệ có ảnh hưởng tích cực đến phát triển tất quốc gia giới có Việt Nam Đặc biệt giai đoạn - nước ta thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố đại hố Từ điểm xuất phát thấp với trình độ khoa học - cơng nghệ lạc hậu, cần phải đẩy mạnh cơng nghiệp hố đại hố để trước hết tận dụng tối đa thành tựu cách mạng khoa học - công nghệ đại nhằm phát triển mạnh lực lượng sản xuất Đó yếu tố quan trọng đảm bảo cho thắng lợi nghiệp xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đà Nẵng đô thị lớn đất nước, trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học tỉnh miền Trung Trong năm đổi mới, Đà Nẵng đạt thành tựu quan trọng tất lĩnh vực đời sống xã hội, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo điều bước khẳng định vai trò, vị đứng đầu Đà Nẵng khu vực miền Trung, góp phần nước tạo tiền đề vững để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Tuy nhiên, tiến trình cơng nghiệp hố đại hố với việc tận dụng thành tựu khoa học - công nghệ tiến trình Đà Nẵng khơng có thuận lợi, mà gặp phải nhiều khó khăn mặt khách quan mặt chủ quan Dù vậy, khẳng định, cơng nghiệp hố đại hoá với việc tận dụng thành cách mạng khoa học - công nghệ cho phát triển lực lượng sản xuất phương cách tất yếu mà Đà Nẵng tỉnh thành nước phải thực để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công văn minh Từ nhận thức khoa học - cơng nghệ ảnh hưởng lực lượng sản xuất, tơi chọn vấn đề “Vai trò khoa học - công nghệ phát triển lực lượng sản xuất thành phố Đà Nẵng nay” làm đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu Khoa học cơng nghệ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến lịch sử xã hội Cách mạng khoa học - công nghệ với sức sáng tạo thành tựu lại tác động sâu sắc đến đời sống nhân loại Điều làm cho nhiều nhà nghiên cứu ngồi nước quan tâm trực tiếp gián tiếp Liên quan đến đề tài, có cơng trình sau: “Khoa học công nghệ giới – thách thức vận hội ” (Bộ khoa học công nghệ, Trung tâm thông tin khoa học công nghệ quốc gia, năm 2005), đề cập đến xu phát triển khoa học công nghệ nay, xem khoa học công nghệ động lực phát triển, “với vô số thành tựu khoa học công nghệ tạo ngành công nghệ cao công nghệ nano, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu, công nghệ sinh học, công nghệ lượng lực lượng sản xuất thực có bước phát triển nhảy vọt đạt tới trình độ chưa có lịch sử phát triển nhân loại”, sách đề cập đến thách thức vận hội sách khoa học đổi áp lực gia tăng nghiên cứu công phục vụ nhu cầu kinh tế - xã hội, giao diện khoa học đổi mới, thúc đẩy phát triển di chuyển nguồn nhân lực khoa học công nghệ “Khoa học công nghệ Việt Nam – sắc màu tiềm năng”(Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Nxb Thanh Niên, năm 2000), cơng trình tập trung viết vấn đề khoa học công nghệ Việt Nam, gương khoa học trẻ tuổi Việt Nam với ước mơ sáng tạo Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp.“Để khoa học công nghệ thực tảng động lực tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa” (Hồng Văn Phong, Bộ trưởng Khoa học cơng nghệ mơi trường tạp chí Cộng sản tháng 10/2003), đề cập đến vai trò khoa học công nghệ tảng động lực nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, qua nêu số giải pháp phát triển khoa học công nghệ “Đổi sách khoa học cơng nghệ xu hội nhập kinh tế quốc tế" ( Đỗ Mai Thành tạp chí Cộng sản tháng 10/2005), bàn đổi chế quản lý khoa học công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học, xây dựng phát triển thị trường khoa học công nghệ “Khoa học, công nghệ đạo đức điều kiện kinh tế thị trường” (Nguyễn Đình Hòa, tạp chí triết học tháng 6/2001), đề cập đến mối quan hệ khoa học, công nghệ đạo đức, nhấn mạnh điều kiện nay, dựa vào khoa học công nghệ phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa tạo nên sống hạnh phúc cho người Bên cạnh đó, có cơng trình nghiên cứu như: “Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa thành phố Đà Nẵng” (Dương Anh Hồng, Nxb Chính trị quốc gia – Sự Thật năm 2012), đề cập đến nội dung nguồn nhân lực, đặc điểm chủ yếu q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa vấn đề phát triển nguồn nhân lực Đà Nẵng, đồng thời qua tác giả đưa số giải pháp định hướng phát triển nguồn nhân lực phục vụ q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Đà Nẵng “Phát huy nhân tố người phát triển lực lượng sản xuất Việt Nam nay” (Phạm Công Nhất, Nxb Chính trị quốc gia năm 2007), đề cập đến nội dung khái niệm lực lượng sản xuất, nhân tố người vai trò lực lượng sản xuất, tác giả nêu lên thực trạng phát huy nhân tố người nước ta đưa giải pháp phát huy nhân tố người nhằm phát triển lực lượng sản xuất thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, 81 đào tạo nước ngoài” (Đề án 393) “Đề án hỗ trợ đào tạo bậc đại học sở giáo dục nước ngân sách Nhà nước dành cho học sinh trường THPT địa bàn thành phố ” (Đề án 47) Từ năm 2004, thành phố triển khai việc cử học sinh xuất sắc trường THPT học đại học nước nước từ năm 2006 cử cán bộ, cơng chức, viên chức giỏi, có triển vọng học sau đại học nước ngồi thơng qua hai đề án “Tính đến cuối năm 2011, có 328 học sinh cử học đại học, có 154 người học nước 174 học nước ngồi; 88 lượt cán bộ, cơng chức, viên chức học viên Đề án cử học sau đại học nước ngồi, có 70 thạc sĩ 18 tiến sĩ; có 94 học viên bậc đại học 60 học viên bậc sau đại học tốt nghiệp nhận công tác, bước đầu phát huy đóng góp có hiệu vào hoạt động ngành lĩnh vực công tác”[1; tr.20] Thành phố ban hành sách khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia chương trình đào tạo chun mơn, nghiệp vụ, nâng cao kiến thức kỹ làm việc, đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập Đặc biệt, thành phố quan tâm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với việc đầu tư phát triển Trường THPT chuyên Lê Qúy Đơn trở thành nơi cung cấp nguồn ứng viên cho việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Ngồi ra, thành phố thực chủ trương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thơng qua Đề án “Thực thí điểm thi tuyển Giám đốc, Phó giám đốc (tương đương) số đơn vị nghiệp thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý” hay thực Đề án “Tạo nguồn cán cho chức danh Bí thư Đảng ủy Chủ tịch UBND phường, xã địa bàn thành phố Đà Nẵng” (gọi tắt Đề án 89) Đây hình thức, giải pháp tích cực nhằm thu hút người có tài, có đức vào làm việc máy quan nhà nước, tạo bước đột phá việc phát triển nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân 82 lực chất lượng cao Bên cạnh kết nêu trên, Đà Nẵng tồn hạn chế: Đối với sách thu hút nhân lực chất lượng cao Nguồn nhân lực chất lượng cao trực tiếp làm việc lĩnh vực thiếu, đặc biệt đội ngũ công nhân kỹ thuật qua đào tạo (lao động chưa qua đào tạo chiếm 50%); số ngành có nhu cầu nhân lực cao chưa đáp ứng y, dược, du lịch, viễn thông, cơng nghệ sinh học, tự động hóa Việc thu hút nhân tài thành phố dựa vào cấp, chủ yếu thu hút bậc đại học (chiếm 81%), chưa có sách mang tính vượt trội để thu hút chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý, nhà khoa học giỏi nước; đa số cán bộ, công chức, viên chức hạn chế ngoại ngữ Chính sách sử dụng nhân lực chất lượng cao chưa tương xứng với sách đào tạo thu hút Chưa có liên kết khu vực công khu vực tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thiếu định hướng hỗ trợ cụ thể quyền tổ chức, doanh nghiệp việc đào tạo thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Đối với Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án 922) Việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao dàn trải, chưa tập trung vào ngành nghề thành phố có nhu cầu phát triển du lịch, y tế công nghệ cao Thành phố trọng đào tạo nhóm ngành kinh tế kỹ thuật – cơng nghệ, phần lớn thu hút nhóm ngành khoa học xã hội nhân văn, chưa có cân đối chung cấu nhân lực chất lượng cao cần phát triển Ngồi ra, sách sử dụng nhân lực chất lượng cao chưa tương xứng với sách đào tạo thu hút Việc bố trí cơng tác cán bộ, cơng chức, viên chức sau đào tạo theo Đề án 922 hầu hết thực theo phương thức khép kín quan có cán cử đào tạo 83 Để phát triển nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, thành phố cần thực nhóm giải pháp: Thứ nhất, nhóm giải pháp tăng cường thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Một là, đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền sách thu hút Khơng phải ngẫu nhiên mà thơng báo tuyển dụng chun nghiệp thường phải có bảng mơ tả cơng việc, vị trí làm việc, mức lương phúc lợi, hội đào tạo, thăng tiến Người lao động cân nhắc yếu tố này, kể văn hóa nơi làm việc để định lựa chọn cơng việc Vì thế, trang thơng tin điện tử UBND thành phố Đà Nẵng Sở Nội vụ cần có chuyên mục riêng phục vụ cho công tác Hai là, tăng cường thu hút trí thức Việt kiều chun gia nước ngồi Theo ước tính, có khoảng triệu người Việt sinh sống làm việc nước ngoài, có khoảng 300.000 người có trình độ đại học trở lên Chính phủ thành phố khác có nhiều động thái cho thấy chủ trương thu hút trí thức Việt kiều nước ngồi làm việc hợp tác, nhiên, số lượng trường hợp thu hút thành cơng khiêm tốn Một nguyên nhân, theo đánh giá số trí thức Việt kiều, quan có thẩm quyền chưa có chương trình cụ thể với sách điều kiện làm việc Đối với chuyên gia nước ngồi có nguyện vọng hỗ trợ thành phố trí thức Việt kiều chưa có ý định hồi hương chương trình hợp tác cụ thể mong muốn đóng góp cho phát triển thành phố cần có hình thức khai thác như: mời tư vấn, phản biện, đề nghị chuyển giao công nghệ, kỹ thuật Ba là, nghiên cứu biện pháp tăng cường đãi ngộ cho đối tượng thu hút Đặc biệt, nguồn nhân lực trình độ cao, thành phố nên ưu tiên bố trí cho đơn vị nghiệp có nguồn thu nhập ổn định có hội 84 tăng thu nhập từ cơng việc chun mơn giữ chân người giỏi sau thu hút Cần nghiên cứu sách đãi ngộ đặc biệt cho tài xuất sắc, chuyên gia, nhà khoa học đầu đàn Bốn là, xây dựng mơi trường làm việc có sắc văn hóa riêng Đồng thời, khơng thể trọng dụng người tài không kiên đẩy lùi biểu tiêu cực cơng tác cán như: tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức lối sống, chủ nghĩa cá nhân, thối hóa biến chất, bệnh hội Loại bỏ biểu tiêu cực nhân tố vơ quan trọng tạo mơi trường lành mạnh để người có tài phát triển Thứ hai, nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Đề án 922 Một là, tăng cường bổ sung đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho quan thành phố, tập trung ngành du lịch, thương mại, y tế, giáo dục công nghệ cao Bằng cách tăng số lượng đào tạo thu hút bậc sau đại học nước ngồi số chun ngành quản lý hành cơng, y tế, quản lý kinh tế - du lịch, quản lý giáo dục, công nghệ thông tin ngành công nghệ cao Hai là, đôi với việc đào tạo, thu hút, cần phát huy hiệu sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao Tiến hành việc bố trí cơng tác học viên Đề án 922 sau tốt nghiệp theo hướng học viên lựa chọn quan làm việc đảm bảo tiếp nhận công việc phù hợp với lực, sở trường chuyên môn đào tạo Kết hợp chặt chẽ trọng thị, trọng dụng trọng đãi người tài, tạo môi trường làm việc thuận lợi để người có lực cống hiến, phát huy tài năng, xây dựng sách giữ chân người tài Đồng thời, thực sách biên chế cho tất đối tượng thu hút đào tạo theo Đề án 922 Đồng thời, trọng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ kỹ quản lý cho đội ngũ nhân lực có 85 Ba là, đẩy mạnh liên kết, hợp tác chuyên gia nước theo chương trình, dự án Hằng năm, thành phố ban hành danh mục chương trình, dự án, đề án chuyên đề cần kêu gọi chuyên gia nước tham gia, lĩnh vực du lịch, thương mại, y tế, công nghệ thông tin, công nghệ cao Ban hành sách thu hút đóng góp, huy động chất xám trí thức người Việt nước tham gia vào lĩnh vực kinh tế, y tế công nghệ cao Bốn là, đa dạng hóa nguồn tài để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách thành phố cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời tranh thủ nguồn tài trợ từ tổ chức, cá nhân nước Nghiên cứu chế hỗ trợ (một phần kinh phí việc làm ) cá nhân tự trang trải kinh phí đào tạo đại học sau đại học nước Năm là, đầu tư hỗ trợ phát triển hệ thống sơ đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đào tạo nghề thành phố Tạo điều kiện để xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành đại học trọng điểm vùng Phát triển mạnh sở trung học chuyên nghiệp đào tạo nghề thành phố theo hướng tập trung đào tạo nhân lực cho ngành thương mại, du lịch công nghệ cao, mở rộng sở thực hành liên kết với sở đào tạo quốc tế Đồng thời, tập trung đào tạo, bồi dưỡng công nhân lành nghề cho ngành thương mại, du lịch công nghệ cao theo phương thức đào tạo có địa chỉ, gắn kết sở đào tạo với doanh nghiệp người học, đào tạo sử dụng Tóm lại, phát triển nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao yếu tố định đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học cơng nghệ, thế, thành phố cần phải trọng công tác muốn đẩy mạnh phát triển khoa học cơng nghệ 86 3.2.4 Tiếp tục hồn thiện môi trường pháp lý, đẩy mạnh đổi bản, toàn diện đồng tổ chức, chế quản lý, hoạt động khoa học công nghệ, coi khâu đột phá để phát triển khoa học công nghệ năm tới, cụ thể là: Đổi chế quản lý khoa học công nghệ Đổi hệ thống quản lý nhà nước khoa học công nghệ tổ chức khoa học cơng nghệ Nghiên cứu cụ thể hóa thể chế hóa trách nhiệm quản lý nhà nước khoa học công nghệ ngành, UBND quận, huyện Mỗi ngành phải có phận theo dõi hoạt động khoa học – công nghệ thành lập Hội đồng khoa học cơng nghệ; doanh nghiệp phải có cán chuyên trách khoa học công nghệ Nâng cao vai trò tư vấn Hội đồng khoa học – công nghệ thành phố, Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Xây dựng hệ thống tổ chức khoa học công nghệ thành phố quan điểm xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động khoa học công nghệ Đổi việc xây dựng tổ chức thực nhiệm vụ khoa học công nghệ Tăng cường thực chế “đặt hàng” lãnh đạo tổ chức, cá nhân khác nhà khoa học Trong trình xác định nhiệm vụ, cần huy động tham gia nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức xã hội Nhiệm vụ khoa học công nghệ phải xác định sở ý kiến tư vấn Hội đồng khoa học cơng nghệ cấp có thẩm quyền định thành lập Đổi công tác thẩm định thông tin đề tài từ khâu xây dựng, xét chọn đánh giá nghiệm thu Tiếp tục thực phương thức giao trục tiếp, bước mở rộng phương thức tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực nhiệm vụ khoa học công nghệ, nguyên tắc đảm bảo tính cơng khai, minh bạch có tiêu chí lựa chọn rõ ràng Các nhiệm vụ khoa học 87 công nghệ phải trọng từ khâu đánh giá kỳ, đánh giá nghiệm thu đánh giá sau nghiệm thu Đổi chế, sách kinh tế - xã hội nhằm thúc đẩy tiến khoa học công nghệ, ứng dụng thành khoa học công nghệ vào sản xuất đời sống Đổi chế quản lý tài hoạt động khoa học cơng nghệ Đa dạng hóa nguồn đầu tư cho khoa học công nghệ Coi đầu tư kinh phí từ ngân sách cho khoa học công nghệ nhiệm vụ thường xuyên Đảm bảo bố trí cho khoa học cơng nghệ với mức tối thiểu 2% tổng chi ngân sách Dành phần kinh phí nghiệp kinh tế để thực chương trình, đề tài, dự án điều tra phát triển tiềm lực khoa học công nghệ Có biện pháp tích cực để thúc đẩycác doanh nghiệp sử dụng khoảng 5% chi phí trước thuế để đầu tư cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn để đầu tư cho dự án đổi công nghệ Tăng cường khai thác nguồn vốn ngồi nước thơng qua hoạt động hợp tác quốc tế Đổi chế phân bổ sử dụng ngân sách nhà nước thành phố cho hoạt động khoa học công nghệ Thực thống đầu mối phân bổ ngân sách nhà nước thành phố dành cho khoa học – công nghệ Nâng cao hiệu sử dụng ngân sách cho hoạt động khoa học – công nghệ Đổi chế quản lý tài hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ Tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi chế quản lý kinh phí ngân sách chi cho nghiên cứu khoa học theo hướng khoán gọn sở hợp đồng nghiên cứu ký kết Hỗ trợ kinh phí cho đề tài nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ doanh nghiệp thực phối hợp với quan nghiên cứu thực 88 Đổi chế, tổ chức, hoạt động khoa học – cơng nghệ Xây dựng chế nhằm khuyến khích, hỗ trợ chuyển giao công nghệ theo hướng chủ đạo “kích cầu cơng nghệ” Triển khai có hiệu sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi cơng nghệ theo Quyết định số 08/2012/QĐUBND ngày 02-3-2012 Ủy ban nhân dân thành phố Các dự án đầu tư phải quan quản lý nhà nước khoa học – công nghệ thẩm định công nghệ nhằm ngăn chặn việc chuyển giao công nghệ lạc hậu, công nghệ tác động tiêu cực đến an toàn, vệ sinh, bảo vệ môi trường Thực việc chuyển đổi, tổ chức xếp lại đơn vị nghiệp, tổ chức khoa học – công nghệ công lập sang hoạt động theo chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm phù hợp với chế thị trường, có chất lượng tính hiệu cao Thực tốt sách khen thưởng hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 03-3-2012 Ủy ban nhân dân thành phố Có chế động viên, tôn vinh tài hoạt động khoa học – công nghệ Thực chế phân chia hợp lý lợi ích nhà nước, quan chủ trì tác giả giao quyền sở hữu kết nghiên cứu có sử dụng ngân sách nhà nước 89 KẾT LUẬN Những thành tựu rực rỡ cách mạng khoa học - công nghệ ảnh hưởng sâu sắc đến mặt đời sống nhân loại từ kinh tế đến trị văn hóa tinh thần Song trước hết, cách mạng sáng tạo nguồn lực vật chất làm tảng cho tiến xã hội, lực lượng sản xuất đại làm sở cho văn minh lịch sử nhân loại hình thành Trong tương lai, khoa học - công nghệ động lực quan trọng cho phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ hội nhập không phát triển khoa học công nghệ, chắn tăng trưởng kinh tế bị hạn chế, chí chậm lại, Đảng ta xác định mục tiêu phấn đấu đến 2020, Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Đây mục tiêu vô khó khăn bối cảnh nước giới, đạt mục tiêu có sách đắn, phù hợp, kịp thời khoa học - công nghệ Đối với thành phố Đà Nẵng, trình độ lực lượng sản xuất có thay đổi đáng kể song Đảng nhân dân thành phố khơng dừng mà ln có ý thức tận dụng, tiếp thu thành tựu khoa học để thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển không ngừng, góp phần với nước thực mục tiêu mà Đảng ta đề Vai trò khoa học - công nghệ vô to lớn, sử dụng vấn đề đáng quan tâm Phải coi khoa học - công nghệ người, phát triển khoa học - cơng nghệ khơng ngồi mục đích phục vụ người cao Nếu không gắn khoa học - công nghệ với người, với vấn đề đạo đức, mà lợi nhuận phát triển khoa học - công nghệ thảm họa 90 Bên cạnh việc phát triển kinh tế cần phải ý đến vấn đề ô nhiễm môi trường Ơ nhiễm mơi trường vấn nạn tồn cầu, ảnh hưởng tới tất quốc gia, khu vực Vì vậy, trình phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Đà Nẵng phải quán triệt mục tiêu giảm thiểu tới mức tối đa tác hại ô nhiễm môi trường, hành động gây ô nhiễm môi trường, để làm điều cần phải cân nhắc tính tốn thật kỹ trước xây dựng đề án DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê Hữu Ái, Nguyễn Phước Phúc (2012), “Những đột phá Đà Nẵng thu hút, đào tạo sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tái cấu kinh tế”, Tạp chí Kinh tế - xã hội Đà Nẵng, (số 33), tr.18-24 [2] Võ Thị Thúy Anh, Đặng Hữu Mẫn (2011) “Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, (số tháng 3), tr.70-74 [3] Nguyễn Đức Bình, Lê Hữu Nghĩa, Trần Hữu Tiến đồng chủ biên (2003), Góp phần nhận thức giới đương đại, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [4] Bộ khoa học, công nghệ môi trường (2002), Khoa học công nghệ giới - Kinh nghiệm định hướng chiến lược, Trung tâm thông tin tư liệu khoa học công nghệ quốc gia, Hà Nội [5] Bộ khoa học công nghệ (2004), Khoa học công nghệ giới – Xu sách năm đầu kỷ XXI, Trung tâm thông tin tư liệu khoa học công nghệ quốc gia, Hà Nội [6] Bộ khoa học công nghệ (2005), Khoa học công nghệ giới Thách thức vận hội mới, Trung tâm thông tin khoa học công nghệ quốc gia, Hà Nội [7] F Ware Caroline, K.M Panikkar (1999), Lịch sử văn minh nhân loại kỷ XX, Nxb Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội [8] Lê Thị Kim Chi (2009), “Cách mạng khoa học - công nghệ kinh tế tri thức”, Tạp chí Triết học, ( Số 3), tr 5-7 [9] Nguyễn Ngọc Chinh, Trương Lê Bích Trâm, Trần Thị Như Quỳnh, Đinh Thị Phương Anh (2013), “Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao cơng nghệ thực thi quyền sở hữu trí tuệ Đại học Đà Nẵng”, Tạp chí Khoa học Phát triển, (số 174),tr.27-30 [10] Nguyễn Trọng Chuẩn (1990), “Góp phần vào phát triển lực lượng sản xuất nước ta nay”, Tạp chí Triết học, (Số 2), tr 12-14 [11] Nguyễn Trọng Chuẩn (1994), “Nguồn nhân lực cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước”, Tạp chí Triết học, (số 3), tr 3-5 [12] Vũ Huy Chương (2002), Vấn đề tạo nguồn nhân lực tiến hành cơng nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [13] Cục thống kê Đà Nẵng (2012), Niêm giám thống kê Đà Nẵng 2011, Nxb Thống kê [14] Vũ Đình Cự (1997), Khoa học cơng nghệ lực lượng sản xuất hàng đầu, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [15] Đảng Thành phố Đà Nẵng (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XX ,Đà Nẵng [16]Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI, Nxb Sự thật, Hà Nội [17] Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [18] Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [19] Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [20] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [21] Trần Khánh Đức (2002), Giáo dục kỹ thuật – nghề nghiệp phát triển nguồn nhân lực, Nxb Giáo dục, Thành phố Hồ Chí Minh [22] Phạm Văn Đức, Đặng Hữu Tồn, Nguyễn Đình Hòa đồng chủ biên (2009), Triết học Mác thời đại, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội [23] Phạm Văn Đức, Nguyễn Đình Hòa (2012) “Phát triển khoa học cơng nghệ - chìa khóa thực chiến lược phát triển nhanh bền vững nước ta nay”, Tạp chí Triết học, (số 6),tr.3-11 [24] Phạm Minh Hạc (2001), Về phát triển tồn diện người thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [25] Trần Đắc Hiến (2012) “Để khoa học công nghệ thực trở thành động lực then chốt phát triển kinh tế - xã hội”, Tạp chí Triết học, (số 6),tr.26-35 [26] Dương Anh Hoàng (2012), Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa thành phố Đà Nẵng, Nxb Chính trị quốc gia – Sự Thật, Hà Nội [27]Hội đồng Trung ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia mơn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (1999), Giáo trình triết học Mác – Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [28] Nguyễn Đăng Hương (1984), Góp phần tìm hiểu sách khoa học kỹ thuật Đảng, Nxb Sự thật, Hà Nội [29] Đặng Hữu (6/2002), "Thực định hướng phát triển chiến lược khoa học cơng nghệ năm nhìn lại", Tạp chí Cộng sản, (số 17), tr.14-19 [30] Đặng Mộng Lân, Nguyễn Như Thịnh (2000), Thế kỷ XXI thách thức triển vọng, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội [31] Liên hiệp Hội khoa học Kỹ thuật Việt Nam (2000), Khoa học công nghệ Việt Nam-Những sắc màu tiềm năng, Nxb Thanh niên, Hà Nội [32] Nguyễn Kiều Liên (2005), Khoa học kỹ thuật kỷ XX, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội [33] Trần Hồng Lưu (2009), Vai trò tri thức khoa học nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [34] C Mác (1981), Tư bản, tập 1, thứ nhất, phần II, NXB thật, Hà Nội [35] C Mác Ph Ăngghen (1993), Tuyển tập, tập VI, Nxb Sự thật, Hà Nội [36] C.Mác Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [37] C.Mác Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [38] C Mác Ăngghen (1995), Tồn tập, tập 8, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [39] C.Mác Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [40] Lê Hữu Nghĩa, Phạm Duy Hải (1998), Tư khoa học giai đoạn cách mạng khoa học – cơng nghệ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [41] Kim Ngọc (2001), Kinh tế giới kỷ XX triển vọng thập kỷ đầu kỷ XXI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [42] Phạm Tiền Phong (2013), “Đổi công nghệ - chiến lược phát triển bền vững Đà Nẵng”, Tạp chí Khoa học Phát triển, (số 175), tr.5-8 [43] Hoàng Văn Phong (2003), “Để khoa học công nghệ thực tảng động lực tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa”, Tạp chí Cộng sản, (số 29), tr.13-14 [44] Hồng Đình Phu (1997), Lịch sử kỹ thuật cách mạng công nghệ đương đại, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội [45] Huỳnh Phước (2011) “Phát triển khoa học công nghệ gắn liền phục vụ mục tiêu kinh tế - xã hội”, Tạp chí Kinh tế - xã hội Đà Nẵng, (số 16+17), tr.8-11 [46] Thu Phương (2013) “Khoa học công nghệ Đà Nẵng phát triển định hướng vào chiều sâu”, Tạp chí Khoa học phát triển, (số 172+173), tr.19-21 [47] Sở Khoa học Công nghệ thành phố Đà Nẵng (2005), Đề tài Đổi chế quản lý chương trình, đề tài, dự án khoa học công nghệ(nhiệm vụ khoa học công nghệ) thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng [48] Sở Khoa học Công nghệ thành phố Đà Nẵng (2009), Đề tài Nghiên cứu xây dựng đội ngũ cán khoa học công nghệ Thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, Đà Nẵng [49] Trần Văn Thạch (2011) “Phát triển đội ngũ cán khoa học địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí Lý luận trị, (số 1),tr.60-65 [50] Nguyễn Thanh (2002), Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [51] Thành ủy Đà Nẵng (2010), Văn kiện Đại hội Đảng thành phố Đà Nẵng lần thứ XX, Văn phòng Thành ủy, Đà Nẵng [52] Trịnh Xuân Thắng (2013), “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – khâu đột phá chiến lược”, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, (số 4),tr.19-22 [53] Phạm Thị Ngọc Trầm (2002), “Về vai trò tảng, động lực khoa học công nghệ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước ”, Tạp chí Triết học, (số 7), tr.12-18 [54] UBND Thành phố Đà Nẵng, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2001 – 2010 [55] UBND Thành phố Đà Nẵng (2012), Đề án quy hoạch (điều chỉnh) phát triển nhân lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2020, Văn phòng ủy ban, Đà Nẵng [56] Dương Trung Ý (2013), “Phát huy vai trò lãnh đạo Tỉnh, Thành ủy phát triển khoa học công nghệ”, Tạp chí lý luận trị, (số 3),tr.58-62 [57]Website:http://www.danangcity.gov.vn/portal/page/portal/danang/chuyen _de/Thong_tin_quy_hoach/quy_hoach_nganh/khoa_hoc_cong_nghe, 22/10/2012 ... sau: Khoa học cơng nghệ giới – thách thức vận hội ” (Bộ khoa học công nghệ, Trung tâm thông tin khoa học công nghệ quốc gia, năm 2005), đề cập đến xu phát triển khoa học công nghệ nay, xem khoa. .. khoa học công nghệ động lực phát triển, “với vô số thành tựu khoa học công nghệ tạo ngành công nghệ cao công nghệ nano, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu, công nghệ sinh học, công nghệ... sách khoa học đổi áp lực gia tăng nghiên cứu công phục vụ nhu cầu kinh tế - xã hội, giao diện khoa học đổi mới, thúc đẩy phát triển di chuyển nguồn nhân lực khoa học công nghệ Khoa học công
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất ở thành phố đà nẵng hiện nay , Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất ở thành phố đà nẵng hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn