Giải pháp duy trì nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn gameloft đà nẵng

103 23 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI THỊ THÙY TRANG GIẢI PHÁP DUY TRÌ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GAMELOFT ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI THỊ THÙY TRANG GIẢI PHÁP DUY TRÌ NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GAMELOFT ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Đà Nẵng - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Bùi Thị Thùy Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC DUY TRÌ NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 1.1 KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC DUY TRÌ NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 1.1.1.Một số khái niệm liên quan đến việc trì nhân viên tổ chức 1.1.2.Các học thuyết liên quan đến việc trì nhân viên tổ chức 1.1.3.Sự cần thiết phải trì nhân viên tổ chức 12 1.1.4.Đặc điểm nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ phần mềm – thiết kế trò chơi 13 1.2 NỘI DUNG CỦA DUY TRÌ NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 14 1.2.1.Cơng tác thù lao 14 1.2.2.Cải thiện điều kiện làm việc 16 1.2.3.Tạo hội thăng tiến 17 1.2.4.Công tác đào tạo 18 1.2.5.Xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp 19 1.2.6.Mức độ trao quyền 21 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC DUY TRÌ NHÂN VIÊN TRONG TỔ CHỨC 22 1.3.1.Nhóm nhân tố thuộc nhân viên 22 1.3.2.Nhóm nhân tố thuộc tổ chức 23 1.3.3.Nhóm nhân tố thuộc mơi trường 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DUY TRÌ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH GAMELOFT ĐÀ NẴNG 26 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TNHH GAMELOFT ĐÀ NẴNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẤN ĐỀ DUY TRÌ NHÂN VIÊN 26 2.1.1 Giới thiệu tổng quan cơng ty TNHH Gameloft Đà Nẵng 26 2.1.2 Tình hình nguồn nhân lực cơng ty 29 2.1.3 Đặc điểm nguồn lực sở vật chất 32 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC DUY TRÌ NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH GAMELOFT ĐÀ NẴNG 33 2.2.1 Thực trạng công tác thù lao công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng 33 2.2.2 Thực trạng cải thiện điều kiện làm việc công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng 40 2.2.3 Thực trạng tạo hội thăng tiến công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng 43 2.2.4 Thực trạng công tác đào tạo công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng 47 2.2.5 Thực trạng xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng 51 2.2.6 Thực trạng mức độ trao quyền công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng 55 2.2.7 Nghiên cứu nguyên nhân khiến nhân viên làm việc công ty rời bỏ công ty 59 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC DUY TRÌ NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH GAMELOFT ĐÀ NẴNG 63 2.3.1 Những kết đạt 63 2.3.2 Những mặt hạn chế 65 2.3.3 Nguyên nhân gây hạn chế 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP DUY TRÌ NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH GAMELOFT ĐÀ NẴNG 69 3.1 ẢNH HƯỞNG CỦA MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI 69 3.1.1 Mơi trường trị - pháp luật 69 3.1.2 Môi trường kinh tế 70 3.1.3 Đối thủ cạnh tranh 71 3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH GAMELOFT ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN TỚI 71 3.3 CƠ SỞ ĐƯA RA GIẢI PHÁP 72 3.4 GIẢI PHÁP DUY TRÌ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH GAMELOFT ĐÀ NẴNG 73 3.4.1 Mở rộng hội thăng tiến hồn thiện sách thăng tiến 73 3.4.2 Hồn thiện cơng tác thù lao 75 3.4.3 Mở rộng hoạt động trao quyền 77 3.4.4 Xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp 79 3.4.5 Hồn thiện cơng tác đào tạo 81 3.4.6 Nâng cao điều kiện làm việc 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Xếp hạng đánh giá nhân viên theo thang điểm 36 công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng 2.2 Tiêu chí đánh giá nhân viên theo thang điểm 37 công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng 2.3 Điểm trung bình mức độ hài lòng nhân 38 viên công tác thù lao công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng 2.4 Điểm trung bình mức độ hài lòng nhân 42 viên việc cải thiện điều kiện làm việc công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng 2.5 Điểm trung bình mức độ hài lòng nhân 45 viên tạo hội thăng tiến công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng 2.6 Điểm trung bình mức độ hài lòng nhân 49 viên công tác đào tạo cơng ty TNHH Gameloft Đà Nẵng 2.7 Điểm trung bình mức độ hài lòng nhân viên việc xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng 53 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.8 Điểm trung bình mức độ hài lòng nhân 57 viên việc trao quyền công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng 2.9 Điểm trung bình mức độ đồng ý nhân 60 viên nguyên nhân khiến nhân viên rời bỏ công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng 2.10 Bảng so sánh hai kết nghiên cứu 62 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Số hiệu sơ đồ, Tên sơ đồ, biểu đồ Trang Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Gameloft 27 biểu đồ Sơ đồ 2.1 Đà Nẵng Biểu đồ 2.1 Tỷ trọng lao động trực tiếp lao động gián 30 tiếp tổng số lao động công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng Biểu đồ 2.2 Kết nghiên cứu hài lòng nhân viên 39 cơng tác thù lao công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng Biểu đồ 2.3 Kết nghiên cứu hài lòng nhân viên đối 42 với việc cải thiện điều kiện làm việc công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng Biểu đồ 2.4 Kết nghiên cứu hài lòng nhân viên 46 tạo hội thăng tiến công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng Biểu đồ 2.5 Kết nghiên cứu hài lòng nhân viên 50 công tác đào tạo công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng Biểu đồ 2.6 Kết nghiên cứu hài lòng nhân viên 54 việc xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng Sơ đồ 2.2 Sơ đồ phân cấp quản lý phận công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng 55 Số hiệu sơ đồ, biểu đồ Biểu đồ 2.7 Tên sơ đồ, biểu đồ Trang Kết nghiên cứu hài lòng nhân viên 58 việc trao quyền công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng Biểu đồ 2.8 Kết nghiên cứu mức độ đồng ý nhân viên nguyên nhân khiến nhân viên rời bỏ công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng 61 79 việc trì nhân viên 3.4.4 Xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp Về mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp, cơng việc có bất đồng, có thái độ tiêu cực phận lãnh đạo nhân viên khiến cho mối quan hệ không tốt nguyên nhân khiến cho nhân viên rời bỏ cơng việc Để khắc phục tình trạng để mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp phát huy tác dụng việc trì nhân viên, cơng ty cần phải: a Đối với lãnh đạo Công ty khiến cho lãnh đạo hiểu rằng, hành động, phát biểu lãnh đạo có ảnh hưởng lớn đến nhân viên, đặc biệt nhân viên trẻ ứng xử mối quan hệ chưa vững vàng Lãnh đạo cần nỗ lực để thân gương cho nhân viên Lãnh đạo cần quan tâm nhiều đến hành động, phát biểu cách cư xử mối quan hệ Và đặc biệt thể nhiều quan tâm đến nhân viên Và có thái độ cơng tất nhân viên Khơng có ưu tiên hay kỳ thị nhân viên khác Đối với lãnh đạo cấp cao chưa tiếp xúc với nhân viên, họ thể quan tâm đến nhân viên thông qua email, viết diễn đàn công ty, từ nôi dung động viên nội dung chia sẻ, hài hước web công ty Đối với quản lý làm việc trực tiếp với nhân viên, thân thiện hỗ trợ nhân viên đem lại cho nhân viên hài lòng bầu khơng khí làm việc Với phát triển cơng nghệ nay, có nhiều cách để quản lý thể quan tâm, chia sẻ đến nhân viên Những lời động viên nhân viên gặp khó khăn, lời chúc mừng nhân viên đạt kết tốt, lời 80 khích lệ nhân viên nỗ lực…sẽ giúp mối quan hệ với nhân viên tốt Đối với nhân viên trường gia nhập vào công ty Họ chưa xác định rõ ràng mục tiêu nghề nghiệp Nên vào thử việc nhóm, nhà quản lý cần thay đổi cách nghĩ nhân viên thời gian thử việc thời gian học việc giúp họ xác định mục tiêu nghề nghiệp Khi nhân viên cảm thấy thời gian không áp lực, họ cảm nhận công ty trang bị cho kiến thức cần thiết để bắt đầu cơng việc, hiểu cơng việc làm tương lai nhân viên định đảm nhận cơng việc hay khơng Từ đó, nhân viên học hỏi nhìn nhận định thay đổi cơng việc thời gian thử việc gắn bó lâu dài với Điều giúp cho giảm chi phí giữ chân nhân viên giỏi b Đối với đồng nghiệp Mạng lưới mối quan hệ công việc lẫn xã hội luôn cần thiết Mối quan hệ đồng nghiệp mối quan hệ ảnh hưởng trực tiếp lên kết làm việc công ty lẻ hầu hết công việc tất phận làm việc theo nhóm Vì vậy, nhân viên phải ý thức vai trò tổ chức Đồng nghiệp phải sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ quan tâm lẫn Luôn tơn trọng, lắng nghe ý kiến góp ý Trong công việc tồn cạnh tranh công bằng, lành mạnh, làm động lực thúc đẩy nỗ lực làm việc Các nhân viên nên quan tâm đến khơng cơng việc mà đời sống cá nhân để giúp đỡ Điều nhằm tạo môi trường làm việc thân thiện, tạo hứng thú cho nhân viên làm việc kích thích nhân viên làm việc hiệu c Công ty cần trọng nhiều đến hoạt động cải thiện mối quan hệ công ty: • Trong công việc bao gồm buổi giao lưu kỹ chuyên môn 81 nghiệp vụ, thi trình độ tay nghề am hiểu cơng việc, buổi đào tạo kiến thức…Hàng quý tổ chức hội thi lao động giỏi, trao khen, giấy chứng nhận, phần thưởng cho nhân viên có thành tích tốt Tổ chức thêm nhiều thi vui nhộn phòng ban, tổ chức cho nhân viên xem phim • Ngồi cơng việc bao gồm chuyến dã ngoại tồn cơng ty, buổi giao lưu văn nghệ, câu lạc thể dục thể thao, buổi liên hoan, bữa tiệc chúc mừng sinh nhật … Công ty cố gắng tạo điều kiện hỗ trợ thời gian để nhân viên tham gia hoạt động đông đủ Tất nhân viên có quyền cơng tham gia hoạt động công ty tổ chức Công ty nên có sách hỗ trợ chi phí thi nội thiết kế áo, thiết kế slogan cho phận Hỗ trợ chi phí khích lệ nhân viên sau dự án hoàn thành Bên cạnh đó, cơng ty cấp quỹ cho nhóm để thực hoạt động nhằm tăng hiểu biết thành viên buổi ăn tối thành viên nhóm, ngày spa, buổi liên hoan…Nhằm tạo khơng khí vui vẻ gắn kết nhân viên lại với Công ty cần nỗ lực để nhân viên cảm thấy phần đóng góp cho phát triển vững mạnh công ty Qua đó, lãnh đạo nhân viên phấn đấu hồn thành cơng việc tốt chung tay xây dựng mối quan hệ tạo nên môi trường làm việc thân thiện Công ty cần tạo môi trường làm việc thú vị, thực cam kết tổ chức quan tâm góc độ người với sẻ chia khích lệ thường xuyên, hỗ trợ cân sống 3.4.5 Hồn thiện cơng tác đào tạo Công tác đào tạo công ty thực tốt phát huy tác dụng 82 việc trì nhân viên Hiện tại, cơng ty cần phải trì kết đạt nỗ lực việc hồn thiện cơng tác đào tạo để nâng cao mức hài lòng thực yếu tố giữ chân nhân viên - Đối với sách trước đào tạo Cơng ty cần cơng khai, minh bạch tiêu chí đối tượng cử học Cơng ty cần có kế hoạch tìm hiểu nhu cầu đào tạo đối tượng đồng thời xác định lực khả nhân viên Đồng thời, tăng cường đào tạo bên cạnh kiến thức chuyên môn cần trọng đến kỹ mềm nhằm giúp nâng cao mối quan hệ công việc Công ty nên đào tạo cho nhân viên không kiến thức vị trí làm mà kiến thức vị trí khác Điều nhằm giúp cho cơng ty có sẵn đội ngũ thay nhanh chóng có nhân viên Và giúp cho nhân viên bở ngỡ, giảm thời gian thích nghi làm việc vị trí - Đối với sách đào tạo Có sách hỗ trợ học phí thời gian cho đối tượng có lực, ưu tiên cho đối tượng quy hoạch Trong trình nhân viên tự đào tạo, cơng ty nên có sách hỗ trợ thời gian chi phí nhằm khuyến khích nhân viên tự học tập nâng cao trình độ - Đối với sách sau đào tạo Sau khóa đào tạo, công ty nên cấp giấy chứng nhận kết đào tạo nhân viên Tổ chức thi kiến thức chuyên môn, kỹ mềm giúp người đào tạo phát huy kiến thức học Đồng thời, sử dụng kết đào tạo yếu tố để làm sở cho việc xét thăng tiến nhân viên 3.4.6 Nâng cao điều kiện làm việc Việc cải thiện điều kiện làm việc công ty thực tốt sáu 83 yếu tố đem lại hài lòng cao cho nhân viên Tuy nhiên để đem lại cho nhân viên điều kiện làm việc tốt nữa, gia tăng hiệu suất làm việc, công ty cần nỗ lực để điều kiện làm việc phát huy tác dụng việc trì nhân viên Bên cạnh việc trang bị thiết bị máy móc đại, công ty cần đảm bảo yếu tố môi trường làm việc công ty phải phù hợp với công việc Các yếu tố tiếng ồn, ánh sáng, nhiệt độ, nóng, bụi phải mức quy định để tránh ảnh hưởng xấu đến môi trường sức khỏe nhân viên Đồng thời, yếu tố phải có tác dụng tạo hứng thú kích thích nhân viên công việc Công ty nên áp dụng kỹ thuật để bảo vệ nhân viên, hạn chế tác động yếu tố nguy hiểm nảy sinh lao động Các phương tiện phục vụ nhân viên nơi làm việc nhà ăn tập thể, cơng trình vệ sinh, phòng thay quần áo phải đẹp, đảm bảo vệ sinh Cơng ty cần trang bị thêm phòng đọc sách báo, loa truyền thanh, tin nội bộ, nơi sinh hoạt tập thể, phòng truyền thống cơng ty, sân chơi thể dục thể thao nhằm làm phong phú hoạt động tinh thần nhân viên Công ty cần quan tâm, phổ biến tuyên truyền việc đảm bảo an tồn giữ gìn vệ sinh nơi làm việc để nhằm tăng ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành nội quy an toàn, vệ sinh lao động Đồng thời có quy định xử phạt nhân viên không chấp hành Công ty nên quy định cụ thể, cơng khai việc doanh nghiệp có đảm bảo, tiêu chuẩn chế độ nhân viên tháng, năm trang bị thứ gì, chất lượng sao, chất lượng máy móc, văn phòng để đảm bảo an tồn, vệ sinh cho nhân viên Xây dựng nội quy bảo hộ lao động quy định cụ thể nội dung an toàn vệ sinh lao động, quy định quyền trách nhiệm người lao động người sử dụng lao động Phát huy vai trò phận văn phòng việc cải thiện 84 nâng cao điều kiện làm việc nhân viên Bộ phận cần có quan tâm nhắc nhở nhân viên việc xây dựng mơi trường làm việc lành mạnh, an tồn, hợp vệ sinh Đồng thời, có quan tâm nhiều đến nhu cầu, ý kiến đóng góp nhân viên môi trường làm việc để yếu tố phát huy tác dụng việc trì nhân viên KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ hạn chế tác trì nhân viên cơng ty kết hợp với kết nghiên cứu, mức độ sách trì nhân viên cơng ty, điều kiện nguồn lực công ty việc trì nhân viên mục tiêu đinh hướng phát triển cơng ty, giải pháp trì nhân viên tập trung xử lý hạn chế công tác trì nhân viên Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Gameloft Đà Nẵng Giải pháp tập trung vào bốn nhân tố ảnh hưởng nhiều hội thăng tiến, công tác thù lao, mức độ trao quyền xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp Các giải pháp nhằm khắc phục rời bỏ công ty nhân viên Các giải pháp giúp cơng ty có sở khoa học cho việc xây dựng thực thi sách nhân hợp lý, khắc phục khó khăn cơng tác nhân lực Đảm bảo cho phát triển bền vững lâu dài công ty 85 KẾT LUẬN Sự thành bại công ty thường phụ thuộc vào việc sử dụng hợp lý nhân viên doanh nghiệp Khi nguồn nhân lực thường xuyên thay đổi tạo khó khăn cho nhà quản trị việc kiểm sốt điều hành Vì việc trì nhân viên đóng vai trò quan trọng quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Tại công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng, kết nghiên cứu cho thấy thù lao hội thăng tiến hai vấn đề ảnh hưởng lớn, mạnh mẽ đến gắn bó nhân viên cơng tycơng ty cần ưu tiên giải tốt yếu tố Bên cạnh đó, cơng ty có quan tâm cải thiện mức độ trao quyền, xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo nhân viên, công tác đào tạo cuối cải thiện điều kiện làm việc Việc trì nhân viên q trình lâu dài đòi hỏi nỗ lực lớn công ty Trên sở phân tích trên, luận văn thực với mong muốn đóng góp vào nỗ lực việc trì nhân viên cơng ty TNHH Gameloft Đà Nẵng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [2] PGS.TS Lê Thế Giới (Chủ biên) (2011), Giáo trình Quản trị học, Nhà xuất Tài [3] PGS.TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Thanh Liêm, ThS Trần Hữu Hải (2011), Giáo trình Quản trị chiến lược, Nhà xuất Dân trí [4] J.LeShe McKeown (2008), Nghệ thuật giữ chân nhân viên giỏi, Nhà xuất Lao động – Xã hội [5] Nguyễn Phi Long (2011), Giải pháp tạo động lực cho người lao động khu nghỉ dưỡng cao cấp Asean Resort, Luận văn thạc sĩ, Học viện công nghệ bưu viễn thơng [6] Ths Trần Phong Nam, Ths Lê Hoàng Quân, Quản trị nguồn nhân lực, Tập giảng (2010) [7] Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Lao động – Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh [8] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2010), “Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng, số 5(40) [9] TS Đỗ Phú Trần Tình & CN.Nguyễn Văn Nên &CN.Nguyễn Thị Diệu Huyền (2012), “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến gắn bó lâu dài nhân viên trẻ với doanh nghiệp”, Tạp chí phát triển hội nhập, số (17) [10] Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, tập 1, Nhà xuất Hồng Đức [11] TS Bùi Anh Tuấn (2008), Giáo trình hành vi tổ chức, Nhà xuất Thống Kê [12] TS Nguyễn Quốc Tuấn, TS Đoàn Gia Dũng, Ths Đào Hữu Hòa, Ths Nguyễn Thị Vân, Ths Nguyễn Thị Bích Thu, Ths Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê [13] Bí thu hút, trì động viên người lao động, http://vieclamdaklak.net/huongnghiep_detail_3.php?id=257 Truy cập ngày 06/11/2013 [14] mẹo quản lý để trì gắn bó nhân viên, http://vieclam.tuoitre.vn/vi/nha-tuyen-dung/cam-nang/9-meo-quan-ly-de-duytri-su-gan-bo-cua-nhan-vien.35A4EAEC.html Truy cập ngày 06/11/2013 PHỤ LỤC Phiếu khảo sát dùng để điều tra nhân viên làm việc công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào anh (chị) ! Tôi Bùi Thị Thùy Trang, học viên cao học lớp K24QTR-DN Trường Đại học Đà Nẵng, thực khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Giải pháp trì nhân viên Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Gameloft Đà Nẵng” Để phục vụ đề tài tơi cần khảo sát số nội dung có liên quan Tôi xin cam đoan thông tin mà anh (chị) cung cấp sử dụng với mục đích nghiên cứu đề tài luận văn nói trên, khơng dùng vào mục đích khác Rất mong nhận giúp đỡ anh (chị) Xin trân trọng cảm ơn Ι Các nhân tố trì nhân viên tổ chức Mức độ hài lòng anh (chị) việc trì nhân viên cơng ty theo tiêu thức đánh giá sau Anh (chị) cho biết ý kiến vấn đề cách đánh dấu (X) vào phương án thích hợp với lựa chọn theo quy ước: Rất hài lòng Hài lòng Khơng ý kiến Tiêu thức đánh giá Về thù lao Chính sách lương, thưởng, phúc lợi đảm bảo nguyên tắc công bằng, linh hoạt khuyến khích nhân viên phát triển Khơng Rất khơng hài lòng hài lòng Mức lương đáp ứng nhu cầu người lao động Mức lương bình quân cao so với cơng ty ngành Chính sách phúc lợi đa dạng Mức phụ cấp cao Chính sách khen thưởng công Mức thưởng tương ứng với lực, thành tích, cấp bậc Có nhiều hoạt động thi đua khen thưởng Quy trình đánh giá tăng lương, khen thưởng cơng bằng, linh hoạt Tiêu chí đánh giá theo hiệu công việc, kỹ năng, thái độ làm việc phản ánh lực nhân viên Cải thiện điều kiện làm việc Văn phòng làm việc an tồn, hợp vệ sinh Tạo hứng thú kích thích nhân viên công việc Trang thiết bị hỗ trợ cho công việc nơi làm việc tốt Trang bị phòng game, thiết bị giúp nhân viên giảm stress giải lao Nhiệt độ, ánh sáng, tiếng ồn công ty phù hợp công việc Tạo hội thăng tiến Nhân viên đối xử công hội thăng tiến Các tiêu chí sách thăng tiến mô tả rõ ràng, chi tiết, cụ thể Công ty cung cấp đầy đủ thông tin hội thăng tiến Việc thăng tiến công khai rộng rãi tồn doanh nghiệp Có chương trình thi tuyển dành cho nhân viên có lực cơng ty Có nhiều thi khuyến khích nhân viên phát huy lực làm sở cho nhà quản lý việc thăng tiến Cơ hội đào tạo Nhân viên có quyền bình đẳng tham dự khóa đào tạo Các khóa đào tạo tổ chức thường xuyên, liên tục Chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc phù hợp mục tiêu Nhân viên tạo điều kiện thời gian để tham gia đào tạo Nhân viên hỗ trợ chi phí đào tạo Cán giảng viên đào tạo nhiệt tình, có lực Việc đánh giá sau đào tạo phản ánh chất lượng việc đào tạo Kết đào tạo yếu tố làm sở việc xét thăng tiến cho nhân viên Xây dựng mối quan hệ (đồng nghiệp, lãnh đạo) Lãnh đạo giúp đỡ nhân viên đạt mục tiêu nghề nghiệp Lãnh đạo đối xử công nhân viên Lãnh đạo đánh giá lực làm việc nhân viên Lãnh đạo tận tụy Lãnh đạo tạo điều kiện cho nhân viên phát triển Đồng nghiệp cởi mở, thân thiện sẵn lòng giúp đỡ người Đồng nghiệp biết lắng nghe tôn trọng ý kiến người khác Công ty tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao mối quan hệ Mức độ trao quyền Mục tiêu trao quyền xác định cụ thể, đo lường được, vừa khả thi vừa thách thức Mức độ trao quyền phù hợp với lực nhân viên Công bố trao quyền thức, rộng rãi giúp nhân viên hiểu rõ nhiệm vụ mục đích trao quyền Lãnh đạo theo sát nhân viên thực quyền trao Xử lý công nhân viên mắc sai lầm công việc ΙΙ Một số thông tin cá nhân anh (chị) Anh (chị) thuộc giới tính Nam Nữ Anh (chị) thuộc nhóm tuổi Dưới 30 tuổi Từ 30 đến 40 tuổi Trên 40 tuổi Anh (chị) làm việc phân Nhân Cơng nghệ thơng tin Kế tốn Lập trình trò chơi Thiết kế đồ họa Quản lý chất lượng Thiết kế trò chơi Quản lý thiết bị Vị trí anh (chị) Quản lý Nhân viên Thời gian công tác anh (chị) Dưới năm Từ năm đến năm Trên năm Trình độ học vấn Trung học phổ thông Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau đại học Xin chân thành cảm ơn anh (chị) ! PHỤ LỤC Phiếu khảo sát dùng để điều tra nhân viên làm việc công ty rời bỏ công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào anh (chị) ! Tôi Bùi Thị Thùy Trang, học viên cao học lớp K24QTR-DN Trường Đại học Đà Nẵng, thực khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Giải pháp trì nhân viên Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Gameloft Đà Nẵng” Để phục vụ đề tài tơi cần khảo sát số nội dung có liên quan Tôi xin cam đoan thông tin mà anh (chị) cung cấp sử dụng với mục đích nghiên cứu đề tài luận văn nói trên, khơng dùng vào mục đích khác Rất mong nhận giúp đỡ anh (chị) Xin trân trọng cảm ơn Theo anh (chị), nguyên nhân khiến anh (chị) rời bỏ công ty? Anh (chị) cho biết ý kiến vấn đề cách đánh dấu (X) vào phương án thích hợp với lựa chọn theo quy ước: Rất đồng ý Đồng ý Không ý kiến Không đồng ý Rất không đồng ý STT Tiêu thức đánh giá Thù lao Cải thiện điều kiện làm việc Xây dựng mối quan hệ (đồng nghiệp, lãnh đạo) Tạo hội thăng tiến Mức độ trao quyền Cơ hội đào tạo Xin chân thành cảm ơn anh (chị) ! ... quyền công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng 55 2.2.7 Nghiên cứu nguyên nhân khiến nhân viên làm việc công ty rời bỏ công ty 59 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CƠNG TÁC DUY TRÌ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG... TRẠNG DUY TRÌ NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH GAMELOFT ĐÀ NẴNG 26 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TNHH GAMELOFT ĐÀ NẴNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẤN ĐỀ DUY TRÌ NHÂN VIÊN 26 2.1.1 Giới thiệu tổng quan công ty. .. nghiên cứu hài lòng nhân viên 58 việc trao quyền công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng Biểu đồ 2.8 Kết nghiên cứu mức độ đồng ý nhân viên nguyên nhân khiến nhân viên rời bỏ công ty TNHH Gameloft Đà Nẵng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp duy trì nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn gameloft đà nẵng , Giải pháp duy trì nhân viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn gameloft đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn