Phát triển nguồn nhân lực tại palm garden resort

111 15 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ KIM CHI PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI PALM GARDEN RESORT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ KIM CHI PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI PALM GARDEN RESORT Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Bích Thu Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Thị Kim Chi MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm phát triển nguồn nhân lực 1.2 MỤC TIÊU, Ý NGHĨA CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.2.1 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực 1.2.2 Ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực 1.3 NộI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.3.1 Xây dựng cấu nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu tổ chức 1.3.2 Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ nghề nghiệp ngƣời lao động 1.3.3 Nâng cao nhận thức ngƣời lao động 18 1.3.4 Nâng cao động lực thúc đẩy ngƣời lao động 19 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 25 1.4.1 Các nhân tố thuộc môi trƣờng bên 25 1.4.2 Các nhân tố thuộc môi trƣờng bên doanh nghiệp 28 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI PALM GARDEN RESORT 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ PALM GARDEN RESORT 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ khách sạn 31 2.1.3 Quy mô dịch vụ 32 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Palm Garden resort: 34 2.1.5 Tình hình kinh doanh Palm Garden resort thời gian qua 34 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI PALM GARDEN RESORT 37 2.2.1 Thực trạng cấu nguồn nhân lực Palm Garden resort 37 2.2.2 Thực trạng công tác nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ nâng cao kỹ ngƣời lao động thời gian qua 42 2.2.3 Thực trạng hoạt động nâng cao nhận thức ngƣời lao động 51 2.2.4 Thực trạng động thúc đẩy ngƣời lao động 53 2.3 HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA PALM GARDEN RESORT TRONG THỜI GIAN QUA 57 Chƣơng GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI PALM GARDEN RESORT 60 3.1 CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI PALM GARDEN RESORT 60 3.1.1 Sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực khách sạn 60 3.1.2 Mục tiêu phƣơng hƣớng phát triển kinh doanh Palm Garden Resort Hội An giai đoạn từ đến 2020 62 3.2 QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 63 3.3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI GARDEN RESORT HỘI AN TRONG THỜI GIAN ĐẾN( 2014- 2020) 64 3.3.1 Xây dựng cấu nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu tổ chức 64 3.3.2 Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ kỹ nghề nghiệp ngƣời lao động 68 3.3.3 Nâng cao nhận thức ngƣời lao động 80 3.3.4 Nâng cao động lực thúc đẩy ngƣời lao động 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình vẽ hình vẽ 2.1 3.1 3.2 Cơ cấu tổ chức Palm Garden resort Mơ hình phát triển theo chiều dọc phận khách sạn Mơ hình phát triển theo chiều ngang phận khách sạn Trang Phụ lục 85 85 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Cơ cấu nguồn khách theo phạm vi ranh giới quốc gia 34 2.2 Cơ cấu nguồn khách quốc tế theo quốc tịch năm 2013 35 2.3 Kết hoạt động kinh doanh khách sạn (2011-2013) 36 2.4 Cơ cấu lao động theo phận 37 2.5 Tình hình tuyển dụng qua năm 39 2.6 Cơ cấu lao động theo độ tuổi 40 2.7 Cơ cấu lao động theo chuyên ngành đào tạo 41 2.8 Cơ cấu lao động theo trình độ 42 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 3.1 3.2 Tình hình đào tạo nghiệp vụ phận qua năm Số lƣợng lao động đƣợc đào tạo theo nội dung chuyên môn nghiệp vụ qua năm Số lƣợng lao động đƣợc huấn luyện kỹ qua năm Thực trạng kỹ của phận lao động trực tiếp Thực trạng kỹ của phận lao động gián tiếp So sánh tỷ lệ tăng số lƣợng lao động so với tỷ lệ tăng doanh thu qua năm Nhu cầu số lƣợng nhân lực từ năm 2014 đến năm 2020 43 44 45 46 47 64 65 3.3 Nhu cầu lao động theo phận 3.4 Bảng mô tả công việc nhân viên lễ tân Phụ lục 3.5 Bảng tiêu chuẩn công việc nhân viên lễ tân Phụ lục 3.6 Bảng đánh giá nhân viên lễ tân Phụ lục 3.7 Bảng xác định mục tiêu đào tạo 72 3.8 Tổng hợp ý kiến chuyên gia đào tạo 74 3.9 Bảng đánh giá thành tích nhân viên 83 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực chất lƣợng cao yếu tố quan trọng để đạt lực cạnh tranh cao điểm du lịch nói chung doanh nghiệp nói riêng Hội An địa phƣơng mạnh du lịch Quảng Nam Cùng với khách sạn Hội An tăng nhanh số lƣợng quy mơ Vị trí, kiến trúc, sở vật chất, trang thiết bị tiện nghi, dịch vụ điều kiện cần để thu hút khách yếu tố ngƣời điều kiện đủ để lôi khách đến khách sạn thƣờng xuyên Vấn đề phát triển nguồn nhân lực vấn đề quan tâm hàng đầu ngành du lịch nói chung ngành kinh doanh lƣu trú nói riêng Và Parm Garden Resort – khu nghỉ mát cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế Hội An – quan tâm đến vấn đề Song nay, nguồn nhân lực khách sạn số lƣợng đảm bảo nhƣng không ổn định không đảm bảo chất lƣợng để đáp ứng nhu cầu phát triển khách sạn tƣơng lai Xuất phát từ vấn đề cấp thiết mà tơi chọn đề tài “Phát triển nguồn nhân lực Palm Garden Resort” để thực luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Hy vọng rằng, luận văn góp phần hồn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực khách sạn Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu làm sáng tỏ lý luận nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực - Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực Palm Garden Resort thời gian vừa qua - Đề xuất số giải pháp chủ yếu để phát triển nguồn nhân lực Tại Palm Garden Resort 88 thể, giảm áp lực cho đào tạo phải tạo lập đƣợc ê kíp làm việc phụ thuộc hỗ trợ lẫn Hơn nữa, việc bố trí sử dụng nhân viên theo nguyên tắc hiệu suất yêu cầu khách sạn sử dụng nhân viên theo trình độ họ Tạo động lực, hứng thú làm việc cho nhân viên theo hƣớng: luân chuyển vị trí làm việc, mở rộng nhiệm vụ giao phó, tạo tính đa dạng phong phú cơng việc, lắng nghe ý kiến đóng góp nhân viên Tạo bầu khơng khí dân chủ, tƣơng trợ giúp đỡ lẫn ngƣời quản lý, lãnh đạo với ngƣời lao động, ngƣời lao động với để ngƣời lao động cảm nhận đƣợc tôn trọng phát huy hết tiềm mình, cách phận, tổ có họp giao ban đầu tuần làm việc để tổ trƣởng báo cáo lên trƣởng phận, trƣởng phận báo cáo tình hình kinh doanh phận tuần có ý kiến đề xuất với giám đốc nhận thông tin giải vấn đề Xây dựng mơi trƣờng văn hố doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp du lịch phải có văn hóa giao tiếp ứng xử, lãnh đạo với nhân viên, nhân viên với nhân viên, nhân viên với khách hàng 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh ngày trở nên khốc liệt doanh nghiệp có doanh nghiệp kinh doanh lƣu trú Cuộc cạnh tranh thể tất mặt: công nghệ, quản lý, sản phẩm dịch vụ, chất lƣợng, v.v Nhƣng hết, yếu tố đứng đằng sau cạnh tranh ngƣời Vì vậy, việc đầu tƣ vào công tác phát triển nguồn nhân lực điều tất yếu đƣợc Palm Garden Resort cần quan tâm Mặc dù khách sạn nhận thức đƣợc tầm quan trọng công tác phát triển nguồn nhân lực nhƣng thực tế, cơng tác chƣa phát huy tốt vai trò hoạt động kinh doanh Một nguyên nhân khách sạn chƣa có phƣơng pháp thực hoạt động phát triển nguồn nhân lực cách bản, hệ thống; chiến lƣợc phát triển áp dụng mang tính ngắn hạn gắn liên với chiến lƣợc kinh doanh khách sạn Trên sở vận dụng tổng hợp phƣơng pháp nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau đây: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn phát triển nguồn nhân lực, luận văn xác định đào tạo phát triển nguồn nhân lực yếu tố định thành công tổ chức kinh tế thị trƣờng nói chung hội nhập nói riêng - Qua phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực Palm Garden Resort, luận văn thiếu hụt lực đội ngũ nhân lực, tồn phát triển nguồn nhân lực khách sạn - Thông qua lý luận, thực trạng phát triển nguồn nhân lực, luận văn đƣa định hƣớng giải pháp phát triển nguồn nhân lực khách sạn nhằm góp phần xây dựng đội ngũ nhân viên có chất lƣợng đáp ứng yêu cầu phát triển khách sạn tƣơng lai 90 Một số kiến nghị khách sạn thời gian đến Trƣớc hết, Khách sạn cần xây dựng đƣợc chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực Bên cạnh việc xây dựng cho chiến lƣợc kinh doanh, khách sạn cần phải có chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực tƣơng xứng nguồn nmhân lực yếu tố sống quan trọng biến chiến lƣợc kinh doanh thành thực Và nữa, hoạt động phát triển nguồn nhân lực làm hai mà phải lâu dài, thƣờng xuyên Hiệu hoạt động phát triển nguồn nhân lực khó đo lƣờng trực tiếp thông qua giá thị trƣờng phải mang tính đón đầu chiến lƣợc hoạt động khách sạn Điều nghĩa để có đƣợc lực lƣợng lao động chuyên nghiệp, động sáng tạo tận tâm ngày hôm nay, công tác phát triển nguồn nhân lực phải đƣợc thực trƣớc Thứ hai, vấn đề quản lý nguồn nhân lực có quan hệ mật thiết với công tác phát triển nguồn nhân lực Trong điều kiện ngày nay, việc quản lý nguồn nhân lực vấn đề cần đặt Quản lý nguồn nhân lực ràng buộc hành trở thành phản tác dụng Bằng chứng tƣợng lao động có kinh nghiệm Palm Garden chuyển sang khách sạn khác làm việc xảy năm gần Vì vậy, cơng tác phát triển nguồn nhân lực cần phải đƣợc thực đồng với công tác quản lý ngƣời, thể chủ yếu qua việc thiết kế phân tích cơng việc, đánh giá kết công việc, chế độ đãi ngộ (lƣơng, phúc lợi) môi trƣờng làm việc Thứ ba, cách thức thực công tác phát triển nguồn nhân lực cần thực nghiêm ngặt, theo quy trình cụ thể Nhìn chung, quy trình đào tạo chuẩn bao gồm giai đoạn: đánh giá nhu cầu đào tạo, thiết kế chƣơng trình đào tạo, thực chƣơng trình đào tạo đánh giá kết công tác đào tạo Ngồi ra, cần phải xem cơng tác đào tạo nhƣ đầu tƣ, cần phải đánh giá xem hiệu đầu tƣ nhƣ nào, để có phƣơng án đầu tƣ tiếp cho có lợi TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] ThS Nguyễn Thị Hồng Anh (2005), Giáo trình Thống kê Du lịch, NXB Hà Nội [2] Nguyễn Hữu Dũng (2003), Sử dụng hiệu nguồn lực người Việt Nam, NXB Lao động xã hội, Hà Nội [3] TS Đoàn Gia Dũng (2010), Các nhân tố tác động tới khuynh hướng thay đổi nguồn nhân lực, tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng [4] TS Nguyễn Trọng Đặng - TS Nguyễn Doãn Thị Liễu - ThS Vũ Đức Minh - TS Trần Thị Phùng (2000), Quản trị doanh nghiệp khách sạn- du lịch, NXB Đại học quốc gia [5] GS-TS Nguyễn Văn Đính (2008), Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam [6] GS-TS Nguyễn Văn Đính (2004), Giáo trình kinh tế du lịch, NXB Lao động-xã hội [7] Ths Nguyễn Vân Điềm – PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2004), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Lao động xã hội , Hà Nội [8] Nguyễn Văn Long (2010), “Phát huy nguồn nhân lực động lực thúc đẩy”, Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đầ Nẵng- Số 4(39) [9] Nam Kha (2013), nhân lực du lịch- nóng đâu phủi đó, baoquangnam.com [10] TS Nguyễn Văn Lƣu (2005), Thực trạng giải pháp đẩy mạnh phát triển nhân lực du lịch Việt Nam, Tổng cục du lịch Việt Nam [11] TS Trần Văn Mạnh, ThS Hồng Thị Lan Hƣơng (2004), Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn, NXB lao động- xã hội, Hà Nội [12] Nguyễn Hữu Thân (2007), Quản trị nhân sự, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội [13] PGS-TS Võ Xuân Tiến (2007), “Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển Đà Nẵng”, Kỷ yếu hội thảo Khoa học Khoa học- Phát triển kinh tế biển, Đà Nẵng [14] Võ Xuân Tiến (2010), Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tạp chí khoa học cơng nghệ-Đại học Đà Nẵng [15] TS Nguyễn Quốc Tuấn-TS Đoàn Gia Dũng- TH.S Đào Hữu Hòa, TH.S Nguyễn Thị Loan, TH.S Nguyễn Thị Bích Thu, TH.S Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [16] Bộ sách quản trị nguồn nhân lực Business Edge (2006), Đào tạo nguồn nhân lực để khỏi “ném tiền qua cửa sổ” NXB Trẻ, TP.Hồ Chí Minh [17] http://p5media.vn/tin-tuc/qua-trinh-dao-tao-nguon-nhan-luc/nid/132.html [18] http://en.wikipedia.org/wiki/ Learning_ organization [19] http://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_development [20] nhanlucquangnam.org.vn [21] Trang điện tử Văn hóa- thơng tin- thể thao- du lịch TP Tam Kỳ - Quảng Nam Tiếng Anh [22] Armong (2009), Armstrong’ s Handbook of Human resource management practice, Kogan Page [23] Human resource development, Third Edition, Randy L DeSimone, Jon M Werner, David M Harris PHỤ LỤC Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Palm Garden resort - Ghi : : Quan hệ trực tuyến : Quan hệ chức Bảng 3.4 Bảng mô tả công việc nhân viên lễ tân BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN LỄ TÂN I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC: Chức danh Nhân viên lễ tân Thời gian làm việc Bộ phận Tiền sảnh Ca Quản lý trực tiếp Trƣởng phận Ngày nghỉ Quản lý gián tiếp Giám đốc tiền sảnh II/ MỤC ĐÍCH CƠNG VIỆC: - Thực thủ tục check in, check out cho khách hàng - Phục vụ khách thời gian lƣu trú III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ: Stt Nhiệm Diễn giải công việc vụ Tiếp - Nắm danh sách, phiếu đặt phòng yêu cầu đặc biệt đón khách tới, làm tốt cơng việc chuẩn bị đón tiếp khách khách - Trực tiếp chào tiếp đón khách tồn khách kể khách đến liên hệ khách sạn - Tiếp nhận thông tin khách lẻ đến khách sạn trả lời thông tin cho khách dịch vụ - Nắm rõ lịch hoạt động nhà hàng, trung tâm thẩm mỹ, sức khoẻ….trong khách sạn chƣơng trình khuyến để thơng báo cho khách Stt Nhiệm Diễn giải công việc vụ Làm thủ tục check in - Chuẩn bị công việc chuẩn bị khách theo danh sách đăng ký phòng - Làm sẵn thẻ đăng ký cho khách hàng quan trọng, chuẩn bị chìa khố phòng thiếp chào mừng - Trực tiếp nhận thông tin đăng ký từ khách lẻ kiểm tra danh sách đăng ký phòng từ phần mềm - Tƣ vấn cho khách dịch vụ khách sạn (với khách lẻ) - Làm phiếu đăng ký phòng cho khách theo mẫu, điền xác nội dung cần thiết vào thẻ đăng ký - Làm thủ tục đặt cọc với trƣờng hợp cần thiết theo quy định khách sạn - Giao phòng chìa khố phòng cho khách - Thơng tin cho phận hành lý, phận buồng phòng tổ chức mang hành lý cho khách làm thủ tục nhập phòng - Thơng tin cho phận liên quan khác v/v khách check in theo kế hoạch chuẩn bị - Cập nhật vào phần mềm thông tin theo phiếu đăng ký khách sạn Làm thủ tục check - Nắm danh sách khách dự định rời khách sạn ngày làm công việc chuẩn bị - Thơng tin tình hình check out cho phận Stt Nhiệm Diễn giải công việc vụ - Nhận thông tin check out đột xuất thực theo thủ out tục - Nhận lại chìa khóa phòng từ khách - Kết hợp với thu ngân làm thủ tục toán cho khách - Trả lại thẻ VISA, CMND tài liệu khác liên quan cho khách sau làm xong thủ tục check out - Xử lý khiếu nại khách trình check out theo hƣớng dẫn xử lý tình huống… Giải - Trả lời câu hỏi khách giải thắc mắc đáp thơng khiếu nại theo quy trình khách sạn - Nắm rõ lịch hoạt động nhà hàng, trung tâm thẩm mỹ, tin sức khoẻ….trong khách sạn chƣơng trình khuyến khách để thơng báo cho khách - Với thơng tin ngồi khả giải phải xin ý hàng kiến lãnh đạo Quản lý sản, - Sử dụng cac công cụ dụng cụ theo hƣớng dẫn tài - Quản lý loại dụng cụ, tài sản đƣợc giao - Quản lý đảm bảo định mức vật dụng bán hàng công nhƣ catalog, cardvisit….Khi vật dụng hết so với cụ định mức tối thiểu phải làm phiếu xuất kho đƣợc giao - Trong trƣờng hợp tài sản, cơng cụ bị hƣ phải làm phiếu đề nghị sửa chữa Stt Nhiệm Diễn giải công việc vụ Thực - Báo cáo với GD tiền sảnh danh sách tƣ liệu khách quý báo cáo - Báo cáo tình hình cố ngày cho - Báo cáo tình hình khách check in, check out ngày Giám đốc tiền sảnh IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY: Theo kế hoạch tuần V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO: Theo quy định chế độ báo cáo cơng ty Nguồn: Phòng nhân Bảng 3.5 Bảng tiêu chuẩn công việc nhân viên lễ tân BẢNG TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC Tên phận: Lễ tân Yêu cầu kiến thức kỹ nghiệp vụ Có nghiệp vụ lễ tân (đào tạo trung cấp loại trở lên) Có khả giao tiếp tốt với khách kỹ bán hàng Nắm vững quy định pháp lý liên quan đến khách khách sạn, quy định khách sạn Có kiến thức kế toán, toán, thống kê, marketing hành văn phòng Biết rõ danh thắng, điểm du lịch địa phƣơng, dịch vụ phục vụ khách khách sạn Nắm vững số quy tắc ngoại giao, lễ nghi, phong tục tập quán, tâm lý khách số quốc gia (thị trƣờng khách sạn) Có kiến thức tình hình trị, kinh tế, xã hội (lịch sử, văn hoá, địa lý ) an ninh, an tồn, bảo vệ mơi trƣờng, u cầu ngoại ngữ vi tính Trình độ ngoại ngữ: thơng thạo Tiếng Anh thông thạo ngôn ngữ: Pháp, Trung, Nhật, Hàn Trình độ vi tính: thơng thạo tin học văn phòng phần mềm quản lý khách sạn Yêu cầu đạo đức nghề nghiệp Thật thà, trung thực Năng động, nhanh nhẹn, tháo vát linh hoạt cách xử lý tình Siêng năng, tỉ mỉ, làm việc xác hiệu Cởi mở, hiếu khách, thân ái, lịch sự, tôn trọng nhiệt tình giúp đỡ khách Có tính đồng đội, sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ nhân viên khác Yêu cầu hình thức thể chất Có sức khoẻ tốt Ngoại hình cân đối Hình thức ƣa nhìn Trang phục gọn gàng, Bảng 3.6: Bảng đánh giá nhân viên lễ tân BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN Họ tên nhân viên: …………………… Mã số nhân viên: …………… Bộ phận: …………………………… Chức danh: …………………………… Ngày bắt đầu làm việc: ………………… Ngày đánh giá có hiệu lực:………………… Chỉ tiêu Tốt Khá Trung Yếu bình Kỹ nghiệp vụ chuyên môn Kỹ giao tiếp Kỹ bán hàng Nắm quy định khách, khách sạn Kỹ làm việc nhóm Kỹ nắm bắt tâm lý khách Kỹ giao tiếp tiếng Anh Kỹ giao tiếp ngôn ngữ khác Kỹ sử dụng vi tính 10 Kỹ xử lý tình 10 Sức khỏe 11 Hình thức bên ngồi Nhận xét khác: Đề xuất sau đánh giá:…………………………………………………………… Ngày tháng năm đánh giá: Trưởng phận Ký tên PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO Xin chào anh (chị) ! Tôi tên Trần Thị Kim Chi, học viên cao học khóa 25, ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng, thực luận văn tốt nghiệp với đề tài “Phát triển nguồn nhân lực Palm Garden Resort” Những thông tin khảo sát từ cán nhân viên số vấn đề liên quan đến nhu cầu đào tạo nhân viên khách sạn giúp hồn thiện luận văn Tơi xin cam kết kết điều tra sử dụng cho việc thực luận văn tốt nghiệp, không dùng vào mục đích khác ₪ Anh/chị làm việc phận ? Hiện anh/chị giữ chức vụ ? Trong thời gian đến, anh/chị có mong muốn đƣợc đào tạo, huấn luyện không ? Nếu có anh/chị trả lời câu hỏi tiếp theo, không anh/chị dừng lại Nội dung mà anh/chị mong muốn đƣợc đào tạo? Động đƣợc đào tạo anh/chị ? a Nâng cao trình độ chun mơn b Thăng tiến công việc c Tạo thêm mối quan hệ d Khác Phƣơng pháp đào tạo mà anh/chị mong muốn? a Đào tạo công việc b Đào tạo ngồi cơng việc Anh/chị mong muốn đào tạo bao lâu? a tháng b tháng c tháng d Hơn năm Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh/chị ! ... 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Palm Garden resort: 34 2.1.5 Tình hình kinh doanh Palm Garden resort thời gian qua 34 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI PALM GARDEN RESORT ... NGUỒN NHÂN LỰC CỦA PALM GARDEN RESORT TRONG THỜI GIAN QUA 57 Chƣơng GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI PALM GARDEN RESORT 60 3.1 CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN... nhân lực phát triển nguồn nhân lực - Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực Palm Garden Resort thời gian vừa qua - Đề xuất số giải pháp chủ yếu để phát triển nguồn nhân lực Tại Palm Garden
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại palm garden resort , Phát triển nguồn nhân lực tại palm garden resort

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn