Nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định mua iphone của người tiêu dùng tại đà nẵng

110 44 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN QUANG TÍNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA IPHONE CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN QUANG TÍNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA IPHONE CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ VĂN HUY Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Trần Quang Tính MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÀNH VI NGƢỜI TIÊU DÙNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI NGƢỜI TIÊU DÙNG 1.1.1 Một số mơ hình nghiên cứu hành vi ngƣời tiêu dùng 1.1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi ngƣời tiêu dùng 11 1.2 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SMARTPHONE 17 1.2.1 Một số khái niệm liên quan 17 1.2.2 Một số nhân tố tác động đến ý định mua Smartphone ngƣời tiêu dùng 18 1.3 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI NGƢỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SMARTPHONE 19 1.3.1 Mơ hình nghiên cứu Dr HsinKung Chi, Dr Huery Ren Yeh, Yating Yang (2009) 19 1.3.2 Mơ hình nghiên cứu Mei Min Chow, Ling Hong Chen, Jian Ai Yeow, Pei Wah Wong 21 1.3.3 Nghiên cứu Dalsang Chung Sun Gi Chun 24 1.3.4 Nghiên cứu Rabi Singh Thokchom (dƣới hƣớng dẫn Dr Aaron Loh) 25 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 29 2.1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 29 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 29 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.3.1 Nghiên cứu định tính 30 2.3.2 Nghiên cứu định lƣợng 32 2.4 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 32 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu đề nghị 32 2.4.2 Hệ thống giả thuyết nghiên cứu 33 2.5 XÂY DỰNG THANG ĐO 34 2.5.1 Thang đo Cảm nhận hữu ích 34 2.5.2 Thang đo Cảm nhận tính dễ sử dụng 35 2.5.3 Thang đo Các đặc điểm sản phẩm 35 2.5.4 Thang đo Hình ảnh thƣơng hiệu 36 2.5.5 Thang đo Giá 37 2.5.6 Thang đo Các yếu tố xã hội 37 2.5.7 Thang đo Ý định mua 39 2.6 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 40 2.6.1 Mẫu điều tra 40 2.6.2 Kết cấu bảng câu hỏi khảo sát 40 2.6.3 Phƣơng pháp phân tích liệu 41 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 3.1 MÔ TẢ MẪU ĐIỀU TRA 46 3.1.1 Thu thập liệu 46 3.1.2 Mô tả mẫu khảo sát 46 3.2 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 46 3.2.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 46 3.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach Alpha 55 3.3 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 59 3.3.1 Kiểm định phù hợp mơ hình nghiên cứu thực tế phân tích hồi quy bội 59 3.3.2 Phân tích phƣơng sai (ANOVA) 68 3.4 KẾT LUẬN VỀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG 75 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 76 4.1 KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA NGHIÊN CỨU 77 4.2 GỢI Ý CHÍNH SÁCH 77 4.2.1 Khách hàng trọng nhiều vào hữu ích chức Iphone 78 4.2.2 Khách hàng nhạy cảm với giá 78 4.3 HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG 80 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 3.1 Kết kiểm định Bartlett’s Test 47 3.2 Kết phân tích phƣơng sai trích rút 48 3.3 Kết phân tích hệ số tải nhân tố 49 3.4 Tổng hợp kết phân tích nhân tố khám phá 50 (EFA)các biến độc lập 3.5 Kết kiểm định Bartlett’s Test (biến phụ thuộc) 54 3.6 Kết phân tích phƣơng sai rút trích (biến phụ 54 thuộc) 3.7 Kết phân tích Cronbach Alpha_Cảm nhận 55 hữu ích 3.8 Kết phân tích Cronbach Alpha_Cảm nhận tính 56 dễ sử dụng 3.9 Kết phân tích Cronbach Alpha_Các đặc điểm sản 56 phẩm 3.10 Kết phân tích Cronbach Alpha_Hình ảnh thƣơng 57 hiệu 3.11 Kết phân tích Cronbach Alpha_Giá 57 3.12 Kết phân tích Cronbach Alpha_Các yếu tố xã hội 58 3.13 Kết phân tích Cronbach Alpha_Ý định mua 59 3.14 Ma trận tƣơng quan biến số mơ hình 60 nghiên cứu 3.15 Bảng đánh giá độ phù hợp mơ hình theo R2 vàDurbin - Watson 63 3.16 Kết phân tích ANOVA 64 3.17 Kết hồi quy theo phƣơng pháp Stepwise 65 3.18 Kết kiểm định Levene_giới tính 68 3.19 Kết phân tích phƣơng sai (ANOVA)_giới tính 68 3.20 Kết kiểm định Levene_nghề nghiệp 69 3.21 Kết phân tích phƣơng sai (ANOVA)_nghề 69 nghiệp 3.22 Kết kiểm định Levene_độ tuổi 70 3.23 Kết phân tích phƣơng sai (ANOVA) 70 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Mơ hình hành động hợp lý (TRA) 1.2 Mơ hình hành vi có kế hoạch (TPB) 1.3 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ (TAM) 10 1.4 Mơ hình hành vi ngƣời tiêu dung 11 1.5 Mơ hình nghiên cứu Dr HsinKung Chi, Dr 20 Huery Ren Yeh, Yating Yang (2009) 1.6 Mơ hình nghiên cứu Mei Min Chow, Ling Hong 21 Chen, Jian Ai Yeow, Pei Wah Wong 1.7 Mơ hình nghiên cứu Rabi Singh Thokchom 25 2.1 Quy trình thực nghiên cứu 29 2.2 Mơ hình nghiên cứu đề nghị 33 3.1 Mơ hình nghiên cứu cuối 71 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thị trƣờng Smartphone Việt Nam nói chung Đà Nẵng nói riêng cạnh tranh liệt Nếu thời gian trƣớc nói Iphone Apple sản phẩm chiếm lĩnh thị trƣờng nhƣng thời gian gần hãng nhƣ Nokia, Sam Sung, HTC, trở lại cạnh tranh liệt với nhiều sản phẩm làm cho thị phần Iphone Việt Nam nói chung Đà Nẵng nói riêng có phần giảm sút Với dòng sản phẩm Iphone đƣợc Apple bán tồn cầu sụt giảm sản lƣợng bán thị trƣờng nhỏ nhƣ thị trƣờng Việt Nam nói chung hẹp thị trƣờng Đà Nẵng thời gian qua chƣa phải vấn đề quản trị nghiêm trọng với Apple Tuy nhiên họ cần nghiên cứu xem điều khiến trƣớc có nhiều khách hàng chấp nhận sử dụng có ý định mua Iphone mà lƣợng ngƣời lại giảm sút Trong lƣợng ngƣời chấp nhận sử dụng có ý định mua loại Smartphone khác lại gia tăng thời gian qua Hay nói cách khác nghiên cứu xem nhân tố tác động đến ý định mua Iphone khách hàng Đà Nẵng Nghiên cứu giúp nhà quản trị dòng sản phẩm Iphone có thơng tin tham khảo hữu ích có chuẩn bị hƣớng ứng phó trƣớc để đề phòng cho vấn đề tƣơng tự xảy thị trƣờng khác Xuất phát từ thực tế mà tơi định chọn đề tài “Nghiên cứu nhân tố tác động đến ý định mua Iphone ngƣời tiêu dùng Đà Nẵng” vừa đề làm đề tài tốt nghiệp cao học vừa với tham vọng cung cấp thông tin tham khảo hữu ích cho nhà quản trị dòng sản phẩm Iphone Phân tích nhân tố khám phá (EFA) Kết phân tích nhân tố khám phá lần 1: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 882 Approx Chi-Square 3639.469 df 351 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues % of Loadings Cumulative Total Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Component Total Variance % 9.531 35.302 35.302 9.531 35.302 35.302 4.683 17.344 17.344 2.127 7.876 43.178 2.127 7.876 43.178 3.693 13.679 31.024 1.637 6.063 49.242 1.637 6.063 49.242 3.117 11.546 42.570 1.572 5.820 55.062 1.572 5.820 55.062 2.289 8.479 51.049 1.383 5.123 60.185 1.383 5.123 60.185 1.967 7.286 58.335 1.103 4.084 64.269 1.103 4.084 64.269 1.602 5.934 64.269 996 3.689 67.958 920 3.406 71.364 841 3.115 74.478 10 694 2.570 77.048 11 647 2.398 79.446 12 601 2.226 81.672 13 532 1.972 83.644 14 511 1.892 85.536 15 489 1.810 87.346 16 449 1.665 89.010 17 400 1.483 90.494 18 388 1.437 91.931 19 366 1.355 93.286 20 340 1.261 94.547 21 308 1.139 95.686 22 268 994 96.680 23 242 896 97.576 24 224 831 98.406 25 166 616 99.022 26 144 532 99.554 27 120 446 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component Q61 839 Q62 743 Q64 743 Q63 738 Q65 622 Q67 588 Q66 558 Q13 Q11 769 Q12 758 Q14 648 Q15 642 Q16 599 Q17 588 Q31 Q21 800 Q22 788 Q23 761 Q24 693 Q42 791 Q41 732 Q43 596 Q34 719 Q32 611 Q52 857 Q51 834 Q33 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kết phân tích nhân tố khám phá lần 2: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 880 Approx Chi-Square 3346.200 df 276 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Component Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 8.885 37.020 37.020 8.885 37.020 37.020 4.412 18.384 18.384 2.051 8.544 45.564 2.051 8.544 45.564 3.420 14.249 32.634 1.631 6.797 52.361 1.631 6.797 52.361 3.100 12.918 45.552 1.529 6.372 58.733 1.529 6.372 58.733 2.144 8.935 54.487 1.338 5.575 64.308 1.338 5.575 64.308 1.860 7.752 62.239 1.057 4.402 68.710 1.057 4.402 68.710 1.553 6.471 68.710 858 3.575 72.285 744 3.099 75.384 672 2.799 78.183 10 583 2.431 80.614 11 540 2.250 82.864 12 519 2.163 85.026 13 489 2.037 87.063 14 438 1.826 88.889 15 408 1.700 90.589 16 395 1.647 92.236 17 346 1.440 93.677 18 313 1.303 94.980 19 271 1.129 96.109 20 248 1.033 97.142 21 228 949 98.091 22 180 750 98.841 23 151 630 99.471 24 127 529 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component Q61 847 Q64 744 Q62 743 Q63 736 Q65 643 Q67 615 Q66 589 Q12 772 Q11 762 Q14 673 Q15 646 Q16 596 Q17 562 Q21 803 Q22 793 Q23 765 Q24 700 Q42 802 Q41 746 Q43 595 Q34 699 Q32 656 Q52 861 Q51 851 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 10 iterations Kết phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc (Ý định mua): KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 564 252.775 df Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Compo nent Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.155 53.870 53.870 872 21.812 75.682 700 17.493 93.175 273 6.825 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 2.155 % of Variance 53.870 Cumulative % 53.870 Component Matrix a Component Q74 866 Q73 745 Q72 708 Q71 590 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Kiểm tra độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach Alpha - Nhóm items nhân tố Cảm nhận hữu ích Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 883 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted Q11 28.6840 10.354 686 864 Q12 28.6280 9.608 760 852 Q14 28.5480 10.281 649 871 Q15 28.0840 10.977 674 867 Q16 28.1280 10.482 712 860 Q17 28.1080 10.338 696 862 - Nhóm items nhân tố Cảm nhận tính dễ sử dụng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 848 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted - Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted Q21 18.0880 4.707 615 839 Q22 18.1320 4.444 745 782 Q23 18.1840 4.665 760 780 Q24 18.2080 4.567 642 828 Nhóm items nhân tố Các đặc điểm sản phẩm Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 666 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted Q32 5.8200 702 501 a Q34 6.0280 590 501 a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings - Nhóm items nhân tố Hình ảnh thương hiệu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 681 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted - Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted Q41 11.8600 1.422 552 520 Q42 12.1240 1.458 453 638 Q43 12.1920 1.280 487 603 Nhóm items nhân tố Giá Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 652 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted Q51 2.3680 740 508 a Q52 2.0960 392 508 a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings - Nhóm items nhân tố Các yếu tố xã hội Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 890 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted - Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted Q61 33.8400 15.725 826 855 Q62 33.4960 17.665 751 866 Q63 33.4120 18.283 649 878 Q64 33.3760 18.396 668 876 Q65 33.4640 17.615 692 873 Q66 33.4360 19.299 552 888 Q67 33.5040 18.042 659 877 Nhóm items biến phụ thuộc (Ý định mua) Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 824 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted Q71 17.4400 4.031 615 792 Q72 17.5600 3.958 658 774 Q73 17.5400 3.639 735 736 Q74 17.8640 3.893 589 806 Đánh giá phù hợp mơ hình nghiên cứu hồi quy bội  Ma trận tương quan biến mơ hình hồi quy bội Correlations F1_Huuich F2_Desudung F3_DACDIEMSP F1_Huuich Pearson Correlation 668 Sig (2-tailed) N F2_Desudung Pearson Correlation N 250 SP Correlation 250 250 550 550 ** 586 ** 250 250 585 585 ** -.339 ** 250 250 -.339 -.339 ** 250 250 250 592 ** ** 250 250 -.429 250 -.429 ** 000 000 N 250 250 250 250 250 ** 712 ** -.487 ** ** 000 250 250 769 ** 000 250 ** -.487 000 769 ** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 N 250 250 250 250 250 250 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ** 250 000 774 712 000 000 ** ** 000 000 731 592 000 Sig (2-tailed) ** ** 250 250 853 774 250 N Correlation ** 000 000 ** 623 000 000 623 ** 000 250 ** -.339 000 000 Pearson ** 250 000 ** 731 250 Sig (2-tailed) 629 ** 250 250 ** 629 000 250 730 ** 000 250 ** -.378 000 N -.378 ** 000 250 ** 586 000 000 Correlation ** 250 000 Pearson 853 250 000 ** ** 250 Sig (2-tailed) -.447 730 250 250 Pearson ** 000 250 ** -.447 000 N 661 ** 000 000 Pearson 661 BPTHUOC 000 250 ** ** F6_YTXAHOI 000 000 Correlation BPTHUOC 584 584 F5_GIA 000 Sig (2-tailed) Correlation F6_YTXAHOI ** 000 Pearson F5_GIA 668 Sig (2-tailed) F3_DACDIEM F4_THIEU 250 ** F4_THIEU 250 250  Phân phối chuẩn phần dư Số phiếu: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Xin chào anh (chị), học viên cao học khoá 25, trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng Chúng thực nghiên cứu ý định mua Iphone số Smartphone tương tự khách hàng Đà Nẵng Số liệu từ hợp tác anh (chị) thông tin chủ yếu cho nghiên cứu Thông tin bảng câu hỏi phục vụ cho nghiên cứu, khơng dùng cho mục đích khác Mong anh (chị) vui lòng hợp tác Xin cảm ơn anh (chị) nhiều! PHẦN A – THÔNG TIN ĐÁP VIÊN - - - - Chiếc điện thoại di động mà anh (chị) sử dụng thuộc loại sau đây: Iphone Smartphone khác Nam Nữ Giới tính: Nghề nghiệp anh (chị): Cơng nhân Nhân viên văn phòng Doanh nhân Khác Độ tuổi anh (chị) là: Dưới 25 Từ 25 đến 35 Từ 36 đến 55 Trên 55 PHẦN B – Ý KIẾN VỀ CÁC NHÂN TỐ LIÊN QUAN ĐẾN IPHONE (SMARRTPHONE TƯƠNG TỰ) Xin vui lòng cho biết ý kiến anh (chị) với: Từ đến tương ứng với từ Rất không đồng ý đến Rất đồng ý CẢM NHẬN VỀ SỰ HỮU ÍCH Nhiều cơng việc tơi đãthuận lợi có Iphone (Smartphone tơi) Chiếc Iphone (Smartphone tơi) giúp tơi kiểm sốt tốt sống Iphone (Smartphone tôi) hỗ trợ cho sống tơi nhiều khía cạnh Tôi tiết kiệm thời gian nhiều công việc nhờ sử dụng Iphone (Smartphone tôi) Chiếc Iphone (Smartphone tôi) giúp cải thiện hiệu nhiều công việc sống Sử dụng Iphone (Smartphone tôi) cho phép biết nhiều thứ khơng sử dụng Sử dụng Iphone (Smartphone tôi) giúp cải thiện chất lượng nhiều việc sống CẢM NHẬN VỀ TÍNH DỄ SỬ DỤNG Các thao tác với Iphone (Smartphone tơi) q trình sử dụng dễ dàng Tôi thường không cần tham khảo hướng dẫn sử dụng sử dụng Iphone (Smartphone tôi) Thao tác Iphone (Smartphone tơi) khơng đòi hỏi nhiều nỗ lực trí óc Việc tự khắc phục lỗi tạo Iphone (Smartphone tôi) dễ dàng CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM Tơi thích thiết kế Iphone (loại Smartphone tôi) Iphone (loại Smartphone tơi) có nhiều ứng dụng so với điện thoại di động thông thường (điện thoại di động bản) Iphone (loại Smartphone tơi) cung cấp nhiều trò chơi chất lượng cao Khả kết nối Internet Iphone (loại Smartphone tôi) nhanh so với điện thoại di động thông thường HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU Tơi thích mua Iphone (loại Smartphone tơi) thương hiệu nhận biết rộng rãi Tơi thích mua Iphone (loại Smartphone tơi) thương hiệu đáng tin cậy Tôi nghĩ Iphone (loại Smartphone tôi) thương hiệu đẳng cấp GIÁ CẢ Tôi sẵn sàng mua Iphone (loại Smartphone tơi) cảm thấy giá cao Tơi thích mua Iphone (loại Smartphone tôi) với mức giá cao CÁC YẾU TỐ XÃ HỘI Hầu hết người bạn sử dụng Iphone (loại Smartphone tôi) Hầu hết người gia đình sử dụng Iphone (loại Smartphone tôi) Những người bạn nghĩ nên sử dụng Iphone (loại Smartphone tôi) Những người gia đình tơi nghĩ chúng tơi nên sử dụng Iphhone (loại Smartphone tôi) Những người xung quanh khuyến khích tơi nên sử dụng Iphone (loại Smartphone tôi) Những người bạn ảnh hưởng đến định mua Iphone (loại Smartphone tôi) Những người gia đình ảnh hưởng đến định mua Iphone (loại Smartphone tôi) Ý ĐỊNH MUA Nếu khơng sử dụng Iphone (loại Smartphone tơi) tơi mua Iphone (loại Smartphone tôi) tương lai gần Tôi thường tìm kiếm thơng tin Iphone (loại Smartphone tơi) Tôi thường hay nói Iphone (loại Smartphone tơi) với bạn bè Tôi sẵn sàng khuyên bạn bè mua Iphone (loại Smartphone tôi) ... phẩm Iphone 2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài xác định nhân tố tác động đến ý định mua Iphone ngƣời tiêu dùng Đà Nẵng mức độ tác động nhân tố đến ý định mua Iphone ngƣời tiêu. .. người tiêu dùng Ngƣời tiêu dùng nhiều định mua ngày Hầu hết công ty lớn quan tâm nghiên cứu định mua khách hàng với câu hỏi chi tiết khách hàng mua nhƣ họ mua đâu, họ mua số lƣợng giá nào, mua mua?... vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Đối tƣợng nghiên cứu đề tài ngƣời tiêu dùng có ý định mua Iphone thị trƣờng Đà Nẵng Đồng thời, để đảm bảo kích thƣớc mẫu đủ lớn cho nghiên cứu đối tƣợng nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định mua iphone của người tiêu dùng tại đà nẵng , Nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định mua iphone của người tiêu dùng tại đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn