Phát triển dịch vụ ngân hàng thông qua hệ thống các bưu cục của VN post tại NH TMCP bưu điện liên việt

104 19 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THÙY DUNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THÔNG QUA HỆ THỐNG CÁC BƯU CỤC CỦA VN POST TẠI NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THÙY DUNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THÔNG QUA HỆ THỐNG CÁC BƯU CỤC CỦA VN POST TẠI NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Thùy Dung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Tổng quan tài liệu CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG VÀ DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Các hoạt động Ngân hàng thương mại 1.2 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 1.2.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng 1.2.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng 1.2.3 Phát triển dịch vụ Ngân hàng 1.2.4 Phân loại dịch vụ Ngân hàng 19 1.3 DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN 22 1.3.1 Giới thiệu dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện 22 1.3.2 Cơ sở hình thành dịch vụ ngân hàng dựa dịch vụ TKBĐ quốc gia 34 1.4 MỘT SỐ MƠ HÌNH NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM 35 1.4.1 Tiết kiệm Bưu điện Nhật Bản .35 1.4.2 Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc .36 1.4.3 Tiết kiệm Bưu điện Singapore 36 1.4.4 Tiết kiệm Bưu điện Cộng hòa liên bang Đức .37 1.4.5 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THÔNG QUA HỆ THỐNG CÁC BƯU CỤC CỦA NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT 39 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển NH TMCP Bưu điện Liên Việt 39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý NH TMCP Bưu điện 40 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh chung Ngân hàng .41 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THÔNG QUA HỆ THỐNG CÁC BƯU CỤC CỦA NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN .45 2.2.1 Mơ hình quản lý kinh doanh dịch vụ TKBĐ NH TMCP Bưu điện Liên Việt 45 2.2.2 Các dịch vụ ngân hàng triển khai thông qua hệ thống TKBĐ 46 2.2.3 Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng thông qua hệ thống Tiết kiệm Bưu điện dựa vào kết khảo sát 55 2.2.4 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng thông qua hệ thống TKBĐ NH TMCP Bưu điện Liên Việt 60 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THÔNG QUA HỆ THỐNG TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN .67 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP .67 3.1.1 Cầu thị trường dịch vụ 67 3.1.2 Khả đáp ứng nhu cầu LPB 67 3.1.3 Mục tiêu phát triển dịch vụ Ngân hàng thông qua hệ thống Tiết kiệm Bưu điện LPB 68 3.1.4 Cơ sở đề xuất giải pháp .69 3.2 NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI, THUẬN LỢI KHI PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NH THÔNG QUA HỆ THỐNG CÁC BƯU CỤC 70 3.2.1 Khó khăn, thách thức 70 3.2.2 Cơ hội, thuận lợi 71 3.3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NH THÔNG QUA HỆ THỐNG CÁC BƯU CỤC 72 3.3.1 Định hướng khách hàng mục tiêu .72 3.3.2 Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm 73 3.3.3 Phát triển sở hạ tầng, đầu tư máy móc, cơng nghệ đại 76 3.3.4 Đa dạng hóa, phát triển sản phẩm dịch vụ 77 3.3.5 Phát triển nguồn nhân lực 80 3.3.6 Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng 82 3.3.7 Các giải pháp phát hạn chế rủi ro hoạt động .82 3.4 CÁC KIẾN NGHỊ 84 3.4.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt 84 3.4.2 Kiến nghị VN Post .85 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu ATM Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CBCNV Cán công nhân viên CNTT Cơng nghệ thơng tin CKH Có kỳ hạn DN Doanh nghiệp DVNH Dịch vụ Ngân hàng EAB Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á KH Khách hàng KKH Không kỳ hạn LPB Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NSI Tiết kiệm quốc gia Ấn Độ POS Điểm chấp nhận thẻ ROA Tỷ lệ sinh lời bình quân tài sản ROE Tỷ lệ sinh lời bình quân vốn tự có TKBĐ Tiết kiệm Bưu điện TKCN Tiết kiệm cá nhân TMCP Thương mại cổ phần VN POST Bưu điện Việt Nam VNPT Tập đoàn Bưu Viễn thơng Việt Nam VPSC Cơng ty dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện WAN Mạng diện rộng WTO Tổ chức Thương mại giới DANH MỤC BẢNG BIỂU Số Tên bảng hiệu Trang 2.1 Số liệu huy động vốn LPB qua năm 41 2.2 Số liệu dư nợ tín dụng LPB qua năm 42 2.3 Bảng kết hoạt dộng kinh doanh LPB qua năm 44 2.4 Các dịch vụ tiết kiệm có kỳ hạn 48 2.5 Số liệu dịch vụ chuyển tiền chuyển khoản 2009 – 2012 50 2.6 Số liệu nhờ thu nhờ trả 2009 -2012 52 2.7 Tình hình phát triển mạng Bưu cục cung cấp dịch vụ qua 52 năm 2.8 Bảng số lượng khách hàng đăng ký dịch vụ TKBĐ qua năm 58 DANH MỤC HÌNH VẼ Số Tên hình hiệu Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý NH TMCP Bưu điện 40 2.2 Mơ hình quản lý dịch vụ TKBĐ NH TMCP Bưu điện 45 2.3 Sơ đồ tổng thể mạng tin học Tiết kiệm Bưu điện 53 2.4 Sơ đồ cung ứng dịch vụ Ngân hàng thông qua hệ thống 54 Bưu cục DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ Trang 2.1 Hoạt động huy động vốn LPB qua năm 41 2.2 Hoạt động tín dụng LPB qua năm 42 2.3 Hoạt động toán quốc tế LPB qua năm 43 3.1 Thống kê lượng khách hàng qua kênh quảng bá 73 3.2 Thống kê tiện ích dịch vụ TKBĐ KH hay sử dụng 77 ... 2.1.3 T nh h nh hoạt động kinh doanh chung Ngân hàng .41 2.2 T NH H NH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THÔNG QUA HỆ THỐNG CÁC BƯU CỤC CỦA NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN... TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THÔNG QUA HỆ THỐNG CÁC BƯU CỤC CỦA VN POST TẠI NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT Chuyên ng nh: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng... CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT 39 2.1.1 Quá tr nh h nh th nh phát triển NH TMCP Bưu điện Liên Việt 39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý NH TMCP Bưu điện 40
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ ngân hàng thông qua hệ thống các bưu cục của VN post tại NH TMCP bưu điện liên việt , Phát triển dịch vụ ngân hàng thông qua hệ thống các bưu cục của VN post tại NH TMCP bưu điện liên việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn