Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cà phê buôn hồ

130 23 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN QUỐC HÙNG TRẦN QUỐC HÙNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRẢ LƢƠNG TẠI CÔNGCÔNG TYPHÊ BUÔN HỒ - LƢƠNG HỒN THIỆN TÁC TRẢ THỊ XÃ BN HỒ - TỈNH DAKLAK TẠI CÔNG TYPHÊ BUÔN HỒ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số:Quản 60.34.05 Chuyên ngành: trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Trần Quốc Hùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TRẢ LƢƠNG CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƢƠNG 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa công tác trả lƣơng 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC TRẢ LƢƠNG CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 10 1.2.1 Xây dựng sách trả lƣơng c 10 1.2.2 Xác định mức tiền lƣơng 14 1.2.3 Xác định cấu tiền lƣơng 19 1.2.4 Các hình thức trả lƣơng 25 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TRẢ LƢƠNG CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 30 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc mơi trƣờng bên ngồi 30 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc công ty 31 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc ngƣời lao động 33 CHƢƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƢƠNG TẠI CÔNG TYPHÊ BUÔN HỒ 35 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CƠNG TY ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TRẢ LƢƠNG CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 35 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức công ty 35 2.1.2 Các nguồn lực công ty 37 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty 42 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƢƠNG TẠI CÔNG TYPHÊ BUÔN HỒ 44 2.2.1 Thực trạng sách trả lƣơng cho ngƣời lao động 44 2.2.2 Thực trạng mức tiền lƣơng 50 2.2.3 Thực trạng cấu tiền lƣơng 58 2.2.4 Thực trạng hình thức trả lƣơng 70 2.3.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TRẢ LƢƠNG CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TYPHÊ BUÔN HỒ TRONG THỜI GIAN QUA 75 2.3.1 Thành công hạn chế 75 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 79 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRẢ LƢƠNG CHO NGƢỜI LAO ĐỘNGTẠI CÔNG TYPHÊ BUÔN HỒ 81 3.1 CÁC CĂN CỨ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 81 3.1.1 Xu hƣớng công tác trả lƣơng 81 3.1.2 Căn chiến lƣợc doanh nghiệp 83 3.1.3 Một số quan điểm có tình ngun tắc đề xuất giải pháp 83 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 85 3.2.1 Hồn thiện sách trả lƣơng 85 3.2.2 Xác định lại mức tiền lƣơng 88 3.2.3 Hoàn thiện cấu tiền lƣơng 99 3.2.4 Hoàn thiện hình thức trả lƣơng cho ngƣời lao động 103 3.2.5 Một số giải pháp có tính chất bổ trợ khác 109 3.3 KIẾN NGHỊ 110 KẾT LUẬN 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNHH MTV : Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn thành viên SXKD : Sản xuất kinh doanh BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ : Kinh phí cơng đồn ĐVT : Đơn vị tính ILO : Tổ chức lao động quốc tế TLmin : Tiền lƣơng tối thiểu TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh Công typhê : Chi nhánh Tổng Công typhê Việt Nam – Công ty Buôn Hồ : TNHH MTV – Công typhê Buôn Hồ DNNN : Doanh nghiệp Nhà nƣớc Tr.đ : Triệu đồng NLĐ : Ngƣời lao động Phòng NN : Phòng Nơng nghiệp Phòng KH&DV : Phòng Kế hoạch Dịch vụ TNDN : Thu nhập doanh nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 Tình hình lao động công ty giai đoạn 2010 - 2012 Cơ cấu trình độ lao động cơng ty giai đoạn 2010 – 2012 Trang 38 39 2.3 Tình hình tài sản nguồn vốn công ty 40 2.4 Nguồn lực sở vật chất công ty 42 2.5 2.6 2.7 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty từ năm 2010 – 2012 Bảng hệ số lƣơng công việc theo chức danh công ty Bảng kết khảo sát sách tiền lƣơng ngƣời lao động 43 46 47 2.8 Kết khảo sát tính hợp lý sách tiền lƣơng 48 2.9 Kết khảo sát tính linh hoạt sách tiền lƣơng 49 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 Kết khảo sát hệ thống tiền lƣơng đƣợc quy định minh bạch rõ ràng Tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng hồn thành cơng việc Thang điểm mức độ hồn thành công việc hệ số đƣợc hƣởng theo tiêu chuẩn đánh giá Tình hình quỹ tiền lƣơng cán gián tiếp So sánh mức lƣơng năm 2012 công ty với doanh nghiệp ngành địa bàn 50 51 53 55 57 2.15 Cơ cấu tiền lƣơng của công typhê Buôn Hồ 58 2.16 Kết khảo sát trì mức lƣơng 59 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 Kết khảo sát đƣợc trả lƣơng tƣơng xứng với công việc đƣợc giao Khảo sát mối quan hệ tiền lƣơng kết công việc Hệ số phụ cấp công typhê Buôn Hồ Kết khảo sát việc thực đầy đủ khoản phụ cấp ngƣời lao động Kết khảo sát tính hợp lý mức phụ cấp Kết quả, điều tra khảo sát công tác khen thƣởng đƣợc công ty quan tâm 60 61 62 64 65 66 2.23 Kết khảo sát tiền thƣởng tƣơng xứng với thành tích 67 2.24 Kết khảo sát hình thức thƣởng đa dạng 68 2.25 Kết khảo sát tính hợp lý phúc lợi 70 2.26 Kết khảo sát mức độ quan trọng yếu tố 75 3.1 Mẫu bảng mô tả công việc 88 3.2 Các nhân tố sử dụng để định giá công việc 90 3.3 Định giá cơng việc cho khối văn phòng 91 3.4 Khoảng cách bậc lƣơng 93 3.5 3.6 Bảng bậc hệ số lƣơng cho công việc văn phòng quan Tổng hợp số lao động hệ số lƣơng Công typhê Buôn Hồ theo số lao động có 94 96 3.7 Tỷ lệ quỹ lƣơng so với doanh thu 97 3.8 Xác định quỹ tiền lƣơng phận 99 3.9 Cơ cấu tiền lƣơng công ty thời gian tới 100 3.10 Hệ số phụ cấp trách nhiệm cho cán quản lý công ty 101 3.11 Phụ cấp điện thoại cho cán gián tiếp 102 3.12 Tiền lƣơng thời gian cho cán gián tiếp 104 3.13 3.14 Tiền lƣơng bình qn theo hiệu cơng việc cán gián tiếp công typhê Bn Hồ năm 2013 Tổng hợp tiền lƣơng tốn cho ngƣời lao động gián tiếp tháng N năm 2013 106 107 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ nhân tố ảnh hƣởng đến công tác trả lƣơng 30 2.1 Sơ đồ tổ chức máy công typhê Buôn Hồ 36 106 Số tiền đƣợc tính cho ngƣời lao động nhƣ sau: ∑ Trong đó: Lcli : Lƣơng lại bình quân/tháng lao động i ∑Hcvi : Tổng hệ số lƣơng cán gián tiếp Ni : Số ngày làm việc thực tế WI : Mức độ hoàn thành nhiệm vụ lao động i Trong nội dung luận văn tác giả kiến nghị chia mức độ hồn thành cơng việc làm mức A:1,00; B: 0,85; C: 0,5; D: 0,00 Bảng 3.13 Tiền lương bình quân theo hiệu công việc cán gián tiếp công typhê Buôn Hồ năm 2013 ĐVT: đồng TT Chức vụ Hệ số Ngày HS hoàn Hệ số công công thành quy việc thực tế công việc đổi Tiền lƣơng Giám đốc 8,31 26 1,00 8,31 7.115.903 Phó giám đốc 7,61 26 1,00 7,61 6.516.489 TP TCHC 6,22 26 1,00 6,22 5.326.223 Phó phòng TCHC 5,52 26 1,00 5,52 4.726.809 Văn thƣ 3,09 26 0,85 2,63 2.249.088 Lái xe 3,09 26 0,85 2,63 2.249.088 Trƣởng phòng KH 6,22 26 1,00 6,22 5.326.223 Xƣởng trƣởng 5,52 26 0,50 2,76 2.363.405 Chuyên viên P.KH 4,83 26 0,85 4,11 3.515.564 10 Chuyên viên P.KH 4,83 26 1,00 4,83 4.135.958 11 Thủ kho 3,09 26 0,50 1,55 1.322.993 107 12 KCS 4,83 26 0,85 4,11 3.515.564 13 Trƣởng phòng NN 6,22 26 1,00 6,22 5.326.223 14 Đội trƣởng đội 5,18 26 1,00 5,18 4.435.665 15 Đội trƣởng đội 5,18 26 1,00 5,18 4.435.665 16 Đội trƣởng đội 5,18 26 1,00 5,18 4.435.665 17 Đội trƣởng đội 5,18 26 1,00 5,18 4.435.665 18 Kế toán trƣởng 7,61 26 1,00 7,61 6.516.489 19 Kế toán ngân hàng 4,83 26 0,85 4,11 3.515.564 20 Kế toán thuế 4,83 26 0,50 2,42 2.067.979 21 Thủ quỹ 3,09 26 1,00 3,09 2.645.986 Tổng cộng 100,64 86.178.208 Tổng tiền lƣơng bình quân ngƣời lao động hàng tháng nhận đƣợc thể bảng 3.14 nhƣ sau: Bảng 3.14 Tổng hợp tiền lương toán cho người lao động gián tiếp tháng N/năm 2013 Chức vụ TT Lƣơng Lƣơng theo hiệu Tổng cộng Giám đốc 7.271.000 7.115.903 14.386.903 Phó giám đốc 6.545.000 6.516.489 13.061.489 Trƣởng phòng TCHC 5.731.000 5.326.223 11.057.223 Phó phòng TCHC 3.916.000 4.726.809 8.642.809 Văn thƣ 2.904.000 2.249.088 5.153.088 Lái xe 4.290.000 2.249.088 6.539.088 Trƣởng phòng 6.622.000 5.326.223 11.948.223 108 KH&DV Phó phòng KH &DV 5.280.000 2.363.405 7.643.405 Chuyên viên KH &DV 2.904.000 3.515.564 6.419.564 10 Chuyên viên KH &DV 2.904.000 4.135.958 7.039.958 11 Thủ kho 4.565.000 1.322.993 5.887.993 12 KCS 2.904.000 3.515.564 6.419.564 13 Trƣởng phòng NN 6.259.000 5.326.223 11.585.223 14 Đội trƣởng đội 5.280.000 4.435.665 9.715.665 15 Đội trƣởng đội 5.280.000 4.435.665 9.715.665 16 Đội trƣởng đội 4.939.000 4.435.665 9.374.665 17 Đội trƣởng đội 4.895.000 4.435.665 9.330.665 18 Kế toán trƣởng 5.049.000 6.516.489 11.565.489 19 Kế toán ngân hàng 4.609.000 3.515.564 8.124.564 20 Kế toán thuế 2.904.000 2.067.979 4.971.979 21 Thủ quỹ 2.937.000 2.645.986 5.582.986 97.988.000 86.178.208 184.166.208 Tổng cộng b Hồn thiện hình thức trả lương sản phẩm cho khối trực tiếp - Thực đánh giá thành tích cá nhân: Việc áp dụng hệ số thành tích cá nhân khơng đƣợc áp dụng lao động khối quản lý khối phục vụ tiến hành công tác trả lƣơng mà Công ty nên áp dụng hệ số đánh giá khối trực tiếp Để đánh giá hệ số thành tích xác Cơng ty cần dựa vào tiêu chuẩn đánh giá thông qua tiêu nhƣ: + Hoàn thành kế hoạch sản xuất đƣợc giao dựa vào phiếu xác nhận sản phẩm tổ, nhóm, qua vào số lƣợng hàng hóa bốc xếp cơng nhân tháng để đánh giá thành tích cho ngƣời 109 + Xác định số ngày làm việc công nhân tổ thông qua phiếu theo dõi thời gian làm việc họ tổ trƣởng trực tiếp chấm… + Việc chấp hành nội quy lao động kỷ luật lao động cá nhân, thái độ làm việc Nhƣ vậy, thái độ làm việc công nhân hiệu lao động họ đƣợc tính vào tiền lƣơng, họ ý thức đƣợc làm việc thân gia đình họ Nếu cơng nhân làm việc tốt đƣợc đánh giá mức cao tiền lƣơng cao ngƣợc lại lao động không tốt bị giảm tiền lƣơng thu nhập họ khơng đủ đảm bảo sống cho gia đình Vì vậy, để có tiền lƣơng cao ngƣời lao động cố gắng làm việc tốt nâng cao suất lao động cho công ty b Trả công theo hiệu lao động tiết kiệm chi phí Để động viên ngƣời lao động làm việc tốt, tiết kiệm chi phí đầu vào cơng ty nên xây dựng định mức khốn văn phòng phẩm, vật tƣ, chi tiếp khách hợp lý Định kỳ cơng ty rà sốt, kiểm tra chi phí tiết kiệm so với định mức xây dựng để có khen thƣởng kịp thời vật chất tinh thần cho ngƣời lao động 3.2.5 Một số giải pháp có tính chất bổ trợ khác - Củng cố phận chuyên trách làm công tác lao động tiền lƣơng, đồng thời đƣa công tác tiền lƣơng vào nề nếp, chặt chẽ, tổ chức sử dụng lao động có hiệu nhằm đƣa hoạt động sản xuất kinh doanh công ty hiệu - Về phân phối tiền lƣơng cho ngƣời lao động: sở hệ số điều chỉnh tiền lƣơng theo quy định Nhà nƣớc, cơng ty cần tính tốn phƣơng án phân phối cho ngƣời lao động dựa vào hệ số điều chỉnh Bằng 110 phƣơng pháp cho điểm thông qua mức độ hoàn thành nhiệm vụ cá nhân - Hoàn thiện hệ thống quy chế khen thƣởng: trƣớc hết loại bỏ quan điểm coi tiền thƣởng nhƣ loại thu nhập thêm bổ trợ vào tiền lƣơng, trả theo hình thức bình quân Điều triệt tiêu tính sáng tạo tinh thần làm việc hăng say ngƣời lao động 3.3 KIẾN NGHỊ - Để đảm bảo quyền lợi cho ngƣời lao động, để doanh nghiệp thực yên tâm hoạt động sản xuất Nhà nƣớc cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật nhƣ: Luật lao động, Luật doanh nghiệp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi ngƣời lao động - Cần đơn giản hóa chế tiền lƣơng doanh nghiệp theo hƣớng rộng tự chủ doanh nghiệp lĩnh vực lao động tiền lƣơng, thang lƣơng bảng lƣơng mang tính chất hƣớng dẫn, để phân biệt mức lƣơng khác công nhân viên chức doanh nghiệp, đồng thời sở doanh nghiệp tự hạch tốn chi phí sản xuất Nhà nƣớc quản lý tiêu kinh tế vĩ mô nhƣ doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, doanh nghiệp tự xây dựng hệ thống thang lƣơng, bảng lƣơng, chế độ phụ cấp, chế trả lƣơng nhƣng phải đảm bảo trả lƣơng không nhỏ tiền lƣơng tối thiểu nhà nƣớc quy định 111 KẾT LUẬN Qua phân tích, đánh giá kết hợp với việc tiến hành điều tra khảo sát ý kiến ngƣời lao động Công typhê Buôn Hồ vấn đề liên quan đến công tác trả lƣơng cho ngƣời lao động, tác giả nhận thấy rằng, bên cạnh nhiều yếu tố tích cực, thành cơngcông tác trả lƣơng cho ngƣời lao động đạt đƣợc năm qua, khơng hạn chế, tồn cần khắc phục hồn thiện dần thời gian tới nhƣ: Chính sách tiền lƣơng chƣa linh hoạt; chƣa tạo đƣợc khác biệt lớn việc xác định mức lƣơng nhằm thu hút lao động giỏi, có tay nghề cao; cấu tiền lƣơng chƣa thật hợp lý nên chƣa phát huy đƣợc vai trò thành tố tiền lƣơng; hình thức trả lƣơng cho ngƣời lao động chƣa phát huy hết lực chuyên môn hiệu công việc mang lại cá nhân, Vì vậy, hồn thiện cơng tác trả lƣơng cho ngƣời lao động Công typhê Buôn Hồ việc làm cần thiết nhằm giúp cho công tác quản trị nguồn nhân lực công ty đạt đƣợc hiệu cao 112 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt : [1] Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Giáo trình kinh tế Chính trị Mác – Lê Nin, NXB trị Quốc gia, Hà Nội [2] Bộ luật lao động (2005), Các văn quy định chế độ tiền lương – BHXH năm 2004, NXB Lao động xã hội [3] Bộ luật 2007 sửa đổi, Nƣớc CHXHCN Việt Nam [4] PGS.TS Trần Xuân Cầu, PGS.TS Mai Quốc Chánh (đồng chủ biên) (2008), Giáo trình kinh tế Nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội [5] TS Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê thành phố Hồ Chí Minh [6] ThS Nguyễn Vân Điềm, PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (đồng chủ biên) (2007), Giáo trình quản trị nguồn nhân lực, NXB Đại học kinh tế Quốc Dân, Hà Nội [7] GS TS Nguyễn Thành Độ, TS Nguyễn Ngọc Huyền (2004), Giáo trình quản trị kinh doanh, NXB Lao động xã hội, Hà Nội [8] PGS.TS Lê Thế Giới (2007) Quản trị học, NXB Tài [9] PGS.TS Lê Thế Giới, Quản trị chiến lược, Tài liệu lƣu hành nội trung tâm đào tạo thƣờng xuyên, Đại học Đà Nẵng [10] GS Phạm Minh Hạc (1996), Vấn đề người cơng nghiệp hóa – đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [11] Nguyễn Thanh Hội (2000), Quản trị nhân sự, NXB Thống kê, Hà Nội [12] TS Nguyễn Ngọc Huyền (2003), Giáo trình quản trị chi phí kinh doanh, NXB Thống kê 113 [13] Luật BHYT năm 2008 nghị định 62/2009/NĐ-CP, ngày 27/07/2009 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật BHYT [14] Luật BHYT năm 2006 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, ngày 22/12/2006 Chính phủ hƣớng dẫn số điều Luật BHXH bắt buộc [15] TS Nguyễn Thanh Liêm (1999), Quản trị sản xuất tác nghiệp, NXB Giáo dục [16] Nghị định số 205, 206, 207/2004/NĐ-CP Chính phủ thông tƣ Bộ lao động thƣơng binh Xã hội hƣớng dẫn tiền lƣơng công ty Nhà nƣớc [17] Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, ngày 27/07/2009 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật BHXH Bảo hiểm thất nghiệp [18] Nghị định 70/2011/NĐ – CP ngày 20/08/2011, quy định mức lƣơng tối thiểu vùng ngƣời lao động làm việc Công ty , doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác , trang trại hộ gia đình, cá nhân quan, tổ chức thuê mƣớn lao động [19] GS.TS Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lý phát triển nguồn nhân lực, NXB Tƣ pháp, Hà Nội [20] PGS.TS Đồng Thị Thanh Phƣơng, Ths Nguyễn Thị Ngọc An (2006), Quản trị nguồn nhân lực,NXB Thống kê [21] Đỗ Văn Phức (2004), Quản trị nhân lực doanh nghiệp, NXB khoa học Kỹ thuật [22] Quản trị học (1998), Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 114 [23] Quyết tốn tài năm 2010, 2011, 2012 Cơng typhê Buôn Hồ - Thị xã Buôn Hồ - Daklak [24] Lê Văn Tâm, Ngô Kim Thanh (2004), Giáo trình quản trị doanh nghiệp, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội [25] Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, NXB Lao động – Xã hội, TP.HCM [26] PGS.TS Phạm Đức Thành (1998), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Thống kê [27] TS Phan Thăng, TS Nguyễn Thanh Hội (2011), Quản trị học, NXB Hồng Đức [28] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2012), Bài giảng quản trị nguồn nhân lực lớp cao học Quản trị kinh doanh khóa 24 Daklak, Đại học Đà Nẵng [29] TS Nguyễn Quốc Tuấn, TS Đồn Gia Dũng, ThS Đào Hữu Hòa, ThS Nguyễn Thị Loan, ThS Nguyễn Thị Bích Thu, ThS Nguyễn Phúc Nguyên (đồng chủ biên) (2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [30] Viện nghiên cứu đào tạo quản lý (2006), Tiền lương doanh nghiệp, vướng mắc thường gặp cách xử lý, NXB lao động xã hội Các trang Website: [31]http://www.chinhphu.vn [32]http://thuvienphapluat.vn [33]http://www.molisa.gov.vn/ [34]http://www.baohiemxahoi.gov.vn/ Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào Anh(Chị)! Tôi tên Trần Quốc Hùng, Học viên Cao học khóa 24 Daklak, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Hiện nghiên cứu để thực đề tài “Hoàn thiện công tác trả lương Công typhê Buôn Hồ” cho luận văn tốt nghiệp Tơi xin đƣợc phép hỏi Anh (Chị) cam đoan kết vấn sử dụng cho việc thực đề tài nêu mà không dùng vào mục đích khác Rất mong nhận đƣợc hợp tác Anh (Chị) xin trân trọng cảm ơn I MỘT SỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin Anh (Chị) vui lòng cung cấp thơng tin dƣới đây: Giới tính?  Nữ  Nam Độ tuổi?  Dƣới 25  Từ 25 đến 35  Từ 35 đến 50  Từ 50 trở lên Anh (Chị) làm việc khối chức nào?  Khối Quản lý  Khối chế biến  Khối trực tiếp Trình độ chun mơn?  Đại học  Cao đẳng, trung cấp  Công nhân II CÂU HỎI KHẢO SÁT Về Chính sách tiền lƣơng a Theo Anh (Chị) thời gian qua Công ty có sách tiền lƣơng ngƣời lao động hay khơng?  Có Khơng biết  Khơng  b Chính sách tiền lƣơng Cơng ty có hợp lý khơng?  Hợp lý  Khơng hợp lý  Không biết Nếu không hợp lý xin Anh (Chị) cho ý kiến: c Chính sách tiền lƣơng Cơng ty có linh hoạt khơng?  Linh hoạt  Không biết  Không linh hoạt Về tiền lƣơng a Anh (Chị) vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu  vào ô chọn theo mức độ đồng ý với nhận định bảng dƣới đây: ( Rất không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Không đồng ý Rất đồng ý ) Tiêu chí A Tiền lương Duy trì mức lƣơng Đƣợc trả lƣơng tƣơng xứng với kết công việc đƣợc giao Đƣợc nâng lƣơng theo kết hoàn B Các khoản phụ cấp Thực đầy đủ khoản phụ cấp ngƣời lao động Mức phụ cấp hợp lý C Tiền thưởng Công tác khen thƣởng đƣợc công ty Mức độ đồng ý quan tâm Tiền thƣởng tƣơng xứng với thành tích đƣợc giao Hình thức thƣởng đa dạng D Phúc lợi Chính sách phúc lợi hợp lý b Anh (Chị) vui lòng đánh giá mức độ quan trọng từ cao đến thấp yếu tố đƣợc lựa chọn dƣới (thang điểm quan nhất, quan trọng nhất) Tiêu chí Lƣơng khoản phúc lợi Điều kiện làm việc Văn hóa cơng sở Cơ hội thăng tiến Sự đam mê công việc Cơ hội học tập nâng cao trình độ 7.Quan hệ lãnh đạo nhân viên Mức độ quan trọng Phụ lục 2: Định mức công chăm sóc cà phê kinh doanh ĐVT: Cơng T Khoản mục T Bậc CV Số Công Đơn giá Thành tiền Tỉa cành, tạo hình (B4) 2,95 40 119,135 4.765.385 Đánh chồi vƣợt (bậc 3) 2,52 12 101.769 1.221.231 Bón phân vi sinh (B2) 2,31 93.288 466.442 Rong che bóng (B3) 2,52 101.769 508.846 1,85 50 74.712 3.735.577 Làm cỏ, bón phân vơ lần (B2) Cào ép xanh (B2) 1,85 10 74.712 747.115 Phun phân bón (B4) 2,95 119.135 1.072.212 2,95 119.135 714.808 Phun thuốc trừ sâu lần (B5) Tƣới nƣớc lần/năm 1,85 12 74.712 896.538 Bảo vệ sản phẩm 1,85 20 74.712 1.494.231 10 Thu hoạch (B4) 2,95 117 119.135 13.938.750 11 Phép, lễ, hội họp (Bậc 2) 1,85 30 74.712 2.241.346 Tổng cộng 28,4 316 Nguồn: Phòng KHSX&Dịch vụ 31.802.481 Phụ lục Định mức chăm sóc Ha Ca cao kinh doanh ĐVT: Công TT Loại công việc Số công Đơn giá Thành tiền Tƣới nƣớc đợt 16,0 115.769 1.852.304 Làm cỏ 25,0 99.615 2.490.375 Bón phân vơ lần 8,0 99.615 796.920 Bón phân hữu 8,0 99.615 796.920 Rong che bong 10,0 99.615 996.150 Làm chồi tỉa cành 30,0 115.769 3.473.070 Phun thuốc trừ sâu 18,0 135.692 2.442.456 6,0 115.769 694.614 Bảo vệ 18,0 99.615 1.793.070 10 Thu hoạch 70,0 99.615 6.973.050 11 Lễ phép, hội họp 30,0 99.615 2.988.450 Kiểm trả đánh giá chất lƣợng vƣờn Tổng cộng 239,0 Nguồn: Phòng Kế hoạch sản xuất 25.297.379,0 Phụ lục Bảng định mức chế biến cà phê theo phương pháp chế biến khô ĐVT: Công TT Loại công việc HS Công Định mức việc công Thành tiền KCS nguyên liệu đầu vào 2,52 0,129 13.166 Ban cà phê sân phơi 2,15 0,300 26.048 Đảo cà sân 2,95 1,650 196.572 Gom cà phê máy 2,95 0,050 5.957 Xay cà khơ, đóng bao 2,95 0,909 108.304 Vận chuyển cà nhập phân xƣởng 2,52 0,417 42.404 Sàng phân loại 2,95 0,208 24.820 Sàng lại cà 7,1li 2,95 0,086 10.212 Làm cà bi 2,95 0,014 1.655 10 bao 2,95 0,333 39.712 11 Bốc xuất 2,15 0,300 26.048 12 Lƣơng 2,82 0,202 22.982 Đấu trộn, đóng, tịnh chất, 13 Ăn ca 3.000 Tổng cộng 520.879 Nguồn: Phòng Kế hoạch sản xuất ... lƣơng tối thiểu TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh Công ty cà phê : Chi nhánh Tổng Công ty cà phê Việt Nam – Công ty Buôn Hồ : TNHH MTV – Công ty cà phê Buôn Hồ DNNN : Doanh nghiệp Nhà nƣớc Tr.đ : Triệu... TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƢƠNG TẠI CÔNG TY CÀ PHÊ BUÔN HỒ 35 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CƠNG TY ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TRẢ LƢƠNG CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 35 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức công ty. .. công ty 35 2.1.2 Các nguồn lực công ty 37 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty 42 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƢƠNG TẠI CÔNG TY CÀ PHÊ BUÔN HỒ 44 2.2.1 Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cà phê buôn hồ , Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cà phê buôn hồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn