Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam, chi nhánh đà nẵng

108 26 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ NGUYỄN QUANG SƠN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ NGUYỄN QUANG SƠN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học : PGS TS Nguyễn Trường Sơn Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Nguyễn Quang Sơn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 10 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 12 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 12 1.3.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 12 1.3.3 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng 13 1.3.4 Một số công cụ cần thiết quản trị rủi ro tín dụng 13 1.3.5 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 33 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 33 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 36 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 37 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 42 2.2.1 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời gian 42 2.2.2 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo loại hình khách hàng 44 2.2.3 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế 44 2.2.4 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 45 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 54 2.3.1 Công tác nhận dạng rủi ro hoạt động tín dụng 54 2.3.2 Công tác đo lường rủi ro tín dụng 55 2.3.3 Cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng 58 2.3.4 Công tác tài trợ rủi ro tín dụng 65 2.3.5 Những mặt đạt hạn chế cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 66 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 68 3.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 68 3.1.1 Hoàn thiện cơng tác nhận dạng rủi ro tín dụng 68 3.1.2 Hồn thiện cơng tác đo lường rủi ro tín dụng 77 3.1.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng 80 3.1.4 Hồn thiện cơng tác tài trợ rủi ro tín dụng 91 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 95 3.2.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 95 3.2.2 Kiến nghị ngân hàng Nhà Nước 96 3.2.3 Kiến nghị Chính Phủ 97 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội CBTD Cán tín dụng DPRR Dự phòng rủi ro KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNT Ngân hàng Ngoại thương NHTM Ngân hàng thương mại QLN Quản lý nợ QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng SME Doanh nghiệp nhỏ vừa TCKT Tổ chức kinh tế TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSĐB Tài sản đảm bảo VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VCB Đà Nẵng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank Đà Nẵng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Các dấu hiệu rủi ro tín dụng 15 1.2 Xếp hạng Moody’s Standard & Poor 25 2.1 Tình hình huy động vốn 38 2.2 Tình hình dư nợ cho vay 40 2.3 Kết hoạt động kinh doanh 41 2.4 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời gian 42 2.5 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo loại hình khách hàng 44 2.6 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế 44 2.7 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn năm 2010-2012 45 2.8 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu năm 2010-2012 46 2.9 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn theo thời hạn vay 46 2.10 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn theo ngành nghề kinh tế 47 2.11 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn theo thành phần kinh tế 48 2.12 Các bước thực công việc 58 2.13 Giá trị cấp tín dụng 63 2.14 Bảng điểm xếp hạng tín dụng 64 3.1 3.2 3.3 Số liệu tổn thất tín dụng ngân hàng thơng qua vay loại hình khách hàng Số liệu tổn thất tín dụng ngân hàng thơng qua vay ngành kinh tế Số liệu tổn thất tín dụng ngân hàng theo nguyên nhân rủi ro tín dụng 69 69 70 3.4 Dư nợ hạn bình quân năm 2010-2012 73 3.5 Bảng thống kê nguyên nhân gây rủi ro 75 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu Tên hình vẽ hình vẽ Trang 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng 3.1 Nguyên nhân rủi ro tín dụng theo số 71 3.2 Ngun nhân rủi ro tín dụng theo dư nợ hạn 72 3.3 Biểu đồ Pareto 74 3.4 Sơ đồ ước tính tổn thất tín dụng 78 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tín dụng hoạt động kinh doanh phức tạp so với hoạt động kinh doanh khác NHTM, hoạt động thu nhiều lợi nhuận gặp khơng rủi ro Vì vậy, rủi ro tín dụng xảy có tác động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển tổ chức tín dụng, cao tác động ảnh hưởng đến toàn hệ thống ngân hàng tồn kinh tế Quản trị rủi ro tín dụng vấn đề khó khăn thiết Đặc biệt ngân hàng thương mại Việt Nam, thu nhập tín dụng chủ yếu, chiếm từ 60 -80% thu nhập ngân hàng Với bối cảnh thế, rủi ro tín dụng ln mối quan tâm hàng đầu ngân hàng đồng thời quản trị rủi ro tín dụng giữ vị trí trung tâm hoạt động quản trị rủi ro ngân hàng Chính tơi chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu giải vấn đề sau: - Làm sáng tỏ số vấn đề sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng áp dụng thực tiễn để nâng cao hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 85 b Né tránh rủi ro Tránh cho vay khách hàng, dự án có rủi ro (đánh giá, xếp hạng tín dụng) Nếu thực cho vay, hạn chế (kiểm sốt) rủi ro mức tối thiểu Trong trình tiếp nhận, thẩm định, rủi ro lớn, mức độ nghiêm trọng khả xảy rủi ro lớn chắn xảy nằm ngồi tầm kiểm sốt, cần áp dụng biện pháp né tránh, từ chối cho vay Điều nâng cao chất lượng tín dụng, tránh lãng phí, thất Điều thực thơng qua q trình thẩm định dự án đầu tư, thẩm định khoản vay để định lượng rủi ro sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội để đánh giá mức độ rủi ro khách hàng vay c Ngăn ngừa giảm thiểu tổn thất Dù làm tốt cơng tác phòng ngừa rủi ro, hạn chế tổn thất rủi ro tổn thất xảy Do vậy, ngân hàng đề biện pháp phòng ngừa giảm thiểu tổn thất Hiện VCB Đà Nẵng áp dụng số biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu tổn thất cụ thể sau: - Cơ cấu lại khoản vay (Gia hạn nợ): Gia hạn nợ việc thực điều chỉnh thời điểm, thời hạn, kỳ hạn trả nợ mức trả nợ kỳ hạn hợp đồng tín dụng ký Tuy vậy, VCB Đà Nẵng áp dụng biện pháp mang tính chất tạm thời trường hợp hỗ trợ để khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn tạm thời, ổn định sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ tốt tương lai d Chuyển giao rủi ro Chuyển giao rủi ro chuyển cho đối tượng khác gánh chịu toàn hay phần tổn thất xảy v Bảo hiểm tín dụng: Việc mua bảo hiểm tín dụng phương cách tốt để chuyển 86 giao rủi ro, tổn thất sang người khác Ngân hàng vừa trích lập DPRR hợp lý, đồng thời kết hợp bảo hiểm tín dụng tạo phương án chuyển giao rủi ro 02 lớp hiệu DPRR lớp đầu tiên, nội ngân hàng, bảo hiểm lớp thứ hai, sang sẻ phần bảo hiểm từ bên mà ngân hàng chuyển giao cho bên bảo hiểm Hiện VCB Đà Nẵng triển khai mua bảo hiểm tín dụng chưa có hiệu cao Vì thời tới để giảm thiểu tổn thất mức thấp VCB Đà Nẵng cần tăng cường đẩy mạnh việc mua bảo hiểm tín dụng cho khoản vay, điều chuyển giao rủi ro cho bên nhận bảo hiểm nhằm giảm thiểu tổn thất v Bảo hiểm tài sản hình thành từ vốn vay: Ngoài ra, để đảm bảo an toàn khoản tiền cho vay, VCB Đà Nẵng cần phải ràng buộc khoản vay với loại bảo hiểm khác, có bảo hiểm tài sản hình thành từ vốn vay…tạo thành “hàng rào” che chắn từ xa RRTD cho hoạt động ngân hàng Địa bàn Đà Nẵng thuộc khu vực miền Trung nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng nhiều thiên tai, bảo lũ… Do việc sử dụng biện pháp bảo hiểm tài sản phương cách để chuyển giao rủi ro hợp lý e Đa dạng hóa Phân tán rủi ro thơng qua việc đa dạng hóa ngành nghệ lĩnh vực cho vay, đa dạng hóa khách hàng, đa dạng hóa loại tài sản bảo đảm đa dạng hóa vùng, khu vực - Đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực cho vay: Đa dạng hóa để hạn chế RRTD, tránh tình trạng tập trung vốn cho số ngành, lĩnh vực, vùng, lãnh thổ, đối tượng khách hàng… Nông lâm thủy sản, sản xuất chế biến lĩnh vực mà VCB Đà Nẵng cho vay với tỷ trọng lớn lĩnh vực nông lâm thủy sản, sản xuất chế biến gặp khó khăn biến đổi kinh tế, thị trường ảnh hưởng nhiều đến chất 87 lượng tín dụng VCB Đà Nẵng - Đa dạng hóa khách hàng: Khơng nên tập trung cho vay với khách hàng với dư nợ lớn, khách hàng xảy rủi ro dẫn đến hậu khó lường cho ngân hàng VCB Đà Nẵng cần tập trung đa dạng hóa khách hàng bao gồm lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần hộ kinh doanh cá thể, cán viên chức để giảm thiểu rủi ro - Đa dạng hóa vùng, khu vực: VCB Đà Nẵng mở rộng địa bàn cho vay vùng ven TP để thu hút khách hàng vay, không nên tập trung lớn vào khu vực trung tâm thành phố, cạnh tranh gây gắt từ nhiều ngân hàng bạn f Chấp nhận rủi ro Ngân hàng chấp nhận rủi ro trường hợp chi phí loại bỏ, phòng tránh, làm nhẹ rủi ro lớn (lớn chi phí khắc phục tác hại), tác hại rủi ro xảy nhỏ hay thấp (Do nguyên nhân chủ quan từ VCB Đà Nẵng, tập trung tăng trưởng, mở rộng thị phần, hay cho vay tín chấp cán cơng nhân viên) Kế hoạch đối phó là: Lập kế hoạch khắc phục tác hại rủi ro xảy (Quy định thời gian công tác cán công nhân viên doanh nghiệp, trích lương hàng tháng…), trích lập dự phòng, xác định khả chịu đựng rủi ro cho phép g Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay * Giai đoạn kiểm tra hồ sơ thông tin khách hàng Việc kiểm tra thông tin liên quan đến hồ sơ pháp lý, lực tài chính, lực quản lý, uy tín tín dụng chủ yếu dựa hai nguồn thông tin từ khách hàng từ thông tin nội mạng ngân hàng Nhân viên tín dụng cần phải tận dụng tồn nguồn thơng tin để có nhận định xác khách hàng vay 88 Vì nguồn thơng tin khách hàng cung cấp tính xác khơng cao, đặc biệt trường hợp khách hàng cố ý làm sai nên để tránh gặp phải rủi ro thơng tin, ngân hàng cần có kết hợp với số quan ban ngành có đủ chức để đối chiếu thơng tin khách hàng cung cấp (ví dụ: quan thuế,…) áp dụng phương pháp vấn trực tiếp chủ doanh nghiệp, khách hàng vay số đối tượng có liên quan, đồng thời sử dụng triệt để nguồn thông tin từ trung tâm thơng tin tín dụng NHNN (CIC) để nắm bắt tính xác thực thơng tin Một rủi ro khác xảy giai đoạn chủ quan cố ý đưa nhận định chủ quan cán tín dụng việc nhận xét lực tài khách hàng Do đó, VCB Đà Nẵng áp dụng hệ thống chấm điểm để xếp loại doanh nghiệp cá nhân vay vốn để có sở cho vay định lãi suất Tuy nhiên, hệ thống chưa thực đạt hiệu mong muốn biểu chấm điểm xử lý thơng tin hẹp, cho kết xếp loại chưa thực thuyết phục Hệ thống chấm điểm tín dụng, xếp loại doanh nghiệp, cá nhân vay vốn cần cải tiến mở rộng thang điểm, tăng tiêu thông tin để đạt hiệu sử dụng cao * Giai đoạn thẩm định phương án vay vốn, khả trả nợ Thẩm định phương án vay vốn khả trả nợ KH phải đặt mục tiêu an toàn lên hết, có đề xuất hợp lý nhằm hạn chế rủi ro giảm thiểu thiệt hại xảy q trình cấp tín dụng - Thẩm định xác tính khả thi phương án kinh doanh Đối với phương án không hợp lý, khơng ràng nên từ chối cấp tín dụng từ đầu Tránh tình trạng thơng đồng với KH, gây tổn thất cho NH - Thu thập đầy đủ chứng từ chứng minh nguồn thu nhập trả nợ KH, nguồn trả nợ phải chứng minh chứng từ nhân viên thẩm 89 định phải kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ chứng từ Đối với nguồn thu nhập bất thường, không nên tính vào thu nhập trả nợ Còn nguồn thu nhập ổn định khơng có chứng từ chứng minh nên tính tỷ lệ hợp lý - Chú ý thẩm định tư cách KH, tính hợp tác với NH trung thực giao tiếp với nhân viên tín dụng - Phát kịp thời trường hợp vay hộ, sử dụng vốn vào mục đích trái pháp luật, khách hàng thuộc đối tượng hạn chế cấm cho vay, … - Thẩm định tài sản đảm bảo: Đối với đặc thù tín dụng Việt Nam, trước mắt, tài sản đảm bảo nguồn trả nợ thứ hai nên việc thẩm định kỹ tài sản đảm bảo giúp ích nhiều xử lý tài sản KH không trả nợ Từ việc định giá phải thật xác, khơng q nhỏ để KH trì quan hệ tín dụng với VCB Đà Nẵng, không lớn để gây rủi ro xử lý; việc soạn thảo, ký kết thực đầy đủ thủ tục pháp lý cần thiết công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo trước cho vay Hàng năm thực định giá lại tài sản đảm bảo - Việc định giá tài sản phải thường xuyên cập nhật theo giá thị trường, trường hợp có biến động lớn giá phải nhanh chóng định giá lại có biện pháp thu hồi bớt nợ yêu cầu KH bổ sung tài sản kịp thời, tránh gây tổn thất cho NH - Trong q trình quan hệ tín dụng, kiểm tra thấy giá trị tài sản đảm bảo bị sụt giảm, không đủ điều kiện đảm bảo vay, NH phải thơng báo để KH bổ sung tài sản đảm bảo Nếu khơng có tài sản đảm bảo, phải có phương án rút dần vốn tín dụng để đảm bảo an tồn cho NH - Đối với tài sản bảo lãnh, cần phải thơng báo khoản vay, tình trạng khoản vay cho bên bảo lãnh, xem xét mối quan hệ với KH (tránh tình 90 trạng người bảo lãnh khơng biết khoản vay, dẫn đến khó khăn xử lý tài sản đảm bảo) * Giai đoạn phê duyệt cho vay - Đối với hồ sơ lớn, độ phức tạp rủi ro cao, Cấp phê duyệt nên có thời gian nghiên cứu hồ sơ, đưa biện pháp nhằm hạn chế RRTD từ đầu cách đưa điều kiện trước sau giải ngân hợp lý, khả thi hiệu - Cho vay thêm: Nếu thấy KH gặp khó khăn thời thiếu vốn kinh doanh, thẩm định thấy phương án kinh doanh khả thi, NH xét cấp thêm hạn mức, bổ sung vốn kinh doanh Tuy nhiên nhân viên tín dụng phải nắm mục đích vay thêm, tránh tình trạng cho vay đảo nợ che giấu nợ xấu * Giai đoạn kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay - Nắm vững theo dõi sát tình hình sử dụng vốn vay khách hàng xem việc sử dụng vốn vay có mục đích hay khơng? Nêu ngun nhân gây sai lệch - Mô tả thực tế sử dụng vốn vay so với chứng từ xuất trình dự kiến ban đầu - Ngân hàng phải quản lý nguồn doanh thu khách hàng Trong hợp đồng tín dụng phải thỏa thuận với khách hàng việc chuyển doanh thu sử dụng dịch vụ VCB Đà Nẵng, qua vừa kiểm sốt nguồn trả nợ, vừa tăng thêm phí dịch vụ thu - So sánh thực tế dự án so với dự kiến ban đầu: tình hình yếu tố đầu vào, thị trường tiêu thụ, tình hình sở vật chất, hữu tình trạng tài sản chấp/cầm cố thời điểm kiểm tra - Những thay đổi hoạt động kinh doanh, máy quản lý, tình hình tài khách hàng (khách hàng doanh nghiệp) thay đổi 91 tình trạng gia đình nguồn thu nhập (khách hàng cá nhân) Đánh giá ảnh hưởng thay đổi đến khả trả nợ - Việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn sau cho vay cần phải thực cách nghiệm ngặt CBTD cần phải thực tốt giai đoạn quy trình để cảm nhận mơi trường, hiệu cơng việc doanh nghiệp Nếu có dấu hiệu bất thường khách hàng ảnh hưởng đến khả tốn khoản vay CBTD phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho lãnh đạo để có hướng giải kịp thời thích hợp - Ngồi việc trực tiếp kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, nên có chế kiểm tra chéo giai đoạn để bảo đảm tính khách quan kiểm tra, có điều kiện, thành lập phận kiểm tra sử dụng vốn chuyên biệt cho vay lớn, có tầm quan trọng đặc biệt để nhận diện rủi ro từ phát sinh 3.1.4 Hồn thiện cơng tác tài trợ rủi ro tín dụng a Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng Khi biện pháp thu hồi nợ khác khơng có hiệu quả, ngân hàng sử dụng nguồn vốn từ quỹ dự phòng rủi ro nợ xấu xếp loại theo tiêu chuẩn để bù đắp thiệt hại khoản nợ xấu Mục tiêu VCB Đà Nẵng tự chủ mặt tài Do vậy, VCB Đà Nẵng cần phải sử dụng sách trích lập DPRR thích hợp để đối phó với rủi ro không thu nợ bên cạnh việc đẩy nhah trình xử lý nợ xấu nhiều biện pháp khác nhằm khai thác tối đa nguồn thu từ khoản nợ gặp rủi ro b Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng mà đơi rủi ro ngân hàng khơng thể lường trước Vì sử dụng 92 công cụ bảo hiểm áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay để hạn chế tổn thất rủi ro xảy quan trọng Một số giải pháp cần thực hiện: - Ngân hàng cần xây dựng sách ràng tài sản đảm bảo, tiêu chuẩn tài sản đảm bảo, cách định giá…yêu cầu tài sản đảm bảo dựa vào xếp hạng tín dụng lịch sử giao dịch khách hàng - Chỉ nhận cầm cố chấp tài sản có tính khoản cao, dễ xử lý có rủi ro xảy Đối với tài sản mà khách hàng chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý sở hữu tài sản u cầu khách hàng hồn thành việc đăng ký sở hữu tài sản, nhà xưởng, cơng trình đất nhận cầm cố, chấp Đối với cho vay mà tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay, yêu cầu khách hàng hoàn thiện thủ tục đăng ký sở hữu tài sản dự án hoàn thành điều kiện bắt buộc, đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý thực trạng tài sản đảm bảo - Việc giải ngân dự án phải ưu tiên thực phương pháp chuyển khoản trực tiếp đến người bán Nhằm đảm bảo việc thu hồi nợ đầy đủ hạn, yêu cầu khoản thu từ dự án phải thực qua tài khoản đơn vị Chi nhánh - Cho vay cá nhân tiêu dùng thiết yêu cầu có tài sản đảm bảo đối tượng khách hàng phức tạp Các khoản cho vay tín chấp thực cán công nhân viên làm việc doanh nghiệp có uy tín, có trả lương hàng tháng qua tài khoản mở Chi nhánh đồng thời có xác nhận bảo lãnh công ty - Tài sản đảm bảo để định cấp tín dụng, sở để xác định hạn mức cho vay Chứng minh nguồn trả nợ yếu tố định khách hàng có cấp tín dụng hay không - Ngân hàng liên kết với số công ty bảo hiểm có uy tín, tư vấn, hỗ 93 trợ khách hàng có yêu cầu Hiện nay, NHNT liên kết với Công ty Bảo hiểm CARDIF (là công ty Bảo hiểm Nhân thọ Phi Nhân thọ hàng đầu giới bảo hiểm tín dụng – thuộc tập đồn Ngân hàng PNP Paribas), thành lập cơng ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank Cardif Life Insurance (VCLI) đưa sản phẩm bảo an tín d9ụng Theo đó, thời hạn hợp đồng bảo hiểm khoảng thời gian tính từ ngày bắt đầu bảo hiểm đến ngày chấm dứt hiệu lực hợp đồng tín dụng Để tránh phiền tối cho khách hàng phải tính lúc phí bảo hiểm lãi suất vay vốn, mức phí bảo hiểm nên tính cộng vào lãi suất cho vay Vì vậy, trường hợp này, mức lãi suất cho vay áp dụng cao mức lãi suất thông thường khác Đây biện pháp hữu hiệu, đặc biệt khách hàng cá nhân nhằm hạn chế thiệt hại rủi ro tín dụng xảy c Thiết lập giải pháp quản lý nghiêm ngặt khoản vay có vấn đề biện pháp xử lý nợ khó đòi * Đối với khoản vay có vấn đề VCB Đà Nẵng cần tổ chức chuyến thăm khách hàng thường xuyên để phát nhanh khoản vay có vấn đề thơng qua quan sát thái độ khách hàng phân tích báo cáo kế toán, quan sát tổ chức sản xuất, kinh doanh Ngay phát khoản vay có vấn đề, cán tín dụng phải kiểm tra hồ sơ khoản vay, kiểm tra hồ sơ đảm bảo để đảm bảo tất hồ sơ ngân hàng lưu giữ hợp pháp, hợp lệ, tìm kiếm hội để bổ sung tài sản đảm bảo Sau đó, Ngân hàng nên gặp gỡ khách hàng để tìm kiếm giải pháp tư vấn cho khách hàng tháo gỡ khó khăn để phục hồi sản xuất, ngăn chặn tình trạng dẫn đến phá sản Kết cuối chuyến viếng thăm phải loại bỏ khó khăn từ phía khách hàng để giảm thiểu rủi ro tín dụng 94 * Xử lý nợ khó đòi Đối với khoản nợ khó đòi, VCB Đà Nẵng cần tích cực xử lý theo hướng sau: - Xử lý tài sản đảm bảo tiền vay: Khi khách hàng khơng có khả trả nợ dự kiến, Ngân hàng cần tiến hành bán tài sản đảm bảo nợ vay nhận tài sản đảm bảo nợ vay để thay cho việc thực nghĩa vụ bảo đảm Trong trường hợp bên thứ ba có nghĩa vụ trả tiền bán tài sản để trả nợ cho khách hàng vay, Ngân hàng cần nhận trực tiếp khoản tiền tài sản từ bên thứ ba - Bán khoản nợ, tài sản tồn đọng: Là việc bán khoản nợ phải thu, tài sản tồn đọng cho công ty mua, bán nợ để tiếp tục theo dõi xử lý theo thẩm quyền khoản nợ xấu Việc bán nợ chuyển quyền chủ nợ sang công ty mua bán nợ để cấu lại nợ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Như ngân hàng cơng ty mua bán nợ có lợi mục tiêu kinh tế trì Ngân hàng nên cố gắng tìm kiếm khách hàng để bán lại khoản nợ có vấn đề với tỉ lệ thích hợp Có thể bán cho Cơng ty mua bán nợ Bộ Tài bán cho tổ chức có chức mua nợ khác - Phát tài sản bảo đảm: Theo quy định VCB Đà Nẵng, khách hàng có khoản nợ hạn 06 tháng liên tiếp xem xét phát tài sản Tuy nhiên thực tế, nhiều trường hợp vậy, khó áp dụng biện pháp VCB Đà Nẵng cần phải phối hợp với quan chức nhà nước việc phát tài sản đảm bảo để thu hồi nợ khách hàng, giảm thiểu tổn thất - Khởi kiện: Ngân hàng nên chủ động tiến hành thủ tục khởi kiện tồ khoản vay khó đòi, khoản nợ tồn đọng sau áp dụng biện pháp tổ chức khai thác, xử lý tài sản chấp không thu hồi 95 nợ, trường hợp khách hàng có dấu hiệu lừa đảo, cố ý chây ỳ việc trả nợ ngân hàng Trong thực tế năm gần VCB Đà Nẵng phát sinh nợ xấu phải khởi kiện tòa án kinh tế TP Đà Nẵng, thơng qua tòa án kinh tế quan thi hành án để thu nợ khách hàng Tuy nhiên việc sử dụng biện pháp khởi kiện khách hàng biện pháp cưỡng chế cuối ngân hàng để thu nợ khách hàng, việc khởi kiện thường kéo dài lâu, nhiều thời gian chi phí ngân hàng - Xử lý quỹ dự phòng rủi ro ngân hàng: Đây biện pháp cuối trình xử lý nợ ngân hàng Trong trường hợp cần thiết, VCB Đà Nẵng phải chủ động dùng nguồn để bù đắp rủi ro hoạt động kinh doanh, cho trình kinh doanh diễn mặt có lợi Việc xử lý rủi ro nên thực quí lần Việc xem xét đối tượng hồ sơ xử lý rủi ro cần thực nghiêm chỉnh theo qui định NHNT d Đa dạng hóa đầu tư cho vay đồng tài trợ với ngân hàng khác Đối với hoạt động đầu tư, chi nhánh nên mở rộng cho vay trung dài hạn, cho vay nhóm doanh nghiệp quốc doanh có tình hình sản xuất kinh doanh ổn định tốc độ tăng trưởng tốt Cho vay đồng tài trợ: Với khách hàng có nhu cầu vốn lớn Chi nhánh nên tìm kiếm thực cho vay đồng tài trợ với ngân hàng bạn địa bàn thành phố Việc nhiều ngân hàng cho vay giúp chia sẻ tổn thất RRTD xảy 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.2.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng NHNT Tăng cường công tác tổng hợp số liệu khách hàng 96 hệ thống NHNT, thông tin ngành nghề kinh tế từ cung cấp thơng tin có chất lượng, có sở để so sánh nhiều doanh nghiệp ngành nghề, cung cấp tin ngành nghề có chất lượng, có tính dự báo - Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng: hồn thiện phần mềm chấm điểm khách hàng tự động thông qua thông số cập nhật hệ thống Kết chấm điểm xếp hạng tín dụng sở để xác định giới hạn tín dụng hàng năm, định cấp tín dụng lần cho khách hàng, đánh giá trạng khách hàng trình theo dõi vốn vay, quản lý danh mục tín dụng trích lập dự phòng rủi ro - Xây dựng hệ thống phân loại nợ có tính chất cảnh báo cao gắn với hệ thống xếp hạng tín dụng trích lập dự phòng rủi ro - NHNT cần xây dựng sách, chương trình đào tạo nghiệp vụ nhân viên mới, cập nhật kiến thức đào tạo nâng cao thường xuyên nhân viên cũ, có sách đãi ngộ, khen thưởng hợp lý 3.2.2 Kiến nghị ngân hàng Nhà Nước - Nâng cao chất lượng cung cấp thơng tin tín dụng (Trung tâm CICNgân hàng Nhà nước): Thông tin CIC cung cấp phải mang tính đầy đủ, xác, cập nhật kịp thời, bao gồm tất thông tin tổng hợp tình hình vay vốn, tài sản đảm bảo, tình hình tài khách hàng để ngân hàng có sở đánh giá khách hàng vay Để làm điều đó, NHNN phải trọng đổi đại hóa trang thiết bị để việc thu thập cung cấp thơng tin tín dụng thông suốt, kịp thời - Phối hợp với quan việc xử lý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn thủ tục q trình phát tài sản đảm bảo Nên có bước hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm tổ chức tín dụng, quan Cơng an, quyền sở, Sở tài nguyên môi trường làm sở pháp 97 lý để đến ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa cơng việc thi hành án 3.2.3 Kiến nghị Chính Phủ - Trong hoạch định sách, khơng cần cân đối mục tiêu phát triển kinh tế ổn định tiền tệ mà phải quan tâm đến phát triển bền vững NHTM, tránh tình trạng thắt chặt nới lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến lợi ích NHTM - Hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến bảo đảm tiền vay, để ngân hàng thực đầy đủ thủ tục công chứng, đăng ký tài sản đảm bảo xử lý nợ, thu hồi nợ việc lý tài sản đảm bảo cách nhanh chóng - Hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống thơng tin, kiểm tốn, kế tốn theo chuẩn mực quốc tế thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng phát triển an tồn, bền vững để hội nhập quốc tế 98 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận lĩnh vực có rủi ro lớn hoạt động ngân hàng Do quản lý giám sát hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng ln ưu tiên quan Nhà nước, ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng xảy với ngân hàng nói chung VCB Đà Nẵng nói riêng Trong thời gian qua, VCB Đà Nẵng tiến hành nhiều biện pháp quản trị rủi ro tín dụng đạt kết đáng khích lệ việc phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, giúp hoạt động ngân hàng ổn định tiếp tục phát triển Mặc dù vậy, hậu rủi ro tín dụng lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Từ việc tiếp cận lý luận quản trị rủi ro ngân hàng kinh tế thị trường, so sánh với thực tiễn đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, luận văn nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng biện pháp phòng chống rủi ro tín dụng chi nhánh, từ mặt hạn chế cần khắc phục Qua trình nghiên cứu tác giả mạnh dạn đưa giải pháp cụ thể để hạn chế rủi ro tín dụng giai đoạn phát triển tới DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] PGS.TS Phan Thị Cúc (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB giao thông vận tải, Hồ Chí Minh [2] Lê Thị Hồng Diệu (2008), Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Hồ Chí Minh [3] PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đơng, Hồ Chí Minh [4] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Quản trị rủi ro tài chính, NXB Thống kê, Hà Nội [5] TS Trần Huy Hoàng (2004), Hạn chế nguy rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam, Phát triển kinh tế http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2008/10/11/1810/ [6] Peter Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính, Hà Nội [7] Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN, Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 Thống đốc NHNN, sửa đổi bổ sung Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Tiếng Anh [8] Hennie van Greuning-Sonja Brajovic Bratanovic (1999), Analyzing banking Risk, the Wold Bank ... Dự phòng rủi ro KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNT Ngân hàng Ngoại thương NHTM Ngân hàng thương mại QLN Quản lý nợ QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng SME... quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 66 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH... Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 45 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam, chi nhánh đà nẵng , Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam, chi nhánh đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn