Giải pháp tạo động lực thúc đẩy người lao động tại UBND quận liên chiểu

123 15 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂU GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂU GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quốc Tuấn Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Diễm Châu MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Nhu cầu 1.1.2 Động 1.1.3 Động lực 1.2 TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 11 1.2.1 Khái niệm Tạo động lực thúc đẩy 11 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực lao động 12 1.2.3 Vai trò tạo động lực thúc đẩy 18 1.2.4 Ý nghĩa tạo động lực thúc đẩy 19 1.3 CÁC HỌC THUYẾT VỀ TẠO ĐỘNG LỰC 20 1.3.1 Lý thuyết phân cấp nhu cầu Abraham Maslow 20 1.3.2 Lý thuyết hai yếu tố F.Herzberg 22 1.3.3 Thuyết kỳ vọng VROOM 22 1.3.4 Học thuyết công Stacy Adams 24 1.3.5 Học thuyết tăng cường tích cực B.F.Skinner 24 1.4 CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY 26 1.4.1 Công tác thù lao 26 1.4.2 Thiết kế cơng việc mang tính thúc đẩy 30 1.4.3 Đánh giá thành tích 31 1.4.4 Đào tạo phát triển người lao động 32 1.4.5 Cơ hội thăng tiến 33 1.4.6 Tạo lập môi trường làm việc 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI UBND QUẬN LIÊN CHIỂU 39 2.1 TỔNG QUAN VỀ UBND QUẬN LIÊN CHIỂU 39 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 39 2.1.2 Đặc điểm điều kiện Kinh tế - xã hội 40 2.1.3 Chức nhiệm vụ, máy tổ chức quy mô lao động UBND Quận Liên Chiểu 43 2.2 THỰC TRẠNG CƠ CẤU LAO ĐỘNG TẠI UBND QUẬN LIÊN CHIỂU 45 2.2.1 Về cấu trình độ chun mơn 45 2.2.2 Cơ cấu trình độ chun mơn người lao động phòng thuộc UBND quận 47 2.2.3 Cơ cấu giới tính, độ tuổi 49 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI UBND QUẬN LIÊN CHIỂU 53 2.3.1 Xác định nhu cầu người lao động 55 2.3.2 Kết đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu người lao động thông qua công cụ tạo động lực thúc đẩy sử dụng UBND Quận Liên Chiểu thời gian vừa qua 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI UBND QUẬN LIÊN CHIỂU 80 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 80 3.1.1 Mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội quận Liên Chiểu đến năm 2020 80 3.1.2 Mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ lao động hành nhà nước quận Liên Chiểu đến năm 2015 81 3.1.3 Định hướng phát triển người lao động quận Liên Chiểu đến năm 2015 82 3.2 HOÀN THIỆN GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI UBND QUẬN LIÊN CHIỂU 83 3.2.1 Hoàn thiện phương pháp xác định nhu cầu người lao động 83 3.2.2 Hoàn thiện công tác thù lao 85 3.2.3 Hồn thiện cơng tác khen thưởng 87 3.2.4 Hoàn thiện công tác phúc lợi 88 3.2.5 Cải thiện môi trường làm việc 89 3.2.6 Chú trọng công tác đào tạo 91 3.2.7 Tạo hội thăng tiến 92 3.2.8 Thiết kế cơng việc mang tính thúc đẩy 92 3.2.9 Hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích 94 3.2.10 Tăng gắn bó với UBND quận 99 KẾT LUẬN CHƯƠNG 100 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHXH CN - XD : Bảo hiểm xã hội : Công nghiệp - Xây dựng CNH - HĐH : Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa ĐGHC : Địa giới hành ĐVT : Đơn vị tính HĐND : Hội đồng nhân dân NLĐ : Người lao động NN - TS : Nông nghiệp - Thủy sản TBXH : Thương binh xã hội TCVN ISO : Tiêu chuẩn Việt Nam Iso TDTT : Thể dục thể thao TNMT : Tài nguyên môi trường TM - DV : Thương mại - Dịch vụ TT ATXH : Trật tự an toàn xã hội TL : Tỷ lệ UBND : Ủy ban nhân dân VHTT : Văn hóa thông tin XH : Xã hội DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Thuyết hai yếu tố F.Herzberg 22 2.1 Giá trị sản xuất ngành 2007 – 2012 40 2.2 Cơ cấu ngành kinh tế quận Liên Chiểu 2007 - 2012 41 2.3 Số lượng cấu đội ngũ người lao động Quận Liên Chiểu theo trình độ chun mơn giai đoạn 2008 - 2012 2.4 Số lượng cấu đội ngũ lao động hành phòng theo trình độ chuyên môn 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 46 48 Số lượng cấu đội ngũ lao động hành quận Liên Chiểu theo giới tính giai đoạn 2008 - 2012 50 Số lượng cấu đội ngũ lao động hành quận Liên Chiểu theo độ tuổi giai đoạn 2008 - 2012 51 Số lượng cấu độ tuổi giới tính lực lượng lao động Quận theo phòng năm 2012 52 Kết khảo sát nhu cầu chung người lao động UBND Quận Liên Chiểu (câu hỏi số 11 - phụ lục 1) Nhu cầu người lao động chia theo chức danh công việc 55 56 Kết đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu người lao động thông qua công tác tiền lương (câu hỏi số - phụ lục 1) 58 Kết đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu người lao động thông qua tiền lương theo chức danh công việc 59 Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu người lao động công tác khen thưởng (câu hỏi số - phụ lục 1) 61 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 3.1 Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu người lao động công việc giao (câu hỏi số - phụ lục 1) 65 Đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu người lao động với công việc chia theo chức danh 66 Đánh giá phương pháp đánh giá thành tích 70 Mức độ đáp ứng nhu cầu người lao động thông qua công tác đánh giá thực công việc (câu hỏi số 12 - phụ lục 1) 70 Ý kiến người lao động việc gắn bố với tổ chức (câu hỏi số 10 - phụ lục 1) 72 Ý kiến người lao động công tác đào tạo (câu hỏi số 5, - phụ lục 1) 74 Khảo sát hội thăng tiến (câu hỏi số - phụ lục 1) 75 Ý kiến người lao động môi trường làm việc (câu hỏi số - phụ lục 1) 77 Bảng tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất trị, đạo đức, lối sống 97 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ 1.1 Mức thang nhu cầu Abraham Maslow 2.1 Cơ cấu đội ngũ lao động hành Quận Liên Chiểu theo trình độ chun mơn giai đoạn 2008 - 2012 2.2 Trang 21 47 Số lượng cấu trình độ chun mơn người lao động phòng thuộc UBND Quận 49 2.3 Cơ cấu cán cơng chức theo giới tính 50 2.4 Kết điều tra việc đáp ứng nhu cầu người lao động thông qua công tác tiền lương 2.5 58 Khảo sát người lao động điều kiện xét thưởng (câu hỏi số - phụ lục 1) 61 2.6 Ý kiến người lao động công tác khen thưởng 62 2.7 Các hình thức thưởng ưa thích (câu hỏi số - phụ lục 1) 63 98 thời gian quy định Tất hành tiến tới xóa bỏ thái độ cửa quyền đội ngũ lao động, nâng cao ý thức, thái độ phục vụ nhân dân, sở để tạo lòng tin, ủng hộ nhân dân nhà nước * Xây dựng tiêu chuẩn lực, kết công tác: Xây dựng tiêu chuẩn lực lao động, dựa phân tích cơng việc, để đánh giá định kỳ phục vụ cho mục đích đào tạo phát triển người lao động Năng lực thực cơng việc khó xác định, thơng thường bao gồm tiêu chí xếp theo mức độ ưu tiên sau: kỹ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp làm việc, kỹ giao tiếp cá nhân, cách thức hồn thành cơng việc, kỹ nắm bắt thông tin, b Xây dựng thang điểm đánh giá Thang điểm đánh giá quy định cụ thể theo tiêu chí, cách đánh giá khơng có thang điểm, phân loại chung theo tốt, khá, trung bình, yếu Vì vậy, quy trình đánh giá phải cụ thể hóa tiêu chí có thang điểm Bảng thang điểm đánh giá chi tiết Phụ lục c Về phân loại đánh giá Phân loại đánh giá chia thành loại theo thang điểm: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 90 điểm (khơng có tiêu chí 70% điểm thang điểm quy định); - Hoàn thành tốt nhiệm vụ: từ 75 đến 90 điểm (khơng có tiêu chí 60% điểm thang điểm quy định); - Hoàn thành nhiệm vụ hạn chế lực: từ 50 đến 75 điểm (khơng có tiêu chí 50% điểm thang điểm quy định); - Không hoàn thành nhiệm vụ: 50 điểm Ngoài ra, nên quy định thêm: “Người lao động năm công tác bị xử lý vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên xếp loại đánh giá Khơng hồn thành nhiệm vụ” 99 3.2.10 Tăng gắn bó với UBND quận Hiện nay, UBND quận chưa có hoạt động để tăng gắn kết người lao động với công việc, với đơn vị, mà có tình trạng khơng cảm giác thoải mái, gắn bó, làm viêc mệt mỏi, thờ ơ, hời hợt Vì theo tơi để tăng gắn bó với cơng việc, với đơn vị, UBND quận biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, bố trí cơng việc u thích, tăng thu nhập cho người lao động, nên thực chương trình khác để tăng gắn bó Chẳng hạn thành lập quỹ có tên gọi “quỹ tương trợ” Cách thức huy động hoạt động quỹ sau: Cách thức huy động vốn: Vốn huy động từ đóng góp người lao động, theo hình thức trích tháng ngày lương Cách thức hoạt động: Tổng quỹ sử dụng cho người lao động vay mượn họ gặp khó khăn, cần tiền gấp để giải việc gia đình cưới hỏi cái, người thân, bàn thân họ bị bệnh, Số tiền mượn trừ vào phần lương hàng tháng Nếu lượng quỹ tồn nhiều mà chưa có mục đích sữ dụng gửi vào ngân hàng tiền lãi tổ chức liên hoan vào dịp lễ Khi có người hưu hay nghỉ việc họ nhận lại tổng số tiền mà đóng góp phần q thể tri ân UBND quận đóng góp họ Mục đích, ý nghĩa: Làm giúp người lao động vừa yên tâm công tác, vừa có quyền lợi, vừa chia khó khăn, vừa thể trách nhiệm, tương thân tương với người khác Giúp người lao động cần tiền gấp khơng phải vay nóng, vay nặng lãi rơi vào tình trạng nợ nần, khủng hoảng tinh thần Hình thức cách để giúp người lao động gắn bó với đơn vị 100 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ lý luận tạo động lực thúc đẩy, phần phân tích thực trạng cơng tác tạo động lực thúc đẩy làm việc cho người lao động UBND quận Liên Chiểu đánh giá mặt mặt yếu tồn tại, từ làm sở đưa phần giải pháp chương 3, cụ thể giải pháp tạo động lực lao động tài phi tài Tất giải pháp nêu với mục đích cuối nhằm hồn thiện cơng tác tạo động lực thúc đẩy cho người lao động đơn vị, đáp ứng mục tiêu mà Quận đề nhằm quản lý điều hành tốt tình hình Kinh tế xã hội - Quốc phòng - An ninh năm 101 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Tạo động lực thúc đẩy người lao động vấn đề có vai trò ngày trở nên quan trọng sách quản trị nhân lực đơn vị Công tác tạo động lực lao động thực tốt thúc đẩy người lao động hăng say làm việc, cố gắng phấn đấu học tập nâng cao trình độ để nâng cao kết làm việc, góp phần nâng cao hiệu quản lý đạo UBND quận Mặt khác, sách tạo động lực UBND quận Liên Chiểu hợp lý, thỏa mãn nhu cầu người lao động làm cho người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với Quận Trong chương 1, luận văn trình bày khái quát, hệ thống hóa lý luận khoa học động lực lao động tạo động lực thúc đẩy người lao động; học thuyết tạo động lực, nhân tố ảnh hưởng đến động lực lao động, vai trò, mục đích ý nghĩa tạo động lực Chương 2, Luận văn tiến hành nghiên cứu phân tích thực trạng cơng tác tạo động lực thúc đẩy người lao động UBND Quận Liên Chiểu, mặt làm được, mặt hạn chế tìm ngun nhân công tác trả lương, công tác khen thưởng, phúc lợi, công tác đào tạo, thân công việc, môi trường làm việc Qua nhằm đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu người lao động cơng tác Trên hạn chế nguyên nhân chương 2, đề xuất giải pháp chương nhằm hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động UBND Quận Liên Chiểu thời gian tới để Quận xem xét áp dụng Luận văn dựa vận dụng lý luận khoa học vào thực tiễn tạo động lực lao động UBND quận để đưa kiến nghị Tuy nhiên, giới hạn thời gian phạm vi nghiên cứu, nên chắn luận văn tránh khỏi khiếm khuyết thiếu sót cần nghiên cứu, bổ sung tiếp tục hoàn thiện Rất mong nhận đóng ý kiến thầy cơ, nhà khoa học để luận văn hồn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Kim Dung (2000), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh [2] Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân [3] Nguyễn Văn Long (2010), “Phát huy nguồn nhân lực động lực thúc đẩy”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số (39) [4] Niên giám thống kê quận Liên Chiểu năm 2008, 2009, 2010, 2011 [5] Hoàng Hữu Nghị (2010), “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, (số 11+12) [6] Hà Nguyễn (2008), Khắc phục tình trạng nhân viên thiếu động lực làm việc, http://www.doanhnhan360.com [7] Đặng Công Ngữ (2010), “Công tác cán chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng”, http://noivu.danang.gov.vn [8] Philip Kotler (2007), Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp tập 2, NXB Bưu điện [9] Thời báo Kinh tế Sài gòn (2007), Cách tạo động lực cho nhân viên, http://www.doanhnhan360.com [10] Bùi Anh Tuấn (2004), Hành vi tổ chức, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân [11] Nguyễn Quốc Tuấn; Đồng tác giả: Đào Hữu Hòa, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thị Loan (2006), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Thống Kê, Hà Nội [12] Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu (2008 - 2012), Báo cáo chất lượng cán bộ, công chức quan hành Nhà nước PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT KHẢO SÁT CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI UBND QUẬN LIÊN CHIỂU Xin chào anh (chi)! Tôi Nguyễn Thị Diễm Châu, học viên lớp CH K24.QTR.DN Hiện tại, viết Luận văn thạc sĩ, đề tài tơi có liên quan đến cơng tác tạo động lực thúc đẩy người lao động Ủy ban nhân dân Quận Liên Chiểu Để thực cơng trình nghiên cứu này, mong nhận quan tâm anh (chị) việc tham gia trả lời câu hỏi Kết khảo sát có được, phục vụ cho việc thực đề tài, khơng sử dụng vào mục đích khác Rất mong hợp tác giúp đỡ anh (chị) Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh (chị)!! I THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NHÂN VIÊN - Họ tên:…………………… Tuổi………Giới tính………… - Bộ phận làm việc:…………… Chức vụ:………………… II CÂU HỎI KHẢO SÁT Anh (chị) cho biết mức độ hài lòng mức lương theo tiêu chí đây: Rất khơng hài lòng Khơng hài lòng Khơng có ý kiến Hài lòng Rất hài lòng Các tiêu chí Mức tiền lương nhận 1 1 Tiền lương chi trả công dựa kết thực công việc 1 1 Tiền lương nhận đảm bảo công bên 1 1 Anh (chị) đánh giá mức độ hài lòng công tác khen thưởng UBND quận : Các tiêu chí 1 1 Mức thưởng có tác dụng khuyến khích, lúc kịp thời 1 1 Công tác đánh giá xét thưởng công 1 1 Mức độ tương xứng thành tích phần thưởng 1 1 Mức tiền thưởng nhận Anh (chị) có biết điều kiện để UBND quận Liên Chiểu xét thưởng khơng? Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ Có sáng kiến tăng hiệu lao động Được đồng nghiệp tín nhiệm cấp đánh giá cao Anh (chị) thích hình thức khen thưởng sau nhất? Tiền Tham quan du lịch Thăng chức Tuyên dương trước đồng nghiệp Cho nghĩ phép Anh (chị) UBND Quận Liên Chiểu tạo điều kiện học tập đào tạo khơng ? Có Khơng (nếu “khơng” chuyển sang câu 7) Anh (chị) đápnh giá công tác đào tạo UBND quận Liên Chiểu thời gian vừa qua: Các tiêu chí Có Khơng Đối tượng cử đào tạo xác 1 Nội dung đào tạo cung cấp kiến thức, kỹ phù hợp với mong đợi 1 Kiến thức, kỹ đào tạo giúp ích cho công việc tương lai 1 Phương pháp đào tạo hay xác Anh (chị) cho biết ý kiến nội dung cơng việc giao: Các tiêu chí Hài lòng nội dung công việc giao 1 1 Công việc phù hợp với lực, sỡ trường 1 1 Cơng việc làm có trách nhiệm rõ ràng hợp lý 1 1 Hứng thú với công việc 1 1 Anh (chị) cho biết ý kiến mơi trường làm việc Câu hỏi Có Khơng Cơ sở vật chất để làm việc có trang bị đầy đủ 1 Mối quan hệ đồng nghiệp thân thiện 1 1 1 UBND quận Liên Chiểu có tổ chức hoạt động thể thao, giải trí Thời gian làm việc linh hoạt Cơng việc có mang lại hội thăng tiến cho anh (chị) khơng? Có Khơng1 10 Anh(chị) có ý định làm việc gắn bó lâu dài với UBND quận khơng? Có khơng1 Nếu “ khơng”, anh chị cho biết lý ? ………………………………………………………………………………… 11 Anh (chị) vui lòng đánh số theo thứ hạng từ đến (1: nhu cầu cao nhất, 8: nhu cầu thấp nhất) thể điều anh (chị) mong muốn Nhu cầu Thứ hạng Lương cao chế độ ưu đãi Công việc ổn định Công việc thú vị, thách thức Công việc phù hợp với khả năng, sở trường Môi trường làm việc tốt Cơ hội học tập nâng cao trình độ Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp Ghi nhận thành tích công việc 12 Anh(chị) đánh giá mức độ hài lòng cơng tác đánh giá thực công việc đơn vị: Rất khơng hài lòng Khơng hài long Khơng có ý kiến Gần hài lòng Rất hài lòng 13 Ngồi nhu cầu nêu trên, anh chị có nhu cầu cấp thiết khác mong UBND quận Liên Chiểu xem xét ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn giúp đỡ nhiệt tình anh(chị)! PHỤ LỤC 2: BẢNG THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH STT Đối tượng Tiêu chí Lãnh Lao Lao đạo, động động quản lý trực tiếp gián tiếp Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước, thực 10 điểm 10 điểm 10 điểm điểm điểm 0đ-2,5đ 0đ-2,5đ 3đ-3,5đ 3đ-3,5đ 3đ-3,5đ 4đ-4,5đ 4đ-4,5đ 4đ-4,5đ 5đ 5đ 5đ điểm điểm điểm 0đ 0đ 1đ-2,5đ 1đ-2,5đ 3đ-4đ 3đ-4đ kỷ luật, kỷ cương hành A Chấp hành đường lối, chủ trương a) Chấp hành đường lối, chủ trương, sách, điểm chưa nghiêm có vi phạm chưa đến 0đ-2,5đ mức độ bị xử lý kỷ luật b) Chấp hành đường lối, chủ trương, sách đơi lúc bị nhắc nhở c) Chấp hành đường lối, chủ trương, sách d) Tự giác chấp hành đường lối, chủ trương, sách, có nhiều mặt tích cực B Cam kết thực kỷ luật, kỷ cương hành a) Khơng đăng ký cam kết thực kỷ luật kỷ 0đ cương hành theo Chỉ thị 04/CT-UBND b) Có đăng ký cam kết kỷ luật kỷ cương hành 1đ-2,5đ theo Chỉ thị 04/CT-UBND chưa thực kết thực chưa với cam kết c) Có đăng ký cam kết hoàn thành tốt nội dung 3đ-4đ đăng ký thực kỷ luật kỷ cương hành theo Chỉ thị 04/CT-UBND d) Có đăng ký cam kết hoàn thành xuất sắc nội 4,5đ-5đ 4,5đ-5đ 4,5đ-5đ 10 điểm 10 điểm 0đ-5đ 0đ-5đ dung đăng ký thực kỷ luật kỷ cương hành theo Chỉ thị 04/CT-UBND Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc a) 10 điểm Phẩm chất trị, đạo đức lối sống hàng ngày đơi lúc chưa chuẩn mực, có vi phạm phẩm chất trị, đạo đức, lối sống tác phong 0đ-5đ làm việc chưa đến mức độ bị xử lý kỷ luật b) Có quan hệ tốt gia đình, quan địa phương nơi cư trú, đôi lúc bị bị nhắc 5,5đ - 7đ 5,5đ - 7đ 5,5đ - 7đ nhở lối sống, tác phong sinh hoạt c) Có quan hệ tốt gia đình, quan địa phương nơi cư trú, lối sống, tác phong sinh hoạt giản dị, lành mạnh d) 7,5đ - 7,5đ - 7,5đ 8,5đ 8,5đ 8,5đ 9đ - 10đ 9đ - 10đ 10 điểm 30 điểm 30 điểm 0đ-5đ 0đ - 15đ 0đ - 15đ 15,5đ- 15,5đ- 22đ 22đ Gương mẫu gia đình, quan địa phương nơi cư trú, lối sống, tác phong sinh hoạt 9đ - 10đ giản dị, lành mạnh, có số mặt tích cực Năng lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ a) Mức độ hồn thành cơng việc trung bình, sai sót b) c) Mức độ hồn thành cơng việc khá, có sai sót 5,5đ - 7đ Mức độ hồn thành cơng việc có chất lượng tốt, 7,5đ - 22,5đ- 22,5đ- - có sai sót khơng đáng kể d) Mức độ hồn thành cơng việc có chất lượng xuất sắc, khơng có sai sót Tiến độ kết thực nhiệm vụ a) Hoàn thành nhiệm vụ phân công tiến 8,5đ 9đ - 10đ 10 điểm độ, hiệu công việc mức độ trung bình c) Hồn thành nhiệm vụ phân công tiến độ, trước thời gian quy định hiệu công việc mức độ khá, tốt d) 27,5đ- 27,5đ- 30đ 30đ 25 điểm 25 điểm - 12,5đ hiệu cơng việc thấp Hồn thành nhiệm vụ phân cơng tiến 27đ 0đ độ số việc chậm trễ 0đ-5đ b) 27đ 0đ-12,5đ 5,5đ - 7đ 13đ-19đ 13đ-19đ 7,5đ 18,5đ- - 18,5đ- 8,5đ 22,5đ 22,5đ 23đ-25đ 23đ-25đ 10 điểm 10 điểm 0đ-5đ 0đ-5đ Hồn thành nhiệm vụ phân cơng trước thời gian quy định hiệu công việc mức tốt, 9đ - 10đ xuất sắc Tinh thần trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ a) 10 điểm Thiếu tinh thần trách nhiệm cơng việc, tính phối hợp, hiệu phối hợp công tác mức 0đ-5đ từ thấp đến trung bình b) Có hỗ trợ, chia sẻ công việc với đồng nghiệp, phận, tổ chức có liên quan mức trung bình 5,5đ - 7đ 5,5đ - 7đ 5,5đ - 7đ khá, c) Chủ động phối hợp mang lại hiệu công việc 7,5đ tốt, tốt d) - 7,5đ - 7,5đ 8,5đ 8,5đ 9đ - 10đ 9đ - 10đ 8,5đ Thường xuyên chủ động phối hợp triển khai, hỗ 9đ - 10đ - trợ công việc với đồng nghiệp, với phận, tổ chức quan, đơn vị, mang lại kết tốt, cụ thể quan, đơn vị thừa nhận Thái độ phục vụ nhân dân a) Chưa chủ động, nhiệt tình 10 điểm 10 điểm 10 điểm 0đ-5đ 0đ-5đ công việc, tiếp xúc với công dân, tổ chức liên hệ 0đ-5đ công tác, chờ giao việc b) Trách nhiệm với cơng việc, tổ chức, cơng dân mức trung bình, trung bình c) Trách nhiệm với cơng việc, thái độ phục vụ tổ 7,5đ 5,5đ - 7đ - 7,5đ - 7,5đ 8,5đ 8,5đ 9đ - 10đ 9đ - 10đ 0 0 vị có chất lượng khá, sai sót trễ 5,5đ - 7đ 0 chức, công dân mức khá, tốt d) 5,5đ - 7đ 5,5đ - 7đ 8,5đ Chủ động thực công việc với tinh thần trách nhiệm tốt đồng nghiệp, tổ chức, 9đ - 10đ công dân Kết hoạt động quan, tổ chức, đơn vị giao lãnh đạo, quản lý a) 10 điểm Mức độ hoàn thành nhiệm vụ quan, đơn vị có chất lượng trung bình, trung bình khá, số sai sót số cơng việc chưa 0đ-5đ hoàn thành thời gian quy định yếu tố chủ quan b) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ quan, đơn thời gian quy định yếu tố chủ quan c) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ quan, đơn 7,5đ - 0 - vị có chất lượng tốt, có sai sót khơng 8,5đ đáng kể, thời gian quy định d) Mức độ hồn thành nhiệm vụ quan, đơn vị có chất lượng tốt, có nhiều nhiệm vụ hồn 9đ - 10đ 0 15 điểm 0 0 cấp dưới, hoàn thành nhiệm 7,5đ-10đ 0 thành xuất sắc trước thời gian khơng có sai sót Năng lực lãnh đạo, quản lý a) Chưa phân công, hướng dẫn công việc rõ ràng, đầy đủ cấp dưới, chưa tạo uy tín 0đ-7đ quan, đơn vị b) Phân công, hướng dẫn công việc rõ ràng, đầy đủ vụ giao quan, đơn vị c) Phân công, hướng dẫn công việc rõ ràng, đầy đủ cấp dưới, hoàn thành tốt nhiệm 10,5đ- 0 13đ-15đ 0 10 điểm 0 0 vụ giao quan, đơn vị, tạo 12,5đ niềm tin, uy tín quan, đơn vị d) Phân công hướng dẫn công việc công bằng, rõ ràng cấp dưới, xử lý tốt tình khó khăn phát sinh cơng việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ quan, đơn vị Năng lực tập hợp, đồn kết cơng chức a) Năng lực tập hợp đồng nghiệp, xây dựng tinh thần tập thể, tổ chức thực cơng việc phòng/lĩnh vực phụ trách mức trung bình, 0đ-5đ chưa tạo tinh thần làm việc nhóm quan, đơn vị b) Năng lực tập hợp đồng nghiệp, xây dựng tinh thần tập thể, tổ chức thực công việc phòng/lĩnh vực phụ trách mức tốt, tạo tinh thần làm việc nhóm quan, 5,5đ - 7đ 0 đơn vị, giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ giao c) Năng lực tập hợp đồng nghiệp, xây dựng tinh thần tập thể, tổ chức thực cơng việc phòng/lĩnh vực phụ trách mức tốt, tạo tinh thần làm việc nhóm quan, đơn vị, 7,5đ - 0 0 95 điểm 95 điểm 95 điểm điểm điểm điểm 8,5đ giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ giao d) Năng lực tập hợp đồng nghiệp, xây dựng tinh thần tập thể, tổ chức thực công việc phòng/lĩnh vực phụ trách mức tốt xuất sắc, tạo gắn kết, tinh thần làm việc cao 9đ - 10đ nội phòng/lĩnh vực phụ trách, giúp quan, đơn vị hoàn thành tốt vượt tiêu nhiệm vụ giao I Tổng cộng II Điểm cộng: Có sáng kiến cải tiến cơng việc tập thể lãnh đạo quan Hội đồng công nhận Tổng cộng I + II: 100 100 100 điểm điểm điểm ... cho người lao động - Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác tạo động lực thúc đẩy người lao động UBND Quận Liên Chiểu, tìm nguyên nhân làm hạn chế động lực người lao động UBND Quận Liên Chiểu... thúc đẩy người lao động Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực thúc đẩy người lao động UBND Quận Liên Chiểu Chương 3: Giải pháp tạo động lực thúc đẩy người lao động UBND Quận Liên Chiểu Tổng... người lao động UBND Quận Liên Chiểu thời gian tới Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập liệu: phân tích liệu thứ cấp UBND Quận cung cấp như: Các chế độ sách UBND Quận theo quy định người lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo động lực thúc đẩy người lao động tại UBND quận liên chiểu , Giải pháp tạo động lực thúc đẩy người lao động tại UBND quận liên chiểu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn