Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận dịch vụ BIDV e banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh đà nẵng

132 22 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỖ THỊ NHƯ NGÂN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHẤP NHẬN DỊCH VỤ BIDV E-BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỖ THỊ NHƯ NGÂN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHẤP NHẬN DỊCH VỤ BIDV E-BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGÔ THỊ KHUÊ THƯ Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết quả, số liệu nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Đỗ Thị Như Ngân MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC CHẤP NHẬN DỊCH VỤ E-BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ E-BANKING 1.1.1 Khái nhiệm dịch vụ E-Banking 1.1.2 Phân loại Dịch vụ E-Banking 1.1.3 Các phương tiện E-Banking 13 1.1.4 Vai trò tính ưu việt dịch vụ E-Banking 14 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHẤP NHẬN DỊCH VỤ E-BANKING 18 1.2.1 Nhân tố kinh tế 18 1.2.2 Nhân tố luật pháp 19 1.2.3 Hạ tầng công nghệ 19 1.2.4 Nhận thức vai trò dịch vụ E-Banking 20 1.2.5 Thói quen sử dụng phương thức tốn khơng dùng tiền mặt 20 1.2.6 Độ tuổi người tham gia 21 1.2.7 Khả sẵn sàng hệ thống E-Banking dịch vụ E-Banking ngân hàng 21 1.2.8 Chính sách marketing đơn vị triển khai dịch vụ E-Banking 21 1.2.9 Tiện ích dịch vụ E-Banking 22 1.2.10 Sự bảo mật an toàn dịch vụ E-Banking 22 1.2.11 Quyết định chấp nhận dịch vụ E-Banking 22 1.3 CÁC MƠ HÌNH LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU CHẤP NHẬN E-BANKING 23 1.3.1 Hành vi người tiêu dùng 23 1.3.2 Thuyết hành động hợp lý 23 1.3.3 Thuyết hành vi dự định 24 1.3.4 Mô hình chấp nhận cơng nghệ 25 1.3.5 Mơ hình kết hợp TAM TPB 26 1.3.6 Mô hình chấp nhận sử dụng máy tính cá nhân MPCU (Model of PC Utilization) 27 1.3.7 Mơ hình hợp chấp nhận sử dụng công nghệ (UTAUT) 28 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC CHẤP NHẬN DỊCH VỤ BIDV E-BANKING 32 2.1 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ E-BANKING .32 2.1.1 Tình hình sử dụng dịch vụ E-Banking Thế giới 32 2.1.2 Tình hình sử dụng dịch vụ E-Banking Việt Nam: 34 2.1.3 Tình hình sử dụng BIDV E-Banking ngân hàng BIDV- chi nhánh Đà Nẵng 38 2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 45 2.2.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất 45 2.2.2 Mô tả thành phần mơ hình nghiên cứu 46 2.2.3 Các giả thuyết mơ hình 50 2.2.4 Xây dựng thang đo sơ 50 2.3 QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU 53 2.3.1 Nghiên cứu định tính 53 2.3.2 Thiết kế bảng câu hỏi 57 2.3.3 Nghiên cứu định lượng 58 2.3.4 Các phương pháp phân tích liệu 59 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 61 3.1 MÔ TẢ MẪU .61 3.1.1 Kết thu thập thông tin theo bảng câu hỏi 61 3.1.2 Mô tả đối tượng điều tra 62 3.2 KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 68 3.2.1 Phân tích Cronbach’s Alpha 69 3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 72 3.3 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 76 3.3.1 Phân tích tương quan 76 3.3.2 Phân tích hồi quy 78 3.3.3 Kiểm định giả thuyết 81 3.4 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHÓM KHÁCH HÀNG THEO CÁC YẾU TỐ KHÁC NHAU ĐỐI VỚI VIỆC CHẤP NHẬN DỊCH VỤ BIDV E-BANKING VÀ CÁC NHÂN TỐ MỚI HÌNH THÀNH 83 3.5 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ NHẬN THỨC GIỮA NHÓM KHÁCH HÀNG ĐÃ SỬ DỤNG VÀ CHƯA SỬ DỤNG BIDV EBANKING ĐỐI VỚI VIỆC CHẤP NHẬN DỊCH VỤ 86 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 4.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ, Ý NGHĨA VÀ KIẾN NGHỊ 88 4.1.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 88 4.1.2 Ý nghĩa nghiên cứu 89 4.1.3 Một số kiến nghị với BIDV Đà Nẵng 89 4.2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 93 4.2.1 Hạn chế đề tài 93 4.2.2 Hướng nghiên cứu tương lai 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Số Tên bảng hiệu Trang 1.1 So sánh hệ thống công nghệ cũ E-Banking 16 2.1 Các giả thuyết mơ hình 50 2.2 Xây dựng thang đo sơ 50 2.3 Thang đo mơ hình nghiên cứu 54 3.1 Số người điều tra sử dụng dịch vụ BIDV E-Banking qua khảo sát 62 3.2 Nguồn thông tin hiểu biết dịch vụ BIDV E-Banking 62 3.3 Những tiện ích dịch vụ BIDV E-Banking 63 3.4 Việc sử dụng loại dịch vụ BIDV E-Banking BIDV cung cấp 64 3.5 Tần suất sử dụng dịch vụ BIDV E-Banking 64 Tình hình sử dụng dịch vụ BIDV E-Banking khách hàng 3.6 phân bố theo giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp 65 thu nhập 3.7 Lí sử dụng dịch vụ BIDV E-Banking khách hàng 67 3.8 Lý khách hàng chưa sử dụng dịch vụ BIDV E-Banking 68 3.9 Hệ số Cronbach’s Aphal khái niệm nghiên cứu 70 3.10 Hệ số KMO kiểm định Barlett’s 73 3.11 Phân tích nhân tố khám phá 74 3.12 Kết phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc 75 3.13 Phân tích tương quan 77 3.14 Tổng kết mơ hình hồi quy 79 3.15 Các thông số thống kê biến mơ hình 79 3.16 Kết kiểm định Mann –Whitney U Kruskal-Wallis 84 3.17 Kết kiểm định Mann–Whitney U 86 DANH MỤC HÌNH Số Tên hình hiệu Trang 1.1 Mơ hình TRA Ajzen Fishbein(1975) 24 1.2 Mơ hình TPB Ajzen (1985) 25 1.3 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ TAM 25 1.4 Mơ hình kết hợp TAM TPB –c-TAM-TPB 27 1.5 Mơ hình MPCU Triandis (1977) 28 1.6 Mơ hình hợp chấp nhận sử dụng công nghệ (2003) 29 2.1 Tình hình sử dụng E-Banking tồn giới 32 2.2 Các tiện ích phổ biến E-Banking Việt Nam 33 2.3 Kết triển khai dịch vụ E-Baking tai Việt NAM 34 2.4 Tình hình tăng trưởng số lượng thẻ giai đoạn 2006-6/2014 35 2.5 Tình hình tăng trưởng số lượng POS máy ATM 36 2.6 Mục tiêu Chính phủ phát triển E-Baking 37 2.7 Cơ cấu tổ chứa Ngân hàng BIDV Đà Nẵng 39 2.8 Mơ hình nghiên cứu đề xuấ 46 2.9 Quy trình thực nghiên cứu 53 3.1 Mơ hình chấp nhận dịch vụ BIDV E-Banking khách hàng cá nhân Ngân hàng BIDV 81 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, áp lực cạnh tranh ngày tăng, khả mở rộng dịch vụ ngân hàng phát triển bùng nổ công nghệ thông tin, ngân hàng thương mại đạt kết đáng khích lệ phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử (Electronic banking hay EBanking ) Các ngân hàng thương mại bắt đầu quan tâm tập trung khai thác tiện ích E-Banking đẩy mạnh đại hóa cơng nghệ ngân hàng, phát triển loại hình sản phẩm dịch vụ mới, đa tiện ích Thành phố Đà Nẵng đô thị lớn nước, trung tâm kinh tế-xã hội lớn có vai trò trung tâm tài - ngân hàng miền Trung, việc triển khai ứng dụng dịch vụ ngân hàng điện tử thời gian qua thị trường Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam trọng nhằm gia tăng tiện ích cho khách hàng đồng thời nâng cao lực cạnh tranh Tuy vậy, thực tế triển khai E-Banking Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhiều hạn chế tính đa dạng ổn định dịch vụ chưa cao, số lượng người sử dụng thấp, Trước thực trạng đó, vấn đề phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử yêu cầu cấp bách Để có nhìn đầy đủ tác nhân ảnh hưởng đến việc chấp nhận tiện ích E-Banking khách hàng điều cần thiết Vấn đề nhiều nhà khoa học giới Việt Nam theo đuổi để tìm câu trả lời Mỗi nghiên cứu thực nhiều khám phá khẳng định phần nhân tố Tuy nhiên, quốc gia, vùng miền với đặc tính kinh tế xã hội, văn Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted CP1 6.25 2.574 732 679 CP2 6.43 2.353 627 777 CP3 6.04 2.414 633 766 Phân tích độ tin cậy biến phụ thuộc: Chấp nhận E-Banking: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 824 Item Statistics Mean Std Deviation N CN1 3.84 791 225 CN2 3.30 1.002 225 CN3 3.84 842 225 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted CN1 7.13 2.750 693 753 CN2 7.68 2.345 601 821 CN3 7.14 2.441 777 664 Phụ lục IV: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 696 2541.094 df 496 Sig .000 Communalities Initial Extraction HQ1 1.000 570 HQ2 1.000 559 HQ3 1.000 529 HQ4 1.000 549 HQ5 1.000 623 KNTT1 1.000 836 KNTT2 1.000 789 KNTT3 1.000 620 DD1 1.000 610 DD2 1.000 669 DD3 1.000 527 DD4 1.000 592 DD5 1.000 470 KS1 1.000 718 KS2 1.000 753 KS3 1.000 712 CQ1 1.000 688 RR1 1.000 712 RR2 1.000 730 RR3 1.000 704 HA1 1.000 531 HA2 1.000 633 HA3 1.000 511 HA4 1.000 536 HA5 1.000 452 HA6 1.000 500 PL1 1.000 764 PL2 1.000 672 PL3 1.000 721 CP1 1.000 778 CP2 1.000 767 CP3 1.000 769 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Cumulative Variance % 10 4.378 3.848 2.700 2.606 2.258 1.573 1.470 1.212 1.103 13.268 11.661 8.183 7.898 6.842 4.766 4.454 3.674 3.343 13.268 24.929 33.112 41.010 47.852 52.618 57.071 60.745 64.088 991 3.003 67.091 11 884 2.680 69.770 12 803 2.433 72.203 13 761 2.305 74.508 14 748 2.265 76.774 15 672 2.036 78.809 16 653 1.978 80.787 17 632 1.914 82.701 18 569 1.725 84.425 19 526 1.594 86.020 20 494 1.495 87.515 21 482 1.460 88.975 22 449 1.360 90.335 23 432 1.309 91.644 24 409 1.241 92.885 25 349 1.057 93.941 26 326 988 94.929 27 317 960 95.890 28 276 837 96.727 29 241 731 97.458 30 238 720 98.178 31 221 670 98.848 32 206 623 99.472 33 174 528 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Extraction Sums of Squared Loadings Total 4.378 3.848 2.700 2.606 2.258 1.573 1.470 1.212 1.103 % of Variance 13.268 11.661 8.183 7.898 6.842 4.766 4.454 3.674 3.343 Cumulative % 13.268 24.929 33.112 41.010 47.852 52.618 57.071 60.745 64.088 Rotation Sums of Squared Loadings Total 2.743 2.621 2.572 2.424 2.299 2.256 2.252 2.067 1.915 % of Cumulative Variance % 8.311 7.943 7.793 7.346 6.965 6.837 6.825 6.265 5.803 8.311 16.255 24.047 31.393 38.358 45.195 52.020 58.285 64.088 Rotated Component Matrixa Component HQ5 783 HQ4 727 HQ1 715 HQ2 707 HQ3 657 DD2 736 DD1 706 DD4 696 DD3 693 DD5 567 HA2 777 HA6 686 HA1 685 HA4 604 HA3 566 CP1 860 CP2 843 CP3 785 KNTT1 868 KNTT2 826 KNTT3 709 KS3 829 KS2 790 KS1 775 RR3 828 RR1 750 RR2 738 PL2 821 PL1 775 PL3 678 CQ2 762 CQ1 713 CQ3 679 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Correlations Hieuquamongdoi Hieuquamongdoi Pearson Correlation Khanangtuongthich Sig (2-tailed) N Khanangtuongthich Dedangsudung Kiemsoat Ruiro Hinhanh Chapnhan Chuanchuquan Ruiro Hinhanh Phapluat Chiphi Chapnhan -.005 072 047 081 163 * -.086 265 052 442 010 940 280 482 226 014 201 000 229 229 225 229 225 225 225 225 225 225 * 002 ** -.108 -.087 -.150 ** 009 894 010 978 000 007 107 194 025 000 229 229 225 229 225 225 225 225 225 -.005 002 154 * 046 ** 020 Sig (2-tailed) 940 978 021 496 000 000 762 000 N 225 225 225 225 225 225 225 225 Pearson Correlation 072 ** 065 168 Sig (2-tailed) 280 000 021 N 229 229 225 Pearson Correlation 047 ** 046 Sig (2-tailed) 482 007 496 344 ** -.180 N 225 225 Pearson Correlation 081 -.108 Sig (2-tailed) 226 107 225 225 * -.087 014 194 Pearson Correlation 163 Sig (2-tailed) 154 * -.180 * N 225 344 ** Sig (2-tailed) Pearson Correlation Chuanchuquan ** 169 N Chiphi Kiemsoat * Pearson Correlation N Phapluat Dedangsudung 169 -.203 537 ** 012 044 000 225 225 225 225 ** 105 ** -.017 -.128 004 801 000 -.203 002 117 225 225 105 000 331 117 000 ** 331 225 ** 370 225 065 225 * -.134 ** 002 ** 355 * 441 229 225 537 355 267 225 168 * 012 225 189 ** 004 189 225 225 ** -.006 000 932 403 225 225 ** 403 000 225 ** -.311 000 225 438 ** 000 * 025 225 194 ** 003 225 353 ** 000 225 407 ** 000 225 225 225 225 225 * 020 -.134 * -.017 -.006 Sig (2-tailed) 201 025 762 044 801 932 000 000 000 N 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 ** ** ** ** -.128 ** ** ** 267 441 370 329 -.311 438 -.373 225 225 150 -.150 265 056 000 225 Pearson Correlation 225 ** ** ** -.086 Pearson Correlation 225 225 329 225 321 ** -.373 225 ** -.344 483 ** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 056 000 000 N 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 ** * ** ** ** ** ** Pearson Correlation 052 009 Sig (2-tailed) 442 894 000 025 003 000 000 000 000 N 225 225 225 225 225 225 225 225 225 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .321 150 194 353 407 -.344 000 483 225 Model Summaryb Model R Std Error of the Square Estimate R Square 746a Adjusted R 556 539 Durbin-Watson 51561 1.740 a Predictors: (Constant), Chuanchuquan, Khanangtuongthich, Hieuquamongdoi, Ruiro, Dedangsudung, Chiphi, Kiemsoat, Phapluat b Dependent Variable: Chapnhan ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 71.891 8.986 Residual 57.425 216 266 129.316 224 Total Sig 33.802 000a a Predictors: (Constant), Chuanchuquan, Khanangtuongthich, Hieuquamongdoi, Ruiro, Dedangsudung, Chiphi, Kiemsoat, Phapluat b Dependent Variable: Chapnhan Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics B (Constant) Std Error -.451 512 Hieuquamongdoi 275 070 Khanangtuongthich 191 Dedangsudung Kiemsoat Ruiro Phapluat Chiphi Chuanchuquan a Dependent Variable: Chapnhan t Beta Sig Tolerance VIF -.881 379 185 3.932 000 930 1.076 070 139 2.743 007 798 1.253 374 066 290 5.669 000 786 1.273 156 059 136 2.667 008 794 1.259 -.182 048 -.183 -3.758 000 872 1.147 193 065 164 2.943 004 664 1.506 -.186 052 -.185 -3.598 000 777 1.287 291 059 264 4.898 000 707 1.414 PHỤ LỤC: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT Ranks Sudung Hieuquamongdoi Khanangtuongthich Dedangsudung Kiemsoat Ruiro Phapluat Chiphi Chapnhan Chuanchuquan Chưa N Mean Rank 77 112.03 Có 152 116.50 Total 229 Chưa 77 112.69 Có 152 116.17 Total 229 Chưa 73 68.21 Có 152 134.51 Total 225 Chưa 77 97.26 Có 152 123.99 Total 229 Chưa 73 124.83 Có 152 107.32 Total 225 Chưa 73 107.61 Có 152 115.59 Total 225 Chưa 73 130.43 Có 152 104.63 Total 225 Chưa 73 61.15 Có 152 137.90 Total 225 Chưa 73 82.33 Có 152 127.73 Total 225 Test Statisticsa,b Hieuquamongdoi Khanangtuongthich Dedangsudung Kiemsoat Ruiro Phapluat Chiphi Chapnhan Chuanchuquan ChiSquare 237 152 51.820 1 626 697 000 df Asymp Sig 8.557 3.696 779 7.914 70.326 24.479 1 1 003 055 377 005 000 000 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: Sudung Test Statistics a,b Hieuquamongdoi Khanangtuongthich Dedangsudung Kiemsoat Ruiro Phapluat Chiphi Chapnhan Chuanchuquan ChiSquare 077 041 706 1 781 840 401 df Asymp Sig 1.484 006 1.096 6.047 508 1.155 1 1 223 938 295 014 476 283 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: Gioitinh Test Statisticsa,b Hieuquamongdoi Khanangtuongthich Dedangsudung Kiemsoat Ruiro Phapluat Chiphi Chapnhan Chuanchuquan ChiSquare 13.777 2.133 12.601 3 3 3 003 545 006 639 000 009 df Asymp Sig a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: Tuoi 1.690 21.248 11.547 15.884 2.141 7.654 3 001 544 054 Test Statisticsa,b Hieuquamongdoi Khanangtuongthich Dedangsudung Kiemsoat Ruiro Phapluat Chiphi Chapnhan Chuanchuquan ChiSquare 9.708 8.735 36.057 4 046 068 000 df Asymp Sig 12.287 9.428 7.344 7.244 70.203 32.168 4 4 015 051 119 124 000 000 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: Trinhdo Test Statisticsa,b Hieuquamongdoi Khanangtuongthich Dedangsudung Kiemsoat Ruiro Phapluat Chiphi Chapnhan Chuanchuquan ChiSquare 11.438 9.641 9.205 6 6 6 076 141 162 146 000 000 df Asymp Sig 9.522 36.063 24.167 32.102 58.697 30.927 6 000 000 000 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: Nghenghiep Test Statisticsa,b Hieuquamongdoi Khanangtuongthich Dedangsudung Kiemsoat Ruiro Phapluat Chiphi Chapnhan Chuanchuquan ChiSquare 16.052 6.894 25.052 3 001 075 000 df Asymp Sig a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: Thunhap 9.125 3.182 14.028 44.234 75.385 26.368 3 3 028 364 003 000 000 000 ... ATM, Internet Banking, Home Banking, Telephone Banking mua hàng internet với đầu đọc thẻ thơng minh kết nối vào máy tính cá nhân 1.1.4 Vai trò tính ưu việt dịch vụ E- Banking a Vai trò ngân hàng... hiểu biết dịch vụ BIDV E- Banking 62 3.3 Những tiện ích dịch vụ BIDV E- Banking 63 3.4 Việc sử dụng loại dịch vụ BIDV E- Banking BIDV cung cấp 64 3.5 Tần suất sử dụng dịch vụ BIDV E- Banking 64 Tình... VỤ E- BANKING .32 2.1.1 Tình hình sử dụng dịch vụ E- Banking Thế giới 32 2.1.2 Tình hình sử dụng dịch vụ E- Banking Việt Nam: 34 2.1.3 Tình hình sử dụng BIDV E- Banking ngân hàng BIDV- chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận dịch vụ BIDV e banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh đà nẵng , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận dịch vụ BIDV e banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn