Phát triển nguồn nhân lực tại văn phòng uỷ ban nhân dân huyện đăk lăk, tỉnh đăk nông

112 9 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG PHAN VĂN BẢNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ðĂK MIL, TỈNH ðĂK NÔNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THANH LIÊM ðà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phan Văn Bảng MỤC LỤC MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết ñề tài Mục tiêu nghiên cứu ñề tài ðối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục ñế tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI QUÁT VẾ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực 13 1.1.3 ðặc ñiểm NNL ñơn vị hành nghiệp 14 1.2 NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 15 1.2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực 15 1.2.2 Nâng cao lực nguồn nhân lực 17 1.2.3 Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy 24 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 28 1.3.1 Nhóm nhân tố bên ngồi 28 1.3.2 Nhóm nhân tố bên 29 TÓM TẮT CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ðẮK MIL, TỈNH ðẮK NÔNG THỜI GIAN QUA 32 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ðẮK MIL ẢNH HƯỞNG ðẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 32 2.1.1 ðặc điểm cơng tác tổ chức 32 2.1.2 ðặc ñiểm nguồn lực 38 2.1.3 Tình hình hoạt động văn phòng UBND huyện ðắk Mil thời gian qua 41 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VĂN PHÒNG UBND HUYỆN ðẮK MIL 47 2.2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực văn phòng UBND huyện ðắk Mil 47 2.2.2 Năng lực nguồn nhân lực 55 2.2.3 Thực trạng nâng cao ñộng lực thúc ñẩy 65 2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI VĂN PHÒNG UBND HUYỆN ðẮK MIL 69 2.3.1 Những kết ñạt ñược hạn chế 69 2.3.2 Nguyên nhân 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCTẠI VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ðẮK MIL, TỈNH ðẮK NÔNG 74 3.1 CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 74 3.1.1 Chiến lược phát triển Văn phòng UBND huyện ðắk Mil 74 3.1.2 Một số quan điểm có tính nguyên tắc ñế xuất giải pháp 76 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 78 3.2.1 Hoàn thiện cấu nguồn lực 78 3.2.2 Nâng cao phát triển lực cho nguồn nhân lực 84 3.2.3 Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy cho nguồn nhân lực 91 TÓM TẮT CHƯƠNG 93 KẾT LUẬN 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 QUYẾT ðỊNH GIAO ðỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NNL Nguồn nhân lực CBCNV Cán công nhân viên WB Ngân hàng giới (World Bank) NLð Người lao ñộng PT Phát triển UBND Ủy ban nhân dân HðND Hội ñồng nhân dân VP Văn phòng NQ Nghị HCNN Hành nhà nước TL Tỷ lệ TT Thơng tư PGS.TS Phó giáo sư Tiến sĩ GS Giáo sư SL Số lượng NSNN Ngân sách nhà nước CMNV Chuyên môn nghiệp vụ ðH ðại học Lð Lao ñộng Cð & THCN Cao ñẳng Trung học chuyên nghiệp KHCN Khoa học công nghệ TTHC Thủ tục hành CCHC Cải cách hành DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tình hình lao động VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nông qua năm Nguồn lực tài VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nông qua năm Giá trị tài sản VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nông qua năm Cơ cấu NNL theo ngành nghề VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nông thời gian qua So sánh tăng giảm cấu NNL theo ngành nghề VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil qua năm NNL cấu NNL theo ñơn vị VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nông thời gian qua Trang 38 40 41 48 49 51 So sánh tăng giảm cấu NNL theo ngành nghề 2.7 VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nông qua 52 năm 2.8 2.9 2.10 Cơ cấu giới tính, tuổi ñời NNL VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nơng qua năm Trình độ CMNV NNL VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nông qua năm Thực trạng trình độ CMNV người lao động theo đơn vị VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil thời gian qua 53 56 59 Số hiệu Tên bảng bảng 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Kết khảo sát mức độ đáp ứng trình ñộ CMNV người Lð VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil Kết khảo sát kỹ người lao ñộng VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nông Kết khảo sát nhận thức người lao ñộng VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nông ðánh giá nhân viên lương bổng phúc lợi ðánh giá phong trào chế ñộ khen thưởng, tuyên dương Dự báo nhu cầu số lượng NNL VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nơng đến năm 2020 Dự báo cấu NNL theo ngành nghề VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nơng đến năm 2020 Dự báo cấu NNL theo ñơn vị VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nơng đến năm 2020 Dự báo nhu cầu ñược ñào tạo NNL VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nơng đến năm 2020 Mức độ nhu cầu tham gia ñào tạo NLð VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nông Trang 60 62 64 66 67 78 80 81 85 86 DANH MỤC CÁC SƠ ðỒ Số hiệu sơ ñồ 1.1 Tên sơ ñồ Bộ máy tổ chức quản lý VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nông Trang 37 DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ Số hiệu Tên hình hình 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 ðồ thị minh họa tình hình lao động VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nông qua năm ðồ thị minh họa cấu theo ngành nghề NNL VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil qua năm ðồ thị minh họa cấu NNL theo giới tính VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil qua năm ðồ thị minh họa cấu NNL theo ñộ tuổi VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil năm 2014 ðồ thị minh họa cấu NNL theo trình độ CMNV VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil qua năm Trang 39 49 54 54 57 ðồ thị minh họa nhu cầu hình thức đào tạo NLð 3.1 VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nông 87 ñến năm 2020 ðồ thị minh họa nhu cầu phương pháp ñào tạo 3.2 NLð VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nơng đến năm 2020 87 88 Từ kết ñiều tra cho thấy, ña số Lð biên chế ñều lựa chọn hình thức đào tạo từ xa phương pháp đào tạo chương trình dài hạn Chỉ có Lð hợp đồng lựa chọn phương pháp ñào tạo cầm tay việc hình thức chủ yếu tự học Nhìn chung, để làm tốt cơng tác đào tạo, Văn phòng UBND huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nông phải thực số nội dung xác ñịnh ñúng ñối tượng cần ñược ñào tạo thời gian ñào tạo; ðịnh hướng nội dung đào tạo đào tạo ñào tạo nào; Xác ñịnh mục tiêu, nhu cầu cần phải ñào tạo, phương pháp ñào tạo; ðổi loại hình đào tạo,… b Nâng cao kỹ cho nguồn nhân lực Giá trị sức lao ñộng chuyên nghiệp thước ño ñánh giá người lao ñộng có hội nhiều so với người khác Hiện nay, nhiều lao động có thời gian dài làm việc Văn phòng UBND huyện ðắk Mil khơng phát triển được, họ khơng cân nhắc, khơng đề bạt giao cơng việc trọng trách họ làm việc chưa chun nghiệp Nguyên nhân kỹ làm việc họ bị thiếu, đặc biệt “kỹ mềm” Vì vậy, Văn phòng UBND huyện ðắk Mil cần có biện pháp nhằm cải thiện nâng cao kỹ hạn chế kỹ tiếp thu, lắng nghe góp ý, kỹ sáng tạo, kỹ sử dụng thành thạo ngoại ngữ,… - ðối với kỹ sử dụng ngoại ngữ: Văn phòng UBND huyện ðắk Mil cần tiến hành cử cán ñi học lớp ngoại ngữ đào tạo ngắn hạn chí cử ñi học lớp văn hai ngoại ngữ nhằm ñáp ứng nhu cầu ngày cao hội nhập kinh tế quốc tế - ðối với kỹ sáng tạo: Văn phòng UBND huyện ðắk Mil cần tạo cho lao động quan tham gia lớp ñào tạo, ñặc biệt thường xuyên cho họ ñi tham quan học hỏi kinh nghiệm ñơn vị bạn 89 - ðối với kỹ làm việc nhóm: Làm việc nhóm khơng mang lại hiệu cao cho cơng việc mà tiết kiệm nhiều thời gian cơng sức Chính Văn phòng UBND huyện ðắk Mil cần quan tâm ñến người lao ñộng, nâng cao kỹ khơng đạt mặt lợi nêu mà tạo bầu khơng khí thân thiện, đồn kết, ngăn chặn tính bè phái, cục nơi công sở - ðối với kỹ tự kiểm tra đánh giá cơng việc: Người lao động tự nhận thức, tự kiểm tra, tự ñánh giá thân ñiểm yếu, ñiểm mạnh tiềm ñáp ứng công việc mục tiêu phát triển Văn phòng - Một số kỹ khác: Văn phòng UBND huyện ðắk Mil cần phải thiết lập mô tả kỹ người lao ñộng quan phải có tư phê phán, học hỏi kỹ giao tiếp, kỹ lãnh ñạo, kỹ giao tiếp, kỹ ngoại ngữ, tin học,… c Nâng cao nhận thức cho người lao ñộng Nhận thức sở hành ñộng, muốn hành ñộng ñúng bắt buộc phải có nhận thức ñúng Do ñó, cần nâng cao nhận thức ban lãnh ñạo Văn phòng đội ngũ người lao động vị trí, vai trò tầm quan trọng cơng tác phát triển nguồn nhân lực, làm cho người hiểu việc phát triển nguồn nhân lực không trách nhiệm ban lãnh đạo, phòng ban chức mà trách nhiệm thân người lao ñộng ðể nâng cao nhận thức ñội ngũ người lao ñộng cần thực số giải pháp sau: - Nâng cao nhận thức cho người lao động thơng qua cơng tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho họ như: Kiến thức quản trị kinh doanh, lý luận trị, kiến thức tổng quát kinh tế, xã hội, trị… cụ thể hóa Nghị cấp ủy ðảng, ñạo ñiều hành ban lãnh ñạo 90 chiến lược phát triển, phương hướng, kế hoạch ñào tạo - Năng cao nhận thức cách giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất ñạo ñức, ý thức kỹ luật, tinh thần nhiệt huyết, ñiều mà lao ñộng Văn phòng yếu ðặc biệt, phận quản lý phận nhân sự, họ người ñi ñầu, gương cho người lao ñộng lại quan làm theo, đồng thời họ người trực tiếp ñạo, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho nhân viên cấp nên Văn phòng cần ưu tiên trọng ñến việc thay ñổi phong cách, tác phong làm việc phận - Tổ chức thường xuyên, ñịnh kỳ sinh hoạt chuyên môn ñể CBCNV trao ñổi học tập, tự phát yếu kém, hạn chế trình độ chun mơn… từ nâng cao nhận thức cá nhân vai trò, ý nghĩa việc phát triển lực thân, tập thể - Thường xuyên, liên tục phổ biến thông tin ngành Thuế, thị trường, kinh tế, xã hội… ñể người lao ñộng nắm bắt ñược xu hướng kinh tế, xã hội xu hướng phát triển Văn phòng triển vọng phát triển thân người lao ñộng Làm tốt cơng tác nâng cao nhận thức cho người lao động Văn phòng cần gắn chặt chẽ với việc triển khai thực có hiệu vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Khi đó, người lao động thấy trước tương lai gắn bó với quan không bị nhãng công việc, không sa chân vào cám dỗ xã hội sa sút phẩm chất ñạo ñức Khi nhận thức người lao động nâng cao, họ khơng có trình độ CMNV, kỹ cao mà có tác phong làm việc khoa học, ý thức kỷ luật lao ñộng cao, tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm, coi nhiệm vụ, công việc quan giao nhiệm vụ, cơng việc riêng mình, say mê nghề nghiệp chun mơn, sáng tạo, động cơng việc, thích 91 ứng với thay đổi lĩnh vực công nghệ mới, sống làm việc có trách nhiệm, có tinh thần học tập, trau dồi tri thức; có ý thức lực làm chủ thân, làm chủ xã hội; sống có nghĩa tình, có văn hóa, có lý tưởng 3.2.3 Nâng cao động lực thúc đẩy cho nguồn nhân lực a Hồn thiện cơng tác tiền lương Tiền lương ln có vai trò quan trọng coi đòn bẩy kinh tế khuyến khích tính tích cực người lao động Mục tiêu việc hoàn thiện làm cách ñể thu hút, giữ chân ñược người giỏi, kích thích động viên người lao động làm việc Muốn khuyến khích giữ chân người lao động, Văn phòng cần có sách, biện pháp cụ thể sau: - Chính sách tiền lương hợp lý - Mức chi trả tiền lương hình thành hợp lý - Cơ cấu tiền lương phù hợp với phận, nhiệm vụ lao động - Hình thức trả lương cần phải khoa học, phù hợp với thời ñiểm, giai ñoạn b Nâng cao yếu tố tinh thần người lao ñộng ðể tăng cường hoạt động tinh thần người lao động Văn phòng UBND huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nơng cần thực nội dung sau: - ðảm bảo chế ñộ làm việc nghỉ ngơi cho người lao ñộng phù hợp ñúng chế ñộ - Phát huy truyền thống, uy tín ngành, xây dựng nếp sống văn hóa nơi cơng sở - Tăng cường quan tâm, động viên lãnh ñạo với người lao ñộng, tạo bầu khơng khí gia đình, giúp người lao động gắn kết, thân thiện với hơn, quan tâm tìm hiểu thêm mong muốn người lao động cơng việc 92 - Tôn trọng ý kiến người lao động, khuyến khích người lao động sáng tạo, cải tiến cơng việc, kịp thời động viên trao thưởng ñối với thành mà người lao ñộng ñã tạo c Xây dựng sách thăng tiến hợp lý Trong thời gian qua Văn phòng UBND huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nơng chưa có sách thăng tiến rõ ràng, mang tính cá nhân cảm tính nên chưa mang lại hiệu cao Chính vậy, thời gian tới Văn phòng cần xây dựng sách thăng tiến rõ ràng, cần vạch tiêu chuẩn định cho vị trí phải có tiêu chí cụ thể để nhân viên biết cố gắng để đạt được, chí mạnh dạn ñề phương án khả thi thi tuyển cơng khai, minh bạch chức danh phó, trưởng phận Khi nhân viên đạt thành tích xuất sắc cơng việc hay nỗ lực học tập xem xét đến việc bổ nhiệm vượt bậc, bổ nhiệm trước thời hạn Như vậy, khuyến khích tinh thần hăng say làm việc cống hiến NNL Văn phòng UBND huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nơng 93 TĨM TẮT CHƯƠNG Trong chương tác giả ñề xuất số giải pháp để hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực Văn phòng UBND huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nơng thời gian đến Tác giả đưa số ñề xuất giải pháp ñể phát triển nguồn nhân lực Văn phòng Các giải pháp tác giả đưa để hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực Văn phòng sau: Hồn thiện cấu nguồn nhân lực, làm tốt công tác ñào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng, nâng cao nhận thức cho người lao ñộng tạo ñộng lực thúc ñẩy nguồn nhân lực 94 KẾT LUẬN Nguồn nhân lực với tư cách yếu tố phát triển kinh tế -xã hội, khơng đơn số lượng lao động có có mà phải bao gồm tổng thể yếu tố thể lực, trí lực, kỹ làm việc, thái ñộ phong cách làm việc Phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa vơ quan trọng việc ñịnh hướng phát triển kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng Trong năm qua Văn phòng UBND huyện ðắk Mil có nhiều thay ñổi mặt nhân chủ chốt, cấu tổ chức, mơ hình hoạt động Trước hết, lãnh đạo Văn phòng dành nhiều quan tâm đến người lao động, coi trọng cơng tác đào tạo trì lực lượng lao động vị trí chủ chốt cách xây dựng hệ thống lương theo vị trí cụ thể Từ giao nhiệm vụ thực giao ước đến phòng ban nhằm mục đích phát huy lực người lao động góp phần hồn thành nhiệm vụ giao Tuy nhiên, qua thời gian tìm hiểu Văn phòng UBND huyện ðắk Mil tơi nhận thấy số hạn chế tồn công tác quản lý phát triển nhân lực, mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm hồn cơng tác quản lý phát triển NNL Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, Luận văn “Phát triển nguồn nhân lực Văn phòng UBND huyện ðắk Mil” ñã ñạt ñược nhứng kết sau: - Hệ thống hóa lý luận liên quan ñến phát triển nguồn nhân lực, sở hệ thống hóa lý luận phân tích thực trạng cơng tác phát triển nguồn nhân lực Văn phòng UBND huyện ðắk Mil - Làm rõ mặt hạn chế công tác phát triển nguồn nhân lực Văn phòng UBND huyện ðắk Mil từ đưa số nguyên nhân chủ yếu nhằm tìm giải pháp khắc phục ngun nhân 95 - ðề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực Văn phòng UBND huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nông 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Bùi Văn Danh, MBA Nguyễn Văn Dung, ThS Lê Quang Khôi (2011), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB Phương ðơng [2] PGS.TS Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource Management), NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [3] Nguyễn Hữu Dũng (2004), Sử dụng hiệu nguồn lực người Việt Nam, NXB Lao ñộng – Xã hội, Hà Nội [4] TS ðoàn Gia Dũng, “Các nhân tố tác ñộng tới khuynh hướng thay ñổi nguồn nhân lực”, Tạp chí Khoa học cơng nghệ, ðại học ðà NẵngSố 15 [5] Trần Thọ ðạt, ðỗ Tuyết Nhung (2008), Tác ñộng vốn người ñối với tăng trưởng kinh tế tỉnh, thành phố Việt Nam, NXB ðại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [6] ThS Nguyễn Văn ðiềm PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo Trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB ðại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [7] ThS Nguyễn Duy Hà (2012), “ðào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp”, http://bacninhbusiness.gov.vn [8] Lê Thị Hoài Hương (2010), “Phát triển nguồn nhân lực công ty viễn thông ðà Nẵng”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường ðại học Kinh tế ðại học ðà Nẵng [9] Lê Thị Mỹ Linh (2009), “Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế”, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường ðại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 97 [10] ThS Nguyễn Văn Long (2010), “Phát huy nguồn nhân lực ñộng lực thúc ñẩy” (Promoting human resources by means of motivation), Tạp chí Khoa học cơng nghệ, ðại học ðà Nẵng- Số 5(40) [11] Nhất Nguyên (2011), “Những xu hướng phát triển nguồn nhân lực”, http://doanhnhansaigon.vn/online [12] Hướng Phi (2009), Thuật lãnh ñạo, NXB Từ ñiển Bách khoa [13] Quyết ñịnh 1216/Qð-TTg (2011), Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai ñoạn 2011 – 2020, Thủ tướng Chính phủ [14] Nguyễn Hữu Thân (2007), Quản trị nhân sự, NXB Lao ñộng - Xã hội, Hà Nội [15] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2010), “Một số vấn ñề ñào tạo phát triển nguồn nhân lực” (A number of issus on the training and development of human resources), Tạp chí Khoa học cơng nghệ, ðại học ðà Nẵng- Số 5(40) [16] Nguyễn Tiệp (2006), Giáo trình kế hoạch nhân lực, NXB Lao ñộng – Xã hội, Hà Nội [17] Dean Tjovold, Mary M Tjosvold (2010), Tâm lý học dành cho lãnh ñạo, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [18] Nguyễn Trung (2007), “Suy nghĩ phát triển nguồn nhân lực nước ta”, Những vấn ñề giáo dục nay: Quan ñiểm giải pháp, NXB Tri thức, Hà Nội, tr.350 [19] TS.Nguyễn Quốc Tuấn, TS.ðào Hữu Hòa, TS.Nguyễn Thị Bích Thu, ThS Nguyễn Phúc Nguyên, ThS Nguyễn Thị Loan (2007) Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [20] Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (2008), “Phát triển người phát triển nguồn nhân lực”, Trung tâm thông tin – tư liệu, Hà Nội PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Kính chào Anh/Chị! Tơi tên Phan Văn Bảng, ñang học viên cao học khoá 24, ngành Quản trị kinh doanh, ðại Học Kinh Tế, ðà Nẵng Hiện tơi thực đề tài "Phát triển nguồn nhân lực Văn phòng UBND huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nơng" cho luận văn tốt nghiệp Những thơng tin đánh giá từ cán cơng nhân viên số vấn ñề liên quan ñến phát triển nguồn nhân lực quan giúp có nhìn sâu sắc hơn, mang tính chủ quan q trình hồn thành luận văn Tơi cam ñoan thông tin mà anh/chị cung cấp ñược sử dụng cho mục ñích nghiên cứu Trân trọng cảm ơn hợp tác Anh/Chị! A THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO A1 Anh/Chị tham gia chương trình đào tạo Văn phòng UBND huyện ðắk Mil tổ chức Có Chưa A2 Xin Anh/Chị cho biết nội dung khóa đào tạo gì? Kiến thức chun mơn Kiến thức chun mơn liên quan đến Cơ quan Các kỹ nghiệp vụ thực tế Kỹ giao tiếp Kỹ sử dụng máy tính Ngoại ngữ Nội dung khác: ………………………… A3 Khóa đào tạo quan trọng đến khả đáp ứng với cơng việc Anh/Chị Văn phòng UBND huyện ðắk Mil? Rất khơng quan trọng Không quan trọng Quan trọng Rất quan trọng A4 Nhận định Anh/Chị chương trình đào tạo (Khoanh tròn số phù hợp với ý kiến mình) (1: Kém 2: Trung bình 3: Khá 4: Tốt 5: Rất tốt) Tiêu chí ðánh giá A4.1 Nội dung đào tạo A4.2 Phương pháp ñào tạo 5 A4.3 Sự phù hợp cấu trúc chương trình với mục tiêu đào tạo A4.4 Cách thức đánh giá sau chương trình đào tạo A5 Nhận định Anh/Chị tính hiệu cơng tác đào tạo Văn phòng UBND huyện ðắk Mil Cao Thấp Tơi khơng biết B THƠNG TIN VỀ MỨC ðỘ ðÁP ỨNG CÔNG VIỆC CỦA BẢN THÂN Trong thời gian làm việc văn phòng, Anh/Chị đánh giá mức độ đáp ứng với cơng việc thân dựa vào tiêu chí sau cách khoanh tròn số phù hợp với ý kiến (Chỉ chọn mức phù hợp với thân, mức ñộ ñáp ứng thấp mức cao nhất) Tiêu chí đánh giá B1 Kỹ giải tình cơng việc thực tế B2 Kỹ tự triển khai u cầu cơng việc từ cấp B3 Khả thực hành chuyên môn nghiệp vụ B4 Hiểu biết kiến thức vĩ mô (xã hội, trị, pháp luật…) B5 Kỹ làm việc ñộc lập B6 Kỹ tự học, tự ñào tạo nâng cao trình độ CMNV B7 Kỹ làm việc nhóm B8 Kỹ tự kiểm tra đánh giá cơng việc Mức độ đánh giá 5 5 5 5 B9 Kỹ sử dụng ngoại ngữ công việc B10 Kỹ tiếp thu, lắng nghe góp ý B11 Kỹ bày tỏ ý kiến, quan ñiểm cá nhân B12 Kỹ sáng tạo B13 Khả tham gia hoạt ñộng xã hội B14 Kỹ thích nghi điều chỉnh B15 Khả chịu áp lực công việc B16 Kỹ ñàm phán B17 Nhiệt tình cơng việc B18 Thái độ tích cực đóng góp cho quan B19 Tuân thủ kỷ luật lao ñộng C THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC NÂNG CAO ðỘNG LỰC THÚC ðẨY Vui lòng cho biết nhận ñịnh Anh/Chị mức ñộ ảnh hưởng yếu tố sau ñây ñến ñộng lực làm việc cách khoanh tròn số phù hợp với ý kiến (1: Hồn tồn khơng hài lòng; 2: Khơng hài lòng; 4: Hài lòng; 3: Bình thường; 5: Hồn tồn hài lòng) ðánh giá Các yếu tố ảnh hưởng ñến ñộng lực làm việc C1 ðiều kiện làm việc C1.1 Khơng gian làm việc an tồn thoải mái C1.2 Nguồn thông tin C1.3 Trang thiết bị phục vụ công việc C1.4 Thời gian làm việc C2 Môi trường nhân C2.1 Chia sẻ kinh nghiệm ñồng nghiệp C2.2 Quan hệ tập thể C2.3 Uy tín lãnh đạo C2.4 Sự quan tâm lãnh ñạo C2.5 Văn hóa doanh nghiệp C3.1 Cách thức trả lương C3.2 Công thu nhập C3.3 Lương so với thị trường C3.4 Lương so với đóng góp C3.5 Lương làm việc C3.6 Chế độ hình thức thưởng ña dạng C3 Về lương bổng phúc lợi C3.7 Tiền thưởng công thỏa ñáng C3.8 Các khoản phụ cấp C3.9 Chế ñộ phúc lợi C4.1 Chính sách thi ñua, khen thưởng C4.2 Mức khen thưởng 5 5 C4 Về ñời sống tinh thần C4.3 Sự quan tâm quan việc tổ chức tham quan, du lịch… C4.4 Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao C4.5 Không gian vui chơi cho nhân viên sau làm việc C5 Cơ hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp D THƠNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN • Họ tên:…………… Giới tính: • Bộ phận cơng tác: Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp thời gian anh/chị ñã trả lời phiếu khảo sát này./ ... VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nông qua năm Nguồn lực tài VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nông qua năm Giá trị tài sản VP Ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nông qua... nguồn nhân lực Chương Thực trạng phát triển nguồn nhân lực văn phòng uỷ ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nông thời gian qua Chương Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Văn phòng uỷ ban nhân dân. .. ñề tài nguồn nhân lực Văn phòng ủy ban nhân dân huyện ðắk Mil, tỉnh ðắk Nông b Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: ðề tài nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực văn phòng ủy ban nhân dân huyện ðắk
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại văn phòng uỷ ban nhân dân huyện đăk lăk, tỉnh đăk nông , Phát triển nguồn nhân lực tại văn phòng uỷ ban nhân dân huyện đăk lăk, tỉnh đăk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn