Hoàn thiện công tác tiền lương tại cơ quan tổng công ty điện lực miền trung

110 31 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN HỮU LƯỢNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI QUAN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN HỮU LƯỢNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI QUAN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ BÍCH THU Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Trần Hữu Lượng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Tổng quan tài liệu tham khảo Bố cục đề tài CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN BẢN VỀ TIỀN LƯƠNGCÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG .7 1.1 TỔNG QUAN VỀ TIỀN LƯƠNG 1.1.1 Khái niệm tiền lương 1.1.2 Nguyên tắc tiền lương 10 1.1.3 Khái niệm công tác tiền lương 11 1.1.4 Một số khái niệm liên quan 11 1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG 13 1.2.1 Xây dựng hệ thống tiền lương 13 1.2.2 Xác định quỹ tiền lương 19 1.2.3 Lựa chọn hình thức phân phối tiền lương cho người lao động 22 1.2.4 Xây dựng quy chế quản lý hình thức phân phối tiền lương 26 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI QUAN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 28 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM BẢN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG CĨ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Tổng công ty Điện lực miền Trung 28 2.1.2 Tổ chức quản 28 2.1.3 Đặc điểm lao động 30 2.1.4 Đặc điểm sản phẩm công nghệ 33 2.2 KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH EVNCPC 34 2.3 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI QUAN EVN CPC 36 2.3.1 Thực trạng máy làm công tác tiền lương 36 2.3.2 Thực trạng công tác xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương 37 2.3.3 Thực trạng công tác xác định quỹ tiền lương 38 2.3.4 Quy chế hình thức phân phối tiền lương quan Tổng công ty áp dụng 49 2.4 Những đánh giá chung công tác tiền lương quan Tổng công ty Điện lực miền Trung 57 2.4.1 Ưu điểm 57 2.4.2 Tồn tại, nhược điểm: 58 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI QUAN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 62 3.1 CÁC SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 62 3.1.1 Quy định Nhà nước tiền lương 62 3.1.2 Định hướng phát triển EVN thời gian đến 67 3.1.3 Một số quan điểm tính nguyên tắc đề xuất giải pháp 67 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG 68 3.2.1 Tiến hành xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương 68 3.2.2 Hồn thiện cơng tác xác định quỹ tiền lương 70 3.2.3 Hồn thiện hình thức phân phối tiền lương 78 3.2.4 Hoàn thiện quy chế phân phối tiền lương 81 3.2.5 Các giải pháp khác 83 3.3 Một số kiến nghị quan Tổng công ty 90 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa CBCNV Cán công nhân viên ĐGTL Đơn giá tiền lương ĐMLĐ Định mức lao động EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN CPC Tổng công ty Điện lực miền Trung ILO Tổ chức lao động quốc tế NSLĐ Năng suất lao động TLmin Tiền lương tối thiểu chung Nhà nước quy định TLmincty Tiền lương tối thiểu doanh nghiệp lựa chọn TCT Tổng công ty TNHH MTV Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên VHAT Vận hành an toàn DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Số hiệu 2.1 2.2 2.3 2.4 cấu nguồn nhân lực quan Tổng công ty năm 2012 Kết sản xuất kinh doanh Tổng cơng ty năm 2012 Tình hình thực quỹ lương CBCNV năm 2011, 2012 Tình hình thực quỹ tiền lương VCQL năm 2011, 2012 Trang 33 35 46 48 2.5 Tiêu chuẩn bình xét thành tích cá nhân 56 3.1 Một số văn quy định Nhà nước tiền lương 62 3.2 So sánh phương pháp xác định quỹ tiền lương cũ 74 3.3 Bảng mức lương viên chức quản lý 78 3.4 Phiếu chấm điểm cá nhân 86 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 1.1 cấu trả công Doanh nghiệp 2.1 cấu lao động quan Tổng công ty năm 2012 31 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tiền lương vấn đề quan tâm xã hội, tiền lương nguồn thu nhập người lao động Mục đích chủ yếu lao động tiền lương, tiền lương cao giúp cho sống người lao động gia đình sung túc, đầy đủ Đứng giác độ người khác tiền lương lại vai trò khác Nếu người lao động tiền lương lợi ích họ người sử dụng lao động tiền lương lại chi phí Cần phải lựa chọn công tác tiền lương phù hợp với lao động, khơng trả trả đủ mà tạo động lực cho người lao động Do để sách tiền lương hợp lý, lợi cho người lao động người sử dụng lao động vấn đề quan tâm Xuất phát từ nhận thức tầm quan trọng công tác tiền lương nên nhiều năm qua công tác tiền lương quan Tổng công ty Điện lực miền Trung trọng đạt hiệu định Tuy nhiên, công tác tiền lương tồn số hạn chế định cần phải nghiên cứu điều chỉnh cho hợp lý Chính vậy, em chọn đề tài: “ Hồn thiện cơng tác tiền lương quan Tổng công ty Điện lực miền Trung” làm đề tài cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận tiền lương công tác tiền lương - Phân tích thực trạng cơng tác tiền lương quan Tổng công ty Điện lực miền Trung Đưa ưu điểm, tồn hạn chế công tác tiền lương quan Tổng công ty Điện lực miền Trung 87 Nếu điểm đánh giá từ 35-46 : chưa hoàn thành K = 0,9 Hơn nữa, qua nghiên cứu thực trạng quy chế phân phối tiền lương ta thấy công tác trả lương gắn liền với ngày công làm việc thực tế, tức số ngày người lao động mặt nơi làm việc nên chưa kiểm soát thời gian làm việc Mặc dù bảng chấm cơng giao cho cán Ban không tránh khỏi nể nang, châm chước Do quan Tổng công ty cần nên tham khảo giải vấn đề cách chấm công máy mà số cơng ty thực Người lao động cấp cho thẻ nhân viên với đầy đủ thơng tin mã vạch để máy tính nhận biết nhân viên đơn vị Khi đến nơi làm việc rời khỏi nơi làm việc nhân viên phải xuất trình thẻ, máy tính tự động ghi chép lại thông tin thời gian vào – nhân viên Vì mà việc chấm công người lao động đảm bảo xác c Củng cố, kiện tồn máy làm cơng tác tiền lương ngang tầm với nhiệm vụ Về mặt nhận thức cần quán triệt vai trò, tầm quan trọng tiền lương công tác tiền lương quan Tổng công ty nói riêng tồn Tổng cơng ty nói chung Theo đó, tiền lương loại chi phí loại chi phí đặc biệt, chi phí khả tự tăng thêm Công tác quản lý tiền lương hiệu chìa khố để phát huy động lực thúc đẩy sản xuất phát triển Điều ý nghĩa với EVN CPC Mặt khác, để chuẩn bị chủ động đối phó với thách thức môi trường kinh doanh mới, cạnh tranh đứng vững thị trường Để làm điều đó: - Thứ nhất, phải phân định rõ ràng chức nhiệm vụ công tác tiền lương, mối quan hệ phối hợp phận, phòng ban công tác tiền lương, phân dịnh trách nhiệm cách minh bạch 88 phận Lao động tiền lương với phận nghiệp vụ khác nội dung liên quan đến cơng tác tiền lương nói riêng nội dung quản lý khác nói chung - Thứ hai, phải kiện tồn đội ngũ làm cơng tác tiền lương EVN CPC Đội ngũ vừa phải tinh thơng nghiệp vụ am hiểu tình hình SXKD Tổng cơng ty Số lượng nhân làm cơng tác tiền lương phải đủ lớn để tác nghiệp nội dung liên quan đến quản lý tiền lương cách hệ thống Từ việc đề sách, xây dựng thước đo hao phí; hướng dẫn đơn vị thực đến việc kiểm tra, giám sát q trình thực Ngồi ra, vấn đề công tác tiền lương ln ln thay đổi từ phía Nhà nước phía thị trường Vì cần phải bố trí thời gian cho cán làm cơng tác làm cơng tác tiền lương tham dự khóa học ngắn hạn, tập huấn thay đổi Bộ luật Lao động, sách lao động tiền lương mới, tiếp thu áp dụng vào doanh nghiệp cho hiệu d Khuyến khích lợi ích vật chất tinh thần v Khuyến khích tài phi tài Ngày quan niệm hầu người lao động làm việc tích cực sản xuất nhiều hưởng tiền lương nhiều hơn; cần phải sách tiền lương hợp lý, công bằng, trả lương tương xứng với mức độ hồn thành cơng việc người lao động Do mà khuyến khích tài biện pháp nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động như: - Áp dụng sách tiền lương linh hoạt phân biệt đối xử: Như biết, tiền lương động lực chủ yếu để giúp người lao động trì phát triển khả họ Với sách tiền lương quan Tổng công ty phần thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt thiết yếu CBCNV quan Tổng cơng ty Tuy nhiên, phận CBCNV chưa thật hài lòng cơng sức họ bỏ nhiều phần thu 89 nhập chưa thỏa đáng Vì vậy, Lãnh đạo Tổng cơng ty nên trọng đến điều phần lớn họ người lực, trình độ chun mơn cao nhiệt huyết cống hiến lớn mạnh Tổng công ty Cụ thể quan cần mạnh dạn áp dụng sách tiền lương linh hoạt sở định mức nhà nước “phân biệt đối xử” với cán công nhân viên làm việc hiệu quả, lực cao nỗ lực phấn đấu công việc - Áp dụng sách khen thưởng hợp lý: Việc khen thưởng cách đắn tổ chức củng cố nỗ lực dẫn tới thành công quan Tổng công ty nhờ việc khen thưởng người đóng góp cơng sức cụ thể cho quan thể thực việc khen thưởng dựa vào việc xây dựng mục tiêu; khen thưởng cách cơng nhân viên dựa thành tích công việc họ khen thưởng cho CBCNV sau lần họ hồn thành cơng việc quan trọng khó khăn để động viên ghi nhận nỗ lực thành tích họ - Hỗ trợ điều kiện làm việc nguồn lực cần thiết: Nhân viên cần hỗ trợ để họ hồn thành tốt cơng việc thời gian, vật tư, tiền bạc nhân lực Chúng ta tưởng tượng chắn nhân viên khó động viên tập thể thiếu người thân phải gồng gánh vác thêm cơng việc Những nhân viên hỗ trợ trang bị đầy đủ khơng cảm thấy “bị buộc phải làm” tập trung nhiều cho công việc họ - Tạo môi trường làm việc thân thiện an toàn cho CBCNV tổ chức buổi sinh hoạt giao lưu, hội thao, văn nghệ thể thao Ta dễ dàng nhận thấy nhu cầu chấp nhận liên kết CBCNV quan cao Vì vậy, bầu khơng khí làm việc vui vẻ, hoà đồng, lành mạnh, hăng say thoả mãn nhu cầu đông đảo cán Cơng ty Và để tạo kết đó, Lãnh đạo Công ty cần phải thường 90 xuyên tiếp xúc với nhân viên, tạo liên kết phòng, ban cơng ty đồng thời đẩy mạnh hoạt động giao tiếp, giao lưu với khách hàng đơn vị bạn liên quan qua thắt chặt mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, thân thiết Công ty - Xây dựng thực hệ thống thông tin, giao tiếp nội quan tồn Tổng cơng ty theo tình thân văn hóa EVN CPC: v Xây dựng chương trình phúc lợi cho người lao động Phúc lợi đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo sống cho người lao động, góp phần làm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, làm tăng uy tín cho doanh nghiệp thị trường Thực tế cho thấy quan Tổng công ty áp dụng thực sách phúc lợi tốt cho người lao động như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; Hưu trí, Nghỉ phép, Nghỉ ốm đau, thai sản; Ăn ca; Trợ cấp thiên tai, dịch bệnh; Trợ cấp cho em CBCNV hồn cảnh khó khăn Hằng năm, Tổng cơng ty trích từ nguồn lợi nhuận chưa phân bổ để lập Quỹ dự phòng tài chính, dự phòng việc làm, khen thưởng phúc lợi Điều kích thích CBCNV góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo nên động lực thúc đẩy tinh thần làm việc người lao động Do quan Tổng công ty cần quan tâm đến vấn đề nhiều xây dựng nhiều chương trình phúc lợi 3.3 Một số kiến nghị quan Tổng công ty Đối với doanh nghiệp việc thực công tác tiền lương coi trọng Nếu tổ chức thực tốt công tác tiền lương tạo nên phấn khởi cho người lao động đoàn kết giúp đỡ lẫn đồng lòng phát triển doanh nghiệp Với bầu khơng khí làm việc thoải mái, chế độ sách tiền lương, tiền thưởng hợp lý khuyến khích người lao động làm việc, từ làm tăng suất lao động cá nhân làm 91 tăng hiệu hoạt động doanh nghiệp Vì doanh nghiệp cần phải đặc biệt coi trọng công tác tiền lương, cơng tác thực tốt doanh nghiệp phát triển Trong khuôn khổ này, đề tài xin đưa số kiến nghị công việc cần phải làm quan Tổng cơng ty nhằm hồn thiện cơng tác tiền lương, cụ thể sau: Thứ nhất, Tổng Giám đốc tổ chức rà soát lao động, định mức lao động, xác định vị trí, chức danh cơng việc phòng, ban làm sở để xây dựng kế hoạch tuyển dụng, sử dụng lao động xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương Thứ hai, xác định mức lương theo vị trí, chức danh cơng việc để chi trả cho người lao động Thứ ba, tiến hành cấu lại lao động nhằm tăng suất lao động hiệu làm việc Thứ tư, sau xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương quan Tổng công ty cần tiến hành chuyển, xếp lại lương cho người lao động, viên chức quản lý từ thang lương, bảng lương cũ theo Nghị định số 205/2004/NĐCP ngày 14/12/2004 Chính phủ sang hệ thống thang lương, bảng lương quan Tổng công ty xây dựng Thứ năm, sở hệ thống thang lương, bảng lương mới, Tổng công ty hướng dẫn quan đơn vị thành viên tiến hành xây dựng hoàn thiện quy chế phân phối tiền lương cho người lao động Thứ sáu, quyền phối hợp Cơng đoàn tiến hành tổ chức buổi tọa đàm công tác tiền lương để người hiểu vai trò triết lý nhân văn cơng tác trả lương quan Tổng công ty tồn Tổng Cơng ty Thứ bảy, kiến nghị Tổng cơng ty, EVN Bộ Lao động - Thương binh Xã hội cho phép xây dựng thực chế tiền lương linh hoạt 92 KẾT LUẬN Tiền lương phạm trù kinh tế xã hội, biểu tiền giá trị sức lao động mà chủ doanh nghiệp thỏa thuận trả cho người lao động vào trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm số lượng thời gian mà người lao động sẵn sàng cung ứng, vào giá thuê sức lao động thị trường tương đương quy định hành luật pháp Tiền lương biểu quan hệ lợi ích nghĩa vụ người thuê sức lao động người cung ứng sức lao động tất cách thức tổ chức lao động Đây cốt lõi chất tiền lương Tiền lương, tiền công đặc biệt vấn đề phân phối, quản lý tiền lương, tiền công vấn đề thời sự, sách lớn phủ, quan tâm rộng rãi xã hội, tổ chức, doanh Hồn thiện cơng tác tiền lương doanh nghiệp yêu cầu cấp bách, nhằm làm cho tiền lương thực động lực người lao động, nhân tố suất, công cụ hữu hiệu quản lý Thật vậy, điều kiện kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế, muốn tồn doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao lực cạnh tranh Tâm điểm cạnh tranh chiếm hữu nguồn lực bí sử dụng nguồn lực Trong nguồn lực mà người chia để khai thác, nguồn nhân lực tính định Nguồn nhân lực vừa đóng vai trò cung cấp loại đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa làm sống dậy phát động lượng tất nguồn lực vật chất khác Hiệu sử dụng nguồn lực khác, bắt nguồn từ việc sử dụng hiệu nguồn nhân lực Năng suất nguồn lực vật chất, suy cho cùng, suất nguồn nhân lực tạo nên định Và cơng tác tiền lương thực làm cho nguồn nhân lực động lực, khuyến khích phát huy mức suất cao 93 nhất, sản sinh lực cạnh tranh mạnh mẽ cho doanh nghiệp, nhân tố tăng trưởng phát triển kinh tế – xã hội Nói cách khác, cơng tác tiền lương thực cách hiệu chìa khố định bảo đảm thắng lợi thương trường Qua q trình thu thập thơng tin, tìm hiểu phân tích thực trạng cơng tác tiền lương quan Tổng công ty Điện lực miền Trung, luận văn “ Hồn thiện cơng tác tiền lương quan Tổng công ty Điện lực miền Trung”, đạt kết sau: - Luận văn làm rõ lý luận tiền lương, công tác tiền lương nội dung công tác tiền lương như: xây dựng hệ thống, thang lương, bảng lương; xác định quỹ tiền lương người lao động; xây dựng quy chế, lựa chọn quản lý hình thức phân phối tiền lương cho người lao động - Phân tích thực trạng cơng tác tiền lương quan Tổng công ty Điện lực miền Trung Đưa ưu điểm, tồn hạn chế công tác tiền lương quan Tổng công ty Điện lực miền Trung - Thông qua lý luận thực trạng, luận văn đề xuất số định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương quan Tổng công ty Điện lực miền Trung thời gian tới Luận văn với giải pháp hồn thiện cơng tác tiền lương quan Tổng công ty Điện lực miền Trung dựa ý kiến chủ quan tác giả nên khó tránh khỏi thiếu sót định, mong góp ý từ thầy để đề tài hồn thiện 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] PGS.TS Bùi Quang Bình (2007), Giáo trình Kinh tế lao động, NXB Lao động [2] Bộ luật lao động năm 2012 văn hướng dẫn thi hành năm 2013 - NXB Lao động - Xã hội [3] PGS.TS Trần Xuân Cầu, PGS.TS Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình Kinh tế Nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân [4] Chính phủ nước CHXHCN Việt nam (2003), Bộ Luật Lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bổ sung, sửa đổi năm 2002 NXB Lao động xã hội, Hà Nội [5] Phạm Minh Huân (1995), Đổi sách tiền lương Việt Nam [6] Hội Điện lực, Nghiên cứu lộ trình hình thành phát triển thị trường điện lực Việt Nam, 2004 [7] Trần Thế Hùng (2008), Hồn thiện cơng tác quản lý tiền lương ngành Điện lực Việt Nam luận án tiến sỹ [8] TS Nguyễn Thanh Liêm, TS Nguyễn Quốc Tuấn, TS Nguyễn Hữu Hiển (2006), Giáo trình Quản trị sản xuất, NXB Tài - Đà Nẵng [9] TS Nguyễn Thanh Liêm, TS Nguyễn Hữu Hiển (năm 1999), Giáo trình Quản trị sản xuất tác nghiệp, NXB Giáo dục [10] Mac & P.Ang-ghen toàn tập , NXB Chính trị quốc gia thật 1995 [11] GS.TS Trương Bá Thanh (2001), Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh II - NXB Giáo dục [12] PGS.TS Võ Xuân Tiến, Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực, Đại học Đà Nẵng 95 [13] TS Nguyễn Quốc Tuấn, TS Đồn Gia Dũng, ThS Đào Hữu Hòa, ThS Nguyễn Thị Loan, ThS Nguyễn Thị Bích Thu, ThS Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Giáo trình Quản tị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [14] Nguyễn Anh Tuấn, Trần Đăng Khoa, Định hướng xây dựng thị trường điện cạnh tranh Tổng Cơng ty Điện lực Việt Nam, Tạp chí Điện đời sống số 65, 2004 [15] Tạp chí khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng số 5(40).2010 [16] Tổng công ty Điện lực miền Trung, Đề án phương án tái cấu doanh nghiệp giai đoạn 2012 -2015 [17] Tổng công ty Điện lực miền Trung, Đề án nâng cao hiệu công tác quản ly lao động giai đoạn 2013 -2015 Tiếng Anh [18] Cathrine Saget (2006), Mức lương tối thiểu cứng nước phát triển [19] Ghellab, Youcef (1998), Tiền lương tối thiểu thất nghiệp lao động trẻ Một số Website [20] http://www.molisa.gov.vn/ [21] http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KTSX (QMR) BAN PHÁP CHẾ BAN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ BAN KỸ THUẬT BAN KINH DOANH BAN TÀI CHÍNH KẾ TỐN BAN KẾ HOẠCH BAN TỔ CHỨC & NHÂN SỰ VĂN PHỊNG 11 Cơng ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ 12 Công ty CP EVN Quốc tế 12 Công ty Lưới điện cao miền Trung 13 Công ty CNTT điện lực miền Trung 14 Ban Quản lý dự án điện miền Trung 15 Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung 16 Trung tâm Điều dưỡng điện lực miền Trung Công ty CP Thủy điện A Vương 10 Công ty CP Thủy điện Sê san Công ty CP Sông Ba Công ty CP Đầu tư Phát triển điện miền Trung 10 Công ty Điện lực Đắk Lắk 11 Công ty Điện lực Đăk Nông Công ty TNHH MTV Thí Nghiệm điện miền Trung lực Quảng Ngãi Cơng ty Điện lực Bình Định Cơng ty CP Thủy điện Định Bình Cơng ty CP Thủy điện miền Trung Công ty CP Thủy điện Điện lực Công ty CP Thủy điện Gia Lai Công ty CP Vật tư vận tải xây lắp điện lực miền Trung Công ty CP Bất động sản điện lực miền Trung Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa Cơng ty cổ phần Đầu tư Điện lực Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Trung5 BAN KỸ THUẬT AN TỒN Cơng ty Điện lực Phú Yên Công ty Điện lực Kon Tum Công ty Điện lực Gia Lai 1.Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng BAN VẬT TƯ Công ty Điện lực Quảng Trị Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế Công ty Điện lực Quảng Nam Công ty Điện BAN THANH TRA BẢO VỆ 1.Cơng ty Điện lực Quảng Bình CÁC CƠNG TY LIÊN KẾT BAN QUAN HỆ QUỐC TẾ CÁC CÔNG TY CON BAN QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KẾ TỐN TRƯỞNG PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC KD KIỂM SỐT VIÊN CHUN TRÁCH PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC CNTT CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC XDCB SƠ ĐỒ TỔ CHỨC EVNCPC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sơ đồ cấu tổ chức Tổng công ty Điện lực miền Trung BAN KIỂM TRA GÍAM SÁT MUA BÁN ĐIỆN BAN QUẢN LÝ THUỶ ĐIỆN Phụ lục 2: Chức nhiệm vụ Ban Văn phòng Tổng cơng ty (TCT) phận tham mưu cho Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc TCT cơng tác hành chính, văn thư, lưu trữ TCT công tác quản trị quan TCT Quản lý Tổ Đại diện TCT Hà Nội Ban Tổ chức Nhân phận tham mưu cho Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc TCT hoạt động thuộc lĩnh vực tổ chức máy, cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đổi xếp nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp, quản lý cán bộ, quản lý lao động, quản lý tiền lương, sách, chế độ CBCNV, đào tạo, bồi dưỡng, cử cán cơng tác nước ngồi, cơng tác y tế - điều dưỡng - đời sống toàn TCT Ban Kế hoạch phận tổng hợp tham mưu cho Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc TCT quản lý thống đạo thực công tác kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn, quy hoạch chiến lược phát triển toàn diện TCT sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng hoạt động khác toàn TCT, bảo đảm cho hoạt động TCT thực theo nguyên tắc, yêu cầu công tác kế hoạch Nhà nước Tập đồn quy định Ban Tài kế toán phận tham mưu cho Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TCT đạo quản lý thống mặt hoạt động Tài - Kế tốn tồn TCT theo Luật Kế tốn chuẩn mực kế tốn sách quản lý kinh tế, tài Nhà nước EVN ban hành Ban Vật tư phận tham mưu cho Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TCT quản lý thống nhất, đạo điều hành công tác quản lý vật tư thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơng trình phạm vi tồn TCT theo quy định Nhà nước, EVN TCT Ban Kỹ thuật phận tham mưu cho Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc TCT đạo, điều hành công tác điều độ vận hành, quản lý kỹ thuật, sửa chữa nguồn lưới điện TCT; theo dõi công tác quản lý môi trường, công tác sáng kiến nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh TCT Ban Quản lý Đầu tư phận tham mưu giúp Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc TCT quản lý, đạo, điều hành công tác đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng lưới điện; hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin; xây dựng dân dụng cơng nghiệp tồn TCT từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực đầu tư, kết thúc xây dựng đưa vào khai thác sử dụng Ban Kinh doanh phận tham mưu cho Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TCT đạo thống công tác kinh doanh điện năng, dịch vụ khách hàng, quản lý phát triển điện nơng thơn tồn TCT theo sách, chế độ qui trình, qui phạm Nhà nước Tập đoàn ban hành Ban Thanh tra Bảo vệ phận thực chức tham mưu cho Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TCT lĩnh vực công tác: tra, kiểm tra; giải khiếu nại, tố cáo; công tác bảo vệ; cơng tác quốc phòng - an ninh cơng tác bảo vệ bí mật TCT Ban Quan hệ cộng đồng phận tham mưu cho Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TCT đạo mặt công tác quan hệ cộng đồng; thông tin, tuyên truyền; đầu mối tiếp xúc làm việc với báo chí, quảng bá thương hiệu; giáo dục truyền thống; văn hoá doanh nghiệp thi đua khen thưởng tồn TCT Ban Cơng nghệ thông tin phận tham mưu cho Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TCT công tác quản lý kỹ thuật, kinh doanh hợp tác kinh doanh hệ thống công nghệ thông tin TCT Ban Pháp chế phận thực chức tham mưu cho Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TCT công tác pháp chế tổng hợp TCT Ban Quan hệ Quốc tế phận tham mưu cho Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TCT hoạt động, khả hợp tác đối tác nước lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ, việc liên doanh, liên kết, khả cung cấp tài chính, xuất nhập vật tư thiết bị… để Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TCT xem xét chủ trương phù hợp việc xây dựng mối quan hệ hợp tác với đối tác Ban Kỹ thuật an toàn phận tham mưu cho Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TCT đạo, quảncơng tác KTAT – BHLĐ tồn TCT Ban Quản lý Thuỷ điện phận tham mưu cho Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TCT người đại diện TCT công ty con, công ty liên kết cơng tác tìm kiếm, quản lý đầu tư vận hành cơng trình nguồn thủy điện TCT đầu tư tham gia góp vốn đầu tư; công tác tư vấn lập dự án mua bán tiêu giảm phát khí thải theo chế phát triển CDM; nghiên cứu đầu tư nguồn lượng tái tạo khác Ban kiểm tra - giám sát mua bán điện phận tham mưu cho Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc TCT công tác kiểm tra - giám sát mua bán điện TCT Phụ lục Bảng tổng hợp lao động từ năm 2010 đến 30/9/2013 trình độ đào tạo Tổng công ty Điện lực miền Trung mặt đến 31/12/2011 STT ĐƠN VỊ Tổng số LĐ mặt đến 31/12/2012 Trong Tiến Thạc Đại Cao Trung sĩ sĩ học đẳng cấp Tổng số LĐ mặt đến 30/06/2013 Trong Tiến Thạc Đại sĩ sĩ học Cao Trung đẳng cấp Tổng số Ghi Trong Tiến Thạc Đại Cao Trung sĩ sĩ học đẳng cấp Hệ thống điện, phát dẫn điện 1769 22 389 106 1252 239 17 57 46 118 326 11 92 12 211 Tự động hóa -3 -1 -6 -1 -3 -2 Điện tử, viễn thông 84 -1 29 11 45 0 -6 23 16 Tin học 57 -1 41 13 2 -2 0 Nhiệt công nghiệp 13 0 11 -3 0 -1 -2 0 0 Thủy công, thủy lực -2 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 khí, động lực 83 -1 32 52 14 0 -1 15 10 0 0 10 Xây dựng -1 0 0 0 Kiến trúc 0 0 -1 0 -1 0 0 0 10 Kinh tế lượng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Địa chất cơng trình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Hóa chất 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 -1 0 66 0 0 66 0 0 14 0 0 14 13 Giao thông vận tải 14 Kinh tế 125 - - 108 13 16 - 18 (2) (2) 22 - - 25 - (3) 15 Tài kế tốn 201 - 120 24 55 19 - 19 (2) 52 - - 58 (8) 0 1 0 -1 0 0 0 12 0 11 0 0 -1 0 0 18 Luật 0 -1 0 -1 0 0 0 19 Y, Được 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -30 -29 -18 12 -97 -4 -30 -15 -48 23 -1 -1 16 52.31 25 731 129 1515 202 22 33 79 491 13 218 17 243 16 Ngoại thương 17 Ngoại ngữ 20 Các ngành khác 67 ... tiền lương công tác tiền lương Chương Phân tích thực trạng cơng tác tiền lương Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Trung Chương Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tiền lương Cơ quan Tổng công ty. .. tiền lương quan Tổng công ty Điện lực miền Trung Đưa ưu điểm, tồn hạn chế công tác tiền lương quan Tổng công ty Điện lực miền Trung 2 - Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác tiền lương Cơ quan. .. TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 28 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG CĨ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG 28 2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tiền lương tại cơ quan tổng công ty điện lực miền trung , Hoàn thiện công tác tiền lương tại cơ quan tổng công ty điện lực miền trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn