Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

136 25 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƯƠNG NHẬT HUY PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Hồ Kỳ Minh Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Dương Nhật Huy MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Tổng quan tài liệu CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm, tiêu chí phân loại DNNVV 1.1.3 Đặc điểm DNNVV 14 1.1.4 Ưu thế, hạn chế DNNVV 15 1.1.5 Vai trò DNNVV kinh tế 17 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN DNNVV 20 1.2.1 Phát triển số lượng DN 20 1.2.2 Mở rộng quy mô DNNVV 20 1.2.3 Nâng cao lực cạnh tranh DNNVV 21 1.2.4 Lựa chọn phát triển loại hình doanh nghiệp phù hợp 22 1.2.5 Tăng cường liên kết doanh nghiệp 23 1.2.6 Gia tăng mức độ đóng góp xã hội 23 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DNNVV 24 1.4 KINH NGHIỆM TRONG PHÁT TRIỂN DNNVV Ở MỘT VÀI ĐỊA PHƯƠNG TRONG NƯỚC 27 1.5.1 Kinh nghiệm Thành phố Huế 27 1.5.2 Kinh nghiệm Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng 29 1.5.3 Bài học kinh nghiệm cho Đồng Hới 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DNNVV TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TRONG THỜI GIAN QUA 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ - XÃ HỘI TP ĐỒNG HỚI ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 32 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 2.1.2.Tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới 35 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TRONG THỜI GIAN QUA 39 2.2.1 Thực trạng phát triển số lượng 39 2.2.2 Thực trạng DNNVV phân theo loại hình 41 2.2.3 Thực trạng quy mô phát triển DNNVV 42 2.2.4 Thực trạng lực cạnh tranh DNNVV 49 2.2.5 Tình hình liên kết DNNVV địa bàn 66 2.2.6 Thực trạng đóng góp DNNVV phát triển KT-XH thành phố Đồng hới 67 2.3.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG DNNVV 70 2.3.1 Những kết đạt 70 2.3.2 Hạn chế 71 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 74 3.1.QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DNNVV74 3.2.1 Quan điểm 74 3.2.2 Mục tiêu phát triển DNNVV 77 3.1.3 Định hướng phát triển DNNVV địa bàn 78 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN T/P ĐỒNG HỚI 81 3.2.1 Giải pháp phát triển số lượng doanh nghiệp 81 3.3.2 Giải pháp mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh DN 83 3.2.3 Giải pháp lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp 102 3.2.4 Giải pháp đẩy mạnh liên kết DN 102 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 104 3.3.1 Đối với Trung ương 105 3.3.2 Đối với tỉnh Quảng Bình 105 KẾT LUẬN 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ BSVLĐ Bổ sung vốn lưu động CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa Cơng ty TNHH Cơng ty trách nhiệm hữu hạn CQĐT Chưa qua đào tạo DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước DN ĐTNN Doanh nghiệp đầu tư nước DNTN Doanh nghiệp tư nhân DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DV Dịch vụ ĐH Đại học FDI Đầu tư trực tiếp nước GDP Tổng sản phẩm nội địa GO Tổng giá trị sản xuất KCN Khu công nghiệp MSMMTB Mua sắm máy móc thiết bị NSNN Ngân sách nhà nước ODA Hỗ trợ phát triển thức SXKD Sản xuất kinh doanh TP Thành phố TC Trung cấp DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.2 Tiêu chí phân loại DNNVV số quốc gia khu vực Tiêu chí phân loại DNNVV 2.1 Số liệu khí tượng thuỷ văn Đồng Hới 33 2.2 Cơ cấu tình hình sử dụng đất Đồng Hới 35 2.3 Dân số trung bình Đồng Hới qua năm 36 1.1 2.4 2.5 2.6 Cơ cấu tốc độ phát triển GO thành phố Đồng Hới Số lượng DNNVV Đồng Hới giai đoạn 20102012 Số lượng lao động DNNVV lao động thành phố 10 13 39 40 42 2.7 Tình hình thu hút lao động DNNVV 43 2.8 Qui mô vốn kinh doanh DNNVV năm 2012 Qui mô cấu vốn SXKD doanh 45 2.9 2.10 nghiệp điều tra Doanh thu DNNVV địa bàn từ năm 2010-2012 47 48 2.11 Tỷ lệ vốn CSH vốn vay doanh nghiệp 50 2.12 Hiệu sử dụng vốn 52 Số hiệu bảng 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 Tên bảng Kết hiệu SXKD doanh nghiệp điều tra Tỷ suất lợi nhuận DNNVV điều tra năm 2012 Trình độ cơng nghệ máy móc thiết bị DNNVV khảo sát Đặc điểm chủ DNNVV Đồng Hới Chi phí hiệu chi phí doanh nghiệp điều tra Trang 53 54 56 58 63 2.18 Tình hình tăng trưởng GO DNNVV 68 2.19 Tình hình nộp ngân sách nhà nước DNNVV 69 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ, đồ thị Trang 2.1 Cơ cấu kinh tế thành phố Đồng Hới 39 2.2 Tình hình tăng trưởng GO DNNVV 68 2.3 Tình hình đóng góp vào NSNN DNNVV 70 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, Đảng Nhà nước ta có nhiều chủ trương, sách thực q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đề phương hướng thực q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa địa bàn tỉnh thành phố Một phương hướng chủ yếu phát triển doanh nghiệp có qui mơ nhỏ vừa địa bàn tỉnh, mà Đồng Hới địa bàn ưu tiên Đồng Hới đầu mối giao thương, trung tâm kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, xã hội tỉnh Quảng Bình Thêm vào đó, vị trí địa lý ưu đãi cho Đồng Hới điều kiện tự nhiên phong phú, tạo nhiều lợi tiềm để phát triển doanh nghiệp Trong năm qua, phát triển kinh tế Đồng Hới mang lại hội cho tất doanh nghiệp, có doanh nghiệp nhỏ vừa Sự phát triển doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng q trình phát triển kinh tế Đồng Hới Sự phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Đồng Hới chưa tương xứng với điều kiện tiềm có, nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh khơng có lãi, chí số doanh nghiệp bị thua lỗ, phá sản Việc tìm phương hướng giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa việc làm cấp thiết có ý nghĩa to lớn doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Đồng Hới nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung Xuất phát từ thực trạng trên, tơi chọn đề tài "Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình" để làm luận văn tốt nghiệp cao học Trình độ thiết bị cơng nghệ doanh nghiệp Hiện đại Tương đối đại Trung bình Lạc hậu VI- KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH Đơn vị tính: 1.000đ CHỈ TIÊU NĂM 2012 Doanh thu Chi phí Doanh thu Thuế Lãi (lỗ) VII LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP - Có tham gia Hội DNNVV không…………………………………………… - Tham gia hội nghề nghiệp khác không? - Đề xuất việc liên kết DN? VIII ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CỦA ĐƠN VỊ HIỆN NAY - Loại hình doanh nghiệp đơn vị có phù hợp với ngành nghề khơng? Vì sao? - Đề xuất chuyển đổi thành loại hình DN khác? IX- VẤN ĐỀ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2012 Doanh nghiệp ơng (bà) có mạng LAN khơng? Có Khơng Doanh nghiệp ơng (bà) có nối INTERNET khơng? Có Khơng Doanh nghiệp ơng (bà) có WEB SITE khơng? Có Khơng Doanh nghiệp ơng bà có giao dịch điện tử khơng? Có Khơng X- NHỮNG KHĨ KHĂN VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP ÔNG (BÀ) THƯỜNG GẶP PHẢI ? Vừa phải Cao Rất cáo Rất khó khăn Khó khăn Vừa phải Tương đối dễ giải Khó khăn vấn đề Khơng khó giải TB Mức độ giải Thấp Mức độ trầm trọng - Cơ chế sách vĩ mơ - Chính sách địa phương - Luật DN - Thủ tục hành - Sự đồng hạ tầng sở - Chính sách thuế - Thủ tục thuê đất - Sự hỗ trợ Hội doanh nghiệp - Thông tin thị trường - Tiếp thị - Thiếu vốn - Lãi suất tổ chức tín dụng - Tiếp cận với tổ chức tín dụng - Tốc độ giải ngân dự án - Trình độ kỹ thuật cán - Hiện đại hoá trang thiết bị - Các ý kiến khác: +………………………………… +…………………………………… +…………………………………… Xin ông (bà) vui lòng đánh dấu (X) vào mà ông (bà) cho phù hợp tương ứng Mức độ trầm trọng Mức độ giải XI- CÁC GIẢI PHÁP MÀ ÔNG (BÀ) CHO LÀ CẦN THIẾT ĐỂ KHẮC PHỤC CÁC VƯỚNG MẮC ĐÃ NÊU Ở TRÊN Vừa phải Cao Rất cáo Rất đồng ý Đồng ý Vừa phái Các giải pháp Tương đối đồng ý Không đồng ý TB Sự hài lòng Thấp Mức độ ưu tiên - Điều chỉnh sách vĩ mơ - Điều chỉnh sách địa phương - Luật DN - Cải cách thủ tục hành - Sự đồng hạ tầng sở - Cải cách sách thuế - Đơn giản thủ tục thuê đất - Hỗ trợ Hội doanh nghiệp - Cung cấp thông tin thị trường - Hạ lãi suất - NH cho vay để bổ sung vốn - Dễ dàng Tiếp cận với tổ chức tín dụng - Đẩy mạnh việc giải ngân vốn - Nâng cao trình độ kỹ thuật cán - Hiện đại hoá trang thiết bị XII- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA DN TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA Rất hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng Thất vọng Bình thường XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐIỀU TRA SỐ PHIẾU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 TÊN DOANH NGHIỆP LOẠI HÌNH NGÀNH KD NĂM THÀNH LẬP Cty CP XD Điện VNECO 12 Cty TNHH vận tải biển Hải Hà XN tư nhân XD Bình Long Cty Xây dựng tổng hợp Đ.Hới Cty TNHH Phú Hải Cty TNHH TM tin học Vĩnh Thành Cty XD tổng hợp Hoàng Hà XN XD tổng hợp Thành Bắc Cty TNHH XD tổng hợp Thăng Long Cty TNHH TM Thành Ngân CN Cty XD chuyển giao KT QB Cty TNHH XD tổng hợp Đức Thắng Cty TNHH TM Tiến Đạt Cty TNHH TM Thu Hiền Cty TNHH Xây dựng Thuận Đức DN tư nhân Tấn Phương CN công ty CP XD SXVL số QB DNTN Dương Toàn Cty TNHH tư vấn hỗ trợ phát triển Cty TNHH tư vấn XD Trường Giang Cty TNHH TM Trường Sinh XN khí xây dựng Tuấn Hồng Cty TNHH XD tổng hợp 19/5 XN Gạch ngói cầu Bốn Cty TNHH dịch vụ viễn thông Nam Á Cty TNHH XD tổng hợp Thành Nam Khách sạn Lương thực Quảng Bình Cty TNHH tư vấn xây dựng Hồng Đức Cty TNHH XD tổng hợp Thành Hưng Cty TNHH TM Tân Hải Cty TNHH XD tổng hợp Phú Vinh DNTN DVTM VLXD Hải Phương Cty TNHH TV ĐT Hoàng Gia Phát Cty TNHH Xây dựng Hưng Thành Cty TNHH TM & Dịch vụ Thúy Mi Cổ phần TNHH DNTN DNTN TNHH TNHH TNHH DNTN TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH DNTN TNHH DNTN TNHH TNHH TNHH DNTN TNHH DNTN TNHH TNHH Cổ phần TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH TNHH SX TM-DV XD XD TM-DV TM-DV XD XD XD TM-DV XD XD TM-DV TM-DV XD SX TM-DV TM-DV XD XD TM-DV XD XD SX TM-DV XD TM-DV TM-DV XD TM-DV XD TM-DV TM-DV XD TM-DV 2001 2007 2009 2010 2009 2010 2012 2010 2008 2006 2011 2008 2012 2010 2006 2003 2009 2007 2011 2008 2010 2008 2009 2002 2009 2010 2009 2006 2009 2011 2006 2011 2008 2004 2009 SỐ PHIẾU 36 37 38 39 40 41 42 43 TÊN DOANH NGHIỆP Cty TNHH TM Dịch vụ Tiến Dũng DNTN Điện tử- Điện lạnh Tài Bông Công ty TNHH tư vấn hỗ trợ PTNT Công tyTNHH DV TM Mai Anh Công ty CP TV Đầu tư XD An Bình Cơng ty TNHH TM Mạnh Việt Khánh Cơng ty CP Gốm sứ XD COSEVCO Cty CP Khoáng sản XD Đồng Hới LOẠI HÌNH NGÀNH KD NĂM THÀNH LẬP TNHH DNTN TNHH TNHH Cổ phần TNHH Cổ phần Cổ phần TM-DV TM-DV TM-DV TM-DV XD TM-DV SX SX 2011 2007 2012 2012 2008 2010 1998 2011 PHỤ LỤC 3: TRÌNH ĐỘ CỦA CHỦ DN VÀ LAO ĐỘNG Lao động SỐ PHIẾU Tổng số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 160 32 35 64 15 53 41 56 18 70 38 18 18 12 36 60 40 12 51 45 21 25 14 20 20 14 50 13 40 17 22 19 Nữ LĐ PT 30 15 18 19 15 36 2 16 26 12 16 12 5 15 12 13 70 12 35 26 24 34 33 19 16 10 10 18 12 22 29 30 14 18 34 7 17 Sơ, TC 25 15 12 17 20 18 18 16 32 15 10 10 10 3 CĐ, ĐH 65 14 12 7 19 2 16 10 5 12 25 Trên VH ĐH 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Trình độ chủ DN GT CM tuổi chủ DN ĐH 45 Nam ĐH 49 Nam ĐH 42 Nam TC 43 Nam CQĐT 45 Nam ĐH 50 Nam ĐH 34 Nam TC 40 Nam ĐH 46 Nam CQĐT 48 Nam ĐH 38 Nam ĐH 40 Nam ĐH 45 Nam TC 45 Nữ ĐH 43 Nam ĐH 48 Nam ĐH 55 Nam ĐH 50 Nam ĐH 42 Nam ĐH 43 Nam ĐH 50 Nam ĐH 44 Nam ĐH 40 Nam TC 48 Nữ ĐH 39 Nam ĐH 52 Nam ĐH 47 Nam ĐH 42 Nam CQĐT 45 Nam ĐH 44 Nam ĐH 48 Nam ĐH 52 Nam ĐH 50 Nam ĐH 48 Nữ ĐH 40 Nam Đtạo Qlý TX TT HK HK TT TT HK TT TT HK HK TT TT HK HK TT TT HK HK HK TT TT HK TX TT HK TX HK HK TT TT HK TT TT TT Lao động SỐ PHIẾU Tổng số 37 38 39 40 41 42 43 15 16 22 26 19 130 40 Nữ LĐ PT Sơ, TC CĐ, ĐH 10 55 20 7 19 19 92 11 21 18 10 Trên ĐH 0 Trình độ chủ DN GT chủ VH C.môn tuổi DN 12 12 12 12 12 12 12 ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH ĐH TT: Thỉnh thoảng; HK: Hiếm khi; TX: Thường xuyên; 50 42 46 42 45 37 45 Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Đtạo Qly TX HK TT HK TT TX TT PHỤ LỤC 4: VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐIỀU TRA Đơn vị: Nghìn đồng SỐ PHIẾU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 TỔNG VỐN 13104300 7672438 400000 5419322 3349197 1022609 2769955 1571153 2796390 16640465 2217440 3028955 8692848 4640233 2421194 370982 11794200 1391971 1548966 1630229 3924465 786000 3280442 1259725 1200000 1550000 1350000 2985328 505153 1288717 6000000 5241000 19172947 5197000 5332860 VỐN CSH 3589000 4627318 400000 4732778 1649376 814023 2286481 1509237 1850257 4493580 1690559 2350090 4218897 2726632 976349 240352 2795125 891971 1075622 1582642 507270 672214 2212932 928000 400000 1350000 230000 1746749 505153 560500 5800000 1140000 9368221 1925000 1173229 VỐN LĐ 5199786 5754328 220000 3034820 2545389 797635 1855869 707018 1230411 12813158 1286115 1877952 6171922 3387370 1234808 164382 9317418 932620 867420 1010741 3178816 455880 1902656 502378 984000 837000 1039500 2418115 222267 966537 3120000 3511470 13229333 2910320 3946316 VỐN CĐ 7904513 1918109 180000 2384501 803807 224973 914085 864134 1565978 3827306 931324 1151002 2520925 1252862 1186385 206599 2476782 459350 681545 619487 745648 330120 1377785 757346 216000 713000 310500 567212 282885 322179 2880000 1729530 5943613 2286680 1386543 VỐN VAY 9515300 3045120 686544 1699821 208586 483474 61916 946133 12146885 526881 678865 4473951 1913601 1444845 130630 8999075 500000 473344 47587 3417195 113786 1067510 331725 800000 200000 1120000 1238579 728217 200000 4101000 9804726 3272000 4159630.8 Mục đích vay vốn BSVLĐ MSMMTB BSVLĐ BSVLĐ BSVLĐ BSVLĐ BSVLĐ BSVLĐ BSVLĐ BSVLĐ BSVLĐ MSMMTB BSVLĐ BSVLĐ BSVLĐ MSMMTB BSVLĐ BSVLĐ BSVLĐ BSVLĐ BSVLĐ BSVLĐ MSMMTB MSMMTB BSVLĐ BSVLĐ BSVLĐ BSVLĐ BSVLĐ BSVLĐ MSMMTB BSVLĐ BSVLĐ BSVLĐ BSVLĐ SỐ TỔNG PHIẾU VỐN 36 5779000 37 2353662 38 4565000 39 6335650 40 9072847 41 6632080 42 16422156 43 8012235 VỐN CSH 1502540 635488.7 1506450 2407547 2376087 2586511 1770308 1344453 VỐN LĐ 4623200 1953539 2784650 4371598 4853973 5902551 6460476 3202490 VỐN CĐ 1155800 400122 1780350 1964051 4218873 729528 9961679 4809744 VỐN VAY 4276460 1718173.3 3058550 3928103 6696760 4045568.8 14651848 6667782 Mục đích vay vốn BSVLĐ MSMMTB BSVLĐ BSVLĐ BSVLĐ BSVLĐ MSMMTB MSMMTB PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ SXKD CỦA CÁC DN ĐIỀU TRA ĐVT: nghìn đồng SỐ PHIẾU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 DOANH THU THUẦN 13607270 3423594 530000 10100000 23112098 485000 2714881 685371 2451793 42145600 10132054 4514000 4500000 1427609 1383295 380500 18996283 445861 2922342 809640 30383923 872456 1322632 1382250 941000 1013000 700000 3247897 299991 9433756 11451000 28510000 42123000 4235000 CHI PHÍ 12587221 3206105 467000 9142000 22575864 441675 2705124 682178 2355238 42157000 10007132 4398000 4342765 1344919 1375793 307812 18763488 397257 2700000 716975 30271908 796750 1319363 1299300 857126 874216 648000 3108613 221180 9349194 11235000 27899853 41426769 4219769 LỢI NHUẬN 1020049 217489 63000 958000 536234 43325 9757 3193 96555 -11400 124922 116000 157235 82690 7502 72688 232795 48604 222342 92665 112015 75706 3269 82950 83874 138784 52000 139284 78811 84562 216000 610147 696231 15231 SỐ PHIẾU 35 36 37 38 39 40 41 42 43 DOANH THU THUẦN 13144889 14633221 2132256 8995369 19508995 6002195 17202332 15956998 9665669 CHI PHÍ 13008256 14606886 2117800 8984146 19055876 5812725 16870218 15591000 9632459 LỢI NHUẬN 136633 26335 14456 11223 453119 189470 332114 365998 33210 PHỤ LỤC 6: TRÌNH ĐỘ TRANG THIẾT BỊ VÀ CƠNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁC DN ĐIỀU TRA SỐ PHIẾU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Trình độ cơng nghệ HĐ HĐ TB LH TĐHĐ LH TB LH LH HĐ TB TĐHĐ TB LH TB TB TĐHĐ TB TB LH TB TĐHĐ LH HĐ HĐ TB TĐHĐ LH TB TB LH TB TB TB Mạng Lan INTERNET WEB SITE Giao dịch ĐT C C K K C K K K K K K C K K K K K K K K K C K C K K K K K K K K K K C C K C C K K C C C K C K C C K C C K C K C C C K C K C K C K C C C C K K K K K K K K K K C K K K K K K K K K C K C K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 35 36 37 38 39 40 41 42 43 TB TB TB TB TB TĐHĐ TB HĐ TB K K K K K C K C K C K C C K C C C C K K K K K C K C K K K K K K C K C K LH: Lạc hậu; TB: Trung bình; TĐHĐ: Tương đối đại; HĐ: Hiện đại C: Có; K: Khơng PHỤ LỤC 7: TỔNG HỢP KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐIỀU TRA Vừa phải Cao Rất cáo Vừa phải Khó khăn Rất khó khăn 20 15 - Cơ chế sách vĩ mơ 5 30 28 - Chính sách địa phương 25 42 - Luật DN 1 Tương đối dễ giải Khó khăn vấn đề Khơng khó giải TB Mức độ giải Thấp Mức độ trầm trọng 43 11 32 - Thủ tục hành 25 12 10 12 11 - Sự đồng hạ tầng sở 25 11 22 - Chính sách thuế 31 3 15 12 - Thủ tục thuê đất 5 20 10 33 - Sự hỗ trợ Hội doanh nghiệp 30 10 2 28 - Thông tin thị trường 15 12 13 2 30 - Tiếp thị 12 17 10 12 22 - Thiếu vốn 10 12 35 - Lãi suất tổ chức tín dụng 15 13 - Tiếp cận với tổ chức tín dụng 29 10 1 11 29 - Tốc độ giải ngân dự án 11 17 15 10 20 10 - Trình độ kỹ thuật cán 10 20 4 1 26 15 - Hiện đại hoá trang thiết bị 12 10 13 22 PHỤ LỤC 8: TỔNG HỢP CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT ĐỂ KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐIỀU TRA Mức độ ưu tiên Sự hài lòng 12 19 33 1 13 29 10 22 12 22 - Đơn giản thủ tục thuê đất 10 11 15 - Hỗ trợ Hội doanh nghiệp 12 12 22 16 - Cung cấp thông tin thị trường 11 29 2 39 - Hạ lãi suất 1 41 15 22 - Điều chỉnh sách vĩ mơ 12 21 - Điều chỉnh sách địa phương - Luật DN 3 12 25 - Cải cách thủ tục hành 22 10 - Sự đồng hạ tầng sở 10 11 19 - Cải cách sách thuế 5 19 11 10 22 Thấp Rất cáo Cao Vừa phải Rất đồng ý 25 TB Đồng ý 15 32 3 Tương đối đồng ý Vừa phái Không đồng ý 12 Các giải pháp 3 15 11 11 - NH cho vay để bổ sung vốn 11 15 12 22 - Dễ dàng Tiếp cận với tổ chức tín dụng 18 12 28 - Đẩy mạnh việc giải ngân vốn 33 17 15 - Nâng cao trình độ kỹ thuật cán 20 19 10 12 11 - Hiện đại hoá trang thiết bị 11 10 ... nước ta chưa có văn quy định phân loại doanh nghiệp theo quy mô, mà chủ yếu phân loại doanh nghiệp theo nhóm: doanh nghiệp quốc doanh doanh nghiệp ngồi quốc doanh Sự đời công văn số 681/1998/CP-KTN,... luyện nhà doanh nghiệp làm quen với môi trường kinh doanh Bắt đầu kinh doanh quy 20 mô nhỏ thông qua điều hành quản lý kinh doanh quy mô nhỏ vừa, số nhà doanh nghiệp trưởng thành nên nhà doanh nghiệp... DNNVV Quy mơ doanh nghiệp hiểu độ lớn doanh nghiệp vốn, lao động, mặt sản xuất kinh doanh Phát triển quy mô doanh 21 nghiệp làm cho yếu tố doanh nghiệp lớn lên, phù hợp Quy mô doanh nghiệp hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình , Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn