Chiến lược kinh doanh cà phê có chứng nhận cà phê bền vững tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 29 đắk lắk

104 22 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG - TRẦN SÁNG CHIẾN LUỢC KINH DOANHPHÊ CÓ CHỨNG NHẬN CÀ PHÊ BỀN VỮNG TẠI CÔNG TY TNHH MTVXNK 2/9 ðẮK LẮK Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thanh Liêm ðà Nẵng – Năm 2014 MỤC LỤC MỞ ðẦU 1 Lý chọn ñề tài Mục tiêu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết dự kiến Bố cục Luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ HOẠCH ðỊNH CHIẾN LƯỢC CẤP ðƠN VỊ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 ðƠN VỊ KINH DOANH CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC CẤP ðƠN VỊ KINH DOANH 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Nền tảng xây dựng chiến lược kinh doanh 1.2 CÁC LOẠI CHIẾN LƯỢC CẤP ðƠN VỊ KINH DOANH 1.2.1 Chiến lược dẫn đạo chi phí 1.2.2 Chiến lược tạo khác biệt 11 1.2.3 Chiến lược tập trung 12 1.3 TIẾN TRÌNH HOẠCH ðỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 14 1.3.1 Xác ñịnh mục tiêu chiến lược 14 1.3.2 Nghiên cứu thị trường xác ñịnh nhu cầu thị trường 15 1.3.3 Nghiên cứu nội xác ñịnh khả gây khác biệt 16 1.3.4 Xác ñịnh thị trường mục tiêu 22 1.3.5 Xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh tối ưu 23 1.3.6 Triển khai sách biện pháp để thực chiến lược 24 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ðỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANHPHÊ CĨ CHỨNG NHẬN TẠI CƠNG TY TNHH MTV XNK -9 33 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNGTY TNHH MTV XNK -9 33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 33 2.1.2 Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh 33 2.1.3 Cơ cấu máy 36 2.2 THỰC TRẠNG KINH DOANHPHÊ CĨ CHỨNG NHẬN TẠI CƠNG TY TNHH MTV XNK -9 37 2.2.1 ðặc ñiểm sản xuất kinh doanh sản phẩm cà phê có chứng nhận 37 2.2.2 Tổng quan cà phê có chứng nhận Việt Nam 38 2.2.3 Lịch sử phát triển cà phê có chứng nhận Cơng ty 42 2.2.4 Kết chương trình cà phê có chứng nhận bền vững Cơng ty 43 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM CÀ PHÊ CÓ CHỨNG NHẬN 45 2.3.1 Công tác xây dựng mục tiêu kinh doanh 45 2.3.2 Công tác nghiên cứu môi trường kinh doanh 45 2.3.3 Thực trạng phân ñoạn thị trường xác ñịnh thị trường mục tiêu 50 2.3.4 Chiến lược kinh doanh 50 2.3.5 ðánh giá nguồn lực công ty ñối với chiến lược kinh doanh sản phẩm cà phê có chứng nhận 51 2.3.6 ðánh giá chiến lược 55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANHPHÊ CĨ CHỨNG NHẬN TẠI CƠNG TY TNHH MTVXNK 2-9 60 3.1 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÀ PHÊ CÓ CHỨNG NHẬN VÀ XÁC ðỊNH MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV XNK 2-9 60 3.1.1 Triển vọng phát triển cà phê có chứng nhận 60 3.1.2 ðịnh hướng phát triển ngành Bộ Công thương 61 3.1.3 Xác ñịnh mục tiêu kinh doanhphê có chứng nhận Cơng ty giai đoạn 2014 – 2020 66 3.2 PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO MƠI TRƯỜNG KINH DOANH 66 3.2.1 Những yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến mơi trường kinh doanhphê có chứng nhận 66 3.2.2 Môi trường nội 69 3.2.3 Phân tích mơi trường cạnh tranh ngành hoạt ñộng sản xuất, kinh doanhphê chứng nhận 74 3.3 ðÁNH GIÁ VÀ XÁC ðỊNH NGUỒN LỰC CÔNG TY ðỐI VỚI SẢN PHẨM CÀ PHÊ CÓ CHỨNG NHẬN 76 3.4 PHÂN ðOẠN THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 78 3.4.1 Phân ñoạn thị trường 78 3.4.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 78 3.5 XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO SẢN PHẨM CÀ PHÊ CÓ CHỨNG NHẬN 79 3.5.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cà phê có chứng nhận 79 3.5.2 ðánh giá lựa chọn chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cà phê có chứng nhận 79 3.6 CÁC GIẢI PHÁP THỰC THI CHIẾN LƯỢC 80 3.6.1 Liên kết với nơng dân để thực chương trình sản xuất cà phê bền vững 80 3.6.2 Thành lập Ban quản lý chương trình sản xuất theo tiêu chuẩn chương trình cà phê có chứng nhận 88 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 QUYẾT ðỊNH GIAO ðỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Cơ cấu kinh doanh theo ngành theo mặt hàng năm 2013 Cơng ty 2-9 3.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2010 dự báo ñến 2015 Trang 43 67 3.2 Tình hình dân số Việt Nam giai đoạn 2008-2013 68 3.3 Lợi nhuận Công ty từ năm 2011 – 2013 73 3.4 Phân tích đánh giá nguồn lực Cơng ty 2-9 ðắk Lắk 3.5 Chi phí bán hàng có chứng nhận UTZ Certified 77 94 MỞ ðẦU Lý chọn ñề tài Cà phê mặt hàng nông sản phổ biến giới, ñược trồng khoảng 80 quốc gia giới Với lượng cà phê xuất bình quân ñạt triệu tấn/niên vụ, cà phê Việt Nam giữ vị trí thứ giới xuất Tuy nhiên, xuất cà phê Việt Nam số hạn chế như: chủ yếu xuất qua kênh trung gian; chất lượng cà phê thấp bị thải loại nhiều, giá xuất thấp thường bị ép giá Với mục tiêu nâng cao chất lượng tạo giá trị gia tăng cho cà phê nhân xuất khẩu, số doanh nghiệp xuất cà phê ñã ñăng ký tham gia sản xuất cà phê theo hướng bền vững thông qua số chương trình cà phê có chứng nhận giới thiệu Việt Nam Việc tham gia chương trình làm thay đổi thói quen canh tác người trồng cà phê, áp dụng kỹ thuật sản xuất ñáp ứng yêu cầu thân thiện với môi trường, bền vững mặt xã hội ñảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp cà phê Việt Nam bước ñáp ứng yêu cầu thị trường giới.Trong bối cảnh đó, để tồn phát triển thị trường xuất cà phê, công ty cần xây dựng hồn thiện cho chiến lược phát triển cụ thể Với mong muốn xây dựng hoàn thiện chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty TNHH MTVXNK 2-9 ðẮK LẮK (SIMEXCO DAKLAK), tơi chọn đề tài “CHIẾN LUỢC KINH DOANHPHÊ CĨ CHỨNG NHẬN CÀ PHÊ BỀN VỮNG TẠI CÔNG TY TNHH MTVXNK 2/9 ðẮK LẮK (SIMEXCO DAKLAK)” Mục tiêu phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Dựa sở lý luận hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh, mơ hình delta, ma trận SWOT, mơ hình cạnh tranh Michale E Porter, tơi sâu vào phân tích chiến luợc kinh doanh cơng ty, xác định cơng ty sử dụng chiến lược nào, mặt ñạt ñược, mặt hạn chế q trình triển khai chiến lược cơng ty, chiến lược có phù hợp với mục tiêu cơng ty đề hay khơng Qua đó, ñề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược cơng ty cách có hiệu 2.2 Phạm vi nghiên cứu ðề tài nghiên cứu hoạt ñộng kinh doanh công ty TNHH MTV XNK 2-9 ðẮK LẮK (SIMEXCO DAKLAK) từ 2009 đến năm 2013, có xem xét ñến mối quan hệ tương hỗ với chiến lược phát triển ngành cà phê Việt Nam ðề tài phân tích vấn đề tổng qt phục vụ cho việc ñánh giá ñề xuất chiến lược phát triển cơng ty TNHH MTVXNK2-9 ðẮK LẮK (SIMEXCO DAKLAK), khơng sâu vào phân tích vấn đề mang tính chất chuyên ngành Phương pháp nghiên cứu ðể thực mục tiêu nghiên cứu nói trên, tác giả sử dụng phương pháp: Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc; Phương pháp điều tra, khảo sát, tham khảo ý kiến chuyên gia; Phươ ng2: Tình hình kinh doanh th c tr ng cơng tác ho ch Ch l nh chi n c kinh doanhphê có ch ng nh n t i Cơng ty TNHH MTVXNK -9 ;k L;k ng 3: Ho ch Ch nh chi n l Công ty TNHH MTVXNK -9 c kinh doanhphê có ch ng nh n t i ;k L;k T.ng quan tài li#u nghiên c(u + V lý thuy t " có c ki n th c n n t ng, cAng có c s6 hình thành nên ph!n c s6 lý lu n chung cho tài c a mình, tác gi ã tham kh o, t ng h p, úc k t k th:a t: m t s tài li u c a tác gi sau: Qu n tr chi*n l /c Ch biên: PGS.TS Lê Th Gi2i, TS NguyBn Thanh Liêm H Kinh t NCng, 2008 Trong th gi2i kinh doanh mang tính c nh tranh, m=i doanh nghi p có m t cách th c " t1n t i phát tri"n.Không nh(t thi t t(t c doanh nghi p u ph i c nh tranh v2i doanh nghi p khác ph c v cho m t nhóm khách hàng ó b@ng m t cách th c, ho,c ph i hành ng v2i m t cách nh@m áp ng v2i nh.ng thay ng c a nó.Chi n l i tác ng n ho t c c a m=i doanh nghi p yêu c!u ph i phát tri"n m t l i th c nh tranh cho phép ti n hành c nh tranh m t cách h.u hi u.Có th" coi chi n l c ý t 6ng, k ho ch s h= tr c nh tranh thành công tr 2c " m t doanh nghi p ti n hành i th c a L i th c nh tranh, theo ngh'a r ng, ó nh.ng cho phép m t doanh nghi p có so v2i cs v t tr i i th c a L i th c nh tranh t o kh n ng " doanh nghi p trì s thành cơng m t cách lâu dài Các ho t ích cu i hình thành chi n l t ng c a trình qu n tr chi n l ng c!n thi t nh@m t cm c c, trì l i th c nh tranh t o nên n n c Hành vi người tiêu dùng Chủ biên: Nguyễn Xuân Lãn ðồng tác giả: Phạm Thị Lan Hương, ðường Thị Liên Hà Nơi XB:NXB Tài Năm 2010 Tài liệu giúp cho tác giả xác ñịnh phương hướng q trình xây dựng chiến lược cơng ty.Một nguyên tắc quan trọng sản xuất kinh doanh phải đáp ứng nhu cầu người tiêu dung.Vì vậy, nghiên cứu người tiêu dùng góp phần thành cơng kinh doanh doanh nghiệp Marketing Management Chủ biên: Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Twelfth Edition, Pearson International Edition Vận dụng tư marketing vào sản phẩm, dịch vụ, thị trường, tập trung vào việc lập kế hoạch, tiến hành thực kiểm soát nguồn lực hợp tác với mục tiêu cuối tối ña hố hội thị trường tồn cầu + Về thực tiễn Trong q trình thực đề tài, tác giả ñã tham khảo từ số nghiên cứu ñi trước có liên quan Qua ñó, giúp cho tác giả có nhìn tổng qt lĩnh vực mà ñề tài ñang nghiên cứu, ñồng thời giúp tác giả rút ñược ñịnh hướng phương pháp nghiên cứu ñề xuất giải pháp, kiến nghị cho phù hợp với đề tài Cụ thể: • Luận văn thạc sĩ Lê Thị Thủy (Trường ñại học kinh tế - luật, Khoa Kinh tế ñối ngoại) với ñề tài “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN SỰ HÀI LỊNG CỦA NƠNG DÂN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ BỀN VỮNG CỦA CƠNG TY TNHH MTV XNK 2/9 ðẮK LẮK” Qua việc trình bày sở lý luận làm tảng nghiên cứu phân tích thực trạng để xây dựng sở thực tiễn, tác giả tiến hành nghiên cứu tìm yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng nơng dân tham gia Chương trình Cà Phê Bền Vững công ty TNHH MTV XNK 2/9 ðắk Lắk Kết 84 Bộ nguyên tắc cà phê có chứng nhận ñể tránh bị ñộng khâu thu mua thông qua hợp tác xã Hợp tác xã nơi giúp cung cấp cho người nông dân giống sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, hướng dẫn cách thức thu hoạch, chế biến, bảo quản… từ kiểm sốt khâu quy trình kiểm sốt chất lượng Ngồi ra, hợp tác xã hỗ trợ khâu tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm… nên nơi tiếp xúc trực tiếp, đem lại nguồn lợi cho người dân, khả tác ñộng ñến chủ vườn cà phê lớn Bên cạnh đó, phòng nơng nghiệp địa phương vùng nguyên liệu người trực tiếp giám sát việc chọn giống, chăm bón, phơi sấy theo ñúng quy trình khoa học, hỗ trợ cho việc thu hái cà phê theo ñúng tiêu chuẩn cách thường xun tun truyền phương tiện thơng tin đại chúng lợi ích, phương thức đảm bảo chất lượng cho sản phẩm Trung tâm khuyến nông nghiên cứu giống mới, giống cà phê có suất, chất lượng cao, có khả kháng bệnh cho hợp tác xã cung cấp, ñồng thời tổ chức buổi trình diễn, hội thảo đầu bờ cho người dân trồng cà phê ñể người dân nắm bắt, vận dụng kỹ thuật tiên tiến, ñầu tư hợp lý vào vườn mình, nắm vững kỹ từ khâu thu hái, chế biến, bảo quản ñạt tiêu chuẩn quốc tế ðể cơng tác khuyến nơng có hiệu quả, nên phân chia ñịa bàn phụ trách cho cán khuyến nông Nhiệm vụ cán thường xuyên ñến thăm hỏi, trao ñổi kinh nghiệm canh tác, hướng dẫn kỹ thuật mới, kiểm tra quy trình sản xuất đến thu hoạch, phát vấn đề giúp giải khó khăn cần thiết cho hộ nơng dân họ phụ trách ðội ngũ phải người có khả thuyết phục, có lực, kinh nghiệm, trình độ, thường xun bổ sung tiến kiến thức cà phê 85 Khuyến khích quản lý chất lượng từ khâu sản xuất ðây việc làm quan trọng để có cà phê đạt tiêu chuẩn chất lượng có chất lượng cao từ chọn giống, ươm cây, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch cho ñến việc bảo quản giao hàng cần có hệ thống quản lý chất lượng mang tính liên hồn khép kín Cụ thể sau: • ðối với khâu nhân giống, chọn giống phải tính ñến khả chịu ñựng thời tiết khí hậu ñất ñai thổ nhưỡng vùng trồng Ngoài cần phải tính đến yếu tố đề kháng cao với dịch bệnh • ðối với khâu ươm giống gieo trồng cần phải ñảm bảo chế ñộ chăm sóc để tăng trưởng tốt từ đầu ðây khâu có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng lớn đến q trình tăng trưởng sau • ðối với khâu chăm sóc cần phải ñảm bảo cho tăng trưởng bình thường song cần đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm Nghĩa khơng có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật độc tố khác • Giai đoạn thu hoạch sau thu hoạch phải đảm bảo cơng nghệ nhằm ñáp ứng yêu cầu sơ chế chế biến cho chất lượng cà phê không bị giảm sút ðể làm việc đó, cần phải đầu tư cơng nghệ mà hệ thống máy móc phải tiên tiến đại Bên cạnh đó, cần tăng cường mở rộng khâu chế biến ướt phương pháp đảm bảo chất lượng tốt • ði đơi với công tác cần trọng công tác bảo vệ mơi trường chất thải từ việc sơ chế, chế biến cà phê thường khói, bụi, nước thải có mùi hơi, thối gây nhiễm mơi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người d Lợi ích dự kiến thực giải pháp Chương trình cà phê có chứng nhận giúp người trồng trở nên chuyên nghiệp cạnh tranh Với cà phê có chứng nhận, người trồng cà phê qui mơ thể thực hành nông nghiệp tốt, áp dụng 86 biện pháp canh tác hiệu sản xuất có trách nhiệm Hơn thế, nhà rang xay hãng cà phê ngày có nhu cầu với loại cà phê có chứng nhận, tạo điều kiện cho người trồng cà phê tiếp cận thị trường Chương trình cà phê có chứng nhận đem đến cho hợp tác xã trang trại khả tiếp cận mạng lưới quốc tế người trồng cà phê, với chương trình hỗ trợ người mua tổ chức phi phủ, hỗ trợ kỹ thuật hướng dẫn từ chuyên gia nông Người trồng cà phê áp dụng phương pháp ghi chép nhật ký nông hộ Hệ thống ghi chép sổ sách ñã ñược sử dụng nhiều dự án sản xuất cà phê giới, cho phép nông dân ghi lại tất hoạt ñộng sản xuất cà phê số liệu ghi chép giúp phân tích tính hiệu hoạt ñộng, từ quản lý dinh dưỡng trồng tới thuê nhân công cho hoạt ñộng sản xuất ñồng ruộng Số liệu ghi chép nhật ký nông hộ sở cho hệ thống Kiểm tra Nội Nơng dân đào tạo tăng hiệu nhờ sử dụng nguyên liệu ñầu vào hợp lý sản xuất cà phê theo phương thức bền vững Quản lý chi phí sản xuất hiệu giá cà phê cao cho người sản xuất cà phê Tham gia vào chương trình ngồi việc hỗ trợ thêm giá, người nơng dân ñược hướng dẫn chăm sóc cà phê ñúng kỹ thuật ñể ñảm bảo ñược chất lượng sản phẩm Tiêu chuẩn chất lượng phải ñược tuân thủ suốt trình chăm sóc sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu hợp lí vừa tiết kiệm vừa bảo vệ mơi trường Thay trước vứt vỏ chai, bao phân bừa bãi thu gom lại, xử lí ñúng cách thường xuyên vệ sinh vườn tược ðồng thời, người nơng dân phải đảm bảo vấn đề an tồn lao động, quyền lợi đáng người lao động, chăm sóc y tế giáo dục cho gia đình, Khi tham gia vào chương trình này, người nơng dân khơng lo mặt đầu hay giá thị trường doanh nghiệp xuất ñã bao tiêu sản phẩm với giá thưởng cộng thêm 200đ/kg 87 Các doanh nghiệp có nguồn cung cà phê chất lượng cao ổn ñịnh từ vùng trồng cà phê có chứng nhận ðể khuyến khích người dân thu hái chín nhằm nâng cao chất lượng cà phê trước hết cần khuyến cáo doanh nghiệp thu mua cà phê theo loại giá khác tương ứng với chất lượng sản phẩm cà phê, không nên “cào bằng” lâu Thực tế cho thấy doanh nghiệp, quan phát giá thu mua cà phê giá nhân xô mà chưa phân loại giá thu mua theo loại sản phẩm Từ giải pháp người trồng cà phê dần ñịnh hướng tương lai cần phải sản xuất cà phê theo hướng “hàng hóa”, nâng cao chất lượng cà phê thơng qua biện pháp kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng việc áp dụng, tuân thủ yêu cầu Bộ nguyên tắc, làm quen với cách làm việc theo nhóm, lấy hiệu số đơng cộng hưởng với hiệu hộ gia đình làm tiền đề hình thành tổ hợp tác, câu lạc khuyến nông, câu lạc “năng suất cao”… nhằm hỗ trợ lẫn kỹ thuật kinh tế nhằm mang lại hiệu kinh tế cao Giải pháp ñào tạo đội ngũ “ khuyến nơng viên” từ nơng dân làm tiền đề để mở rộng cơng tác khuyến nơng cho địa phương tương lai e Khó khăn thực giải pháp ðể giải pháp mang tính khả thi khó thay ñổi tập quán canh tác người trồng cà phê Việc hướng dẫn, theo dõi thường xun để nơng dân tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật sản xuất đòi hỏi nhiều thời gian cơng sức Vấn đề làm nâng cao nhận thức cho người làm cà phê, giúp họ thấy ñược việc sản xuất cà phê có ý nghĩa quan trọng mục tiêu ñang hướng ñến thực hành canh tác cà phê có trách nhiệm với mơi trường, xã hội ñảm bảo ñược chất lượng sản phẩm ðây xu hướng tất yếu ngành cà phê nước ta tham gia vào thị trường quốc tế 88 Muốn sản xuất người sản xuất cà phê phải giảm bớt sử dụng phân hóa học, thay vào phân hữu (phân xanh, phân rác ủ, phân hữu vi sinh…), áp dụng thực hành phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM), tức hạn chế sử dụng thuốc phòng trừ sâu bệnh, tưới nước vừa phải, tiết kiệm nguồn nước không ảnh hưởng ñến ñất trồng Ngoài ra, vấn ñề then chốt mà lâu hay đề cập tình hình an ninh trật tự khu vực trồng cà phê Cho dù quyền địa phương có ngăn cấm, khuyến cáo người nơng dân khơng thu hái cà phê xanh, non không thực nghiêm ngặt công tác an ninh trật tự khu vực trồng cà phê người dân dễ phớt lờ quy ñịnh cà phê nguồn thu nhập hàng trăm ngàn hộ nông dân nay, họ tuân thủ theo ñúng quy ñịnh ñợi cà phê ñến độ chín hái nhiều người cho khơng cà phê để thu hoạch kẻ trộm hái trước cà phê chín Các hộ nơng dân đăng ký tham gia sản xuất với doanh nghiệp xuất có chứng nhận nên xảy tình trạng doanh nghiệp xuất cạnh tranh việc tìm vùng sản xuất cà phê thích hợp ðây khó khăn trình thực giải pháp 3.6.2 Thành lập Ban quản lý chương trình sản xuất theo tiêu chuẩn chương trình cà phê có chứng nhận a Nội dung giải pháp Bộ nguyên tắc loại hình cà phê có chứng nhận phức tạp, ñòi hỏi bên liên quan phải tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn Do đó, nhằm nâng cao hiệu việc gia nhập chương trình cà phê có chứng nhận xây dựng hoạt động giải pháp liên kết trồng cà phê bền vững ñạt hiệu cao cần thành lập Ban quản lý chương trình sản Ban quản lý tổ chức vận hành Hệ thống quản lý nội ñể ñảm bảo quy trình sản xuất, 89 thu hoạch, chế biến xuất theo tiêu chuẩn chương trình cà phê có chứng nhận b Mục tiêu đề xuất giải pháp Tác giả ñề xuất giải pháp nhằm mục tiêu sau: thứ chọn ñược vùng nguyên liệu thực cà phê bền vững theo tiêu chuẩn chương trình cà phê có chứng nhận Nơng dân thực quy trình: trồng, chăm sóc bảo quản, chế biến cà phê theo nguyên tắc thực hành nông nghiệp tốt Thứ hai giám sát toàn quy trình từ sản xuất xuất để đảm bảo tuân thủ Bộ nguyên tắc Thứ ba, tổ chức thực Hệ thống quản lý nội bộ, nhận diện trình phương pháp thực nhằm ñáp ứng yêu cầu chương trình Cuối đảm bảo tính hiệu tham gia chương trình cà phê có chứng nhận c Các bước thực Mô tả trách nhiệm, quyền hạn phận, nhận diện trình phương pháp thực nhằm đáp ứng u cầu chương trình cà phê có chứng nhận Doanh nghiệp xuất cam kết xây dựng, lập văn bản, thực hiện, trì hệ thống quản lý thường xuyên nâng cao hiệu lực hệ thống theo yêu cầu Bộ tiêu chuẩn Việc áp dụng tuân thủ Bộ tiêu chuẩn cà phê có chứng nhận thực cách: - Nhận biết trình cần thiết hệ thống áp dụng chúng tồn hoạt động doanh nghiệp xuất - Xác định trình tự mối tương quan trình Xác ñịnh chuẩn mực phương pháp cần thiết ñể đảm bảo tác nghiệp kiểm sốt q trình có hiệu lực - ðảm bảo sẵn sàng nguồn lực thơng tin cần thiết để hỗ trợ cho hoạt ñộng tác nghiệp theo dõi trình Thực hành động cần thiết để ñạt kết dự ñịnh cải tiến liên tục 90 Ban Quản lý dự án - Phối hợp với Bộ phận phát triển vùng nguyên liệu ñể triển khai kế hoạch hoạt ñộng - Tiến hành kiểm tra tự ñánh giá mức ñộ tuân thủ Bộ ngun tắc thơng qua tự đánh giá Ban quản lý cung cấp - Giúp Ban quản lý dự án nắm rõ giá cà phê địa phương - Tích cực phối hợp với Ban ðiều phối tổ chức tra nội hàng năm đột xuất - Tích cực phối hợp với Ban ðiều phối, tạo ñiều kiện thuận lợi hỗ trợ đồn tra quốc tế có đợt tra cấp chứng nhận, tra mở rộng - Báo cáo tình hình hoạt ñộng có liên quan ñến cà phê ñịa phương như: canh tác, mậu dịch, hội thảo, tập huấn, dự án ñang triển khai lên Ban ðiều phối ðịnh kỳ, thu tồn sổ nơng hộ từ trưởng câu lạc nộp cho Ban ñiều phối Bộ phận phát triển vùng nguyên liệu - Tổ chức khảo sát chọn vùng nguyên liệu thực cà phê bền vững cấp chứng nhận Tổ chức nhóm, tổ canh tác cà phê bền vững - Hướng dẫn nông dân tham gia dự án ký cam kết Tiến hành lấy mẫu đất phân tích, vẽ sơ đồ vườn cà phê tham gia dự án, ño lượng mưa dự báo lượng mưa vùng nguyên liệu chọn tham gia dự án, cắm biển vườn - Tiếp cận, nghiên cứu tổ chức hội thảo & tập huấn nguyên tắc, tiêu chuẩn cà phê có chứng nhận cho nhóm nơng dân thuộc dự án cà phê bền vững Tổ chức tập huấn kỹ thuật canh tác cà phê bền vững, tập huấn sức khỏe an tồn lao động - Thực q trình theo dõi, giám sát bà nơng hộ tham gia cà phê bền vững áp dụng tiêu chí Bộ nguyên tắc chứng nhận Kiểm tra ghi 91 chép nhật ký nông hộ Thu thập số liệu, tiến hành ñánh giá nội bộ, mời tổ chức chứng nhận ñánh giá cấp chứng nhận thức Giúp tổ, nhóm nơng dân tiếp cận tổ chức tín dụng, giúp nhóm kết nối với hãng sản xuất phân bón có chất lượng - Mơ tả trách nhiệm, quyền hạn phận, nhận diện trình phương pháp thực nhằm đáp ứng u cầu chương trình cà phê có chứng nhận cách thức thực hiện, yêu cầu luật ñịnh giám sát chặt chẽ việc thực Doanh nghiệp xuất cam kết xây dựng, lập văn bản, thực hiện, trì hệ thống quản lý thường xuyên nâng cao hiệu lực hệ thống theo yêu cầu Bộ tiêu chuẩn Việc áp dụng tuân thủ Bộ tiêu chuẩn ñược thực cách: - Nhận biết trình cần thiết hệ thống áp dụng chúng toàn hoạt ñộng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh - Xác ñịnh trình tự mối tương quan trình Xác định chuẩn mực phương pháp cần thiết để đảm bảo tác nghiệp kiểm sốt q trình có hiệu lực - ðảm bảo sẵn sàng nguồn lực thông tin cần thiết ñể hỗ trợ cho hoạt ñộng tác nghiệp theo dõi q trình Thực hành động cần thiết ñể ñạt kết dự ñịnh cải tiến liên tục - Ghi chép sổ nông hộ tiêu chí quan trọng cần phải tuân thủ Do vậy, thành viên phải thường xuyên ghi chép ñầy ñủ chi thu phát sinh liên quan ñến cà phê như: doanh thu, chi phí, kế hoạch bón phân, loại phân bón, thời điểm bón, kế hoạch tưới nước, số lượng dầu tưới, số công tưới, thời gian tưới, sử dụng loại thuốc trừ sâu bệnh nào, mua đâu, phải sử dụng,… vào sổ nơng hộ - Hoàn thiện tuân thủ Bộ nguyên tắc theo kế hoạch Ban quản lý triển khai ñịnh kỳ hàng năm 92 - Hàng năm tiến hành tự đánh giá thơng qua tự đánh giá Ban quản lý cung cấp - Khi bán cà phê có chứng nhận phải xuất trình thẻ (nếu có) sổ bán hàng, ñồng thời phải yêu cầu ðiểm thu mua xuất hố đơn đặc thù, sau phải ký vào hố đơn sổ mua hàng ðiểm ðiểm thu mua - Nắm rõ danh sách mã số thành viên - Tuân theo phân vùng thu mua Ban quản lý để tránh tình trạng dẫm chân lên - Tạo ñiều kiện thu mua (mua tận nhà) toán tốt cho hội viên - Tuyệt đối tn thủ khoản mục sách có liên quan đến hoạt động thu mua Thông báo hướng dẫn lưu chuyển chứng từ mà Ban quản lý ñề - Tổ chức mở số theo dõi riêng cho loại sản phẩm cà phê ñược chứng nhận - Khi mua cà phê có chứng nhận phải xuất hố đơn đặc thù cho thành viên, hố đơn phải có đầy ñủ chữ ký ñối tuợng liên quan, phải ghi rõ ngày, tháng, năm vào sổ mua hàng sổ bán hàng, ñồng thời ký vào sổ bán hàng thành viên, hướng dẫn thành viên ký vào sổ mua hàng vị trí quy định Khi giao cà phê có chứng nhận phải kèm theo hố đơn đặc thù - Lượng hàng giao phải trùng khớp với lượng hàng mua thơng qua hố đơn loại sản phẩm cà phê có chứng nhận số theo dõi liên quan 93 Nhà máy, phòng kiểm tra chất lượng, kho - Sản phẩm loại cà phê có chứng nhận để riêng biệt, khơng lẫn với sản phẩm khác, có lý lịch cụ thể lô hàng (loại chứng nhân, xuất xứ, ngày nhập, tên ñiểm mua, khối lượng, chất lượng,…) - Cà phê có chứng nhận ưu tiên nhập hàng nhập kho Các thủ kho phải tuân thủ việc ghi chép sổ sách cụ thể lô hàng nhập xuất - Khi chế biến phải theo Hợp đồng cà phê có chứng nhận tuân theo lệnh Ban Giám ñốc - Kho thành phẩm có chứng nhận chờ xuất tách riêng có đính kèm phiếu lý lịch lơ hàng - Phòng LAB phối hợp với nhà máy kiểm tra ghi rõ toàn thơng tin liên quan đến lơ hàng cà phê có chứng nhận d Lợi ích dự kiến thực giải pháp Với mức giá thưởng cho việc xuất cà phê có chứng nhận tạm tính 40USD/tấn lợi ích tạm tính doanh nghiệp xuất cà phê tham gia chương trình cà phê có chứng nhận sau: 94 Bảng 3.5: Chi phí bán hàng cà phê có chứng nhận (chứng nhận UTZ) STT Số tiền Danh mục chi phí Ghi (USD) Tư vấn nhà máy 1.500 Chứng nhận nhà máy 1.500 Tư vấn vùng nguyên liệu 3.000 Chứng nhận vùng nguyên liệu 3.000 Chi phí tập huấn tổ, nhóm 1.500 Chi phí năm đầu Chi phí tập huấn nơng dân 4.500 Chi phí năm ñầu Biển hiệu vườn cà phê 2.800 Chi phí năm đầu Chi phí lại 2.400 Chi phí tiền lương 9.730 10 Chi phí khác 2.000 11 Giá thưởng cho nơng dân 21.621 (200đ/kg x 2.000 tấn) 12 Giá thưởng cho ñại lý thu mua 7.568 (70ñ/kg x 2.000 tấn) 13 Tiền lương cán nhóm, tổ 3.890 (300.000ñ x 12 tháng x 20 người) 14 Hoa hồng nhóm, tổ 2.162 (20đ x 2000 tấn) Tổng cộng Chi phí năm đầu Chi phí năm đầu (3 người x 12 x 5.000.000đ/tháng) 67.171 Nguồn: Phòng Dự án Cà phê bền vững cơng ty Nguồn: Phòng Dự án Cà phê bền vững cơng ty - Tỷ giá tạm tính: 1USD = 20.000VNð - Số lượng cà phê có chứng nhận: 2.000 - Lợi nhuận bán hàng cà phê có chứng nhận: giá thưởng 40USD/tấn x 2.000 = 80.000USD - Chi phí chứng nhận: 67.171USD - Lợi nhuận: 80.000USD – 67.171USD = 12.829USD Ngồi ra, điểm thu mua ñược hỗ trợ chi phí quản lý 90 ñồng/kg cà phê có chứng nhận, ngồi hoa hồng 70 đồng/kg Các nhóm, tổ hưởng hoa hồng 95 20đ/kg Các thành viên bán cà phê có chứng nhận cho doanh nghiệp xuất khẩu, ñược cộng thêm 200 ñồng/kg ðối với nơng trại, bán giao cà phê có chứng nhận trực tiếp ñến kho doanh nghiệp xuất cộng thêm 350 đồng/kg cà phê có chứng nhận ký gởi cà phê có chứng nhận vào kho doanh nghiệp xuất chốt bán theo giá thời ñiểm Riêng doanh nghiệp xuất ñược hưởng khoảng 13USD/tấn tổng số 40USD/tấn cho giá thưởng Do đó, doanh nghiệp xuất triển gia nhập chương trình cà phê có chứng nhận xuất cà phê có chứng nhận chiếm khoảng 30% tổng lượng cà phê xuất Việt Nam thu lượng ngoại tệ: 1.000.000 x 30% x 13USD/tấn = 3,9 triệu USD 96 Kết luận chương Từ phân tích chương 2, chương tác giả ñã ñưa nhóm giải pháp làm sở vững ñể doanh nghiệp sản xuất kinh doanhphê gia nhập chương trình cà phê có chứng nhận ðối với doanh nghiệp tham gia chương trình giải pháp tiền ñề nâng cao hiệu sản xuất kinh doanhphê có chứng nhận ðiều quan trọng phải củng cố chất lượng sản phẩm thông qua việc áp dụng biện pháp kỹ thuật ñồng bộ, quản lý trồng tổng hợp, thực hành chế biến tốt… với tuân thủ thành viên tham gia chương trình Tiếp đến đẩy mạnh cơng tác xúc tiến thương mại để khai thác tốt thị trường nước ngồi có khách hàng nước ngồi đặc biệt nhà rang xay biết đến cà phê có chứng nhận Việt Nam Các doanh nghiệp phải tăng cường công tác quản lý chất lượng chuỗi sản xuất, chế biến, bảo quản… nhằm bảo ñảm cho sản phẩm cà phê ñủ tiêu chuẩn xuất theo tiêu chuẩn TCVN 4193:2005 Thêm vào đó, nhà nước cần đầu tư xây dựng trung tâm thơng tin chun ngành có đủ ñiều kiện ñể nghiên cứu, dự báo tình hình cung cầu, giá cả, thị trường, khách hàng, giúp doanh nghiệp tiếp cận thơng tin đầy đủ 97 KẾT LUẬN Lý luận thực tiễn ñã chứng minh chiến lược kinh doanh giữ vai trò quan trọng q trình hoạt ñộng kinh doanh doanh nghiệp, ñịnh thành công hay thất bại công ty thời gian dài.ðối với Công tyTNHH Một thành viên Xuất nhập 2-9 Dak Lak việc lại quan trọng hoạt động lĩnh vực mà cạnh tranh khắc nghiệt Do xu hướng hội nhập quốc tế, Cơng tycần xác định rõ mạnh, ñiểm yếu hội thách thức để xếp hạng doanh nghiệp Kết hợp với mục tiêu phát triển, ñịnh hướng nghành nghề, yếu tố bên bên ngồi khác để xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn dài hạn Nên tận dụng mạnh riêng mình, làm đòn bẩy cho hoạt ñộng khác 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Lê Thế Giới (chủ biên), (2007), Quản trị học, NXB Tài [2] GS Phạm Minh Hạc (1996), Vấn đề người cơng nghiệp hóa đại hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [3] TS Phạm Trương Hồng, ThS Ngơ ðức Anh, Báo cáo Tham luận Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam thời kỳ Cơng nghiệp hóa Diễn đàn phát triển Việt Nam Trường ðại học Kinh tế quốc dân [4] Dương Anh Hoàng (2009), Về khái niệm nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực, NXB Tp.HCM [5] TS Nguyễn Thanh Hội TS Phan Thăng (2006), Giáo trình Quản trị học, NXB Thống kê, Hà Nội [6] Phan Văn Kha (2007), ðào tạo sử dụng nguồn nhân lực kinh tế thị trường Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội [7] PGS.TS Trần Ngọc Kh (2001), Giáo trình Tâm lý học lãnh đạo quản lý, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh [8] Vương Minh Kiệt (2005), Giữ chân nhân viên cách [9] Nguyễn Lộc (2010), Một số vấn ñề lý luận Phát triển nguồn nhân lực, Tạp chí Khoa học Giáo dục ... hình kinh doanh th c tr ng công tác ho ch Ch l nh chi n c kinh doanh cà phê có ch ng nh n t i Cơng ty TNHH MTVXNK -9 ;k L;k ng 3: Ho ch Ch nh chi n l Công ty TNHH MTVXNK -9 c kinh doanh cà phê. .. DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÀ PHÊ CĨ CHỨNG NHẬN TẠI CƠNG TY TNHH MTVXNK 2-9 60 3.1 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÀ PHÊ CÓ CHỨNG NHẬN VÀ XÁC ðỊNH MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV XNK 2-9 ... LƯỢC KINH DOANH VÀ HOẠCH ðỊNH CHIẾN LƯỢC CẤP ðƠN VỊ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 ðƠN VỊ KINH DOANH CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC CẤP ðƠN VỊ KINH DOANH 1.1.1 Một số khái niệm a ðơn vị kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược kinh doanh cà phê có chứng nhận cà phê bền vững tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 29 đắk lắk , Chiến lược kinh doanh cà phê có chứng nhận cà phê bền vững tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 29 đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn