Tạo động lực thúc đẩy nhân viên tại công ty cổ phần thủy sản bình định

115 17 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ HỒNG MINH TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ HỒNG MINH TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, bảo đảm khách quan, khoa học chưa công bố cơng trình khác Ngƣời cam đoan Lê Thị Hồng Minh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa việc tạo động lực thúc đẩy nhân viên 10 1.1.3 Các học thuyết liên quan đến động thúc đẩy 11 1.2 NỘI DUNG CỦA VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN 16 1.2.1 Công tác tiền lƣơng 16 1.2.2 Nâng cao đời sống tinh thần nhân viên 21 1.2.3 Đánh giá thành tích nhân viên 22 1.2.4 Công tác đào tạo 23 1.2.5 Sự thăng tiến hợp lý 24 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 26 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc môi trƣờng 26 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc doanh nghiệp 27 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc cá nhân ngƣời lao động 27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH 29 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH ẢNH HƢỞNG ĐẾN VẤN ĐỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN 29 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức 29 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực 31 2.1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh công ty thời gian qua 36 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH 36 2.2.1 Thực trạng công tác tiền lƣơng 39 2.2.2 Thực trạng đời sống tinh thần nhân viên 51 2.2.3 Thực trạng đánh giá thành tích 54 2.2.4 Thực trạng công tác đào tạo 59 2.2.5 Thực trạng thăng tiến 63 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH 66 2.3.1 Thành công hạn chế 66 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 69 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CTCP THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH 72 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH 72 3.1.1 Sự thay đổi môi trƣờng kinh doanh 72 3.1.2 Định hƣớng chiến lƣợc phát triển Công ty thời gian đến 73 3.1.3 Một số quan điểm có tính nguyên tắc đề xuất giải pháp 73 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 74 3.2.1 Hồn thiện cơng tác tiền lƣơng 75 3.2.2 Phong phú hoạt động nâng cao đời sống tinh thần 84 3.2.3 Hoàn thiện cơng tác đánh giá thành tích 87 3.2.4 Hồn thiện cơng tác đào tạo 91 3.2.5 Tạo động lực thúc đẩy thăng tiến hợp lý 94 3.3 KIẾN NGHỊ 96 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐ Bình Định CTCP Công ty Cổ phần CSH Chủ sở hữu DN Doanh nghiệp MTV Một thành viên NLĐ Ngƣời lao động NNL Nguồn nhân lực NV Nhân viên NXB Nhà xuất TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành phố DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Cơ cấu lao động Cơng ty Cổ phần Thủy sản Bình Định thời gian qua 2.2 Tình hình tài Cơng ty Cổ phần Thủy sản Bình Định thời gian qua 2.3 Kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định thời gian qua 2.4 Kết khảo sát động lực làm việc nhân viên Cơng ty Cổ phần Thủy sản Bình Định 2.5 Tiền lƣơng bình qn nhân viên Cơng ty Cổ phần Thủy sản Bình Định thời gian qua 2.6 So sánh mức lƣơng Công ty CP Thủy sản BĐ công ty địa bàn tỉnh năm 2013 2.7 Tiền lƣơng bình qn số cơng ty ngành địa bàn tỉnh năm 2013 Trang 32 34 36 38 40 40 41 2.8 Ý kiến nhân viên sách tiền lƣơng 41 2.9 Hệ số lƣơng theo chức danh công việc 42 2.10 Ý kiến nhân viên trả lƣơng 43 2.11 Cơ cấu tiền lƣơng Công ty CP Thủy sản BĐ thời gian qua 44 2.12 Hệ số phụ cấp chức vụ 46 2.13 Hệ số phụ cấp trách nhiệm 46 2.14 Ý kiến nhân viên cấu tiền lƣơng 48 2.15 Đánh giá nhân viên công tác tiền lƣơng 50 2.16 Kết khảo sát hoạt động tinh thần 54 2.17 Bảng tiêu chuẩn đánh giá thành tích cấp quản lý 2.18 Bảng tiêu chuẩn đánh giá thành tích cán chuyên môn 2.19 Thang điểm đánh giá mức độ hồn thành cơng việc hệ số đƣợc hƣởng theo tiêu chuẩn đánh giá 2.20 Đánh giá nhân viên thực trạng đánh giá thành tích 2.21 Số lƣợng nguồn nhân lực đƣợc đào tạo năm qua 55 56 57 57 60 2.22 Đánh giá nhân viên công tác đào tạo công ty 61 2.23 Biểu quy hoạch chức danh cán lãnh đạo, quản lý 64 2.24 Đánh giá nhân viên thăng tiến hợp lý cơng ty 65 3.1 Dự kiến mức độ hồn thành công việc lao động trực tiếp 3.2 Dự kiến hệ số đánh giá mức độ hồn thành cơng việc lao động trực tiếp 3.3 Dự kiến mức độ hồn thành cơng việc lao động gián tiếp 3.4 Dự kiến hệ số đánh giá mức độ hồn thành cơng việc lao động gián tiếp 77 78 78 79 3.5 Dự kiến cấu tiền lƣơng công ty thời gian tới 80 3.6 Dự kiến hệ số phụ cấp thâm niên 81 3.7 Dự kiến khoản phúc lợi tự nguyện công ty 82 3.8 Dự kiến xếp loại kết thực cơng việc gắn với hệ số thành tích 3.9 Dự kiến danh hiệu thi đua Công ty CP Thủy sản BĐ 3.10 Dự kiến mức thƣởng danh hiệu thi đua Công ty CP Thủy sản BĐ 89 90 91 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 1.1 Chu trình động thúc đẩy 1.2 Hệ thống cấp bậc nhu cầu Maslow 12 2.1 Sơ đồ tổ chức máy Công ty 31 ... làm việc nhân viên Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định 2.5 Tiền lƣơng bình qn nhân viên Cơng ty Cổ phần Thủy sản Bình Định thời gian qua 2.6 So sánh mức lƣơng Công ty CP Thủy sản BĐ công ty địa... 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc cá nhân ngƣời lao động 27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH 29 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY... ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN 16 1.2.1 Công tác tiền lƣơng 16 1.2.2 Nâng cao đời sống tinh thần nhân viên 21 1.2.3 Đánh giá thành tích nhân viên 22 1.2.4 Công tác đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực thúc đẩy nhân viên tại công ty cổ phần thủy sản bình định , Tạo động lực thúc đẩy nhân viên tại công ty cổ phần thủy sản bình định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn