Hoạch định ngân sách tại công ty cổ phần thuỷ điện đăk rơ sa

114 26 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VŨ VĂN THUẬT HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK SA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VŨ VĂN THUẬT HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK SA Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS: Đoàn Ngọc Phi Anh Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Vũ Văn Thuật DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BHNT : Bảo thiểm thất nghiệp CPVL : Chi phí vật liệu CPNCTT : Chi phí nhân cơng trực tiếp CBCNV : Cán công nhân viên DA – ĐT : Dự án đầu tƣ KPCĐ : Kinh phí cơng đồn NVL : Ngun vật liệu QLDN : Quản lý doanh nghiệp SXC : Sản xuất chung TSCĐ : Tài sản cố định TNDN : Thu nhập doanh nghiệp WTO : World Trade Organization (Tổ chức thƣơng mại giới) MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN SÁCH VÀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Mục đích tầm quan trọng hoạch định ngân sách, hoạch định ngân sách với chiến lƣợc chiến thuật kinh doanh 10 1.1.3 Các phƣơng pháp lập ngân sách 12 1.2 NGÂN SÁCH TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP 14 1.2.1 Tầm quan trọng ngân sách tổng thể doanh nghiệp 14 1.2.2 Khái quát ngân sách tổng thể doanh nghiệp 15 1.3 LẬP NGÂN SÁCH TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP 17 1.3.1 Ngân sách tiêu thụ 17 1.3.2 Ngân sách chi phí sản xuất 18 1.3.3 Ngân sách chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 23 1.3.4 Ngân sách chi phí hoạt động khác 25 1.3.5 Ngân sách tài 26 1.4 QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH 28 1.4.1 Chuẩn bị cho hoạch định ngân sách 28 1.4.2 Soạn thảo ngân sách 31 1.4.3 Giám sát ngân sách 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG 36 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK SA 37 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK SA 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty 38 2.1.3 Mục tiêu chiến lƣợc sản xuất kinh doanh 42 2.1.4 Đặc điểm thị trƣờng nguồn lực Công ty 44 2.2 THỰC TRẠNG VỀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY 49 2.2.1 Bộ phận hoạch định ngân sách 49 2.2.2 Phƣơng pháp lập ngân sách 50 2.2.3 Quy trình hoạch định ngân sách 50 2.2.4 Nội dung tiến trình lập ngân sách 52 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH CỦA CÔNG TY 59 KẾT LUẬN CHƢƠNG 65 CHƢƠNG 3: HỒN THIỆN CƠNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK SA 66 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 66 3.1.1 Sự thay đổi môi trƣờng kinh doanh 66 3.1.2 Sự tác động đối thủ cạnh tranh 66 3.1.3 Định hƣớng phát triển Công ty 67 3.2 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY 67 3.2.1 Môi trƣờng hoạch định ngân sách 67 3.2.2 Hoàn thiện phƣơng pháp lập ngân sách 68 3.2.3 Hồn thiện quy trình hoạch định ngân sách 69 3.3 HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LẬP CÁC NGÂN SÁCH 75 3.3.2 Ngân sách chi phí sản xuất 76 3.3.3 Ngân sách chi phí đầu tƣ xây dựng 80 3.3.4 Ngân sách chi phí hoạt động khác 81 3.3.5 Ngân sách tài 82 KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Kết cấu lao động công ty qua năm 46 2.2 Tài sản nguồn vốn Công ty 48 2.3 Hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 49 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình 1.1 Sơ đồ trình tự xây dựng ngân sách tổng thể doanh nghiệp sản xuất Trang 16 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty 40 3.1 Quy trình hoạch định ngân sách 72 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày với xu hội nhập kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam bƣớc hoà nhập vào kinh tế giới khu vực Các doanh nghiệp Việt Nam đứng trƣớc hội thách thức không nhỏ Với kinh tế thị trƣờng, môi trƣờng kinh doanh ngày thay đổi, giá thị trƣờng liên tục biến động, thêm vào tình trạng lạm phát thất nghiệp v.v Làm để doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu vấn đề nan giải nhà quản lý Đối với ngành điện nói chung Cơng ty Cổ phần thủy điện Đăk Sa nói riêng, trải qua giai đoạn đầy khó khăn doanh nghiệp liên tục kinh doanh thua lỗ Hiện với nhu cầu tiêu thụ điện nƣớc lớn sản lƣợng sản xuất chƣa đáp ứng đủ tiêu dùng, hàng năm ngành điện phải kêu gọi doanh nghiệp kinh doanh hộ dân phải sử dụng tiết kiệm điện để phục vụ sản xuất tiêu dùng Hơn hầu hết doanh nghiệp sản xuất điện đƣợc cổ phần hóa, vấn đề khó khăn tài đƣợc xử lý sản xuất kinh doanh có hiệu Mặc dù có thuận lợi, nhƣng nhìn tƣơng lai khơng thể khơng có khó khăn, với việc gia nhập tổ chức thƣơng mại giới WTO, việc gia nhập WTO Việt Nam nhƣ thách thức lớn cho nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải đƣa định đắn, kịp thời tận dụng hội, hạn chế rủi ro, hƣớng tới tồn phát triển Để đối phó với khó khăn thách thức, giải pháp nhƣ gia tăng sản lƣợng sản xuất, đầu tƣ đổi công nghệ không ngừng đổi nâng cao trình độ quản lý v.v mục tiêu cuối tạo lợi nhuận gia tăng giá trị cho cổ đông Để đổi nâng cao trình độ quản lý, công cụ quản lý khoa học hiệu Phụ lục 2.1 KẾ HOẠCH SẢN LƢỢNG SẢN XUẤT NĂM 2012 CHỈ TIÊU TT Diện tích lòng hồ chứa nƣớc Lƣu lƣợng định mức: 5,32 m3/s Tốc độ định mức: 500 v/ph Sản lƣợng điện ĐVT Ha m3/s v/ph Kw KẾ HOẠCH NĂM 2012 120 5,32 500 37.410.660 (Nguồn: Phòng Dự án đầu tư) Phụ lục 2.2 KẾ HOẠCH CHI PHÍ SẢN XUẤT NĂM 2012 STT I II III NỘI DUNG CHI PHÍ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Tiền thuế tài nguyên nƣớc Phí tài ngun mơi trƣờng Lƣới chắn rác Chi phí nhân công trực tiếp Tiền lƣơng Tiền ăn ca, phụ cấp độc hại BHXH, YT, TN, KPCĐ Chi phí sản xuất chung Chi phí sửa chữa thƣờng xuyên Chi phí sửa chữa lớn Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí khác Tổng cộng ĐVT: 1000đ THÀNH TIỀN 1.511.132 643.232 517.900 350.000 1.162.813 1.046.531 93.025 23.257 6.481.526 396.000 1.010.000 5.035.526 40.000 9.155.471 (Nguồn: Phòng Dự án đầu tư) Phụ lục 2.3 KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NĂM 2012 ĐVT: 1000đ STT KẾ HOẠCH 2012 NỘI DUNG CÁC HẠNG MỤC TIỀN HÀNG Đƣờng bê tơng THUẾ VAT (10%) THANH TỐN 1.090.909 109.091 1.200.000 Tổ máy số 42.000.000 4.200.000 46.200.000 Nhà đa 1.363.636 136.364 1.500.000 Dầu thủy lực 118.636 11.864 130.500 Hệ thống điện 59.091 5.909 65.000 Chi phí tƣ vấn 594.846 59.485 654.331 Chi phí quản lý dự án 209.400 20.940 230.340 57.300 5.730 63.030 45.493.819 4.549.382 50.043.201 Chi phí khác TỔNG CỘNG (Nguồn: Phòng Dự án đầu tư) Phụ lục 2.4 KẾ HOẠCH KHẤU HAO TSCĐ NĂM 2012 ĐVT: 1000đ CHỈ TIÊU TT KH 2012 I Nguyên giá tài sản cố định Nguyên giá tài sản cố định có đến ngày 31/12/2011 Phát sinh tăng năm 2012 Phát sinh giảm năm 2012 Kế hoạch nguyên giá tài sản cố định có đến ngày 31/12/2012 II Khấu hao TSCĐ Mức trích khấu hao thực trích năm 2012 Khấu hao TSCĐ tăng năm 2012 Khấu hao TSCĐ giảm năm 2012 Mức khấu hao dự kiến trích 2012 (4=1+2-3) 137.037.100 2.086.342 139.123.442 5.035.526 5.035.526 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 2.5 KẾ HOẠCH SỬA CHỮA LỚN TSCĐ NĂM 2012 ĐVT: 1000đ CHỈ TIÊU TT KH 2012 I Vật tƣ phụ tùng th ngồi 656.500 Chi phí vật tƣ 387.335 Chi phí điện 13.130 Chi phí gia cơng ngồi 118.170 Chi phí sửa chữa vật kiến trúc 131.300 Chi phí khác 6.565 II Tiền lƣơng khoản theo CĐ 353.500 Tiền lƣơng 240.380 Các khoản theo chế độ 113.120 - Tiền ăn ca, phụ cấp độc hại 50.904 - BHXH, YT, TN, KPCĐ 62.216 Tổng cộng 1.010.000 (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) Phụ lục 2.6 KẾ HOẠCH GIÁ VỐN HÀNG XUẤT BÁN NĂM 2012 ĐVT: 1000đ CHỈ TIÊU TT I Sản phẩm điện (KW) Tổng giá thành sản xuất kỳ Đơn giá bình quân Số lƣợng tiêu thụ Tổng giá vốn xuất bán Tổng cộng giá vốn xuất bán kỳ KH 2012 25.895 9.155.471 909 25.895 9.155.471 9.155.471 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 2.7 KẾ HOẠCH CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KHÁC NĂM 2012 ĐVT: 1000đ CHỈ TIÊU TT KH 2012 I Chi phí quản lý doanh nghiệp 683.938 Tiền lƣơng phận quản lý 615.545 Chi phí khấu hao Chi phí khác II Chi phí bán hàng - III Chi phí tài 12.823.907 61.554 6.839 Tổng cộng 13.507.845 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 2.8 KẾ HOẠCH TIÊU THỤ NĂM 2012 ĐVT: 1000đ TT SẢN PHẨM SỐ LƢỢNG KW Điện 25.895 Tổng cộng 25.895 ĐƠN GIÁ (BQ) 909 TIỀN HÀNG THUẾ VAT 10% TỔNG GIÁ TRỊ THANH TOÁN 23.538.379 2.353.838 25.892.217 23.538.379 2.353.838 25.892.217 (Nguồn: Phòng Dự án – Đầu tư) Phụ lục 2.9 BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2012 ĐVT: 1000đ CHỈ TIÊU MÃ SỐ Năm 2012 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 23.538.379 Giá vốn hàng bán 11 9.155.471 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 14.382.909 6.Doanh thu hoạt động tài 21 1.406.087 Chi phí tài 22 14.229.994 23 14.229.994 - Trong : Chi phí lãi vay 23.538.379 Chi phí bán hàng 24 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 683.938 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 875.063 11 Thu nhập khác 31 1.300.584 12 Chi phí khác 32 1.317.959 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32 ) 40 (17.375) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 50 857.688 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 214.422 15 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 643.266 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 3.1 NGÂN SÁCH TIÊU THU Các quý năm Chỉ tiêu Quý III Quý I Quý IV Quý II Mùa mƣa Mùa khô Năm 2013 Mùa mƣa Mùa khô 6.818.040 7.453.200 44.012.550 6.818.040 7.453.200 44.012.550 I Điện 3.788.700 5.240.400 20.712.210 Số lƣợng tiêu thụ (KWh) 3.788.700 5.240.400 20.712.210 499.200 1.916.400 9.636.374 3.136.194 4.508.700 19.696.868 3.106.831 1.022.706 4.129.537 3.323.925 1.093.950 2.623.500 13.654.875 4.645.080 1.565.190 321.000 6.531.270 538 538 583 267 267 549 549 2,394 533 533 551 BT Dƣ CĐ 3.289.500 3.324.000 TĐ - Đơn giá (đồng) BT 583 583 Dƣ CĐ 2,394 2,394 TĐ Doanh thu chƣa thuế VAT (10000đ) 8.166.097 9.074.917 Thuế GTGT (1000đ) 816.610 907.492 10.314.556 3.395.160 9.086.102 40.036.831 1.031.456 - 339.516 908.610 4.003.683 ( Nguồn: Phòng Dự án – Đầu tư) Phụ lục 3.1A LỊCH THU TIỀN DỰ KIẾN Chỉ tiêu Các quý năm Quý I Quý II Quý III Quý IV I Thu tiền từ tiêu thụ sản phẩm Doanh thu (Có VAT) 8.982.707 9.982.409 11.346.012 13.729.388 Thu tiền bán hàng quý 8.166.097 9.074.917 10.314.556 12.481.262 Thu tiền sau quý bán hàng 807.176 816.610 907.492 1.031.456 Tổng cộng =(2+3) 8.973.273 9.891.527 11.222.048 13.512.718 (Nguồn: Phòng Dự án – Đầu tư) Phụ lục 3.2 NGÂN SÁCH KHỐI LƢỢNG SẢN XUẤT Các quý năm Chỉ tiêu Quý I Quý II Năm 2013 Quý III Quý IV I.Điện Số lƣợng điện tiêu thụ Kwh 3.788.700 5.240.400 20.712.210 14.271.240 44.012.550 Số lƣợng điện sản xuất Kwh 3.788.700 5.240.400 20.712.210 14.271.240 44.012.550 3, Số lƣợng điện tồn đầu kỳ 0 0 4, Số lƣợng điện tồn kho cuối kỳ 0 0 (Nguồn: Phòng Dự án – Đầu tư) Phụ lục 3.3 CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP TT Nguyên vật liệu Thuế tài nguyên nƣớc Phí bảo vệ mơi trƣờng Chi phí lƣới chắn rác Cộng Quý I 91.842 70.420 28.000 190.262 Quý II Quý III 137.762 539.569 105.630 413.718 42.000 164.500 285.392 1.117.787 Quý IV 378.847 290.484 115.500 784.831 ĐVT: 1000đ Năm 2013 1.148.020 880.252 350.000 2.378.272 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 3.4 NGÂN SÁCH CHI PHÍ NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP Các quý năm (Bình quân) Quý I Quý II Quý III Quý IV Chỉ tiêu I Số thành phẩm cần sản xuất KWh Tổng số lao động (Ngƣời) Lƣơng bình quân/ngƣời (1000đ) 3, Lƣơng bao gồm hệ số cơng việc bình qn/ngƣời (1000đ) Tổng cộng tiền lƣơng (1000đ) 4.1 Tiền lƣơng (1*2)*3 tháng 4.1 Tiền lƣơng theo công việc (1*2)*3 tháng Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp = (4.1*21%) (1000đ) Kinh phí cơng đồn = (4.1*2%) (1000đ) Tổng cộng chi phí nhân cơng 4+5+6 (1000đ)) Năm 2013 20.712.210 14.271.240 44.012.550 31 31 31 3.788.700 31 5.240.400 31 2.354 2.354 2.354 2.354 2.354 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420 537.000 537.000 537.000 537.000 2.148.000 218.957 218.957 218.957 218.957 875.829 318.043 318.043 318.043 318.043 1.272.171 45.981 45.981 45.981 45.981 183.924 4.379 4.379 4.379 4.379 17.517 587.360 587.360 587.360 587.360 2.349.440 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 3.5a NGÂN SÁCH CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN TSCĐ NĂM 2013 ĐVT: 1.000đ CHỈ TIÊU TT I Vật tƣ phụ tùng th ngồi Chi phí vật tƣ Chi phí điện Chi phí gia cơng ngồi Chi phí sửa chữa vật kiến trúc Chi phí khác II Tiền lƣơng khoản theo CĐ Tiền lƣơng Các khoản theo chế độ Tiền ăn ca, phụ cấp độc hại BHXH, YT, TN, KPCĐ Tổng cộng KH 2013 308.825 182.646 6.194 57.422 61.944 619 166.291 113.477 52.814 24.243 28.571 475.116 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 3.5b NGÂN SÁCH CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ ĐVT: 1000đ CHỈ TIÊU TT KH 2013 I Nguyên giá tài sản cố định Nguyên giá tài sản cố định có đến ngày 31/12/2012 Phát sinh tăng năm 2013 Phát sinh giảm năm 2013 Kế hoạch nguyên giá tài sản cố định có đến ngày 31/12/2013 II Khấu hao TSCĐ Mức trích khấu hao thực trích năm 2013 Khấu hao TSCĐ tăng năm 2013 Khấu hao TSCĐ giảm năm 2013 Mức khấu hao dự kiến trích 2013 (4=1+2-3) 139.123.442 139.123.442 6.954.244 6.954.244 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục: 3.5 CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG ĐVT: 1000đ Chỉ tiêu Biến phí sản xuất chung Chi phí nguyên vật liệu phụ Chi phí sửa chữa thƣờng xun Chi phí dịch vụ th ngồi Định phí sản xuất chung Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định Chi phí khấu hao TSCĐ Tổng cộng chi phí sản xuất chung Các quý năm (Bình quân) Quý I Quý II Quý III 61.304 91.956 360.161 Quý IV 252.879 31.680 29.624 556.340 186.120 174.041 3.268.495 130.680 122.199 2.770.016 766.300 396.000 370.300 7.429.360 475.116 6.954.244 8.195.660 47.520 44.436 834.509 556.340 834.509 3.268.495 475.116 2.294.900 617.644 926.465 3.628.656 3.022.895 Năm 2013 (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) Phụ lục 3.6A BẢNG TỔNG HỢP GIÁ THÀNH SẢN XUẤT ĐVT:1.000đ Các quý năm Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Năm 2013 Chi phí NVL trực tiếp 190.262 285.392 1.117.787 784.831 2.378.272 Chi phí nhân cơng trực tiếp 587.360 587.360 587.360 587.360 2.349.440 Chi phí sản xuất chung 617.644 926.465 3.628.656 3.022.895 8.195.660 1.395.266 1.799.217 5.333.803 4.395.086 12.923.372 Tổng giá thành sản xuất 4=1+2+3 ( Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) Phụ lục 3.6 NGÂN SÁCH GIÁ VỐN HÀNG BÁN Chỉ tiêu Quý I Các quý năm Quý II Quý III Quý IV Năm 2013 Sản phẩm điện (KWh) Tổng giá thành sản xuất kỳ (1000đ) 3.788.700 5.240.400 20.712.210 14.271.240 44.012.550 Số lƣợng tiêu thụ Tổng giá vốn xuất bán (1000đ) 3.788.700 5.240.400 20.712.210 14.271.240 44.012.550 1.395.266 1.799.217 1.395.266 1.799.217 5.333.803 5.333.803 4.395.086 4.395.086 12.923.372 12.923.372 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 3.7 NGÂN SÁCH CHI PHÍ ĐẦU TƢ THIẾT BỊ ĐVT: 1000đ Chỉ tiêu Các quý năm Quý II Dầu thuỷ lực X46(Castrol) - 163.560 - - 163.560 Thysister - 3.900 - - 3.900 Đồng hồ bơm dầu tự động (safe gauge PEFM8) - 2.112 - - 2.112 van điện từ điều tốc - 2.700 - - 2.700 van điện từ van đĩa - 4.050 - - 4.050 Đồng hồ báo nhiệt độ gối(Pt100) - 1.560 - - 1.560 Roong cao su cổ trục - 900 - - 900 Cầu chì lực thysister - 8.100 - - 8.100 Cầu chì tín hiệu thysister - 1.125 - - 1.125 Nhà làm việc nhà máy Đăk Sa2 - - 3.500.000 - 3.500.000 Nhà công nhân nhà máy thủy điện ĐăkRơ Sa - - 1.500.000 - 1.500.000 Chi phí tƣ vấn - 4.358 68.274 - 72.632 Chi phí quản lý dự án - 1.588 24.871 - 26.459 Chi phí khác - 965 15.118 - 16.083 Tổng giá trị chƣa có thuế VAT - 194.918 5.108.263 - 5.303.181 Thuế VAT 10% - - - 530.318 Tổng cộng - 194.918 5.108.263 - 5.833.499 - Quý III Quý IV Năm 2013 Quý I (Nguồn: Phòng Dự án – Đầu tư) Phụ lục 3.8 NGÂN SÁCH CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Chỉ tiêu Sản lƣợng tiêu thụ dự kiến kwh Biến phí đơn vị QLDN Biến phí dự kiến (1000đ) Khấu hao TSCĐ (1000đ) Chi phí lƣơng BPQL (1000đ) Định phí dự kiến (1000đ) Tổng cộng Quý I 3.788.700 20 75.774 30.519 126.612 157.131 232.905 Các quý năm Quý II Quý III Quý IV 5.240.400 20.712.210 14.271.240 20 20 20 104.808 414.244 285.425 46.779 178.302 125.893 189.918 743.844 522.273 236.697 922.146 648.166 341.505 1.336.390 933.591 Năm 2013 44.012.550 20 880.251 381.493 1.582.647 1.964.140 2.844.391 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 3.9 NGÂN SÁCH CHI PHÍ TÀI CHÍNH ĐVT: 1.000đ Chỉ tiêu Lãi vay dài hạn Số tiền vay Lãi xuất/tháng Quý I Các quý năm Quý II Quý III Quý IV Năm 2013 88.019.947 0,89% 752.042 1.128.064 4.418.249 3.102.175 9.400.530 Lãi vay ngắn hạn 44.509.950 1,60% 686.024 1.029.035 4.030.388 2.829.846 8.575.293 1.438.066 2.157.099 8.448.637 5.932.021 17.975.823 Tổng cộng 132.529.897 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục: 3.10 NGÂN SÁCH VỐN BẰNG TIỀN ĐVT: 1.000đ Các quý năm Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Luồng tiền vào Doanh thu (gồm VAT) 3.963.646 5.284.862 Thu tiền bán hàng quý 8.166.097 9074917 10314556 807.176 816.610 907492 Thu tiền sau quý bán hàng Năm 2013 Quý IV 20.699.042 14.092.964 44.040.514 12481262 40.036.832 1031456 3.562.734 Tổng cộng =(2+3) 8.973.273 9.891.527 11.222.048 13.512.718 43.599.566 Luồng tiền 3.339.709 4.145.562 19.679.453 10.608.948 37.773.672 Trả thuế TN, phí BVMT, VL 190.262 285.392 1.117.787 784.831 2.378.272 Lƣơng công nhân trực tiếp 587.360 587.360 587.360 587.360 2.349.440 61.304 91.956 360.161 727.995 1.241.416 202.386 294.726 1.158.088 807.698 2.462.898 1.438.066 2.157.099 8.448.637 Trả tiền chi phí phục vụ sản xuất chung Trả tiền chi phí phục vụ quản lý Trả tiền chi phí tài Trả tiền mua đầu tƣ thiết bị Nộp thuế - 214.410 5.619.089 - 5.833.499 860.331 514.619 2.388.330 1.769.043 5.532.323 Tổng dòng tiền 3.339.709 4.145.562 Chênh lệch thu chi 623.937 1.139.300 1.378.113 165.374 Tồn đầu kỳ Vay ngắn hạn 19.679.453 10.608.948 37.773.672 1.019.589 647.713 3.484.017 440.996 6.266.842 1.378.113 5.000.000 Trả nợ Tồn cuối kỳ 5.932.021 17.975.823 5.000.000 180.991 241.321 945.175 731.372 2.098.859 (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) Phụ lục 3.11 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2013 ĐVT: 1.000đ CHỈ TIÊU Quý I Quý II Quý III Quý IV Năm 2013 Doanh thu bán hàng cung 3.202.946 4.804.420 18.817.311 13.212.154 40.036.831 cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán 3.202.946 4.804.420 18.817.311 13.212.154 40.036.831 Chi phí tài 1.438.066 2.157.099 8.448.637 5.932.021 17.975.823 1.395.266 1.799.217 5.333.803 4.395.086 12.923.372 Lợi nhuận gộp bán hàng 1.807.680 3.005.203 13.483.508 8.817.068 27.113.459 cung cấp dịch vụ 6.Doanh thu hoạt động tài - Trong : Chi phí lãi vay 1.438.066 2.157.099 8.448.637 5.932.021 17.975.823 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 232.905 341.505 1.336.390 933.591 2.844.391 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 136.709 506.599 3.698.481 1.951.456 6.293.245 12 Chi phí khác 0 0 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32 ) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc 136.709 506.599 3.698.481 1.951.456 thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 34.177 126.650 924.620 487.864 15 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 6.293.245 1.573.311 0 102.532 379.949 2.773.861 1.463.592 4.719.933 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) Phụ lục 3.12 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN NĂM 2013 ĐVT: 1.000đ CHỈ TIÊU Mã số Cuối kỳ Đầu kỳ TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN : 100 I Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền 110 II Các khoản đầu tƣ tài ngắn hạn 120 III Các khoản phải thu 130 IV Hàng tồn kho 140 81.627 81.627 V Tài sản ngắn hạn khác 150 1.924.600 1.924.600 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I- Các khoản phải thu dài hạn 210 II Tài sản cố định 220 III Bất động sản đầu tƣ 240 IV Các khoản đầu tƣ tài dài hạn 250 V Tài sản dài hạn khác 260 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 25.225.254 24.504.508 2.098.859 1.378.113 21.120.168 21.120.168 180.801.411 182.007.660 178.771.411 179.977.660 2.030.000 2.030.000 270 206.026.665 206.512.168 A - NỢ PHẢI TRẢ 300 160.398.170 165.603.607 I Nợ ngắn hạn 310 72.378.224 77.583.661 II Nợ dài hạn 320 88.019.946 88.019.946 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420) 400 45.628.494 40.908.561 I Vốn chủ sở hữu 410 45.540.646 40.908.561 II Nguồn kinh phí quỹ khác 420 NGUỒN VỐN Tổng cộng nguồn vốn(430 = 300 + 400) 430 0 206.026.664 206.512.168 (Nguồn: Phòng Tài – Kế tốn) ... đến công tác hoạch định ngân sách Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Rơ Sa Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề hoạch định ngân sách hàng năm Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Rơ Sa. .. định ngân sách doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng hoạch định ngân sách Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Rơ Sa 4 Chƣơng 3: Hồn thiện cơng tác hoạch định ngân sách Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Rơ Sa. .. 36 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA 37 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định ngân sách tại công ty cổ phần thuỷ điện đăk rơ sa , Hoạch định ngân sách tại công ty cổ phần thuỷ điện đăk rơ sa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn