Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5

148 27 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỒN NGỌC TƯỜNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐOÀN NGỌC TƯỜNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG Chun ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS LÂM MINH CHÂU Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đoàn Ngọc Tường MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Các khái niệm có liên quan 1.1.2 Vai trò đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 10 1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 11 1.2.1 Xác định mục tiêu đào tạo 11 1.2.2 Xác định kiến thức nhu cầu đào tạo 12 1.2.3 Xây dựng kế hoạch đào tạo 17 1.2.4 Lựa chọn phương pháp đào tạo 18 1.2.5 Xác định kinh phí cho đào tạo 22 1.2.6 Đánh giá kết đào tạo 23 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 26 1.3.1 Các nhân tố môi trường bên tổ chức 26 1.3.2 Các nhân tố môi trường bên tổ chức 27 1.3.3 Các nhân tố thuộc thân người lao động 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG THỜI GIAN QUA 32 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CƠNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 32 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức quản lý Công ty 32 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực Công ty 35 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG 43 2.2.1 Mục tiêu đào tạo Công ty thời gian qua 43 2.2.2 Thực trạng xác định kiến thức nhu cầu đào tạo Công ty 45 2.2.3 Xây dựng kế hoạch đào tạo Công ty 50 2.2.4 Các phương pháp đào tạo mà Công ty lựa chọn 51 2.2.5 Chi phí cho đào tạo Cơng ty 54 2.2.6 Thực trạng việc đánh giá kết đào tạo 55 2.2.7 Chính sách người đào tạo Công ty 57 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NÊU TRÊN 58 2.3.1 Đánh giá chung công tác đào tạo nguồn nhân lực 58 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG TRONG THỜI GIAN TỚI 63 3.1 CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 63 3.1.1 Chiến lược phát triển ngành giao thông vận tải đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 63 3.1.2 Định hướng phát triển kinh doanh Công ty đến năm 2017 66 3.1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực doanh nghiệp vấn xây dựng cơng trình giao thơng 68 3.1.4 Một số quan điểm có tính ngun tắc xây dựng giải pháp 69 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 71 3.2.1 Hoàn thiện việc xác định mục tiêu đào tạo 71 3.2.2 Lựa chọn nội dung kiến thức cần đào tạo 73 3.2.3 Xây dựng kế hoạch đào tạo 80 3.2.4 Lựa chọn phương pháp đào tạo 83 3.2.5 Xác định chi phí cho đào tạo 85 3.2.6 Hoàn thiện việc đánh giá kết đào tạo 85 3.2.7 Các giải pháp bổ trợ khác 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG 95 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CB-CNV : Cán bộ, công nhân viên CTGT : Cơng trình giao thơng GTVT : Giao thơng vận tải NNL : Nguồn nhân lực DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Sự khác nghiên cứu tình đóng vai 22 1.2 Mơ hình đánh giá Donald Kirkpatrick 25 2.1 Số lượng lao động Công ty giai đoạn từ năm (2008 ÷ 2012) 36 2.2 Số lượng lao động phân theo giới tính năm 2012 37 2.3 Tình hình lao động theo độ tuổi Công ty từ năm (2008÷2012) 2.4 2.5 2.6 38 Tình hình lao động theo trình độ chun mơn từ năm (2008÷2012) 39 Tình hình tài Cơng ty từ năm (2008 ÷ 2012) 40 Kết tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty từ năm (2008÷2012) 42 2.7 Nội dung kiến thức đào tạo cho nhân viên qua năm 45 2.8 Mức độ phù hợp nội dung kiến thức đào tạo với học viên 2.9 46 Loại chuyên môn nghiệp vụ cần đào tạo Công ty năm 2013 49 2.10 Thời gian đào tạo Công ty từ năm (2008÷2012) 51 2.11 Loại chun mơn nghiệp vụ Cơng ty đào tạo nơi làm việc 2.12 52 Chuyên môn nghiệp vụ Công ty cử đào tạo nơi làm việc 54 Số hiệu Tên bảng bảng 2.13 Trang Kinh phí đầu cho đào tạo từ năm (2008÷2013) Cơng ty 55 2.14 Mức độ hài lòng sau đào tạo, bồi dưỡng 56 3.1 Dự báo sản lượng vấn nhu cầu lao động Công ty đến năm 2017 68 3.2 Phiếu đánh giá nhân viên 75 3.3 Thời gian thực chương trình đào tạo 81 3.4 Kế hoạch đào tạo Công ty 82 3.5 Bảng tổng hợp dự kiến chi phí đào tạo 82 3.6 Phiếu đánh giá nhân viên chương trình đào tạo 86 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Tiến trình xác định nhu cầu đào tạo nhân viên 15 2.1 Quy trình xác định nhu cầu đào tạo Cơng ty 48 3.1 Tiến trình phân tích cơng việc 74 ... 51 2.2 .5 Chi phí cho đào tạo Công ty 54 2.2.6 Thực trạng việc đánh giá kết đào tạo 55 2.2.7 Chính sách người đào tạo Công ty 57 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN... đào tạo Công ty thời gian qua 43 2.2.2 Thực trạng xác định kiến thức nhu cầu đào tạo Công ty 45 2.2.3 Xây dựng kế hoạch đào tạo Công ty 50 2.2.4 Các phương pháp đào tạo mà Công ty lựa... tác tổ chức quản lý Công ty 32 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực Công ty 35 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5 , Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn