Đào tạo nguồn nhân lực tại bảo hiểm xã hội tỉnh quảng nam

99 15 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THU HỒNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THU HỒNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trương Bá Thanh Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Đà Nẵng, tháng 01 năm 2014 Tác giả TRẦN THỊ THU HỒNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẠO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực 1.1.2 Mục đích, ý nghĩa đào tạo nguồn nhân lực 11 1.1.3 Vai trò đào tạo nguồn nhân lực 13 1.2 NỘI DUNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 14 1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 14 1.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 16 1.2.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo 18 1.2.4 Xây dựng chương trình đào tạo lựa chọn phương pháp đào tạo 19 1.2.5 Dự tính chi phí đào tạo 25 1.2.6 Thực chương trình đào tạo 26 1.2.7 Đánh giá chương trình đào tạo 26 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 28 1.3.1 Các nhân tố môi trường bên 28 1.3.2 Các nhân tố môi trường bên 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM 33 2.1 TÌNH HÌNH CHUNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM 33 2.1.1 Khái quát Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam 37 2.1.3 Chức nhiệm vụ phòng chun mơn, BHXH huyện, thành phố 39 2.1.4 Tình hình thực kế hoạch công tác thu chi Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam 40 2.2 THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM 41 2.2.1 Số lượng lao động 41 2.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực 43 2.2.3 Cơ cấu nguồn nhân lực 45 2.3 THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẢNG NAM 46 2.3.1 Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo 47 2.3.2 Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo 48 2.3.3 Thực trạng việc xác định nội dung kiến thức cần đào tạo 49 2.3.4 Thực trạng việc lựa chọn đối tượng đào tạo 50 2.3.5 Thực trạng việc xây dựng chương trình đào tạo 52 2.3.6 Thực trạng đánh giá kết đào tạo 54 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM 55 2.4.1 Những kết đạt 55 2.4.2 Hạn chế 57 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 57 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM 59 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 59 3.1.1 Mục tiêu chiến lược phát triển Bảo hiểm xã hội Quảng Nam 59 3.1.2 Một số quan điểm có tính ngun tắc đào tạo nguồn nhân lực 60 3.2 GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM 61 3.2.1 Cải tiến giai đoạn xác định nhu cầu đào tạo 61 3.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 69 3.2.3 Xây dựng nội dung kiến thức chuẩn 72 3.2.4 Phân loại đối tượng 77 3.2.5 Xây dựng chương trình đào tạo 78 3.2.6 Tổ chức đào tạo 81 3.2.7 Đánh giá kết đào tạo 82 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KCB Khám chữa bệnh SDLĐ Sử dụng lao động DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 Tên bảng Báo cáo kết hoạt động từ năm 2010 – 2012 Số lượng CBCNV BHXH Quảng Nam qua năm (2008-2012) Kế hoạch mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2012 Kế hoạch mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2012 Kết đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ giai đoạn 2008-2012 Báo cáo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản lý năm 2013 Trang 41 42 51 53 56 69 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu 2.1 2.2 Tên hình Trình độ CBCNV theo số lượng năm (20082012) Tỷ trọng cấu độ tuổi CBCNV tính đến tháng 12/2012 Trang 44 46 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn lực người đóng vai trò quan trọng q trình phát triển kinh tế Thực tế chứng minh quốc gia quan tâm, chăm lo cho nguồn nhân lực, đào tạo sử dụng có hiệu nguồn nhân lực tất yếu dẫn đến thành công Điều thể rõ nhiều quốc gia giới mà điển hình Nhật Bản Ngày với phát triển khoa học kỹ thuật đặc biệt bùng nổ công nghệ thơng tin vừa có tác động tích cực, vừa thách thức, khó khăn kinh tế Do đòi hỏi ngày cao số lượng chất lượng nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao Nguồn nhân lực chất lượng cao nội lực quan trọng nhân tố định đến phát triển bền vững quốc gia Cùng với phát triển đất nước, ngành Bảo hiểm xã hội không ngừng lớn mạnh Để đảm bảo phục vụ tốt cho đối tượng nhu cầu nguồn nhân lực ngày tăng Trong năm qua ngành BHXH tỉnh Quảng Nam không ngừng phát triển đạt kết to lớn việc thực chế độ sách BHXH, BHYT, BHTN Do phải chịu áp lực từ việc giải khối lượng công việc nhiệm vụ thực chế độ, sách cho hàng ngàn lao động nên cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhiều hạn chế, kết chưa tương tương xứng với khối lượng cơng việc Đứng trước đòi hỏi xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức, đứng trước khó khăn, thách thức từ thực trạng nguồn nhân lực, công tác đào tạo nguồn nhân lực phải có bước đổi tích cực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt Để phát triển giai đoạn nay, BHXH tỉnh Quảng Nam cần có chiến lược phát ... NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẠO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực 1.1.2 Mục đích, ý nghĩa đào tạo nguồn nhân lực 11 1.1.3 Vai trò đào tạo nguồn nhân. .. nguồn nhân lực Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam, từ rút nguyên nhân tồn yếu Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân. .. tạo nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam Tổng quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại bảo hiểm xã hội tỉnh quảng nam , Đào tạo nguồn nhân lực tại bảo hiểm xã hội tỉnh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn