Phát triển nguồn nhân lực tại cơ sở trường đại học nội vụ hà nội tại miền trung

98 13 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG    HUỲNH NGỌC DŨNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI MIỀN TRUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG    HUỲNH NGỌC DŨNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI MIỀN TRUNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS ĐỖ NGỌC MỸ Đà Nẵng – Năm 2014 Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Huỳnh Ngọc Dũng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài: Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 1.1 PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò phát triển nguồn nhân lực tổ chức 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 10 1.2.1 Xác định cấu nguồn nhân lực 10 1.2.2 Nâng cao lực nguồn nhân lực 11 1.2.3 Nâng cao động lực nguồn nhân lực 13 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 14 1.3.1.Môi trƣờng bên 14 1.3.2 Môi trƣờng bên 18 1.4 ĐẶC TRƢNG NGUỒN NHÂN LỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 20 1.4.1 Chất lƣợng nguồn nhân lực Giáo dục Đại học ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nhân lực Quốc gia 20 1.4.2 Nguồn nhân lực Giáo dục đại học đƣợc nâng cao lực 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG 22 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI MIỀN TRUNG 23 2.1 TỔNG QUAN VỀ SỞ TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI MIỀN TRUNG 23 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 24 2.1.2 Chức nhiệm vụ 26 2.1.3 Bộ máy tổ chức 27 2.1.4 Đặc điểm nguồn lực sở Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội miền Trung 28 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI MIỀN TRUNG 35 2.2.1 cấu nguồn nhân lực 35 2.2.2 Nâng cao lực nguồn nhân lực 38 2.2.3 Nâng cao động lực nguồn nhân lực 45 2.2.4 Những thành tựu hạn chế công tác phát triển nguồn nhân lực 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG 65 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI MIỀN TRUNG 66 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 66 3.1.1 Chiến lƣợc phát triển ngành giáo dục thời gian tới 66 3.1.2 Mục tiêu phát triển trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội đến năm 2020 67 3.1.3 Mục tiêu phát triển sở Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội miền Trung từ năm 2012-2015 tầm nhìn đến năm 2020 68 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI MIỀN TRUNG 68 3.2.1 Hoàn thiện cấu nguồn nhân lực 68 3.2.2 Nâng cao lực nguồn nhân lực 73 3.2.3 Nâng cao động lực nguồn nhân lực 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG 80 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBVC : Cán viên chức BHXH : Bảo hiểm xã hội LĐ : Lao động CB : SL : Số lƣợng HC-QT-TC : Hành chính-Quản trị-Tổ chức KHCN&TTTV : Khoa học công nghệ & Thông tin thƣ viện TP : Thành phố DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Nguồn vốn hoạt động 30 2.2 Giá trị tài sản cố định năm 2012 31 2.3 Tổng hợp số ngƣời lao động qua năm 32 2.4 Bảng tổng hợp kết đào tạo 33 2.5 Thực trạng cấu nguồn nhân lực qua năm 35 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Tổng hợp học tập nâng cao trình độ chuyên môn nƣớc Tổng hợp khảo sát đánh giá thành thạo công việc Tổng hợp thời gian công tác nguồn nhân lực sở trƣờng Tổng hợp ngƣời lao động tham gia tập huấn, bồi dƣỡng kiến thức kỹ nghề nghiệp nƣớc Tổng hợp ngƣời lao động tham gia tập huấn, bồi dƣỡng kiến thức kỹ nghề nghiệp nƣớc ngồi Tổng hợp cơng việc phù hợp với chuyên môn đào tạo Tổng hợp phiếu điều tra nhận thức rõ sứ mệnh, mục tiêu Hệ số đánh giá xếp loại thu nhập tăng thêm 40 41 42 43 43 44 46 50 2.14 2.15 Tổng hợp hài lòng tiền lƣơng tƣơng xứng với công việc Tổng hợp Đơn vị trả lƣơng phân phối thu nhập nhập công 52 53 2.16 Tổng hợp xếp loại hiệu công việc hàng quý, năm 53 2.17 Tổng hợp phiếu khảo sát sách hỗ trợ học 55 2.18 Tổng hợp chi quỹ phúc lợi qua năm 56 2.19 Tổng hợp ngƣời lao động tham quan năm 56 2.20 Tổng hợp chi quỹ khen thƣởng qua năm 58 2.21 Hƣớng phát triển ngƣời lao động 61 2.22 Tổng hợp thành tích cá nhân năm 62 2.23 Tổng hợp thành tích tập thể năm 63 3.1 cấu nguồn nhân lực cán viên chức, đội ngũ giáo viên, giảng viên, nhân viên phục vụ năm tới 72 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nguồn nhân lực quốc gia tổng hoà nguồn nhân lực tổ chức quốc gia Nói cách khác, nguồn nhân lực tổ chức phận cấu thành nguồn nhân lực quốc gia Ngày môi trƣờng cạnh tranh, tổ chức nhận thấy nguồn nhân lực tổ chức vai trò quan trọng, định thành cơng hay thất bại tổ chức, nhà quản lý ngày tìm cách phát triển nguồn nhân lực tổ chức cho phù hợp với sứ mệnh, mục tiêu tổ chức đáp ứng nhu cầu cá nhân Nguồn nhân lực tổ chức đặc điểm riêng lịch sử hình thành tổ chức khác thời gian, địa điểm tổ chức yêu cầu, đòi hỏi riêng tính chất, đặc điểm cơng việc tổ chức định sở Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội miền Trung tổ chức, đƣợc thành lập sở nâng cấp từ sở trƣờng Cao đẳng Nội vụ Hà Nội TP Đà Nẵng theo Quyết định số 493/QĐ-BNV ngày 31 tháng năm 2012 Bộ trƣởng Bộ Nội vụ Quyết định số 1002/QĐ-ĐHNV ngày 09 tháng 11 năm 2012 Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức sở trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội miền Trung Trên thực tế, năm qua nguồn nhân lực sở Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội miền Trung tăng số lƣợng, chất lƣợng thay đổi cấu Tuy nhiên với nhiệm vụ đƣợc giao theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 04 tháng 10 năm 2010 Bộ trƣởng Bộ Nội vụ việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch Trƣờng Cao đẳng Nội vụ Hà Nội từ năm 2010 đến năm 2020” Trƣờng Cao đẳng Nội vụ Hà Nội hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2011 đến năm 2015 nâng cấp trƣờng lên Trƣờng Đại học theo Quyết định thành lập số 75 + Thực đánh giá hiệu đào tạo Căn kế hoạch đào tạo đƣợc Giám đốc xem xét, đề xuất Hiệu trƣởng ký duyệt, Phòng Hành chính-Quản trị-Tổ chức đơn vị chủ trì thực hiện, thơng qua bƣớc nhƣ sau: - sở Trƣờng trình Hiệu trƣởng ban hành Quyết định cử ngƣời lao động tham gia học tập hay ôn thi - Nếu ngƣời lao động đƣợc trúng tuyển kỳ thì, sở Trƣờng trình Hiệu Trƣởng ban hành Quyết định cử học - Phòng Hành chính-Quản trị-Tổ chức theo dõi ngƣời lao động tham gia học tập kết thúc chƣơng trình học, xem xét kết đánh giá kết học tập, báo cáo Giám đốc, Hiệu Trƣởng b Phát triển kỹ nghề nghiệp Kỹ nghề nghiệp vai trì quan trọng đến chất lƣợng cơng việc, nhà giáo, ngƣời Thầy (Cơ) trình độ chun mơn nhƣng kỹ sƣ phạm khơng khó truyền đạt kiến thức đến với ngƣời học tốt đƣợc Vì vậy, sở Trƣờng cần quan tâm thƣờng xuyên đến kỹ nghề nghiệp cho ngƣời lao động nói chung đặc biệt đội ngũ giáo viên, giảng viên Để thực tốt phát triển kỹ nghề nghiệp sở Trƣờng cần thực tốt công tác sau: * Tổ chức thi tay nghề định kỳ: + Đối với nhân viên làm công tác quản lý: Tổ chức thi soạn thảo văn bản, thiết lập biểu mẫu, bảng tính máy vi tính, cập nhật điểm sinh viên… + Đối với giáo viên, giảng viên: - Tổ chức thi giáo viên, giảng viên dạy giỏi; hoạt động tích cực nhằm nâng cao kỹ nghề nghiệp cho giáo viên, giảng viên 76 - Tổ chức dự giờ: sở trƣờng nguồn nhân lực dƣới 30 tuổi chiếm tỷ lệ cao 42,10% (năm 2013), chủ yếu đội ngũ giáo viên, giảng viên, chƣa kinh nghiệm đứng lớp phƣơng pháp sƣ phạm, cần coi trọng công tác dự để học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp, tăng khả truyền đạt kiến thức đến với sinh viên Thơng qua hình thức dự biết đƣợc điểm mạnh, yếu giáo viên, giảng viên, từ kế hoạch phát triển kỹ nghề nghiệp cho đội ngũ * Tổ chức hội thảo khoa học, trao đổi kinh nghiệm: Đây hình thức học tập nâng cao kỹ nghề nghiệp tốt cho ngƣời lao động nói chung, đặc biệt cho đội ngũ giáo viên, giảng viên cần thiết vì, qua hội thảo khoa học, họ tiếp cận đƣợc kiến thức mới, công nghệ mới, phƣơng pháp để áp dụng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học * Công tác hỗ trợ phát triển kỹ nghề nghiệp: - Hoạch định nghề nghiệp: cá nhân ngƣời lao động lập chƣơng trình phát triển nghề nghiệp thân Căn tiêu chuẩn công việc mà ngƣời lao động lựa chọn công việc để phát triển tƣơng lai, sau lập chƣơng trình hành động để đạt đƣợc mục tiêu làm tốt công việc chọn lựa sở Trƣờng xem xét lựa chọn phát triển nghề nghiệp ngƣời lao động phù hợp với cá nhân sở Trƣờng hỗ trợ ngƣời lao động phát triển nghề nghiệp tƣơng lai Là sở đào tạo bậc Đại học, làm tốt công việc sở Trƣờng phát triển nguồn nhân lực tốt tƣơng lai c Nâng cao nhận thức cho người lao động Trong thời gian tới sở Trƣờng cần thực số biện pháp sau: * Xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh: sở Trƣờng tổ chức Cơng đồn, Đồn Thanh niên Tổ Nữ công, tổ chức đƣợc ngƣời lao động tin tƣởng nhất, gắn kết Mỗi tổ chức đặc điểm riêng, vai trò, 77 chức riêng, nên lãnh đạo sở Trƣờng cần quan tâm xây dựng tổ chức vững mạnh thực thông qua tổ chức này, phát động phong trào thi đua, phổ biến pháp luật, nội quy sở Trƣờng chia khó khăn sống hay cộng đồng Xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh xây dựng phát triển nguồn nhân lực vững mạnh tồn diện, ngƣời lao động sở Trƣờng nằm tổ chức Chính sở Trƣờng cần xây dựng, củng cố tổ chức Cơng đồn, Đồn Thanh niên, Tổ Nữ cơng * Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật: - Qua 52 phiếu khảo sát điều tra nhận biết sứ mệnh mục tiêu nhà Trƣờng, 12 ngƣời chọn khơng biết, thời gian tới sở Trƣờng cần phổ biến cho ngƣời lao động biết sứ mệnh, mục tiêu nhà trƣờng qua họp hay tổng kết cuối năm, nhận thức hành động - Thƣờng xuyên, định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên môn để nâng cao nhận thức cho ngƣời lao động vai trò, chức nhiệm vụ đƣợc giao - Tổ chức sinh hoạt đồn thể thƣờng xun, định kỳ, thơng qua sinh hoạt để tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, tuyên dƣơng kịp thời ngƣời lao động thực tốt, thành tích * Tăng cường cơng tác thi đua Thi đua tảng tiến bộ, thi đua phát triển, nhƣng thi đua phải thiết thực, xuất phát từ công việc hàng ngày để tổ chức thi đua, nhƣ thi đua “giáo viên, giảng viên dạy giỏi”, thi đua “học tập nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ” thơng qua đó, ngƣời lao động nhận thấy tiến nhận thức phấn đấu phát triển nghề nghiệp thân, góp phần vào phát triển chung sở Trƣờng 3.2.3 Nâng cao động lực nguồn nhân lực Nhƣ phân tích phần thực trạng sở Trƣờng năm qua cho thấy 78 công tác nâng cao động lực nguồn nhân lực làm tốt Tuy nhiên, để đạt đƣợc mục tiêu phát triển nhà Trƣờng nói chung mục tiêu phát triển sở Trƣờng nói riêng, thời gian đến sở Trƣờng cần hồn thiện số chế độ sách sau: a Chính sách tiền lương Trong năm qua, sách tiền lƣơng sở Trƣờng thực chặt chẽ, đảm bảo cơng bằng, khuyến khích ngƣời lao động Tuy nhiên, việc đánh giá xếp loại mức độ hồn thành cơng việc ngƣời lao động theo q để tính lƣơng tăng thêm hàng tháng tính chất định tính, chƣa xây dựng tiêu chuẩn đánh giá tính chất định lƣợng, số ngƣời lao động chƣa hài lòng theo bảng tổng hợp phiếu khảo sát (bảng 2.14 bảng 2.15) Để tiến đến hoàn thiện nữa, thời gian đến sở Trƣờng cần xem xét, nghiên cứu xây thang điểm đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành công việc ngƣời lao động theo quý nhƣ thang điểm đánh giá xếp loại cuối năm (thang điểm nhận xét đánh giá xếp loại theo quý, thời gian qua chƣa xây dựng đƣợc giáo viên, giảng viên thực kế hoạch giảng dạy - thời khoá biểu, bị động thời gian, quý dạy nhiều, q khơng dạy, nên chƣa xây dựng đƣợc) b Chính sách hỗ trợ học sở Trƣờng nên giảm khối lƣợng công việc cho nhân viên quản lý tham gia học cao học sách cho tạm ứng tiền học phí để tạo điều kiện học tập c Công tác đề bạt, bổ nhiệm Hiện tại, sở Trƣờng thành lập Phòng chức năng, Tổ giảng viên, bổ nhiệm Trƣởng Phòng, Tổ Trƣởng giảng viên, song chƣa cấp Phó Trƣởng phòng, Tổ Cho nên thời gian tới sở Trƣờng cần tham mƣu Hiệu trƣởng sớm bổ nhiệm cấp Phó Trƣởng phòng, Tổ giảng viên theo 79 chức nhiệm vụ, cấu Phòng chức năng, Tổ để tổ chức máy hoạt động tốt hơn, giảm áp lực cơng việc cho Trƣởng Phòng, Tổ Trƣởng giảng viên d Sắp xếp lại lao động Qua bảng tổng hợp phiếu khảo sát cho thấy thực trạng nguồn nhân lực sở Trƣờng ngƣời lao động đƣợc bố trí việc làm khơng với chun mơn đƣợc đào tạo, 02 ngƣời khơng hài lòng 02 ngƣời khơng hài lòng (bảng 2.11), tìm hiểu thực tế qua Phòng Hành chính-Quản trị-Tổ chức, đƣợc biết chủ yếu nhân viên quản lý Việc bố trí ngƣời lao động trái với ngành nghề đào tạo làm cho họ làm việc gặp khó khăn, (thành thạo cơng việc phần, bảng 2.7), điều dẫn đến hiệu công việc khơng đƣợc cao Vì vậy, thời gian tới sở Trƣờng cần rà soát lại đội ngũ lao động để bố trí ngƣời, việc Những trƣờng hợp khơng bố trí lại cơng việc đƣợc cần cho đào tạo, bồi dƣỡng kỹ nghề nghiệp để ngƣời lao động hiểu đƣợc cơng việc làm cần làm để thực tốt công việc đƣợc giao, tạo cho ngƣời lao động động lực phát triển nghề nghiệp e Xây dựng môi trường làm việc sở Trƣờng cần xây dựng bầu khơng khí làm việc thân thiện nữa, cá nhân ngƣời lao động tin tƣởng nhau, giúp đỡ nhau, hợp tác làm việc, tôn trọng làm cho ngƣời lao động thấy họ đƣợc quan tâm; tôn vinh ngƣời lao động sáng tạo thành tích cao, nhƣ sáng kiến công việc, tốt nghiệp chƣơng trình độ cao học, nghiên cứu sinh loại giỏi, đạt danh hiệu Nhà giáo ƣu tú…, bên cạnh đó, cần tạo cạnh tranh nội lành mạnh, xoá bỏ tiềm thức ghen ghét đố kỵ, chia bè phái, chèn ép lẫn Các cấp lãnh đạo từ cấp Phòng trở lên, Chủ tịch Cơng đồn, Bí thƣ Đồn niên ngƣời gƣơng mẫu trƣớc hết thể vai trò quan trọng cơng tác xây dựng bầu khơng khí làm việc văn hố 80 KẾT LUẬN CHƢƠNG Nội dung chƣơng đƣợc vận dụng sở lý luận chƣơng 1, thực trạng phát triển nguồn nhân lực sở Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội miền Trung chƣơng 2, đề xuất chƣơng để làm đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực sở Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội miền Trung thời gian tới, giai đoạn 2014-2015 tầm nhìn đến năm 2020 - Hồn thiện cấu nguồn nhân lực - Nâng cao lực nguồn nhân lực - Tạo động lực nguồn nhân lực 81 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Trong năm gần hầu nhƣ tất trƣờng đại học quan tâm đến chất lƣợng nguồn nhân lực, từ Nghị Chính phủ số 14/2005/NQ-CP đổi toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 Đi đôi với chất lƣợng đào tạo, trƣờng đại học ngày quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực, coi phát triển nguồn nhân lực nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, gắn liền với “sống còn” trƣờng đại học mơi trƣờng xã hội hố giáo dục Vì, nguồn nhân lực đảm bảo chất lƣợng đảm bảo chất lƣợng đào tạo Nhận thức đƣợc tầm quan trọng trên, sở Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội miền Trung, thời gian quan trọng phát triển nguồn nhân lực, thông qua cấu nguồn nhân lực, nâng cao lực tạo động lực phát triển nguồn nhân lực đạt đƣợc thành định Tuy nhiên nhiều việc phải làm thời gian tới Để đạt đƣợc mục tiêu phát triển từ đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020, sở Trƣờng cần tập trung vào số cơng tác sau: 1/ Tiếp tục hồn thiện cấu, nâng cao lực tạo động lực phát triển nguồn nhân lực theo số giải pháp đƣa phần 2/ Hoạch định nguồn nhân lực: Do sở Trƣờng sở đào tạo bậc Đại học, việc tăng quy mô đào tạo phải thực Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 Thủ tƣớng Chính phủ chuẩn trƣờng Đại học 25 sinh viên/ giảng viên Do vậy, công tác Hoạch định nguồn nhân lực cần đƣợc quan tâm, trọng Phải Hoạch định nguồn nhân lực dài hạn ngắn hạn, kiểm tra đánh giá thực hiện, rút học kinh nghiệm Thông qua Hoạch định nguồn nhân lực, triển khai công tác tuyển dụng lao động Tuyển dụng lao động phải ngƣời, việc, lực, phẩm 82 chất đạo đức nghề nghiệp, tuyển dụng giảng viên chuyên ngành sở Trƣờng đào tạo, phải đảm bảo theo cấu giới tính, độ tuổi đặc biệt trọng giảng viên trình độ từ Thạc sĩ, ƣu tiên ngƣời trình độ Tiến sĩ trở lên chế độ sách đãi ngộ, thu hút 3/ Thành lập Tổ khảo thí Trong năm qua cơng tác khảo thí sở Trƣờng đƣợc trực thuộc Phòng Đào tạo Cơng tác sinh viên, 01 ngƣời Phụ trách Phòng Đào tạo Cơng tác sinh viên kiêm nhiệm Chức năng, nhiệm vụ công tác khảo thí nhiều, quan trọng, kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp, Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội phải cử cán Phòng Khảo thí vào để kiểm tra, giám sát định kỳ kiểm tra hoạt động đào tạo sở Trƣờng Để triển khai công tác Khảo thí cách thƣờng xuyên, làm cho ngƣời lao động, sinh viên nhận thức cơng tác Khảo thí cần thiết, tất yếu, làm tăng lên độ tin cậy ngƣời học, phụ huynh, xã hội sở đào tạo Để cơng tác Khảo thí đƣợc triển khai liên tục, cung cấp thông tin quan trọng cho cấp lãnh đạo đƣa định xem xét động viên ngƣời lao động thành tích, lực uốn nắn kịp thời sai lệch, độ ngũ giáo viên, giảng viên, nhân viên quản lý kịp thời, củng cố tổ chức, tạo động lực phát triển nguồn nhân lực sở Trƣờng Do vậy, cần phải thành lập Tổ Khảo thí sở miền Trung 4/ Thực giải pháp cần phải trình tự, đồng bộ, hài hoà, phối hợp chặt chẽ giải pháp để phát huy tác dụng tổng hợp, tạo sức bật cho ngƣời lao động Với kiến thức khả hạn chế, cố gắng nghiên cứu qua tài liệu tham khảo, thực tế sở Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội miền Trung, phân tích, đánh giá Luận 83 văn khơng khỏi sai sót định Rất mong Hội đồng phản biện đóng góp ý kiến để học viên hoàn thành Luận văn tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Các văn quy định chế độ tiền lƣơng hành Bộ Nội vụ (2010), NXB Hà Nội [2] PGS.TS Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh [3] ThS Vũ Thì Dƣơng TS Hồng Văn Hải (2005), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Thống kê [4] ThS Nguyễn Văn Điềm PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân [5] PGS.TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Thanh Liêm, Ths Trần Hữu Hải (2011), Quản trị chiến lược, NXB Dân Trí [6] Hƣơng Huy (Biên dịch) năm 2008, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Giao thông vận tải [7] Kỷ yếu năm thành lập sở Trƣờng Cao đẳng Nội vụ Hà Nội TP Đà Nẵng (2006-2011), NXB Đà Nẵng [8] PGS.TS Nguyễn Thị Nhƣ Liêm (2012), Quản trị kinh doanh quốc tế, Giáo trình [9] Luật giáo dục đại học 2012; [10] Luật lao động 2012; [11] Luật viên chức 2010; [12] Võ Thị Phƣơng Oanh (biên dịch), TS Lý Minh Chiêu (hiệu đính), (2010), Quản trị nguồn nhân lực, tác giả: John M.lvancevich, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh [13] Quy chế chi tiêu nội bộ, sở Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội miền Trung [14] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2010), Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Tạp chí khoa học Cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 5, (2010) [15] TS Nguyễn Quốc Tuấn, TS.Đoàn Gia Dũng (2006), Quản trị Nguồn nhân lực, NXB Thống kê [16] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2012), Quản trị nguồn nhân lực, Tập giảng [17] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2012), Phát triển nguồn nhân lực từ đổi giáo dục đại học, Tạp chí khoa học Cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 8,2012 [18] Tác giả Nguyễn Tấn Thịnh (2005), Quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội [19] Nguyễn Thị Hải Yến (2012), Phát triển nguồn nhân lực Công ty truyền tải điện 2, Luận văn thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Đà Nẵng [20] WWW.Tienphong.VN; ngày truy cập 25/6/2013; Dân số Việt Nam PHIẾU KHẢO SÁT Tôi thực đề tài “Phát triển nguồn nhân lực sở trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội miền Trung” làm luận văn tốt nghiệp lớp Cao học, thơng tin từ anh (chị) nguồn đóng góp lớn cho việc nghiên cứu đề tài Rất mong anh (chị) dành thời gian trả lời câu hỏi dƣới cách ghi thông tin cách đánh dấu (x) vào ô vuông Mọi thông tin anh (chị) đƣợc giữ bảo mật tơi sử dụng vào mục đích nghiên cứu Xin cảm ơn hợp tác anh (chị)! Câu 1: Họ tên:…………………………………… Câu 2: Giới tính anh (chị) Nam Nữ Câu 3: Năm sinh:…………………… Câu 4: Trình độ học vấn anh (chị) Chƣa tốt nghiệp PTTH Tốt nghiệp PTTH Trung học CN Cao đẳng Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ Câu 5: Hiện anh (chị) đảm trách cơng việc Nhân viên quản lý Nhân viên phục vụ Giáo viên Giảng viên Câu 6: Thời gian công tác sở trƣờng đƣợc năm (Nếu giáo viên, giảng viên tính năm giảng dạy trƣớc sở Trƣờng) Từ 1-3 năm Từ 4-5 năm Từ 6-7 năm Từ 8-10 năm Trên 10 năm Câu 7: Tính đến anh (chị) tham gia khố đào tạo chƣa Đã tham gia đào tạo 2.Chƣa đƣợc đào tạo (chƣa qua đào tạo xin chuyển đến câu 9) Câu 8: Nếu đào tạo, anh (chị) xin cho biết qua chƣơng trình sau Tập huấn Bồi dƣỡng Trung cấp Cao đẳng, đại học Thạc sĩ Tiến sĩ Câu 9: Nếu chƣa đƣợc qua đào tạo xin vui lòng cho biết Cá nhân khơng nhu cầu Chƣa đƣợc đơn vị cử học Cá nhân không thu xếp đƣợc thời gian Chƣa chƣơng trình đào tạo phù hợp với chun mơn Lý khác:………………………………………………………… Câu 10: Anh (chị) tự đánh giá công việc anh (chị) ? Thành thạo công việc Thành thạo phần công việc Chƣa thành thạo công việc Câu 11: Anh (chị) xin cho biết mức độ hài lòng nội dung sau đây: Đánh dấu (x) vào cột, dòng tƣơng ứng dựa thang đánh giá 1= hài lòng ; 4= khơng hài lòng ; 2= hài lòng ; 3= bình thƣờng 5= khơng hài lòng Mức độ đánh giá Nội dung Công việc phù hợp với chuyên môn đào tạo 2.Tiền lƣơng tƣơng xứng với hiệu công việc Đơn vị trả lƣơng phân phối thu nhập công Việc đánh giá xếp loại hiệu cơng việc hàng q Đánh giá thành tích cá nhân cuối năm cơng bằng, xác Thơng tin vấn liên quan đến cá nhân đƣợc đầy đủ, rõ ràng Môi trƣờng làm việc thân thiện, dân chủ, tạo điều kiện cá nhân phát triển nghề nghiệp Câu 12: Trong tƣơng lai anh (chị) mong muốn đƣợc đào tạo để phục vụ công việc tốt khơng? Khơng Câu 13: Nếu đƣợc đào tạo anh (chị) chọn phƣơng pháp sau Đào tạo nơi làm việc Đào tạo nơi làm việc Câu 14: Anh (chị) lựa chọn hình thức đào tạo sau đây? Chƣơng trình dài hạn (Tiến sĩ Cao đẳng , Thạc sĩ , Đại học , Trung cấp , ) Chứng ngắn hạn Tập huấn, bồi dƣỡng Hƣớng dẫn trực tiếp cơng việc hình thức đào tạo khác (ghi rõ):……………………………… Câu 15: Theo anh (chị) tác động sau sở miền Trung tác động đến CBVC tham gia vào đào tạo? Tạo điều kiện thời gian Cho tạm ứng phần kinh phí đào tạo Khen thƣởng sau hồn thành chƣơng trình đào tạo Bổ nhiệm vào vị trí cao sau hồn thành chƣơng trình đào tạo Câu 16: Anh (chị) biết sứ mệnh, mục tiêu phát triển Nhà trƣờng không? Anh (chị) đƣợc biết phƣơng tiện nào? Khơng Bằng phƣơng tiện nào:………………………………………… Câu 17: Anh (chị) mong đợi từ sở miền Trung, tƣơng đƣơng với: Mong đợi nhất; Mong đợi thú nhì; Mong đợi thứ 3; Mong đợi thứ 4….) - Thu nhập cao - hội thăng tiến - hội đƣợc đào tạo - Công việc đƣợc ổn định - Điều kiện làm việc thuận lợi Câu 18: Trong tƣơng lai, anh (chị) mong muốn chọn hƣớng phát triển sau đây? Thử thách với công việc Làm giảng viên Làm công việc quản lý Thực công việc tốt Một vị trí cao Xin chân thành cảm ơn thông tin anh (chị)!!! ... nguồn lực Cơ sở Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội miền Trung 28 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠ SỞ TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI MIỀN TRUNG 35 2.2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực... 1: Cơ sở lý luận phát triển nguồn nhân lực tổ chức Chƣơng 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Cơ sở Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội miền Trung Chƣơng 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Cơ. .. phát triển nguồn nhân lực - Phân tích, đánh giá thực trạng việc phát triển nguồn nhân lực Cơ sở Trƣờng Đại học Nội vụ Hà Nội miền Trung - Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực Cơ sở Trƣờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại cơ sở trường đại học nội vụ hà nội tại miền trung , Phát triển nguồn nhân lực tại cơ sở trường đại học nội vụ hà nội tại miền trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn