Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh bình định

115 29 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ CHIÊU PHÚC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ CHIÊU PHÚC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Võ Chiêu Phúc MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 11 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 11 1.1.1 Một số khái niệm 11 1.1.2 Ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực 18 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 19 1.2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực 20 1.2.2 Nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực 22 1.2.3 Nâng cao trình độ kỹ cho nguồn nhân lực 24 1.2.4 Phát triển trình độ nhận thức cho người lao động 26 1.2.5 Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 28 1.3 ĐẶC ĐIỂM NGÀNH DU LỊCH TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 31 1.3.1 Tính chất trẻ trung, động 31 1.3.2 Tính thời vụ 32 1.3.3 Văn hóa theo vùng miền 32 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 33 1.4.1 Nhân tố kinh tế 33 1.4.2 Nhân tố xã hội 34 1.4.3 Một số nhân tố khác 37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH 48 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI BÌNH ĐỊNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH 48 2.1.1 Các đặc tự nhiên 48 2.1.2 Đặc điểm xã hội 50 2.1.3 Đặc điểm kinh tế 53 2.1.4 Tình hình phát triển du lịch Bình Định thời gian qua 55 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH BÌNH ĐỊNH THỜI GIAN QUA 63 2.2.1 Thực trạng cấu nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định 63 2.2.2 Trình độ chun mơn, nghiệp vụ nguồn nhân lực 67 2.2.3 Trình độ kỹ nguồn nhân lực du lịch 70 2.2.4 Trình độ nhận thức nguồn nhân lực 72 2.2.5 Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 74 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH BÌNH ĐỊNH 77 2.3.1 Thành công hạn chế 77 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 79 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH BÌNH ĐỊNH TRONG THỜI GIAN TỚI 81 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH GIẢI PHÁP 81 3.1.1 Chiến lược phát triển kinh tế trị xã hội Bình Định 81 3.1.2 Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bình Định 83 3.1.3 Các yêu cầu phát triển nguồn nhân lực 86 3.2 CÁC GIẢI PHÁP 87 3.2.1 Hoàn thiện cấu nguồn nhân lực, hoạch định nguồn nhân lực du lịch 87 3.2.2 Nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực 88 3.2.3 Nâng cao trình độ kỹ nguồn nhân lực 91 3.2.4 Phát triển trình độ nhận thức nguồn nhân lực 91 3.2.5 Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 93 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa GDP : Tổng sản phẩm quốc nội HDI : Chỉ số phát triển nguồn nhân lực KT – Xã Hội : Kinh tế - Xã Hội NNLDL : Nguồn nhân lực Du lịch NNL : Nguồn nhân lực LĐ – TB & XH : Lao động – Thương binh & Xã Hội VH – TT & DL : Văn hóa – Thể thao & Du lịch XHCN : Xã hội chủ nghĩa UNWTO : Tổ chức du lịch Thế Giới WTO : Tổ chức thương mại Thế Giới WTTC : Hội đồng lữ hành du lịch quốc tế HHDLVN : Hiệp Hội Du lịch Việt Nam DANH SÁCH CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 Dân số nguồn lao động tỉnh Bình Định qua năm 2006-2012 Cơ cấu lao động theo ngành, lĩnh vực kinh tế qua năm 2008-2012 Trang 51 54 2.3 Khách du lịch đến Bình Định thời kỳ 1996 – 2005 57 2.4 Khách du lịch đến Bình Định thời kỳ 2005 – 2012 58 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Các tiêu phát triển du lịch Bình Định so với tỉnh lân cận Doanh thu du lịch Bình Định từ năm 2006– 2012 Lao động ngành du lịch Bình Định thời kỳ 2000 – 2012 Lao động hoạt động du lịch thường xuyên Bình Định qua năm Lao động hoạt động du lịch thường xuyên thành phố Đà Nẵng năm 2012 Thực trạng lao động du lịch tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 – 2012 Thời gian kinh nghiệm làm việc nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Bình Định Thực trạng kỹ nguồn nhân lực du lịch trực tiếp phục vụ khách tỉnh Bình Định Mức độ hài lòng khách hàng thái độ phục vụ 59 60 63 64 66 68 70 71 73 nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Bình Định 2.14 Thực trạng thu nhập người lao động ngành du lịch bình quân tháng Bình Định 75 3.1 Kế hoạch cấu kinh tế tỉnh Bình Định đến năm 2020 82 3.2 Mục tiêu thu hút khách du lịch đến năm 2020 84 3.3 Mục tiêu doanh thu du lịch đến năm 2020 85 3.4 Mục tiêu phát triển sở lưu trú du lịch đến năm 2020 86 3.5 Mục tiêu phát triển lao động du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2020 88 DANH SÁCH CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Doanh thu du lịch Bình Định từ năm 2006– 2012 61 3.1 Kế hoạch cấu kinh tế tỉnh Bình Định đến năm 2015 82 3.2 Kế hoạch cấu kinh tế tỉnh Bình Định đến năm 2020 83 91 nhân viên đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ Xây dựng hệ thống liệu nguồn nhân lực du lịch thành phố Hệ thống sở liệu bao gồm toàn số liệu, tình trạng nguồn nhân lực dự báo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực du lịch năm đến, để giúp cho quan quản lý nhà nước, sở đào tạo, doanh nghiệp du lịch tổ chức, cá nhân có nhu cầu cập nhật thông tin, tra cứu phục vụ cho công việc Đầu tư kinh phí cho hoạt động đào tạo nhân lực nói chung nhân lực du lịch nói riêng Hàng năm thành phố nên bố trí nguồn ngân sách hỗ trợ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán làm công tác du lịch, tổ chức thi nâng cao tay nghề, tăng cường đầu tư sở vật chất kỹ thuật cho sở đào tạo nghề, tăng cường đầu tư sở vật chất kỹ thuật cho sở đào tạo tỉnh Bình Định 3.2.3 Nâng cao trình độ kỹ nguồn nhân lực Tập huấn kỹ giao tiếp, kỹ xử lý tình huống, chăm sóc khách hàng Tổ chức phổ biến tập huấn tình thường gặp trình làm việc để giúp nhân viên nâng cao kỹ nghề nghiệp, chủ động xử lý tình huống, chăm sóc khách hàng chu đáo nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch nói chung nơi cơng tác nói riêng Hàng tháng, hàng năm tổ chúc du lịch mở lớp tập huấn nhằm huấn luyện cho lực lượng lao động ngành du lịch ôn luyện lại kiến thức nâng cao tinh tế tình Khắc phục tình trạng kỹ yếu, cần phải xác định đào tạo cho nhân lực cách trình độ trung cấp, phải thường xuyên tập huấn cho nhân viên đơn vị kỹ 3.2.4 Phát triển trình độ nhận thức nguồn nhân lực Nâng cao cơng tác tun truyền lợi ích phát triển mạnh mẽ 92 ngành du lịch nhằm hướng nguồn nhân lực có nhận thức đắn để thực cơng việc có tâm huyết tốt Nâng cao nhận thực cấp, ngành tầng lớp nhân dân vị trí, vai trò, nhiệm vụ cần thiết phải phát triển du lịch đóng góp, tác động tích cực ngành du lịch phát triển kinh tế xữ hội tỉnh Du lịch phải xác định ngành kinh tế quan trọng phát triển du lịch nhiệm vụ chung toàn xã hội năm tới Để thực yêu cầu này, chương trình nâng cao nhận thức tồn xã hội vị trí, vai trò du lịch tập trung vào nội dung sau: Quán triệt học tập tinh thần Nghị quyết, sách Đảng Nhà nước phát triển du lịch, Chương trình hành động phát triển du lịch Trung ương địa phương Tổ chức chương trình tuyên truyền giáo dục nhận thức cộng đồng vai trò, vị trí du lịch q trình phát triển kinh tế - xã hội cho quyền địa phương dân cư khu vực trọng điểm phát triển du lịch Mở lớp đào tạo văn minh du lịch khu điểm du lịch để đào tạo nâng cao nhận thức văn minh du lịch cho cấp quyền nhân dân địa phương nhằm góp phần làm mơi trường du lịch khu điểm du lịch Tuyên truyền giáo dục ý thức cộng đồng cho người trực tiếp tham gia hoạt động liên quan đến du lịch khu, điểm du lịch theo quy hoạch tỉnh văn hóa giao tiếp, thái độ ân cần, niềm nở, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách, giữ gìn môi trường du lịch xanh, đẹp tạo vẻ mỹ quang điểm du lịch Nhận thức toàn xã hội nói chung đội ngũ lao động ngành du lịch nói chung ngành du lịch tạo đồng xã hội để phát triển du lịch ngày mang lại hiệu kinh tế cao chất lượng 93 3.2.5 Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực Xây dựng kế hoạch tuyển chọn, cử cán trẻ học tập sở đào tạo chuyên ngành du lịch nước để sử dụng lâu dài có sách đãi ngộ hợp lý lực lượng nguồn nhân lực Mở rộng giao lưu hợp tác đào tạo nghiên cứu khoa học với tổ chức quốc tế Tình trạng thiếu hụt nhân lực ngành du lịch tỉnh phần lớn sách, chế độ đãi ngộ, chế độ thu hút chưa thực hấp dẫn Do đó, để có nhân lực du lịch bổ sung với tiêu kế hoạch đề tỉnh cần có sách đãi ngộ thỏa đáng xem khâu quan trọng phát triển nguồn nhân lực Mục tiêu giải pháp: thu hút đội ngũ lao động có chất lượng, sử dụng có hiệu lực lượng lao động Nội dung giải pháp + Hoàn thiện chế tuyển dụng: Các đơn vị sử dụng lao động cần dựa sở qui chế, sách tuyển dụng lao động, qui định tiêu chuẩn nhân viên nhà nước, ngành để xây dựng qui định, sách tiêu chuẩn tuyển dụng phù hợp với điều kiện thực tế doanh nghiệp Mỗi phận đơn vị cần hoạch định cho kế hoạch tuyển dụng kèm theo tiêu chuẩn cụ thể trình độ, kinh nghiệm, ngoại ngữ, sức khoẻ, độ tuổi hình thức Mọi thơng tin tuyển dụng, chế độ ưu tiên… cần thông báo công khai phương tiện thơng tin đại chúng Q trình thi tuyển phải giám sát chặt chẽ bảo đảm tính cơng + Sử dụng lao động hợp lý: Vị trí làm việc động lực thúc đẩy 94 người lao động vận dụng khả trí tuệ họ vào công việc mà họ đảm nhiệm Phải xem xét, đánh giá trình độ chun mơn người lao động để bố trí đảm bảo “đúng người việc” Việc bố trí người lao động phải vào tình hình thực tế cơng việc, cho khối lượng công việc mà cá nhân đảm đương phù hợp với khả thực tế họ Cần mạnh dạn giao công việc quyền hạn trách nhiệm cho nhân viên để họ độc lập tự chủ cơng việc + Hồn thiện chế độ đãi ngộ, đánh giá khen thưởng người lao động: Hồn thiện cơng tác tiền lương doanh nghiệp thơng qua việc lựa chọn hình thức trả lương hợp lý vừa khuyến khích người lao động vừa bảo đảm mục tiêu kinh doanh, phát triển Hình thức trả lương phù hợp hình thức khốn theo doanh thu thu nhập Đối với người lao động có thời gian gắn bó lâu dài với doanh nghiệp nên sử dụng hệ số lương theo thâm niên q trình tính lương + Phát triển hình thức thưởng đãi ngộ khác người lao động như: Thưởng nhân viên cung cấp đươc dịch vụ có chất lượng cho khách hàng khách hàng khen ngợi; thưởng cuối năm, thưởng hoàn thành vượt kế hoạch, thưởng sáng kiến… + Chế độ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao: Đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, cần có sách ưu đãi mạnh tuyển dụng chưa có biên chế, có sách chỗ ở, môi trường điều kiện làm việc khn khổ thẩm quyền điều kiện mà không làm xáo trộn nguồn nhân lực có + Có kế hoạch tuyển chọn, cử cán trẻ học tập sở đào tạochuyên ngành du lịch nước để sử dụng lâu dài có sách đãi ngộ hợp lý lực lượng nguồn nhân lực + Mở rộng giao lưu hợp tác đào tạo nghiên cứu khoa học với tổ 95 chức quốc tế Các quan quản lý nhà nước giáo dục - đào tạo khoa học công nghệ cần chủ động đề xuất kế hoạch cụ thể việc hợp tác giáo dục - đào tạo khoa học cơng nghệ khu vực với quốc tế Ngồi việc kiểm tra giám sát, quan quản lý nhà nước cần có hướng dẫn, tư vấn cho sở giáo dục đào tạo doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi có sách thơng thoáng việc hợp tác 96 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trên sở nghiên cứu lý luận phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định, đề tài có số điểm cần ý: - Nguồn nhân lực xem yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế xã hội quốc gia, địa phương Quy mô chất lượng lao động ảnh hưởng lớn đến khả cạnh tranh kinh tế - Tỉnh Bình Định đà mở cửa có hội lớn phát triển du lịch Việc mở rộng quy mô song hành việc nâng cao chất lượng nhân lực ngành du lịch điều mà tỉnh Bình Định quan tâm Nhưng điều hạn chế khơng số lượng mà chất lượng Chưa tận dụng phát huy tối đa tiềm nhân lực du lịch có, dẫn đến nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định dường thấp so với mong đợi ngành du lịch tỉnh nhà - Luận văn góp phần làm rõ thêm sở lý luận phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch Từ tìm hiểu, phân tích làm rõ thực trạng việc phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Bình Định Căn vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định nghị quyết, đề án phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Bình Định nhằm đè số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch Kiến nghị Phát triển nguồn nhân lực du lịch yếu tố định đến nghiệp phát triển ngành Du lịch thời đại Trong xu hướng hội nhập toàn cầu hoá, phát triển nguồn nhân lực du lịch phải đáp ứng yêu cầu quốc tế, bước đạt tiêu chuẩn chung thừa nhận khu vực giới.Phát triển nguồn nhân lực du lịch phải xuất phát từ công đổi mới, phát huy thành tựu đổi mới, gắn với Chiến lược phát triển Du lịch Quy 97 hoạch phát triển nhân lực du lịch nước địa phương tỉnh Bình Định, phục vụ đắc lực cho việc thực Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 địa phương tỉnh, góp phần đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại hội nhập quốc tế sâu toàn diện Phát triển nguồn nhân lực du lịch trách nhiệm toàn xã hội Nhà nước, nòng cốt Bộ Văn hố, Thể thao Du lịch Chính quyền 11 địa phương tỉnh, có trách nhiệm quản lý tạo điều kiện cho đào tạo sử dụng hiệu nhân lực du lịch; sở đào tạo du lịch phải có trách nhiệm cung cấp nhân lực đạt yêu cầu thị trường doanh nghiệp du lịch phải sử dụng hợp lý hiệu lao động du lịch.Phải huy động nguồn lực ưu tiên đặc biệt cho phát triển nguồn nhân lực du lịch nhằm tạo phát triển vượt bậc nguồn nhân lực du lịch thời gian tới Phát triển nguồn nhân lực du lịch yếu tố định đến nghiệp phát triển ngành Du lịch thời đại Phát triển nguồn nhân lực du lịch phải xuất phát từ công đổi mới, phát huy thành tựu đổi mới, gắn với Chiến lược phát triển Du lịch Quy hoạch phát triển nhân lực du lịch nước địa phương tỉnh Bình Định, phục vụ đắc lực cho việc thực Chiến lược phát triển kinh tếxã hội giai đoạn 2011-2020 địa phương tỉnh, góp phần đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại hội nhập quốc tế sâu toàn diện Phát triển nguồn nhân lực du lịch trách nhiệm tồn xã hội Nhà nước, nòng cốt Bộ Văn hố, Thể thao Du lịch Chính quyền 11 địa phương tỉnh, có trách nhiệm quản lý tạo điều kiện cho đào tạo sử dụng hiệu nhân lực du lịch; sở đào tạo du lịch phải có trách nhiệm cung cấp nhân lực đạt yêu cầu thị trường doanh nghiệp du lịch phải sử 98 dụng hợp lý hiệu lao động du lịch, khuyến khích chủ động tích cực tham gia vào trình phát triển nguồn nhân lực du lịch doanh nghiệp mạng lưới sở đào tạo, dạy nghề du lịch Thúc đẩy xã hội hoá giáo dục-đào tạo thực đào tạo theo nhu cầu xã hội, theo nhu cầu thị trường, nhu cầu doanh nghiệp nhu cầu người học, đảm bảo thực công xã hội, tạo hội học tập suốt đời cho người, người làm du lịch có nhu cầu làm du lịch Trong xu hướng hội nhập toàn cầu hoá, phát triển nguồn nhân lực du lịch phải đáp ứng yêu cầu quốc tế, bước đạt tiêu chuẩn chung thừa nhận khu vực giới, tạo tiền đề cho tự di chuyển lao động quốc tế Do đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch phải có chất lượng cao khu vực quốc tế công nhận rộng rãi Vì đòi hỏi sở đào tạo, dạy nghề du lịch Vùng phải đầu tư đại tầm cỡ khu vực quốc tế; hoạt động đào tạo du lịch vươn khỏi phạm vi địa phương, vùng quốc gia Để giải pháp có tính khả thi, áp dụng đem lại hiệu mong muốn, Luận văn xin kiến nghị số vấn đề sau: v Đối với quan quản lý nhà nước du lịch - Bộ cần phối hợp với Bộ VH - TT & DL quy định mục tiêu, chương trình, nội dung, giáo trình sở giáo dục đào tạo du lịch; đạo thực quy hoạch, kế hoạch, sách phát triển hệ thống trường đào tạo du lịch cấp đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp - Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật cho phép sở đào tạo nước hợp tác chặt chẽ với đối tác nước ngồi cơng tác đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch - Quy hoạch mạng lưới sở đào tạo, bồi dưỡng du lịch bảo đảm cân đối cấp bậc đào tạo, ngành nghề phân bổ hợp lý vùng 99 miền sở phối hợp liên ngành địa phương - Các địa phương cần hồn thành sớm cơng tác điều tra, đánh giá nguồn nhân lực du lịch xây dựng chiến lược, chương trình phát triển nguồn nhân lực du lịch; nghiên cứu, ban hành sách, tiêu chuẩn liên quan tới thu hút, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch chất lượng - Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ,TB&XH) cần phối hợp với Tổng cục du lịch thực công tác đánh giá dự báo nhu cầu lao động ngành du lịch, sở xây dựng chương trình đào tạo nghề cho người lao động Có sách hỗ trợ doanh nghiệp có tổ chức đào tạo nghề cho người lao động, cho phép sở đào tạo nghề doanh nghiệp phép chiêu sinh đào tạo tiêu Nhà nước, có thu phí theo quy định Nhà nước miễn thuế dạy nghề - Bộ VH - TT & DL cần tiến hành rà soát tổng thể nhu cầu đào tạo bồi dưỡng lực lượng lao động ngành du lịch, hệ thống sở đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch Xây dựng Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch nước đến năm 2020 làm sở để địa phương, khu vực xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch cho địa phương, khu vực Hỗ trợ sở đào tạo du lịch nước có điều kiện tham gia hợp tác với trường, viện, cở sở đào tạo du lịch nước ngồi nhằm mục đích giúp cho sở đào tạo nước trao đổi học tập kinh nghiệm tăng cường lực giảng dạy học tập đào tạo du lịch - Kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu đề xuất với Bộ Nội vụ bổ sung đủ lực lượng làm công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực nói chung nguồn nhân lực ngành du lịch nói riêng địa bàn tỉnh, tránh tình trạng kiêm nhiệm Đồng thời, phát huy vai trò Sở quản lý du lịch việc quản lý phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch Chỉ đạo cấp ngành 100 phối hợp với ngành Văn hoá, Thể thao du lịch việc phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch v Đối với sở kinh doanh du lịch - Nâng cao nhận thức tầm quan trọng nguồn nhân lực, đổi tư quản trị NNL, tăng tỷ lệ đầu tư cho công tác ĐT phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh đào tạo chỗ, đồng thời có sách cử cán chủ chốt đào tạo trường nước nước Đối với sở thuê quản lý nước ngồi cần có kế hoạch đào tạo quản trị viên cấp cao người Việt để dần thay người nước ngồi - Hình thành đội ngũ đào tạo viên doanh nghiệp áp dụng quy trình đào tạo, bồi dưỡng doanh nghiệp Tổng cục du lịch hướng dẫn; nghiên cứu áp dụng mô hình quản trị NNL áp dụng có hiệu doanh nghiệp liên doanh nước - Thường xuyên phối hợp với sở đào tạo du lịch hoạt động xây dựng tiêu chuẩn cơng việc, xây dựng chương trình đào tạo, triển khai thực hoạt động trường doanh nghiệp, đánh giá sản phẩm đào tạo chất lượng NNL,… - Cung cấp thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động, đưa thơng tin lên trang Web tỉnh ngành du lịch - Thường xuyên khảo sát, đánh giá đầy đủ thực trạng lao động sử dụng lao động cụ thể doanh nghiệp, trọng đào tạo lao động trực tiếp tác nghiệp nghiệp vụ DL(bàn, buồng, bar,…), đặc biệt lưu ý số lao động chưa qua đào tạo - Áp dụng hình thức trả lương, thưởng – phạt,…hợp lý tương ứng với trình độ chun mơn người lao động sau đào tạo nhằm khuyến khích tinh thần lao động, làm việc ngườn lao động 101 v Đối với sở đào tạo Ngoài việc phát triển thêm sở đào tạo theo quy hoạch ngành du lịch, để góp phần giải bất cập, yếu nêu trên, sở đào tạo cần thực tốt vấn đề sau: - Nghiên cứu chiến lược, chương trình phát triển du lịch phạm vi toàn quốc địa phương; thường xuyên nghiên cứu nhu cầu lao động doanh nghiệp để xây dựng chiến lược đào tạo, xác định quy mô, cấu ngành nghề đào tạo cho phù hợp nhu cầu giai đoạn - Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ giáo viên kiến thức, kỹ thực hành phương pháp giảng dạy Hàng năm, trường, sở đào tạo cần bố trí cho giáo viên đến thực tập doanh nghiệp du lịch – khách sạn để cập nhật kiến thức, kỹ hiểu rõ nhu cầu đào tạo - Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp du lịch, hiệp hội du lịch, trường DL tổ chức liên quan việc triển khai khâu trình đào tạo Liên doanh, liên kết với trường giới để đào tạo chuyên ngành: quản trị khách sạn, nhà hàng; quản trị khu vui chơi, giải trí; quản trị kinh doanh hội thảo, hội nghị; hướng dẫn viên du lịch, công nhân lành nghề theo tiêu chuẩn khu vực giới - Cần phải đổi nội dung, chương trình đào tạo; cải tiến chương trình đào tạo theo hướng tăng dần tỷ lệ học phần chuyên sâu, có tỷ lệ định môn học lựa chọn theo nhu cầu học viên phù hợp với việc phân nhánh nghề nghiệp; cần bổ sung kỹ thực hành phong cách làm việc - Cần phải đổi phương thức đào tạo: thí điểm tiến tới đào tạo song ngữ trường Đại học, sở đào tạo số chuyên ngành trung cấp nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ lực chuyên môn cho học viên, 102 đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế; Áp dụng cách thức đào tạo gắn kết với doanh nghiệp, tạo hội cho học viên có nhiều thời gian thực tập sở kinh doanh, giúp cho học viên có hội rèn luyện nâng cao kỹ thực hành, làm quen dần với áp lực công việc, môi trường kinh doanh thực tế - Huy động nguồn lực để phát triển sở vật chất, đặc biệt sở thực hành tổ chức dịch vụ học viên có điều kiện thực hành Tóm lại, phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch góp phần phần nâng cao vị thế, lực cạnh tranh doanh nghiệp du lịch, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tỉnh Bình Định DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] PGS.TS Bùi Quang Bình (2010), Giáo trình Kinh tế phát triển, Khoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng [2] Bộ sách quản trị nguồn nhân lực (2005), Đào tạo nguồn nhân lực để khỏi “ném tiền qua cửa sổ”, NXB Trẻ, Tp Hồ Chí Minh [3] Bộ sách quản trị nguồn nhân lực (2005), Bản chất quản trị nguồn nhân lực “Gầy dựng đội quân tinh nhuệ”, NXB Trẻ, Tp Hồ Chí Minh [4] PGS.TS Trần Xuân Cầu PGS.TS Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình Kinh tế Nguồn nhân lực, NXB ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội [5] Đinh Quang Cường (2006), Phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, ĐH Đà Nẵng [6] TS Bùi Văn Danh, MBA Nguyễn Văn Dung, ThS Lê Quang Khơi (2011), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB Phương Đông [7] Trần Kim Dung (2003), Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Manager), NXB Thống kê [8] Nguyễn Hữu Dũng (2004), Sử dụng hiệu nguồn lực người Việt Nam, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội [9] Ths Nguyễn Văn Điềm, PGS Nguyễn Ngọc Quân (2010), Giáo trình phát triển nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [10] GS.TS Nguyễn Văn Đính (2008), “Đào tạo nguồn nhân lực du lịch theo nhu cầu xã hội – Một số vấn đề đặt cần giải quyết”, Tạp chí Phát triển kinh tế, số 214 tháng 8/2008 [11] Ngô Thị Minh Hằng (2008), Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty nhà nước [12] ThS Nguyễn Văn Long (2010), “Phát huy nguồn nhân lực động lực thúc đẩy”, Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng – Số [13] GS.TS Nguyễn Văn Nam PGS.TS Nguyễn Văn Áng (2007), Các giải pháp gắn đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực thời kỳ Cơng nghiệp hóa, Hiện đại hóa Việt Nam, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội [14] Quyết định 1216/QĐ – TTg (2011), Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 [15] Nguyễn Hữu Thân (2003), Quản trị nhân sự, NXB Thống kê [16] Phạm Hữu Thu (2011), Phát triển nguồn nhân lực quản lý Tổng công ty Sông Đà, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng [17] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2010), “Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, ĐH Đà Nẵng [18] Trần Văn Tùng, Lê Ái Lâm (1996), Phát triển nguồn nhân lực – kinh nghiệm giới thực tiễn nước ta [19] Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2011), Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020 nhằm thực mục tiêu du lịch ngành kinh tế mũi nhọn thành phố Đà Nẵng [20] Hồ Thị Ánh Vân (2011), Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 tầm nhìn 2020, Luận văn Thạc sĩ kinh tế ĐH Đà Nẵng [21] Viện Kinh nghiệm giới (2003), Phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đào tạo – Kinh nghiệm Đông Á Tiếng Anh [22]Jim Stewart Graham Beaver chủ biên (2004), Phát triển nguồn nhân lực tổ chức quy mô nhỏ - nghiên cứu thực tiễn [23] John C Maxwell (2007), Developing the Leader Within You, NXB Lao động – Xã hội [24] Robert Heller (2008), Cẩm nang quản lý hiệu - Quản lý nhân sự, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Trang web: [25]http://binhdinhvn.blogspot.com/2011/12/binh-inh-ac-iem-kinh-te-xahoi.html [26]http://svhttdl.binhdinh.gov.vn/index.php?option=com_content&view=arti cle&id=713:ngun-nhan-lc-du-lch-binhnh&catid=78:dulich&Itemid=199 [27]http://svhttdl.binhdinh.gov.vn/index.php?Itemid=199&catid=78:dulich&i d=553:binh-nh-chu-trng-cong-tac-quy-hoch-u-t-phat-trin-dulch&option=com_content&view=article [28]http://svhttdl.binhdinh.gov.vn/index.php?option=com_content&view=arti cle&id=724:du-lch-binh-nh-mt-chng-ng-phattrin&catid=78:dulich&Itemid=199 [29] http://ubndbinhdinh.vn/thong-tin-kt-xh/quy-hoach/169-tong-the-kinh-texa-hoi/870-quy-hoach-tong-the-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-tinh-binhdinh-den-nam-2020.html [30]http://www.doko.vn/luan-van/tinh-thoi-vu-trong-du-lich-va-cac-bienphap-khac-phuc-tai-cong-ty-co-phan-du-lich-ao-vua-25334 [31]http://nhanlucquangnam.org.vn/index.php?option=com_content&view=se ction&layout=blog&id=79&Itemid=506 [32] http://www.vietnamtourism.gov.vn/index.php?cat=1005&itemid=13659 [33] http://dulich.binhdinh.gov.vn/Pages/detail.aspx?lang=vi&id=249 ... nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Bình Định b Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến công tác phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch - Về không gian: nội dung... triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định - Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bình Định thời gian qua - Chương 3: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh... triển nguồn nhân lực, nhân tố gắn bó, hỗ trợ phụ thuộc lẫn nhau, đó, giáo dục – đào tạo nhân tố tảng, sở tất nhân tố khác Nhân tố sức khỏe dinh dưỡng, môi trường, việc làm giải phóng người nhân tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh bình định , Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh bình định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn