Giải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn huyện hoà vang, thành phố đà nẵng

107 10 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ HOÀI LINH GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ĐÀ NẴNG – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ HOÀI LINH GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Kinh tế Phát triển Mã số : 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NINH THỊ THU THỦY ĐÀ NẴNG – NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Đặng Thị Hoài Linh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu .5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6 Cấu trúc luận văn .6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Phân loại đào tạo nghề 13 1.1.3 Vai trò đào tạo nghề 14 1.1.4 Đặc điểm đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất .16 1.2 NỘI DUNG CỦA ĐÀO TẠO NGHỀ .17 1.2.1 Xác định mục tiêu đào tạo nghề .17 1.2.2 Xác định nhu cầu đào tạo nghề .18 1.2.3 Xác định nội dung đào tạo nghề .20 1.2.4 Lựa chọn hình thức phương pháp đào tạo nghề 21 1.2.5 Xác định kinh phí đào tạo nghề 22 1.2.6 Kiểm tra, đánh giá kết đào tạo nghề 23 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO NGHỀ 23 1.3.1 Nhân tố thuộc thân người lao động 23 1.3.2 Hệ thống dạy nghề 24 1.3.3 Các chủ trương, sách đào tạo nghề Nhà nước 27 1.4 KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG 28 1.4.1 Kinh nghiệm tỉnh Thừa Thiên Huế 28 1.4.2 Kinh nghiệm tỉnh Yên Bái .29 1.4.3 Kinh nghiệm xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 30 1.4.4 Kinh nghiệm tỉnh Vĩnh Phúc 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀNHUYỆN HÒA VANG.33 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN HỊA VANG ẢNH HƯỞNG TỚI CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 33 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 33 2.1.2 Đặc điểm kinh tế 35 2.1.3 Đặc điểm xã hội 40 2.1.4 Thực trạng công tác di dời, giải tỏa tái định cư địa bàn huyện Hòa Vang .43 2.1.5 Thực trạng hệ thống sở đào tạo nghề địa bàn huyện Hòa Vang 50 2.1.6 Những sách thành phố đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất .53 2.2 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT CỦA HUYỆN HÒA VANG 55 2.2.1 Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo nghề 55 2.2.2 Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo nghề 56 2.2.3 Thực trạng xác định nội dung đào tạo nghề 60 2.2.4 Hình thức phương pháp đào tạo nghề 62 2.2.5 Kinh phí đầu tư cho đào tạo nghề 64 2.2.6 Thực trạng đánh giá kết đào tạo nghề 66 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT CỦA HUYỆN HÒA VANG 68 2.4.1 Kết đạt 68 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế 69 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 70 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG .72 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 72 3.1.1 Quan điểm đào tạo nghề cho lao động diện thu hồi đất 72 3.1.2 Mục tiêu đào tạo nghề cho lao động diện thu hồi đất 73 3.1.3 Định hướng đào tạo nghề cho lao động diện thu hồi đất 74 3.1.4 Dự báo kinh tế - xã hội huyện Hòa Vang 76 3.1.5 Dự báo dân số lực lượng lao động 77 3.2 GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT 78 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện chế sách đào tạo nghề 78 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện nội dung đào tạo nghề 81 3.2.3 Nhóm giải pháp người lao động .86 3.2.4 Một số giải pháp khác 87 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .91 Kết luận 91 Kiến nghị 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BCHTƯ Ban chấp hành trung ương BHYT Bảo hiểm y tế CSVC Cơ sở vật chất CN-XD Cơng nghiệp – Xây dựng CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa – đại hóa DV Dịch vụ ĐTN Đào tạo nghề ĐVT Đơn vị tính GS.TSKH Giáo sư, tiến sĩ khoa học GDP Tổng sản phẩm quốc nội GTSX Giá trị sản xuất HĐND Hội đồng nhân dân ILO Tổ chức lao động quốc tế KCN Khu công nghiệp KHCN Khoa học công nghệ KHTP Kế hoạch thành phố KT-XH Kinh tế - Xã hội LĐ-TB&XH Lao động thương binh xã hội NCKHDN Nghiên cứu khoa học dạy nghề NHCSXH Ngân hàng sách xã hội N-L-TS Nơng, lâm, thủy sản TĐC Tái định cư THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân USD Đô la Mỹ DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Giá trị sản xuất ngành kinh tế địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2008-2012 Trang 36 Cơ cấu Giá trị sản xuất (theo giá thực tế) phân theo 2.2 ngành kinh tế huyện Hòa Vang giai đoạn 2008 - 39 201 2.3 2.4 Cơ cấu lao động huyện bình quân giai đoạn 2008 2012 Biến động quỹ đất nông, lâm, thủy sản huyện 41 44 Công tác di dời, giải tỏa thực dự án tái định 2.5 cư địa bàn huyện Hòa Vang (tính đến tháng 45 12/2012) 2.6 Diện tích đất hộ gia đình sau tái định cư 46 2.7 Số hộ dân có đất bị thu hồi (tính đến cuối năm 2012) 47 2.8 Số lao động bị việc thu hồi đất sản xuất 48 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Tình hình nhân lao động hộ bị thu hồi đất địa bàn huyện Hòa Vang Danh mục ngành nghề đào tạo Trung tâm dạy nghề Hòa Vang Tổng hợp nhu cầu học nghề đối tượng lao động bị thu hồi đất địa bàn huyện Hòa Vang năm 2013 Một số chương trình ĐTN thực địa bàn huyện Hòa Vang Các hình thức đào tạo nghề huyện Hòa Vang 49 53 57 61 63 2.14 Kinh phí đào tạo nghề cho lao động nơng thơn địa bàn TP Đà Nẵng 65 2.15 Lao động diện thu hồi đất đào tạo nghề 66 2.16 Kết giới thiệu việc làm cho lao động 67 3.1 3.2 3.3 Danh mục nghề đào tạo trọng điểm đến năm 2020 huyện Hòa Vang Dự báo cấu kinh tế huyện Hòa Vang đến năm 2020 Dự báo dân số lực lượng lao động huyện Hòa Vang đến năm 2020 75 76 78 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu Tên hình vẽ hình vẽ Trang 2.1 Tăng trưởng kinh tế huyện giai đoạn 2008 - 2012 38 2.2 Cơ cấu kinh tế huyện Hòa Vang 38 Nhu cầu học nghề đối tượng lao động bị thu hồi đất 2.3 địa bàn huyện Hòa Vang năm 2013 phân theo giới 58 tính độ tuổi Nhu cầu học nghề đối tượng lao động bị thu hồi đất 2.4 địa bàn huyện Hòa Vang năm 2013 phân theo nhóm 59 nghề 2.5 3.1 3.2 Tỷ lệ mục đích hộ gia đình bị thu hồi đất địa bàn huyện Hòa Vang sử dụng tiền đền bù, hỗ trợ Mơ hình ĐTN cho lao động học nghề sở đào tạo, doanh nghiệp Mơ hình đào tạo nghề cho lao động học nghề làng nghề 64 84 85 83 Căn vào ngành nghề, trang thiết bị kỹ thuật công nghệ, xem xét lại chương trình đào tạo có để bổ sung cho hoàn thiện, phù hợp với thực tiễn - Đổi nội dung, phương pháp đào tạo nghề Đổi chương trình, giáo trình dạy nghề Hiện nay, việc biên soạn chương trình đào tạo sở dạy nghề chủ trì tổ chức biên soạn Nội dung đào tạo nghề lạc hậu, đặc biệt hạn chế cập nhật công nghệ mới, ngành nghề Do cần phải nâng cấp đổi mới, chỉnh lý, biên soạn bổ sung chương trình giảng dạy thực hành nghề; soạn giáo trình học tập theo nghề.Chương trình đào tạo nghề phải xây dựng sát với yêu cầu thực tiễn, thường xuyên cập nhật, bổ sung, sửa đổi để đáp ứng với thay đổi khoa học, kỹ thuật Đổi phương pháp đào tạo theo hướng tích cực hóa người học dạy thực hành theo nhóm Do đặc trưng đào tạo nghề đặc điểm người lao động bị thu hồi đất mà nội dung đào tạo nghề cần xây dựng đảm bảo tính hệ thống, đơn giản, dễ hiểu nên thay lớp học với chương trình hàn lâm, lý thuyết, sở đào tạo nên xây dựng chương trình thiết kế ngắn gọn, xúc tích, thật dễ hiểu tránh dùng từ ngữ khoa học, khó nhớ; đồng thời tăng cường thời gian thực hành, phân bố thời gian theo hướng “cầm tay, việc” nên thời lượng chương trình: lý thuyết chiếm từ 10-30% thực hành từ 70-90% Trước mắt, huyện Hòa Vang cần tập trung đào tạo nghề nông nghiệp trồng rau sạch, trồng nấm, trồng hoa cảnh; nghề phi nơng nghiệp may cơng nghiệp, khí, mộc cơng nghiệp dân dụng, kỹ thuật xây dựng… - Hoàn thiện hình thức tổ chức đào tạo Đối với hình thức học nghề sở đào tạo, doanh nghiệp Để hình thức đào tạo nghề mang lại hiệu cao cần nghiên cứu mơ hình đào tạo nghề sau, đó: 84 - Cơ quan Nhà nước từ thành phố đến cấp huyện: đơn vị tổ chức, giám sát trình ĐTN, tài trợ kinh phí ĐTN, hỗ trơ tiền ăn, chi phí khác thời gian học nghề người lao động - Các sở đào tạo, Doanh nghiệp: thực ký kết hợp đồng đào tạo nghề với quan Nhà nước để xây dựng chương trình, thực kế hoạch ĐTN - Các ngân hàng: hỗ trợ tiền học nghề cho vay vốn sau học nghề - UBND TP - Sở LĐ-TB&XH Ký kết hợp đồng ĐTN Phân bổ kinh phí hỗ trợ ĐTN - UBND huyện - Phòng LĐ-TB&XH Cơ sở đào tạo Doanh nghiệp - Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thủ tục vay vốn cho người lao động thời gian học nghề Dạy nghề Ngân hàng Hỗ trợ vay vốn sau học nghề Người lao động học nghề Hình 3.1 Mơ hình ĐTN cho lao động học nghề sở đào tạo, doanh nghiệp Đối với hình thức học nghề làng nghề (hình thức vừa học vừa làm) Hiện địa bàn huyện làng nghề hoạt động cầm chừng (làng chiếu Cẩm Nê, nghề bánh tráng Túy Loan…), số hộ sản xuất kinh doanh 85 (làm chiếu – hộ; sản xuất bánh tráng – hộ sản xuất thường xuyên), quy mô nhỏ Lao động chủ yếu người có tuổi, sản xuất lúc rãnh rỗi, nơng nhàn hồn tồn thủ cơng Do công tác đào tạo nghề cần quan tâm hỗ trợ từ UBND huyện Phòng Cơng thương huyện tham mưu ngành nghề cần trì bảo tồn, ngành nghề cần đầu tư phát triển,… Hình thức đào tạo nghề cho lao động học nghề làng nghề hình thức đào tạo xưởng sản xuất có tham gia sở đào tạo nghề việc xây dựng chương trình đào tạo - UBND huyện, - Phòng Cơng thương, - Các sở đào tạo Xây dựng chương trình đào tạo, ký kết hợp đồng ĐTN Nghệ nhân làng nghề Dạy nghề - Hỗ trợ tiền thời gian học nghề; - Hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm làng nghề Người lao động Hình 3.2 Mơ hình đào tạo nghề cho lao động học nghề làng nghề - Hồn thiện cơng tác đánh giá kết đào tạo nghề Thực kiểm định chất lượng dạy nghề theo qui định Luật Dạy nghề hướng dẫn Bộ Lao động – Thương binh Xã hội; có kế hoạch để hàng năm CSDN phải kiểm định chất lượng dạy nghề Tăng cường tra, kiểm tra để trì hoạt động đào tạo nghề địa bàn theo Luật Dạy nghề quy định Bộ Lao động – Thương binh Xã hội 86 Để đánh giá kết đào tạo nghề cần làm rõ trách nhiệm mối quan hệ quan có liên quan từ việc điều tra, khảo sát nhu cầu, xác định nghề đào tạo giải việc làm Đối với việc đánh giá trình tổ chức đào tạo cần ý tiêu chí: tổng số lớp số lao động bị thu hồi đất học nghề, phân theo nhóm nghề, nhóm đối tượng, trình độ đào tạo Đối với nghề đào tạo cần đánh giá mức độ phù hợp về: danh mục số lượng nghề biên soạn mới, điều chỉnh chương trình đào tạo Cần quan tâm đánh giá trình độ đội ngũ giảng viên dạy nghề huyện thông qua đánh giá kỹ dạy lý thuyết, thực hành giáo viên sở dạy nghề Đối với đánh giá hiệu công tác đào tạo nghề chủ yếu tiêu nhu số học viên sau học nghề làm nghề học, số lao động bị thu hồi đất doanh nghiệp tuyển dụng sau học nghề, tỷ lệ lao động chuyển đổi từ lao động nông nghiệp sang lao động phi nơng nghiệp sau học nghề 3.2.3 Nhóm giải pháp người lao động Nâng cao nhận thức học nghề cho người lao động nhiều hình thức, giúp họ nhận việc học nghề quyền lợi, trách nhiệm hội cho việc tiến thân lập nghiệp thân, nâng cao tinh thần tự nguyện học nghề Bản thân người lao động phải chủ động, tích cực việc học nghề, nâng cao trình độ chun mơn kỹ thuật, đáp ứng u cầu nhà tuyển dụng, huyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm cơng ăn việc làm phù hợp với thân Hỗ trợ vốn vay cho người dân bị thu hồi đất sản xuất vốn yếu tố quan trọng để người dân đầu tư sản xuất kinh doanh học nghề chuyển đổi việc làm Những người dân thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp hầu hết có trình độ thấp khơng có chun mơn kỹ thuật nên việc chuyển đổi ngành nghề cần có thời gian, cộng thêm thiếu vốn khiến sống họ gặp 87 khó khăn Vì thế, để tạo điều kiện cho đối tượng có khả chuyển đổi nghề nghiệp cao hơn, quyền huyện thành phố ngồi hỗ trợ cần có chế hỗ trợ vốn ưu đãi thông qua quỹ tín dụng, quỹ vay giải việc làm Bên cạnh đó, nhận hỗ trợ cần phải sử dụng hợp lý nguồn lực hộ, bao gồm nguồn vốn bồi thường nguồn hỗ trợ Nhà nước Người lao động cần phải vượt qua khó khăn xuất phát từ thân tham gia học nghề như: điều kiện giao thông, thu nhập, từ bỏ thói quen ỷ lại vào hỗ trợ nhà nước hay tâm lý lo ngại sau học khơng tìm việc làm, trình độ học vấn không đủ để học nghề… Tăng cường nhận thức tầm quan trọng sinh kế bền vững biện pháp thực sinh kế bền vững Các hộ gia đình thuộc diện giải tỏa, tái định cư cần nhận thức họ cần phải động có động lực việc tìm huy động giải pháp nhằm phát triển sinh kế cho thân họ Họ khơng thể trơng chờ vào hỗ trợ trực tiếp Nhà nước nguồn hỗ trợ, giúp đỡ từ bên Theo dõi phương tiện thông tin đại chúng để nắm bắt kịp thời thơng tin chủ trương, sách Nhà nước, sau liên hệ với quan quản lý để tư vấn dạy nghề cách tiếp cận, sử dụng vốn hiệu 3.2.4 Một số giải pháp khác a Phát triển hệ thống sở đào tạo nghề Số lượng sở đào tạo nghề huyện hạn chế cần xây dựng Quy hoạch mạng lưới đào tạo nghề huyện Hòa Vang để đáp ứng nhu cầu đào tạo lao động việc làm chuyển đổi mục đích sử dụng đất Khuyến khích hỗ trợ sở đào tạo nghề địa bàn huyện việc mở rộng ngành nghề đào tạo đáp ứng yêu cầu chất lượng người lao 88 động bối cảnh trình cấu lại ngành kinh tế, đổi công nghệ hội nhập kinh tế diễn mạnh mẽ Khôi phục phát triển làng nghề truyền thống, gắn đào tạo nghề với giải việc làm ngày nơi sản xuất Thực xã hội hóa cơng tác đào tạo nghề nhằm thu hút nguồn lực cho hoạt động đào tạo nghề, khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đào tạo nghề b Tăng cường lực dạy nghề nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Tăng cường đầu tư CSVC, trang thiết bị, phương tiện dạy nghề để đảm bảo nhu cầu chất lượng đào tạo hàng năm Do yêu cầu đào tạo nghề thời gian thực hành lớn, trang thiết bị, máy móc dành cho thực hành quan trọng Song hầu hết sở dạy nghề huyện, trang thiết bị phương tiện thiếu thốn lạc hậu Do đó, vấn đề đầu tư cho việc nâng cấp sở vật chất kỹ thuật, đổi trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho học tập giảng dạy cần thiết Để làm điều cần tổng hợp mạnh nguồn lực đầu tư từ cấp quyền, nguồn hỗ trợ nước Tiếp tục đầu tư theo hướng đại hóa, cơng nghiệp hóa trang thiết bị phòng thí nghiệm, xưởng thực hành để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đảm bảo yêu cầu nhân lực trình độ cao Một yếu tố quan trọng việc định chất lượng đào tạo chất lượng đội ngũ giảng viên Vì vậy, để việc đào tạo nghề hiệu cần phải tăng cường cơng tác đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, đặc biệt giáo viên trẻ Các sở đào tạo nghề cần thực đào tạo chuẩn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nghệ nhân, kỹ sư, thợ lành nghề trình độ chuyên môn, cân đối cấu ngành nghề, tốt phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức xã hội 89 lương tâm nghề nghiệp Khi tuyển dụng giáo viên cần tuân thủ theo Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề Đồng thời đổi phương thức tuyển dụng theo hướng khách quan, công cạnh tranh, tuyển chọn người đào tạo chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, có kỹ để làm giáo viên dạy nghề Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán quản lý dạy nghề Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng số lượng, chất lượng giáo viên, người tham gia dạy nghề cán quản lý dạy nghề Tổ chức đưa giáo viên đến trường, địa phương khác mời chuyên gia, nghệ nhân đến địa phương để mở lớp bồi dưỡng giáo viên đào tạo nghề thực hành, kỹ sư phạm, bồi dưỡng nghề mới, kỹ áp dụng tiến khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ, để chuẩn hóa đội ngũ giáo viên tham gia dạy nghề c Nhóm giải pháp quản lý nhà nước - Hồn thiện cơng tác dự báo nhu cầu lao động theo ngành nghề, cấp trình độ Tiếp tục hồn thiện hệ thống thơng tin, hệ thống giao dịch thị trường lao động, đa dạng hóa kênh giao dịch chợ việc làm, trang thông tin điện tử việc làm - Hoàn thiện quản lý nhà nước phát triển đào tạo nghề Cần nhanh chóng lập dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt với đối tượng lao động bị thu hồi đất với ngành nghề phù hợp, ưu tiên chọn nhóm nghề phù hợp với nhu cầu đặc điểm địa phương Xây dựng hồn thiện hệ thống chế, sách khuyến khích doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí cho đào tạo nghề khu vực nông thôn 90 Ưu đãi chế sách cho doanh nghiệp hoạt động liên kết đào tạo nghề (giữa sở đào tạo nghề với doanh nghiệp hoạt động đào tạo nghề, thực hành, thực tập sản xuất) Từng bước giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho sở dạy nghề đào tạo, phát triển chương trình, tổ chức, nhân tài Tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát, đẩy mạng tuyên truyền nâng cao nhận thức quan quản lý sở dạy nghề tầm quan trọng kiểm định chất lượng dạy nghề, sẵn sàng tự nguyện tham gia kiểm định chất lượng dạy nghề d Đền bù hợp lý đất bị thu hồi Đất đai tư liệu sản xuất chủ yếu lao động nông nghiệp, yêu cầu phát triển đô thị làm cho nhiều lao động nông nghiệp bị đất Đền bù hợp lý có người dân có ý nghĩa đặc biệt việc đảm bảo môi trường xã hội phát triển bền vững vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nơng nghiệp Tuy nhiên, sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư quan tâm đến bồi thường thiệt hại vật chất, sách đào tạo nghề cho người lao động vùng thu hồi đất chưa trọng thường xuyên Giá đất đền bù chưa áp dụng sát với giá thị trường Chính sách đền bù bồi thường thiệt hại giải phóng mặt cần đảm bảo tính đủ giá trị quyền sử dụng đất cho hộ gia đình có đất bị thu hồi 91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Giải toả đền bù, tái định cư chủ trương lớn thành phố Đà Nẵng nói chung huyện Hòa Vang nói riêng tập trung triển khai năm qua đạt nhiều kết quan trọng Có thể khẳng định giải toả, chỉnh trang đô thị điều kiện động lực để huyện phát triển nhanh, toàn diện thời gian ngắn, làm thay đổi diện mạo Hòa Vang theo hướng văn minh, đại Tuy nhiên q trình thị hóa diễn mạnh mẽ khiến cho tình trạng nông dân bị đất sản xuất, việc làm tăng lên nhanh chóng Cần phải thấy lao động nơng nghiệp có đặc điểm riêng biệt so với ngành, lĩnh vực khác Chất lượng lao động nơng nghiệp thấp, hầu hết khơng có chun mơn kỹ thuật, hoạt động nơng nghiệp bó hẹp quy mơ hộ gia đình khả tự tạo việc làm, tự chuyển đổi nghề nghiệp họ hạn chế Từ đặt yêu cầu cấp bách cho vấn đề giải việc làm cho lực lượng lao động bị đất xã thuộc huyện Hòa Vang, yêu cầu đào tạo nghề coi yếu tố đóng vai trò quan trọng Những năm qua, bên cạnh thành công lĩnh vực kinh tế, xã hội, thị hóa vấn đề đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện thu hồi đất địa bàn huyện chưa quan tâm mức Công tác bồi thường, hỗ trợ, đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nhiều hạn chế Trước tình hình đó, thơng qua nghiên cứu mình, luận văn đánh giá thực trạng, phân tích khuyết điểm đưa số giải pháp, kiến nghị với mong muốn góp phần giải hiệu vấn đề đào tạo nghề cho hộ dân thuộc diện giải tỏa, tái định cư địa bàn huyện Hòa Vang.Tuy vậy, nghiên cứu luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, mong 92 nhận góp ý thầy để luận văn hồn thiện có đóng góp thiết thực Kiến nghị Đối với UBND thành phố Đà Nẵng Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước vấn đề xã hội phát sinh sau người dân bị thu hồi đất.Cần có quy định trách nhiệm bắt buộc chủ dự án đầu tư nhận đất xây dựng nhà máy, khu thị, cơng trình phải đảm bảo bố trí tái định cư với sở hạ tầng kinh tế xã hội cần thiết đủ điều kiện để ổn định ăn ở, sinh hoạt, đồng thời giải việc làm cho lao động địa phương với tỷ lệ định Căn vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch công nghiệp phê duyệt để có dự báo, tính toán nhu cầu đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho nơng dân Trong q trình lập quy hoạch thị cần nghiên cứu xem xét quy hoạch khu vực đất nơng nghiệp có suất thấp, đất xấu; khơng nên quy hoạch vùng có điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp suất cao, để đảm bảo sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất, an toàn lương thực phát triển cân bằng, bền vững Xây dựng sách hỗ trợ trọn gói hộ thuộc diện giải tỏa, tái định cư, bao gồm sách dạy nghề, việc làm, tài chính, xây dựng chế độ bảo hiểm xã hội cho người tái định cư Ban hành sách khuyến khích sở sản xuất, kinh doanh nhận lao động hộ gia đình thuộc diện giải tỏa, tái định cư vào học nghề nghề mộc, tiện, hàn, may vá, nghề trồng nấm,… Phát triển hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn hướng nghiệp để cung cấp thông tin việc làm thiết thực người dân tái 93 định cư Cải thiện tiếp cận lao động từ hộ thuộc diện giải tỏa, tái định cư hội tiếp cận có việc làm phi nơng nghiệp Hỗ trợ cho lao động từ hộ thuộc diện giải tỏa, tái định cư làm việc nước (Hàn Quốc, Nhật Bản,…) thơng qua: hỗ trợ 100% học phí học nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cần thiết theo quy định; hỗ trợ 100% chi phí khám sức khỏe, làm hộ chiếu, visa lý lịch tư pháp; hỗ trợ tiền ăn hàng ngày cho lao động thời gian học theo quy định… Đối với UBND huyện Hòa Vang Hàng năm, huyện không thực điều tra lao động – việc làm mà phải tiến hành thêm điều tra như: - Điều tra chuyên đề việc làm lao động sau bị thu hồi đất; - Điều tra tình hình sử dụng lao động nhu cầu tuyển dụng lao động doanh nghiệp địa bàn huyện; - Điều tra tình hình hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm Ban hành quy định cụ thể, chặt chẽ kiểm tra thường xuyên doanh nghiệp vấn đề ưu tiên tuyển dụng đào tạo nghề cho lao động địa phương có đất bị thu hồi Nhanh chóng triển khai việc bồi thường đất nông nghiệp đất dịch vụ Quy hoạch vị trí đất làm dịch vụ gắn với quy hoạch đất công nghiệp, khu đô thị địa bàn huyện Thực nghiêm túc, đầy đủ quy trình bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, cơng khai đến người dân có đất bị thu hồi; đảm bảo việc cấp phép đầu tư, giao đất, cho thuê đất theo quy định pháp luật, tránh tình trạng chạy theo phong trào, thu hút đầu tư để giải phóng mặt vấn đề bồi thường, tái định cư, hướng nghiệp ổn định sống cho người dân chưa giải 94 Tuyên truyền, động viên, khuyến khích lao động trẻ học nghề để nâng cao tay nghề Thay đổi nhận thức người nông dân việc làm thông qua phương tiện thông tin truyền thơng(nhất Đài Phát Truyền hình Đà Nẵng, Đài Truyền huyện Hòa Vang), chương trình phổ cập giáo dục quốc gia, tổ chức chương trình tư vấn mơ hình, phương thức phát triển kinh tế hỗ trợ khóa đào tạo kỹ năng, kiến thức kinh tế ứng dụng Chính quyền huyện cần phối hợp với Sở Lao động - Thương binh Xã hội, sở đào tạo, dạy nghề thực nhiều loại hình đào tạo thời gian, có lớp đào tạo ngắn hạn (3-6 tháng), dài hạn (1-2 năm), chủ yếu lớp ngắn hạn; hình thức, có hình thức đơn lẻ, có hình thức liên kết đào tạo theo hợp đồng đào tạo doanh nghiệp với sở đào tạo.…; địa điểm, có lớp sở đào tạo, có lớp doanh nghiệp có lớp địa bàn sinh sống nhằm tạo điều kiện tham gia thuận lợi cho lao động thuộc hộ giải tỏa, tái định cư Đối với Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Xây dựng kế hoạch chương trình cơng tác theo thời gian để thực nhiệm vụ đề Thực nghiêm túc việc kiểm định chất lượng dạy nghề, kiểm tra đánh giá cấp văn bằng, chứng nghề Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra sở dạy nghề theo quy định Bộ Lao động – Thương binh Xã hội ban hành hoạt động dạy nghề Đôn đốc sở dạy nghề thực tốt quy định Nhà nước đào tạo nghề, đặc biệt yêu cầu chất lượng đào tạo nghề Cán thuộc phòng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, lực công tác, chủ động, sáng tạo công việc giao 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn An (2012), “Mục tiêu định hướng công tác đào tạo nghề TP Đà Nẵng đến năm 2020”, Tạp chí Phát triển KT-XH Đà Nẵng, số 36, tr.13-17 [2] Câu lạc Cán trẻ TP Đà Nẵng (2011), Chuyên đề Đào tạo nghề TP Đà Nẵng – Thực trạng giải pháp, Đà Nẵng [3] Chi cục Thống kê huyện Hòa Vang, Niên giám thống kê huyện Hòa Vang năm 2011, 2012 [4] Phạm Minh Hạc (2003), “Đổi mạnh mẽ giáo dục nghề nghiệp phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí Giáo dục (50) [5] Phạm Mộng Hoa, Lâm Mai Lan (2000), Tái định cư dự án phát triển: Chính sách thực tiễn, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội [6] Phan Thị Thúy Linh (2011), “Các giải pháp đào tạo nghề tạo việc làm cho niên thành phố Đà Nẵng”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [7] Luật Dạy nghề năm 2006 [8] Luật Đất đai năm 2003 [9] Luật Giáo dục năm 2005 [10] Luật Lao động [11] GS.TSKH Lê Du Phong (2007),“Thu nhập, đời sống, việc làm người có đất bị thu hồi để xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cơng trình cơng cộng phục vụ cho lợi ích quốc gia”, Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội [12]Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 Thủ tướng Chính phủ Chính sách hỗ trợ giải việc làm đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp 96 [13] Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 21/11/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” [14] Quyết định 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/04/2005 Thủ tướng Chính phủ Chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn [15] Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định sách hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp với người lao động địa bàn thành phố Đà Nẵng [16] Quyết định số 6016/QĐ-UBND ngày 11/08/2010 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 [17] Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 22/08/2011 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải việc làm, ổn định đời sống đối tượng thuộc diện di dời, giải tỏa, thu hồi đất sản xuất địa bàn thành phố Đà Nẵng [18] Sở Lao động, Thương binh&Xã hội Đà Nẵng (2013), Báo cáo Sơ kết năm (2010-2012) thực Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn dự kiến kế hoạch 2013 – 2015 [19] Phạm Xuân Thu (2010), Cơng tác tư vấn chọn nghề, tìm tự tạo việc làm cho lao động nơng thơn, TP Chương trình phương pháp dạy nghề, Viện NCKHDN, Tổng cục Dạy nghề [20] Tổ chức Lao động quốc tế - Liên minh Châu Âu - Bộ LĐ-TB&XH (2011), Báo cáo sở đào tạo nghề khóa dạy nghề TP Đà Nẵng, Đà Nẵng 97 [21] Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang (2013), Báo cáo Sơ kết năm thực công tác dạy nghề theo định 1956 Chính phủ địa bàn huyện Hòa Vang, Đà Nẵng [22] Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang (2013), Báo cáo Tình hình giải tỏa bố trí tái định cư đất nông nghiệp không sản xuất dự án địa bàn huyện Hòa Vang, Đà Nẵng [23] Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang (2012), Báo cáo Tình hình thực nhiệm vụ tiêu KT-XH, QP-AN năm 2012 nhiệm vụ trọng tâm năm 2013, Đà Nẵng [24] “Việc làm thu nhập cho lao động bị thu hồi đất q trình cơng nghiệp hóa – đại hóa thị hố”, Đề tài cấp nhà nước, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2005) [25] Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Đà Nẵng (2012), “Chăm lo sinh kế cho hộ thuộc diện giải tỏa, tái định cư - nhìn từ góc độ cộng đồng”, Đà Nẵng [26] Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Đà Nẵng (2011), “Phát triển thị trường lao động thành phố Đà Nẵng đến năm 2020”, Đà Nẵng ... NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THU C DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀNHUYỆN HÒA VANG.33 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN HÒA VANG ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT TRÊN... 2.1.6 Những sách thành phố đào tạo nghề cho lao động thu c diện thu hồi đất .53 2.2 THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THU C DIỆN THU HỒI ĐẤT CỦA HUYỆN HÒA VANG 55 2.2.1... PHÁP ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THU C DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG .72 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 72 3.1.1 Quan điểm đào tạo nghề cho lao động diện thu hồi đất 72 3.1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn huyện hoà vang, thành phố đà nẵng , Giải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn huyện hoà vang, thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn