Giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại trường cao đẳng văn hoá nghệ thuật đăk lăk

106 19 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:27

s BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CAO VĂN HÀ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà nẵng - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CAO VĂN HÀ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quốc Tuấn Đà Nẵng - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Cao Văn Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 10 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 10 1.1.1 Nhu cầu 10 1.1.2 Động động lực làm việc 11 1.1.3 Các yếu tố tạo nên động lực 12 1.2 CÁC HỌC THUYẾT VỀ ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY LÀM VIỆC 13 1.2.1 Học thuyết nhu cầu Abraham Maslow 13 1.2.2 Học thuyết thúc đẩy tăng cƣờng tích cực Skinner: 15 1.2.3 Học thuyết hai yếu tố Frederich Herzberg: 15 1.2.4 Học thuyết công Ađam: 17 1.2.5 Học thuyết đặt mục tiêu Edwin Locke 17 1.3 CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 17 1.3.1 Công cụ sách tiền lƣơng 18 1.3.2 Thiết kế công việc 22 1.3.3 Môi trƣờng làm việc 24 1.3.4 Chính sách đào tạo, phát triển nghề nghiệp hội thăng tiến 26 1.3.5 Công tác đánh giá thành tích 28 1.4 CÁC CÁCH TIẾP CẬN ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY LÀM VIỆC 30 ngƣời 31 1.4.3 Cách tiếp cận nguồn nhân lực 31 1.4.4 Cách tiếp cận đại 31 1.5 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CON NGƢỜI 32 1.5.1 Đối với tổ chức 32 1.5.2 Đối với nhân viên 33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK 34 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRƢỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK 34 2.1.1 Sự hình thành chức nhiệm vụ Nhà Trƣờng 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức trƣờng 36 2.1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực nhà Trƣờng 38 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK 43 2.2.1 Thực trạng công tác tạo động lực yếu tố tiền lƣơng 43 2.2.2 Thực trạng công tác tạo động lực thiết kế công việc 50 2.2.3 Thực trạng công tác tạo động lực công cụ môi trƣờng làm việc 51 2.2.4 Thực trạng khảo sát tạo động lực cơng cụ sách Đào tạo, phát triển hội thăng tiến 53 2.2.5 Thực trạng khảo sát tạo động lực làm việc công cụ đánh giá thành tích 55 LÀM VIỆC TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK 56 2.3.1 Tầm quan trọng nhóm yếu tố tạo động lực làm việc 56 58 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK 66 2.4.1 Ƣu điểm 66 2.4.2 Hạn chế 67 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 67 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CƠNG NHÂN VIÊN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG VĂN HỐ NGHỆ THUẬT TỈNH ĐĂK LĂK 68 3.1 CÁC CĂN CỨ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 68 3.1.1 Tình hình kinh tế xã hội 68 3.1.2 Mục tiêu nhà Trƣờng 70 3.1.3 Định hƣớng phát triển nhà trƣờng 72 3.1.4 Mong muốn cán bộ, viên chức thời gian tới 72 3.2 GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK 73 3.2.1 Mục tiêu giải pháp 73 3.2.2 Giải pháp sách tiền lƣơng 75 3.2.3 Giải pháp thiết kế công việc 77 3.2.4 Giải pháp công cụ môi trƣờng làm việc 79 3.2.5 Giải pháp sách đào tạo, phát triển nghề hội thăng tiến 79 3.2.6 Giải pháp công tác đánh giá thành tích: 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Cơ cấu theo độ tuổi ngƣời lao động 39 2.2 Cơ cấu theo giới tính ngƣời lao động 40 2.3 Cơ cấu theo trình độ ngƣời lao động 41 2.4 Bảng phụ cấp chức vụ 44 2.5 Bảng xét hình thức khen thƣởng Cá nhân 46 2.6 Bảng xét hình thức khen thƣởng Tập thể 46 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 Bảng điểm bình qn mức độ hài lòng sách tiền lƣơng Bảng điểm bình qn mức độ hài lòng cơng cụ thiết kế cơng việc Bảng điểm bình qn mức độ hài lòng mơi trƣờng làm việc Bảng điểm bình qn mức độ hài lòng sách đào tạo, phát triển nghề nghiệp hội thăng tiến Bảng điểm bình quân mức độ quan trọng cơng cụ đánh giá thành tích Bảng tổng hợp khảo sát nhóm Cán Quản lý Bảng điểm bình quân mức độ quan trọng nhóm Cán quản lý Bảng tổng hợp phiếu khảo sát nhóm Giảng viên Bảng điểm bình qn mức độ quan trọng nhóm Giảng viên Bảng tổng hợp phiếu khảo sát nhóm Cơng nhân viên làm việc văn phòng 48 50 52 54 55 58 58 59 60 61 2.17 2.18 2.19 2.20 Bảng điểm bình quân mức độ quan trọng nhóm Cơng nhân viên làm việc văn phòng Bảng tổng hợp từ phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng sách tiền lƣơng Bảng tổng hợp từ phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng cơng cụ thiết kế cơng việc Bảng tổng hợp từ phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng mơi trƣờng làm việc 61 62 63 64 Bảng tổng hợp từ phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng đối 2.21 với sách đào tạo, phát triển nghề nghiệp hội thăng 65 tiến 2.22 Bảng tổng hợp từ phiếu khảo sát đánh giá mức độ quan trọng cơng cụ đánh giá thành tích 66 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Biểu đồ cấu lao động theo độ tuổi 40 2.2 Biểu đồ cấu lao động theo giới tính Trƣờng 41 2.3 Biểu đồ cấu lao động theo trình độ 42 82 - Đặt trọng tâm nâng cao động lực làm việc cho cán công nhân viên - Chính Sách thi đua khen thƣởng phải rõ ràng, tiêu chí thi đua sát với yêu cầu nhiệm vụ - Tổ chức giới thiệu, đăng ký chonhân thi đua hành động sản phẩm đăng ký cụ thể - Sau đăng ký, cần phải theo dõi, động viên điều kiện để nhóm, cá nhân hoàn thành tốt nội dung thi đua - Phải có xác minh, thăm dò, niêm yết, phản hồi trƣớc định danh hiệu thi đua - Công tác tuyên dƣơng, khen thƣởng cần kịp thời, khoa học Nhà trƣờng cần xem xét nâng mức thƣởng vật chất cho phù hợp với mặt chung xã hội 83 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ nghĩa quan trọng, định tồn phát triển Nhà trƣờng Sự thành công hay thất bại Nhà trƣờng chỗ Nhà trƣờng có sử dụng tốt cơng cụ kích thích ngƣời lao động để phát huy hết khả ngƣời lao động nhằm nâng cao hiệu công việc hay khơng Chính vậy, việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp để nâng cao động lực làm việc ngƣời lao động Trƣờng Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk thời gian tới vấn đề cấp thiết lãnh đạo Nhà trƣờng, nhiệm vụ quan trọng phát triển lâu dài bền vững Nhà trƣờng Từ sở nghiên cứu lý luận thực tiễn đề tài “Giải pháp tạo động làm việc cho cán công nhân viên Trƣờng Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Đăk Lăk” xin đƣa số kiến nghị Cơ sở luận văn dựa lý thuyết nhà khoa học có uy tín nƣớc giới, trang mạng tham khảo có chất lƣợng, lý thuyết đƣợc vận dụng luận văn đƣợc giảng dạy trƣờng Đại học Bên cạnh đó, giải pháp nêu luận văn dựa kết điều tra, khảo sát, phân tích thực trạng tình hình cơng tác tạo động lực làm việc ngƣời lao động Nhà trƣờng thời điểm nay, kế thừa giải pháp đƣợc áp dụng, đồng thời vạn dụng sở lý thuyết, phân tích so sánh với thực trạng, tranh thủ nhân tố, điều kiện thuận lợi khách quan để đề giải pháp thật khả thi để áp dụng đƣợc thực tiễn 84 Để thực giải pháp nêu luận văn, thiết cần có hỗ trợ từ phía lãnh đạo nhà trƣờng, phòng, ban, khoa, tổ bộ phận chức toàn thể cán công nhân viên nhà trƣờng Tùy thuộc vào tình hình thực tiễn mà có xem xét, lựa chọn định áp dụng giải pháp cho phù hợp nhằm đạt kết tốt việc tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động, góp phần thúc đảy trình hoạt động phát triển nhà trƣờng Lãnh đạo nhà trƣờng cần thƣờng xuyên quan tâm, trọng đến việc cải cách, đổi Nhà trƣờng tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động, vấn đề tiền lƣơng, thiết kế công việc, môi trƣờng làm việc, công tác đào tạo, phát triển nghề nghiệp hội thăng tiến, cơng tác đánh giá thành tích cho đạt hiệu quả, đảm bảo góp phần tạo động lực làm việc có hiệu từ giải pháp đề Thực tốt qui chế dân chủ, công khai giải pháp tạo động lực làm việc để thành viên trƣờng có trách nhiệm đóng góp xây dựng phấn đấu thực mục tiêu phát triển nhà trƣờng./ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Business Adge (2007), Tạo động lực làm việc – phải tiền NXB Trẻ [2] Brian Brown (2011), Làm để nhân viên làm việc quên mình, NXB Trẻ [3] TS Bùi Văn Danh, Th.S Nguyễn Văn Dung; ThS Lê Quang Khôi(2011), Quản trị Nguồn nhân lực , NXB Phƣơng Đông [4] Trần Kim Dung (2010), Quản trị nguồn nhân lực, NCB Tổng hợp, TP.HCM [5] Phan Vũ Ngọc Lan dịch (2010), Năm câu hôi quan trọng tổ chức, NXB trẻ [6] PGS - TS Nguyễn Ngọc Quân, Th.S Nguyễn Văn Điềm (2011), Giáo trình Quản trị Nguồn nhân lực , NXB Đại học Kinh tế Quốc dân [7] TS Phan Thăng, TS Nguyễn Thanh Hội (2010), Quản trị học, NXB Hồng Đức [8] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2010) “ Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà nẵng, số 5(Tr.40) [9] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2003) Bài giảng quản trị nhân [10] TS Nguyễn Quốc Tuấn, TS Đoàn Gia Dũng, ThS Đào Hữu Hòa, ThS Nguyễn Thị Loan, ThS Nguyễn Phúc Nguyễn (2006), Giáo trình Quản trị Nguồn nhân lực NXB Thống kê [11] Từ điển tiếng Việt, NXB Thanh niên [12] Trang web http: doanhnhan360.com http://www.hrclub.com.vn http://www.congdoandlvn.org.vn http://www.giamdocdieuhanh.org PHẦN PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT "GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG VĂN HĨA NGHỆ THUẬT ĐẮK LẮK" Kính chào anh/chị, tên: Cao Văn Hà, học viên cao học Kinh tế chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, viết Luận văn thạc sỹ, thực thăm dò yếu tố “ Giải pháp tạo động lực làm việc cho cán cơng nhân viên Trƣờng Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk” Để thực cơng trình nghiên cứu này, mong nhận đƣợc quan tâm giúp đỡ anh/chị việc tham gia trả lời bảng câu hỏi sau Mục đích thăm dò tìm hiểu yếu tố tạo động lực làm việc cho cán bộ, công nhân viên sở đƣa giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc nhà trƣờng Rất mong đƣợc hợp tác, giúp đỡ anh/chị Tôi xin chân thành cảm ơn! A Thông tin cá nhân Giới tính: Nam „ Nữ „ 2.Tuổi: „ 18T - 29T „ 30T - 40T „41T - 50T „ Trên 50T Bộ phận công tác: Cho biết anh/ chị thuộc nhóm sau đây: Quản lý… [ ] Giảng viên .[ ] Nhân viên .[ ] B Khảo sát đánh giá nhu cầu: Anh/chị vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu X vào ô, cho biết mức độ quan trọng công cụ đánh giá sau 1- Không quan trọng „ - Khá quan trọng „ - quan trọng „ - Rất Quan trọng „ - Quan trọng „ Các công cụ đánh giá Mức độ quan trọng Chính sách tiền lƣơng „ „ „ „ „ Thiết kế công việc „ „ „ „ „ Môi trƣờng làm việc „ „ „ „ „ Đào tạo, phát triển nghề nghiệp hội thăng tiến „ „ „ „ „ Cơng tác đánh giá thành tích „ „ „ „ „ C Khảo sát đánh giá sách tạo động lực làm việc Anh/chị vui lòng trả lời câu hỏi đánh dấu X vào ô bên dƣới, cho biết mức độ hài lòng anh/chị phát biểu sau sách tạo động lực làm việc 1- Khơng hài lòng „ - Hài lòng „ - It hài lòng „ - Rất hài lòng „ - Tƣơng đối hài lòng „ Mức độ hài lòng Chính sách tiền lƣơng Mức lƣơng có đảm bảo „ „ „ „ „ Chế độ phụ cấp cải thiện chi phí trang trải „ „ „ „ „ Tiền thƣởng gắn liền với thành tích cơng việc „ „ „ „ „ Tiền thƣởng để thúc đẩy làm việc „ „ „ „ „ Chính sách phúc lợi „ „ „ „ „ Điều kiện xét khen thƣởng hợp lý „ „ „ „ „ Công tác đánh giá khen thƣởng công „ „ „ „ „ Kết công việc phần thƣởng tƣơng xứng „ „ „ „ „ Mức độ hài lòng Thiết kế cơng việc Công việc đƣợc giao „ „ „ „ „ Nội dung cơng việc đƣợc giao có hợp lý „ „ „ „ „ Phân công cơng việc có khoa học „ „ „ „ „ Cơng việc đƣợc giao có chun mơn „ „ „ „ „ Công việc giúp phát huy lực „ „ „ „ „ Đƣợc phép tham gia thực công việc khác nhiệm vụ „ „ „ „ „ Đƣợc trang bị phƣơng tiện làm việc đầy đủ Mức độ hài lòng „ „ „ „ „ Tổ chức tham gia giao lƣu với đồng nghiệp „ „ „ „ „ Cấp quan tâm đến ý kiến „ „ „ „ „ Đồng nghiệp hỗ trợ thực cơng việc „ „ „ „ „ Khuyến khích để sáng tạo công việc „ „ „ „ „ Tôi tự hào nơi làm việc „ „ „ „ „ Đồng nghiệp ln vui vẻ thân thiện với „ „ „ „ „ Mơi trƣờng làm việc Chính sách đào tạo, phát triển nghề nghiệp hội thăng tiến Mức độ hài lòng Chính sách công tác đào tạo „ „ „ „ „ Chƣơng trình đào tạo „ „ „ „ „ Nhà trƣờng tạo điều kiện học tập „ „ „ „ „ Hiệu chƣơng trình đào tạo „ „ „ „ „ Kiến thức đào tạo giúp ích cơng việc cao „ „ „ „ „ Đào tạo đƣợc kỹ đáp ứng công việc „ „ „ „ „ Chính sách thăng tiến, đề bạt cơng „ „ „ „ „ Nguồn lao động sau đào tạo có hiệu „ „ „ „ „ Mức độ hài lòng Cơng tác đánh giá thành tích Các tiêu chí đánh giá hợp lý „ „ „ „ „ Yếu tố đánh giá công „ „ „ „ „ Phƣơng pháp đánh giá phù hợp „ „ „ „ „ Có phản ánh với công việc „ „ „ „ „ Đánh giá kịp thời thành tích đạt đƣợc „ „ „ „ „ BẢNG MỤC LỤC Bảng 1: Các nhóm cơng cụ đánh giá Mức độ hài lòng SL(ng) TL(%) 0,0 0,0 20 46,6 33,3 100 SL(ng) 15 TL(%) 0,0 6,6 20,0 53,3 20,0 100 SL(ng) 5 15 TL(%) 0,0 6,6 33,3 33,3 26,6 100 Đào tạo, phát triển nghề SL(ng) 6 15 nghiệp hội thăng tiến TL(%) 0,0 6,6 40,0 40,0 13,3 100 Công tác đánh giá thành SL(ng) 15 tích TL(%) 0,0 6,6 20,0 60,0 13,3 100 Chính sách tiền lƣơng Thiết kế cơng việc Môi trƣờng làm việc 5 Cộng 15 Gỉảng viên Các nhóm cơng cụ đánh giá Mức độ hài lòng 20 2,2 6,6 44,4 SL(ng) TL(%) 0,0 SL(ng) TL(%) 0,0 2,2 SL(ng) TL(%) Đào tạo, phát triển nghề Cộng 21 45 46,6 100 22 14 45 17,7 48,8 31,1 100 24 18 45 0,0 2,2 4,4 53,3 40,0 100 SL(ng) 11 19 14 45 nghiệp hội thăng tiến TL(%) 0,0 2,2 24,4 42,2 31,1 100 Công tác đánh giá thành SL(ng) 20 15 45 tích TL(%) 2,2 6,6 13,3 44,4 33,3 100 Chính sách tiền lƣơng Thiết kế công việc Môi trƣờng làm việc hân viên Mức độ hài lòng Các nhóm cơng cụ đánh giá Cộng SL(ng) 0 15 30 TL(%) 0,0 0,0 23,3 26,6 50,0 100 SL(ng) 10 12 30 TL(%) 0,0 10,0 33,3 40,0 16,6 100 SL(ng) 13 30 TL(%) 0,0 3,3 26,6 43,3 16,6 100 Đào tạo, phát triển nghề SL(ng) 10 11 30 nghiệp hội thăng tiến TL(%) 0,0 13,3 33,3 36,6 16,6 100 Công tác đánh giá thành SL(ng) 15 30 tích TL(%) 3.3 6,6 50,0 30,0 10,0 100 Chính sách tiền lƣơng Thiết kế cơng việc Mơi trƣờng làm việc hảo sát sách tiền lƣơng Mức độ hài lòng Các yếu tố tạo động lực làm việc 1 Mức lƣơng đảm SL(ng) bảo TL(%) Chế độ phụ cấp cải thiện SL(ng) chi phí trang trải TL(%) Tiền thƣởng tƣơng xứng SL(ng) với thành tích cơng việc TL(%) Tiền thƣởng có nghĩa SL(ng) thúc đẩy làm việc TL(%) Chính sách phúc lợi hợp SL(ng) lý TL(%) 7,7 14 33 15,5 36,6 29 32,2 7,7 7,7 23 31 25,5 34,4 28 31,1 1,1 3,3 23 42 25,5 46,6 20 22,2 2,2 6,6 25 32 27,7 35,5 26 28,8 1,1 8,8 33 29 36,6 32,2 20 22,2 0,0 Tộng 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 Chính sách thi đua khen SL(ng) thƣởng rõ ràng TL(%) Tiêu chí đánh giá thi đua SL(ng) khen thƣởng hợp lý Mức khen thƣởng tƣơng 25 35 27,7 38,8 24 26,6 1,1 TL(%) 6,7 15 49 16,6 54,4 18 20,0 2,2 100 SL(ng) 18 90 TL(%) 8,8 20,0 1,1 100 xứng với cống hiến cán công nhân viên 90 5,5 20 43 22,2 47,7 100 90 Bình qn nhóm yếu tố tiền lƣơng khảo sát sách thiết kế cơng việc Mức độ hài lòng Các yếu tố tạo động lực làm việc Tộng 32 49 90 6,6 100 90 3,3 100 90 5,5 100 90 4,4 100 90 3.3 100 19 90 26.6 43.3 21.1 2.2 100 Công việc đƣợc giao có phù hợp SL(ng) TL(%) 0,0 3,3 Nội dung cơng việc đƣợc giao có hợp lý SL(ng) TL(%) 0,0 Phân công công việc phù hợp với chuyên môn SL(ng) TL(%) 1,1 Cơng việc đƣợc giao có ý nghĩa tạo thích thú SL(ng) TL(%) 2,2 Công việc giúp phát huy lực SL(ng) TL(%) 3,3 Đƣợc phép tham gia vào trình định SL(ng) TL(%) 6.6 35,5 54,4 32 46 10,0 35,5 51,1 10 35 39 11,1 38,8 43,3 17 30 37 18,8 33,3 41,1 14 38 32 15.5 42.2 35.5 24 39 hảo sát sách quan điểm mơi trƣờng làm việc Các yếu tố tạo động lực làm việc Đƣợc trang bị SL(ng) phƣơng tiện làm việc đầy đủ TL(%) Tham gia giao lƣu với SL(ng) đồng nghiệp TL(%) Cấp quan tâm SL(ng) chia TL(%) Đồng nghiệp hỗ trợ SL(ng) thực công việc TL(%) Phát huy dân chủ SL(ng) Mức độ hài lòng 19 27 33 Cộn g 90 3,3 100 36 90 7,7 46,6 40,0 4,4 100 27 90 1,1 18,8 44,4 30,0 5,5 100 30 90 1,1 12,2 45,5 33,3 7,7 100 33 90 0,0 14,4 43,3 36,6 5,5 100 13 90 7,7 37,7 38,8 14,4 100 8,8 21,1 30,0 36,6 1,1 1 17 11 13 42 40 41 39 ngƣời để sáng tạo công việc TL(%) Tự hào nơi làm việc SL(ng) TL(%) Đồng nghiệp vui vẻ SL(ng) thân thiện với TL(%) 1,1 0,0 34 35 12 90 6,6 35,5 44,4 13,3 100 32 40 hảo sát sách đào tạo, phát triển hội thăng tiến Các yếu tố tạo động lực làm việc Mức độ hài lòng 37 41 Chính sách cơng tác đào SL(ng) tạo, bồi dƣỡng hợp lý TL(%) 1,1 2,2 SL(ng) cầu công việc TL(%) 1,1 7,7 Đƣợc tạo điều kiện SL(ng) 15 Đƣợc tham gia chƣơng trình đào tạo theo yêu 41,1 45,5 10,0 37 37 41,1 41,1 32 35 Cộng 90 100 90 8,8 100 90 6,6 100 90 5,5 100 90 7,7 100 90 6,6 100 90 4,4 100 90 5,5 100 sách đào tạo bồi dƣỡng TL(%) Hiệu chƣơng trình SL(ng) đào tạo cao TL(%) Kiến thức đào tạo gíup ích SL(ng) công việc TL(%) Đào tạo đƣợc kỹ SL(ng) đáp ứng công việc TL(%) Công tác đề bạt hội SL(ng) thăng tiến TL(%) Nguồn lao động sau SL(ng) đào tạo có hiệu TL(%) 2,2 16,6 35,5 38,8 14 36 33 2,2 15,5 40,0 36,6 11 34 38 0,0 12,2 37,7 42,2 12 35 36 1,1 13,3 38,8 40,0 15 39 31 1,1 16,6 43,3 34,4 17 42 26 0,0 18,8 46,6 28,8 hảo sát sách đánh giá thành tích Mức độ hài lòng Các yếu tố tạo động lực làm việc Tổng 40 38 Các tiêu chí đánh giá có SL(ng) hợp lý TL(%) 2,2 7,7 Yếu tố đánh giá công SL(ng) 10 TL(%) Phƣơng pháp đánh giá phù SL(ng) hợp TL(%) Có phản ánh với SL(ng) cơng việc TL(%) Đánh giá kịp thời SL(ng) thành tích đạt đƣợc TL(%) 44,4 42,2 3,3 45 29 3,3 11,1 50,0 32,2 3,3 10 45 31 2,2 11,1 50,0 34,4 2,2 11 47 26 1,1 12,2 52,2 28,8 5,5 16 43 24 3,3 17,7 47,7 26,6 4,4 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 ... việc cho cán công nhân viên trƣờng Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk Chương 2: Giới thiệu thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho cán công nhân viên trƣờng Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk. .. Nghệ thuật Đăk Lăk" đề tài nghiên cứu giải pháp tạo động lực làm việc cho cán công nhân viên Trƣờng Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk Giải pháp tạo động lực làm việc cho công nhân viên nhà trƣờng... TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK 34 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRƢỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại trường cao đẳng văn hoá nghệ thuật đăk lăk , Giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại trường cao đẳng văn hoá nghệ thuật đăk lăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn