Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần máy và thiết bị phục tùng seatech đà nẵng

101 19 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRẦN DIỆU TRANG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SEATECH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO HỮU HÒA Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn NGUYỄN TRẦN DIỆU TRANG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 10 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 10 1.1.1 Khái niệm đánh giá thành tích nhân viên 10 1.1.2 Mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên 10 1.1.3 Vai trò đánh giá thành tích doanh nghiệp 13 1.1.4 Các lỗi thường gặp đánh giá thành tích nhân viên 15 1.2 TIẾN TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 16 1.2.1 Xác định mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên 16 1.2.2 Thiết lập tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên 17 1.2.3 Xác định chủ thể đối tượng đánh giá thành tích nhân viên ………………………………………………………………………… 23 1.2.4 Lựa chọn phương pháp đánh giá thành tích nhân viên 26 1.2.5 Tổ chức đánh giá nhân viên theo hệ thống tiêu chuẩn 35 1.2.6 Phản hồi kết đánh giá thành tích nhân viên 37 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 39 1.3.1 Các yếu tố mơi trường bên ngồi 39 1.3.2 Các yếu tố môi trường bên 41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 43 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SEATEACH 44 2.1 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 44 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển 44 2.1.2 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 45 2.1.3 Đặc điểm cấu tổ chức 46 2.1.4 Đặc điểm nguồn lực Công ty 49 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty: 53 2.2 THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SEATECH ……… ……………………………………………………………………55 2.2.1 Xác định mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên 55 2.2.2 Thiết lập tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên 58 2.2.3 Xác định chủ thể đối tượng đánh giá thành tích nhân viên…………………………………………………………………… 63 2.2.4 Lựa chọn phương pháp đánh giá thành tích nhân viên 64 2.2.5 Tổ chức đánh giá nhân viên theo hệ thống tiêu chuẩn 65 2.2.6 Phản hồi kết đánh giá thành tích nhân viên 67 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SEATECH 69 2.3.1 Những thành công 69 2.3.2 Những hạn chế 70 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG : HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SEATEACH 73 3.1 NHỮNG CƠ SỞ TIỀN ĐỀ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 73 3.1.1 Dự báo thay đổi môi trường quản trị nguồn nhân lực 73 3.1.2 Mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh chủ yếu giai đoạn 2010 - 2020 75 3.1.3 Định hướng nguồn nhân lực giai đoạn 2010 – 2020 75 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SEATECH 76 3.2.1 Hoàn thiện mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên 76 3.2.2 Hồn thiện tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên 77 3.2.3 Hoàn thiện chủ thể đối tượng đánh giá thành tích nhân viên 84 3.2.4 Hồn thiện phương pháp đánh giá thành tích nhân viên 85 3.2.5 Hoàn thiện tổ chức đánh giá thành tích nhân viên theo hệ thống tiêu chuẩn…………………………………………………………………….86 3.2.6 Hoàn thiện phản hồi kết đánh giá thành tích nhân viên 87 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ 88 3.3.1 Áp dụng công nghệ thông tin việc quản lý thực công việc nhân viên 88 3.3.2 Đào tạo người đánh giá 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG 91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BARS : Thang điểm đánh giá hành vi BOSs : Thang quan sát hành vi CEO : Giám đốc điều hành CSH : Chủ sở hữu DT : Doanh thu ĐVT : Đơn vị tính MBO : Phương pháp quản trị mục tiêu N/vốn : Nguồn vốn NXB : Nhà xuất PGS : Phó giáo sư Seatech : Công ty Cổ phần Máy Thiết bị phụ tùng SL : Số lượng ThS : Thạc sĩ TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TS : Tiến sĩ TT : Tỉ trọng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Các loại tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên 21 2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực Seatech (2010 - 2012) 49 2.2 Quy mơ tài Seatech (2010 - 2012) 51 2.3 Cơ cấu tài Seatech (2010 - 2012) 51 2.4 2.5 Kết hoạt động kinh doanh Seatech (2010 2012) Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Seatech (2010 - 2012) 53 54 2.6 Nhận biết nhân viên mục tiêu đánh giá thành tích 58 2.7 Đánh giá nhân viên công việc giao 59 2.8 Kết điều tra thực trạng tiêu chuẩn đánh giá 62 2.9 Nhận xét nhân viên phương pháp đánh giá 65 2.10 Kết điều tra tiến trình đánh giá 67 2.11 Nhận xét nhân viên phản hồi kết đánh giá trực tiếp 68 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Quy trình thực quản trị thành tích theo MBO 34 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Seatech 46 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ngày nay, nguồn nhân lực xem yếu tố cốt lõi tạo lợi cạnh tranh, định thành công hay thất bại doanh nghiệp Vì thế, doanh nghiệp cần phải đầu tư thích đáng vào việc quản lý nguồn nhân lực, nhằm giữ nhân viên có kỹ tay nghề cao, có kiến thức chủ động sáng tạo công việc; đồng thời giảm thiểu đến mức thấp chi phí nhân viên bỏ việc làm việc hiệu gây Đánh giá thành tích nhân viên công cụ hữu dụng mà doanh nghiệp thường sử dụng để trì thúc đẩy hiệu làm việc nhân viên, làm sở để triển khai hoạt động quản trị nguồn nhân lực khác; mối quan tâm hàng đầu nhà quản trị chiến lược xây dựng phát triển tổ chức Và mối quan hệ nhân quả, đâu việc đánh giá nhân coi trọng ln có nhân tốt Hơn nữa, đánh giá thành hoạt động dịp tốt nhân viên hiểu thật họ trụ cột cơng ty, giúp công ty đứng vững trước đối thủ cạnh tranh Công ty Cổ phần Máy Thiết bị phụ tùng SEATECH doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp, có đội ngũ cán cơng nhân viên đơng (512 người năm 2012), phận lao động trực tiếp chiếm 70% nên chất lượng, kết cung cấp dịch vụ công ty phụ thuộc nhiều vào lực thái độ làm việc đội ngũ nhân viên Qua thực tế khảo sát cho thấy, thời gian qua Công ty quan tâm đến cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty có bảng đánh giá nhân sự, sở tiến hành đánh giá thành tích nhân viên định kỳ hàng tháng, sáu tháng cuối năm Tuy nhiên, cơng tác đánh giá thành tích nhân viên công ty nhiều nội dung cảm tính có phần chưa chun sâu, hệ thống văn cho đánh giá sơ sài, hình thức, chưa đạt mục tiêu chiến lược doanh nghiệp Nguyên nhân tồn chưa thực phân tích cơng việc chuyên sâu, chưa xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên riêng biệt phận văn phòng đội ngũ cơng nhân làm việc trực tiếp Điều gây ảnh hưởng đến hàng loạt vấn đề liên quan đến quản trị nguồn nhân lực như: phát triển nhân viên, khen thưởng, tăng lương, đào tạo, đề bạt dẫn đến việc đào tạo không người, khơng mục đích, khơng tạo động lực thúc đẩy nhân viên Xuất phát từ thực tế đó, định chọn đề tài “ Đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Cổ phần Máy Thiết bị phụ tùng SEATECH Đà Nẵng ” nhằm đánh giá, phát tồn đưa số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tập trung vào ba mục tiêu : (1) Hệ thống hóa lý thuyết đánh giá thành tích nhân viên ứng dụng vào điều kiện cụ thể doanh nghiệp Việt Nam (2) Làm rõ thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Cổ phần Máy Thiết bị phụ tùng SEATECH (3) Đề xuất số giải phát góp phần hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Cổ phần Máy Thiết bị phụ tùng SEATECH Câu hỏi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tập trung giải câu hỏi sau : (1) Phương pháp quy trình đánh giá thành tích nhân viên phù hợp với thực tế quản lý Công ty? (2) Cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty có thành cơng, hạn chế nào? Nguyên nhân hạn chế đó? ... hệ nhân quả, đâu việc đánh giá nhân coi trọng ln có nhân tốt Hơn nữa, đánh giá thành hoạt động dịp tốt nhân viên hiểu thật họ trụ cột công ty, giúp công ty đứng vững trước đối thủ cạnh tranh Công. .. dịch vụ công ty phụ thuộc nhiều vào lực thái độ làm việc đội ngũ nhân viên Qua thực tế khảo sát cho thấy, thời gian qua Công ty quan tâm đến công tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty có bảng... lực cho nhân viên nâng cao hiệu làm việc, không kết nối cấp lãnh đạo nhân viên công ty 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Ø Nguyên nhân khách quan - Xuất phát từ thực tế, đánh giá thành tích nhân viên việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần máy và thiết bị phục tùng seatech đà nẵng , Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần máy và thiết bị phục tùng seatech đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn