Nghiên cứu sự hài lòng của du khách tại khu du lịch sa huỳnh, tỉnh quảng ngãi

124 23 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VŨ THỊ THÙY TRINH \ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH TẠI KHU DU LỊCH SA HUỲNH, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG VŨ THỊ THÙY TRINH \ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH TẠI KHU DU LỊCH SA HUỲNH, TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ VĂN HUY Ðà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận văn Vũ Thị Thùy Trinh MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH .8 1.1 CÁC KHÁI NIỆM 1.1.1 Khái niệm du lịch 1.1.2 Khái niệm khách du lịch 1.1.3 Một số khái niệm khác 1.2 SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH 10 1.2.1 Sự hài lòng khách hàng 10 1.2.2 Sự hài lòng du khách 11 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng du khách 11 1.3 CÁC MƠ HÌNH ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LỊNG CỦA DU KHÁCH 14 1.3.1 Mơ hình mức độ quan trọng – mức độ thực (Importance Performan Analys – IPA) Martilla & James (1977) 14 1.3.2 Mơ hình SERVQUAL Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) 16 1.3.3 Mơ hình HOLSAT 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 20 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 21 2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ KHU DU LỊCH SA HUỲNH TỈNH QUẢNG NGÃI 21 2.2 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 22 2.2.1 Mô hình nghiên cứu 22 2.2.2 Giả thuyết nghiên cứu 23 2.3 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 28 2.3.1 Nghiên cứu định tính 29 2.3.2 Nghiên cứu thức (định lượng) 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 42 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 3.1 KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DU KHÁCH 43 3.1.1 Đặc điểm nhân học 43 3.1.2 Đặc điểm hành vi 45 3.2 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA 47 3.2.1 Kiểm định Cronbach’s Alpha với thành phần Tài nguyên thiên nhiên sở vật chất 47 3.2.2 Kiểm định Cronbach’s Alpha với thành phần Môi trường 48 3.2.3 Kiểm định Cronbach’s Alpha với thành phần Di sản văn hóa 50 3.2.4 Kiểm định Cronbach’s Alpha với thành phần Chổ 51 3.2.5 Kiểm định Cronbach’s Alpha với thành phần Dịch vụ ăn uống – giải trí – mua sắm 52 3.2.6 Kiểm định Cronbach’s Alpha với thành phần Dịch vụ đổi tiền, chuyển tiền 53 3.2.7 Kiểm định Cronbach’s Alpha với thành phần Sự hài lòng 54 3.3 KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ THANG ĐO: PHÂN TÍCH EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS( EFA) 55 3.3.1 Phân tích nhân tố biến độc lập 55 3.3.2 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc 60 3.4 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU HỌC VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH 60 3.4.1 Kiểm định khác biệt giới tính hài lòng du khách 61 3.4.2 Kiểm định khác biệt độ tuổi hài lòng du khách 62 3.4.3 Kiểm định khác biệt nghề nghiệp hài lòng du khách 63 3.4.4 Kiểm định khác biệt thu nhập bình quân hàng tháng hài lòng du khách 64 3.5 KẾT QUẢ HOLSAT 65 3.5.1 Các thuộc tính tích cực 66 3.5.2 Các thuộc tính tiêu cực 69 3.6 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU BẰNG PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI 71 3.6.1 Phân tích hệ số tương quan Pearson 71 3.6.2 Kiểm định phù hợp mơ hình 72 3.6.3 Kiểm định t (t.test) 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 79 4.1 KẾT LUẬN 79 4.2 NHỮNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁC NHÀ QUẢN LÝ KHU DU LỊCH SA HUỲNH 80 4.2.1 Các hướng phát huy thuộc tính tích cực 80 4.2.2 Các hướng hạn chế thuộc tính tiêu cực 82 4.2.3 Định hướng phát triển du lịch Sa Huỳnh đến năm 2025 83 4.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH 85 4.4 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Tổng hợp ý kiến chuyên gia mẫu điều tra thử 30 2.2 Thang đo biến quan sát điều chỉnh 34 3.1 Bảng mơ tả mẫu theo giới tính 43 3.2 Bảng mô tả mẫu theo độ tuổi 43 3.3 Bảng mô tả mẫu theo nghề nghiệp 44 3.4 Bảng mô tả mẫu theo thu nhập 44 3.5 Bảng mô tả mẫu theo hình thức tổ chức chuyến 45 3.6 Bảng mô tả mẫu theo mức độ thường xuyên du lịch 46 3.7 Bảng mơ tả mẫu theo mục đích chuyến 46 3.8 Cronbach's Alpha thang đo Tài nguyên thiên 47 nhiên sở vật chất 3.9 Hệ số tương quan biến tổng thang đo Tài nguyên 48 thiên nhiên sở vật chất 3.10 Cronbach's Alpha thang đo Môi trường 48 3.11 Hệ số tương quan biến tổng thang đo Môi trường 49 3.12 Cronbach's Alpha thang đo Môi trường 49 3.13 Hệ số tương quan biến tổng thang đo Môi trường 50 3.14 Cronbach's Alpha thang đo Di sản văn hóa 50 3.15 Hệ số tương quan biến tổng thang đo Di sản 50 văn hóa 3.16 Cronbach's Alpha thang đo Chổ 51 3.17 Hệ số tương quan biến tổng thang đo Chổ 51 Số hiệu Tên bảng bảng 3.18 Cronbach's Alpha thang đo Dịch vụ ăn uống – Trang 52 giải trí – mua sắm 3.19 Hệ số tương quan biến tổng thang đo Dịch vụ ăn 52 uống – giải trí – mua sắm 3.20 Cronbach's Alpha thang đo Dịch vụ ăn uống – 53 giải trí – mua sắm 3.21 Hệ số tương quan biến tổng thang đo Dịch vụ ăn 53 uống – giải trí – mua sắm 3.22 Cronbach's Alpha thang đo Dịch vụ đổi tiền, 53 chuyển tiền 3.23 Hệ số tương quan biến tổng thang đo Dịch vụ đổi 54 tiền, chuyển tiền 3.24 Cronbach's Alpha thang đo Sự hài lòng 54 3.25 Hệ số tương quan biến tổng thang đo Sự hài lòng 54 3.26 Kiểm định KMO kiểm định Barlett 55 3.27 Tổng phương sai trích 56 3.28 Kết EFA theo phương pháp Principal Component 58 3.29 Kiểm định KMO kiểm định Barlett nhân tố biến 60 phụ thuộc 3.30 Bảng 3.30 Test of Homogeneity of Variances 61 “giới tinh” với “sự hài lòng” 3.31 Anova “ giới tính” với “sự hài lòng” 61 3.32 Test of Homogeneity of Variances “độ tuổi” với 62 “sự hài lòng” Số hiệu Tên bảng bảng Trang 3.33 Anova “ độ tuổi” với “sự hài lòng” 62 3.34 Test of Homogeneity of Variances “nghề nghiệp” 63 với “sự hài lòng” 3.35 Anova “ nghề nghiệp” với “sự hài lòng” 63 3.36 Test of Homogeneity of Variances “thu nhập bình 64 quân bình quân hàng tháng” với “sự hài lòng” 3.37 Anova “ thu nhập bình qn hàng tháng” với “sự 64 hài lòng” 3.38 Kết thang đo HOLSAT với thuộc tính tích 66 cực 3.39 Kết thang đo HOLSAT với thuộc tính tiêu 69 cực 3.40 Bảng kết phân tích Pearson 71 3.41 Thống kê đánh giá độ phù hợp mô hình hồi quy tuyến 73 tính bội 3.42 Kết phân tích ANOVA 73 3.43 Kết phân tích hệ số hồi quy riêng phần 74 3.44 Kiểm định Paired Sample Test 77 2.2 Nhân tố “Môi trường” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 826 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted EVN1A 30.20 13.962 573 805 EVN2A 30.84 16.695 -.054 886 EVN3A 30.29 12.466 726 780 EVN4A 30.29 12.659 664 789 EVN5A 30.32 13.109 582 801 EVN6A 30.27 12.393 730 780 EVN7A 30.36 12.807 678 788 EVN8A 30.29 12.835 649 792 Cronbach’s Alpha lần với nhân tố môi trường Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 886 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted EVN1A 26.34 13.540 600 879 EVN3A 26.43 11.994 765 858 EVN4A 26.43 12.311 675 870 EVN5A 26.46 12.724 599 879 EVN6A 26.42 12.009 750 860 EVN7A 26.50 12.421 697 867 EVN8A 26.43 12.493 658 872 2.3 Nhân tố “Di sản văn hóa” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 902 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HAC1A 7.98 4.011 799 866 HAC2A 7.96 4.030 824 844 HAC3A 7.94 4.134 793 870 2.4 Nhân tố “ Chổ ở” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 851 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted ACC1A 21.42 24.250 613 830 ACC2A 21.35 25.220 614 830 ACC3A 21.13 24.949 616 830 ACC4A 21.25 24.973 614 830 ACC5A 21.22 23.145 687 819 ACC6A 21.29 25.789 550 839 ACC7A 21.20 24.849 588 834 2.5 Nhân tố “Dịch vụ ăn uống – giải trí – mua sắm” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 867 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted SER1A 28.96 18.142 678 844 SER2A 28.85 18.764 668 846 SER3A 28.94 18.281 694 842 SER4A 28.96 18.602 671 845 SER5A 28.89 18.734 671 845 SER6A 28.96 19.163 625 850 SER7A 28.80 19.186 693 844 SER8A 28.96 21.503 279 886 Cronbach’s Alpha lần nhân tố ““Dịch vụ ăn uống – giải trí – mua sắm” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 886 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted SER1A 24.87 15.567 686 869 SER2A 24.77 16.149 676 870 SER3A 24.85 15.697 703 866 SER4A 24.87 15.958 687 868 SER5A 24.81 16.149 675 870 SER6A 24.88 16.607 619 876 SER7A 24.72 16.562 700 868 2.6 Nhân tố “ Dịch vụ đổi tiền, chuyển tiền” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 895 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TRA1A 8.11 3.516 778 864 TRA2A 8.01 3.498 825 823 TRA3A 8.03 3.553 778 864 2.7 Nhân tố “Sự hài lòng” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 750 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted SAT1 7.35 2.045 575 669 SAT2 7.43 2.047 586 657 SAT3 7.37 1.953 572 674 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 3.1 Phân tích nhân tố EFA với biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 808 Approx Chi-Square 5270.270 df 561 Sig .000 Initial Eigenvalues t Componen Total Variance Explained Total Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 4.548 13.375 13.375 4.548 13.375 13.375 4.238 12.466 12.466 4.375 12.867 26.242 4.375 12.867 26.242 4.234 12.452 24.918 3.531 10.384 36.626 3.531 10.384 36.626 3.759 11.056 35.973 2.986 8.782 45.408 2.986 8.782 45.408 2.889 8.497 44.470 2.525 7.425 52.833 2.525 7.425 52.833 2.558 7.523 51.993 2.232 6.564 59.397 2.232 6.564 59.397 2.518 7.405 59.397 985 2.896 62.294 944 2.775 65.069 867 2.551 67.620 10 790 2.324 69.943 11 753 2.214 72.158 12 711 2.090 74.248 13 692 2.035 76.283 14 631 1.855 78.138 15 608 1.788 79.926 16 562 1.653 81.579 17 542 1.593 83.173 18 512 1.505 84.677 19 494 1.453 86.130 20 480 1.411 87.541 21 451 1.326 88.867 22 435 1.278 90.145 23 395 1.161 91.306 24 379 1.114 92.420 25 353 1.038 93.458 26 340 1.001 94.459 27 318 934 95.393 28 292 858 96.251 29 270 794 97.045 30 243 715 97.761 31 213 625 98.386 32 190 558 98.944 33 187 550 99.494 34 172 506 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component EVN3A 733 EVN6A 713 EVN8A 681 EVN7A 678 EVN4A 658 EVN1A 645 EVN5A 608 401 SER7A 751 SER4A 728 SER3A 717 SER5A 711 SER2A 686 SER6A 682 SER1A 677 ACC5A 587 ACC4A 528 ACC3A 525 ACC2A 515 ACC1A 500 ACC7A -.419 472 ACC6A PRF4A 616 PRF3A 590 PRF5A 588 PRF2A 585 PRF1A 582 PRF6A 559 PRF7A 432 HAC2A HAC1A 410 HAC3A 656 -.501 620 -.478 609 -.518 TRA2A 684 TRA3A 666 TRA1A 631 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component SER3A 793 SER7A 786 SER4A 781 SER1A 776 SER2A 771 SER5A 760 SER6A 717 EVN3A 841 EVN6A 829 EVN7A 793 EVN4A 769 EVN8A 748 EVN5A 699 EVN1A 695 ACC5A 790 ACC2A 731 ACC1A 729 ACC3A 729 ACC4A 717 ACC7A 709 ACC6A 655 PRF3A 703 PRF2A 696 PRF5A 674 PRF4A 646 PRF1A 642 PRF6A 570 PRF7A 516 HAC2A 921 HAC3A 904 HAC1A 901 TRA2A 919 TRA3A 894 TRA1A 889 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 3.2 Phân tích nhân tố EFA với biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 692 Approx Chi-Square 235.509 df Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Compon ent Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.000 66.683 66.683 511 17.034 83.717 488 16.283 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component SAT2 823 SAT1 815 SAT3 812 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 2.000 % of Variance 66.683 Cumulative % 66.683 KIỂM ĐỊNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI Model Summaryb Change Statistics Model R R Adjusted R Std Error of R Square Square Square the Estimate Change 848a 719 714 28271 719 F Change df1 142.921 df2 Sig F Durbin- Change Watson 335 000 1.807 a Predictors: (Constant), TRA, ACC, HAC, SER, EVN, PRF b Dependent Variable: SAT ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 68.536 11.423 Residual 26.774 335 080 Total 95.310 341 Sig 142.921 000a a Predictors: (Constant), TRA, ACC, HAC, SER, EVN, PRF b Dependent Variable: SAT Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant) 039 134 PRF 165 072 EVN 138 HAC Coefficients Collinearity Statistics t Beta Sig Tolerance VIF 291 772 159 2.297 022 175 5.726 067 133 2.045 042 199 5.022 179 054 178 3.308 001 290 3.444 ACC 205 054 211 2.233 026 347 2.885 SER 168 062 153 2.703 007 262 3.811 TRA 121 050 110 4.067 000 311 3.214 a Dependent Variable: SAT Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions Condition Model Dimension Eigenvalue Index (Constant) PRF EVN HAC ACC SER TRA 6.968 1.000 00 00 00 00 00 00 00 012 23.799 87 02 01 01 00 00 03 006 34.925 02 00 00 29 10 01 59 005 38.520 03 00 02 18 87 04 01 004 40.921 03 01 03 32 00 46 30 003 51.086 00 11 94 06 00 17 01 003 52.769 06 86 00 14 03 32 06 a Dependent Variable: SAT Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 2.3292 4.7324 3.7850 44831 342 -1.52734 78685 00000 28021 342 Std Predicted Value -3.247 2.113 000 1.000 342 Std Residual -5.403 2.783 000 991 342 Residual a Dependent Variable: SAT KẾT QUẢ HOLSAT VÀ KIỂM ĐỊNH T (TEST) 4.1 Các thuộc tính tích cực Paired Samples Statistics Mean Pair Pair Pair Pair Pair Pair Pair Pair Pair Pair 10 Pair 11 Pair 12 Pair 13 Pair 14 Pair 15 N Std Deviation Std Error Mean PRF1A 3.93 342 745 040 PRF1B 4.07 342 625 034 PRF2A 3.80 342 777 042 PRF2B 4.22 342 689 037 PRF3A 3.50 342 784 042 PRF3B 3.49 342 965 052 PRF4A 3.56 342 877 047 PRF4B 3.73 342 947 051 PRF5A 3.48 342 831 045 PRF5B 3.28 342 1.188 064 EVN1A 4.49 342 626 034 EVN1B 4.57 342 567 031 EVN3A 4.40 342 774 042 EVN3B 4.56 342 514 028 EVN4A 4.40 342 793 043 EVN4B 4.48 342 692 037 EVN5A 4.38 342 785 042 EVN5B 4.66 342 486 026 EVN6A 4.42 342 784 042 EVN6B 4.58 342 545 029 HAC1A 3.96 342 1.093 059 HAC1B 4.05 342 977 053 HAC2A 3.98 342 1.068 058 HAC2B 4.21 342 797 043 HAC3A 4.00 342 1.065 058 HAC3B 3.92 342 950 051 ACC1A 3.39 342 1.190 064 ACC1B 3.76 342 975 053 ACC2A 3.46 342 1.057 057 Pair 16 Pair 17 Pair 18 Pair 19 Pair 20 Pair 21 Pair 22 Pair 23 Pair 24 Pair 25 Pair 26 Pair 27 ACC2B 3.85 342 871 047 ACC3A 3.68 342 1.091 059 ACC3B 3.88 342 894 048 ACC4A 3.56 342 1.091 059 ACC4B 3.81 342 862 047 ACC5A 3.59 342 1.238 067 ACC5B 3.73 342 1.030 056 ACC6A 3.52 342 1.063 057 ACC6B 3.80 342 998 054 SER1A 4.09 342 935 051 SER1B 4.24 342 742 040 SER2A 4.19 342 852 046 SER2B 4.36 342 687 037 SER3A 4.11 342 898 049 SER3B 4.39 342 696 038 SER4A 4.09 342 872 047 SER4B 4.18 342 813 044 SER5A 4.15 342 853 046 SER5B 4.25 342 853 046 SER6A 4.08 342 833 045 SER6B 4.23 342 783 042 SER7A 4.25 342 765 041 SER7B 4.40 342 617 033 TRA1A 3.97 342 1.020 055 TRA1B 4.16 342 900 049 Paired Samples Test Paired Differences 95% Confidence Interval of the Mean Std Std Error Deviation Mean Difference Lower Sig (2- Upper t df tailed) Pair PRF1A - PRF1B -.140 757 041 -.221 -.060 -3.430 341 001 Pair PRF2A - PRF2B -.421 949 051 -.522 -.320 -8.202 341 000 Pair PRF3A - PRF3B 015 1.188 064 -.112 141 228 341 820 Pair PRF4A - PRF4B -.164 1.276 069 -.299 -.028 -2.374 341 018 Pair PRF5A - PRF5B 199 1.411 076 049 349 2.607 341 010 Pair EVN1A – EVN1B -.076 807 044 -.162 010 -1.742 341 082 Pair EVN3A – EVN3B -.158 855 046 -.249 -.067 -3.414 341 001 Pair EVN4A – EVN4B -.076 953 052 -.177 025 -1.474 341 141 Pair EVN5A – EVN5B -.284 658 036 -.354 -.214 -7.975 341 000 Pair 10 EVN6A – EVN6B -.161 774 042 -.243 -.079 -3.844 341 000 Pair 11 HAC1A – HAC1B -.088 1.225 066 -.218 043 -1.325 341 186 Pair 12 HAC2A – HAC2B -.231 1.092 059 -.347 -.115 -3.911 341 000 Pair 13 HAC3A – HAC3B 073 1.248 067 -.060 206 1.083 341 280 Pair 14 ACC1A – ACC1B -.371 1.261 068 -.505 -.237 -5.448 341 000 Pair 15 ACC2A – ACC2B -.389 1.068 058 -.503 -.275 -6.731 341 000 Pair 16 ACC3A – ACC3B -.193 989 053 -.298 -.088 -3.610 341 000 Pair 17 ACC4A - ACC4B -.246 1.106 060 -.363 -.128 -4.106 341 000 Pair 18 ACC5A - ACC5B -.137 1.275 069 -.273 -.002 -1.993 341 047 Pair 19 ACC6A - ACC6B -.272 1.052 057 -.384 -.160 -4.778 341 000 Pair 20 SER1A - SER1B -.146 1.005 054 -.253 -.039 -2.689 341 008 Pair 21 SER2A - SER2B -.170 957 052 -.271 -.068 -3.278 341 001 Pair 22 SER3A - SER3B -.278 920 050 -.376 -.180 -5.584 341 000 Pair 23 SER4A - SER4B -.096 870 047 -.189 -.004 -2.052 341 041 Pair 24 SER5A - SER5B -.099 930 050 -.198 000 -1.978 341 049 Pair 25 SER6A - SER6B -.149 827 045 -.237 -.061 -3.333 341 001 Pair 26 SER7A - SER7B -.152 727 039 -.229 -.075 -3.869 341 000 Pair 27 TRA1A - TRA1B -.193 1.085 059 -.308 -.078 -3.290 341 001 4.2 Các thuộc tính tiêu cực Paired Samples Statistics Mean Pair Pair Pair Pair Pair Pair Pair N Std Deviation Std Error Mean PRF6A 3.61 342 749 040 PRF6B 3.60 342 1.022 055 PRF7A 3.76 342 759 041 PRF7B 4.25 342 695 038 EVN7A 4.33 342 754 041 EVN7B 4.56 342 618 033 EVN8A 4.40 342 774 042 EVN8B 4.54 342 555 030 ACC7A 3.61 342 1.143 062 ACC7B 3.66 342 1.105 060 TRA2A 4.06 342 989 053 TRA2B 4.25 342 859 046 TRA3A 4.05 342 1.009 055 TRA3B 4.15 342 901 049 Paired Samples Test Paired Differences 95% Confidence Interval of the Mean Std Std Error Deviation Mean Difference Lower Sig (2- Upper t df tailed) Pair PRF6A - PRF6B 018 1.251 068 -.116 151 259 341 796 Pair PRF7A - PRF7B -.494 1.018 055 -.602 -.386 -8.976 341 000 Pair EVN7A - EVN7B -.222 991 054 -.328 -.117 -4.146 341 000 Pair EVN8A - EVN8B -.137 963 052 -.240 -.035 -2.638 341 009 Pair ACC7A - ACC7B -.056 866 047 -.148 037 -1.186 341 236 Pair TRA2A - TRA2B -.184 895 048 -.279 -.089 -3.805 341 000 Pair TRA3A - TRA3B -.099 837 045 -.188 -.010 -2.198 341 029 ... hình nghiên cứu hài lòng du khách khu 23 du lịch Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi 2.2 Quy trình thực nghiên cứu 28 3.1 Ma trận thuộc tính tích cực nghiên cứu 68 hài lòng khách du lịch khu du lịch Sa Huỳnh... hài lòng du khách khu du lịch Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài hài lòng du khách khu du lịch Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi - Phạm vi nghiên cứu:... hóa sở lý thuyết hài lòng du khách - Xác định nhân tố tác động đến hài lòng du khách khu du lịch Sa Huỳnh - Xây dựng mơ hình nghiên cứu hài lòng du khách khu du lịch Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự hài lòng của du khách tại khu du lịch sa huỳnh, tỉnh quảng ngãi , Nghiên cứu sự hài lòng của du khách tại khu du lịch sa huỳnh, tỉnh quảng ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn