Phát triển hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh quảng ngãi

108 10 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HÀ MI PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HÀ MI PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NINH THỊ THU THỦY Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hà Mi MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SIÊU THỊ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ 1.1.1 Khái niệm phân loại siêu thị 1.1.2 Cấu trúc tổ chức hoạt động siêu thị 1.1.3 Vị trí, vai trò siêu thị hệ thống phân phối đại ngành dịch vụ 13 1.1.4 Quan niệm phát triển hệ thống siêu thị 15 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ 16 1.2.1 Phát triển số lượng, quy mô siêu thị 16 1.2.2 Phát triển nguồn lực hệ thống siêu thị 18 1.2.3 Phát triển loại hình kinh doanh siêu thị 20 1.2.4 Phân bổ mạng lưới siêu thị phù hợp 21 1.2.5 Gia tăng kết kinh doanh đóng góp siêu thị vào phát triển kinh tế xã hội địa phương 22 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ 23 1.3.1 Điều kiện tự nhiên xã hội 23 1.3.2 Điều kiện kinh tế địa phương 25 1.3.3 Các sách nhà nước 25 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ .26 1.4.1 Kinh nghiệm thành phố Đà Nẵng 26 1.4.2 Kinh nghiệm thành phố Hồ Chí Minh 28 1.4.3 Một số học rút 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 32 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ 32 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 33 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI .39 2.2.1 Sự phát triển số lượng, quy mô siêu thị 39 2.2.2 Sự phát triển nguồn lực hệ thống siêu thị 49 2.2.3 Sự phát triển loại hình kinh doanh siêu thị 55 2.2.4 Sự phân bổ mạng lưới siêu thị 56 2.2.5 Kết kinh doanh đóng góp siêu thị vào phát triển kinh tế xã hội địa phương 58 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG SIÊU THỊ TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI 65 2.3.1 Những kết đạt đươc 65 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 66 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 69 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 69 3.1.1 Quan điểm phát triển hệ thống siêu thị tỉnh Quảng Ngãi 69 3.1.2 Mục tiêu phát triển hệ thống siêu thị tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 70 3.1.3 Định hướng phát triển siêu thị tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 71 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SIÊU THỊ TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI 72 3.2.1 Hoàn thiện quy hoạch phát triển hệ thống siêu thị 72 3.2.2 Giải pháp phát triển số lượng, qui mô siêu thị 75 3.2.3 Giải pháp phát triển nguồn lực siêu thị 80 3.2.4 Hoàn thiện loại hình kinh doanh siêu thị 85 3.2.5 Hồn thiện sách phát triển hoạt động kinh doanh siêu thị 87 3.2.6 Tăng cường QLNN hoạt động hệ thống siêu thị 88 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .92 3.3.1 Kiến nghị quan quản lý nhà nước 92 3.3.2 Kiến nghị doanh nghiệp kinh doanh siêu thị 94 KẾT LUẬN CHƯƠNG 95 KẾT LUẬN 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT KH : Khách hàng NSNN : Ngân sách nhà nước QLNN : Quản lý nhà nước TTTM : Trung tâm thương mại SXKD : Sản xuất kinh doanh UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 2.1 2.2 Tiêu thức phân hạng siêu thị Tổng giá trị tốc độ tăng trưởng kinh tế Tỉnh Quảng Ngãi Cơ cấu tổng sản phẩm theo ngành kinh tế tỉnh Quảng Ngãi Trang 34 35 2.3 Dân số mật độ dân số tỉnh Quảng Ngãi 36 2.4 Thu nhập bình quân đầu người tỉnh Quảng Ngãi 37 2.5 Tình hình phát triển hệ thống siêu thị qua năm 39 2.6 Tổng hợp siêu thị địa bàn tỉnh tính đến 12/2013 42 2.7 Vốn đầu tư xây dựng siêu thị tỉnh Quảng Ngãi 43 2.8 Số lượng mặt hàng kinh doanh siêu thị 46 2.9 Doanh thu siêu thị giai đoạn 2008-2012 48 2.10 Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn siêu thị Quảng Ngãi 52 2.11 Phân bố siêu thị địa bàn tỉnh tính đến 12/2013 57 2.12 Số lượng khách đến siêu thị ngày 58 2.13 2.14 2.15 Thị phần loại hình bán lẻ đại hệ thống phân phối hàng hóa Quảng Ngãi Tỷ trọng doanh thu siêu thị tổng mức bán lẻ Lợi nhuận nộp vào ngân sách siêu thị tỉnh Quảng Ngãi 60 60 61 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình 2.1 2.2 Trang Cơ cấu hàng hóa siêu thị địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 44 Lý khách hàng đến với siêu thị để mua sắm 47 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam đà phát triển hội nhập với kinh tế giới với mục tiêu đặt trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 Thu nhập không ngừng nâng cao, đời sống người dân ngày phát triển, nhu cầu thay đổi khác đi, sức tiêu dùng hàng hoá ngày tăng Do hoạt động, hình thức tổ chức thương mại diễn sôi động ngày mở rộng Loại hình kinh doanh siêu thị đời làm thay đổi diện mạo ngành bán lẻ Việt Nam, mang lại cho người tiêu dùng thói quen mua sắm đại góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước Quảng Ngãi tỉnh nằm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, kinh tế có tiềm phát triển, dân cư ngày đông đúc, du khách đến tham quan ngày nhiều Các siêu thị hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày người dân địa phương du khách từ miền đất nước, bước đầu tạo móng cho phát triển hệ thống siêu thị địa bàn tỉnh Tuy nhiên, siêu thị loại hình kinh doanh mẻ người dân Việt Nam nói chung người dân Quảng Ngãi nói riêng Thêm vào đó, hình thành phát triển hệ thống siêu thị mang tính tự phát, thiếu thống quản lý từ phía Nhà nước nên hoạt động kinh doanh siêu thị chưa đạt hiệu cao Như phải làm để hệ thống siêu thị địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phát triển quy mô chất lượng, mang lại hiệu kinh doanh thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng người dân, trở thành hạt nhân có sức lan tỏa hệ thống ngành thương mại tỉnh nói riêng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nói chung, tơi 85 - Đa dạng hóa phát triển có hiệu hình thức quảng cáo khuyến mãi: + Thường xuyên tham gia vào hoạt động đưa hàng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số Tổ chức hội nghị khách hàng năm vào dịp lễ lớn để phát triển, nâng cao mối quan hệ siêu thị với khách hàng từ lắng nghe ý kiến đóng góp KH, phát mặt đạt mặt hạn chế để có chiến lược giải phù hợp + Một hình thức khuyến nhiều KH ưa chuộng quan tâm việc giảm giá mặt hàng, siêu thị cần đẩy mạnh hình thức này, cần động sáng tạo để đưa hình thức khuyến phù hợp với đối tượng KH đảm bảo tất KH tham gia + Kết hợp với nhà sản xuất tổ chức chương trình gameshow rút thăm trúng thưởng để quảng bá sản phẩm tạo cảm giác vui chơi thư giãn cho KH vào dịp cuối tuần - Phối hợp với nhà sản xuất mỹ phẩm siêu thị nên có chương trình tư vấn làm đẹp miễn phí cho khách hàng nữ: soi da miễn phí, tư vấn chăm sóc da, tóc, tư vấn giảm cân, làm đẹp, … việc mua sản phẩm nhà tài trợ để thu hút KH nữ vào dịp cuối tuần dịp lễ 3.2.4 Hoàn thiện loại hình kinh doanh siêu thị Thơng thường mơ hình hoạt động siêu thị doanh nghiệp áp dụng dạng: Siêu thị độc lập siêu thị chuỗi; Siêu thị tổng hợp siêu thị chuyên doanh Do đó, định hướng phát triển loại hình siêu thị theo dạng nào, cần phải dựa cấu sản xuất, tiêu thụ tỉnh Phải tạo điều kiện lưu thơng hàng hóa tốt qua siêu thị, đồng thời phải đảm bảo tương quan phát triển siêu thị với loại hình thương nghiệp khác 86 khu vực để xác định mơ hình hoạt động kinh doanh siêu thị phù hợp với hoàn cảnh kinh tế, xã hội địa phương · Siêu thị độc lập siêu thị chuỗi: Theo kinh nghiệm rút từ thành cơng với mơ hình chuỗi siêu thị hãng kinh doanh siêu thị hàng đầu Metro Cash & Carry (Đức), Wall – Mart, Carrefoul, … kinh nghiệm từ thành công ban đầu ác doanh nghiệp nước Hapro, Sài Gòn Coo.op… doanh nghiệp kinh doanh siêu thị nên chọn mơ hình chuỗi siêu thị cho chiến lược phát triển Các siêu thị tổ chức thành hệ thống chuỗi có nhiều ưu cạnh tranh Việc mua hàng thiết lập mối quan hệ với mơi trường bên ngồi cách tập trung cho phép phát huy lợi theo quy mô, tiết kiệm chi phí mạnh thương lượng với nhà cung cấp Mặt khác, hệ thống chuỗi siêu thị thương hiệu cho phép tạo hình ảnh siêu thị với công chúng Xây dựng định mức tiêu chuẩn kỹ thuật hướng dẫn việc xác định vị trí khoảng cách siêu thị, dựa sở mức độ đô thị hóa, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình qn đầu người, tập qn thói quen mua sắm giá trị trung bình lần mua sắm KH · Siêu thị kinh doanh tổng hợp siêu thị chuyên doanh: - Siêu thị kinh doanh tổng hợp: Khi lựa chọn phát triển loại hình siêu thị điều quan trọng cần ý “nghệ thuật trí” Vì số lượng hàng hóa loại hình siêu thị khổng lồ đa dạng chủng loại Khi trưng bày hàng hóa cần ý: Theo nghiên cứu thấy “Khách vào siêu thị phải ngưng lát chuyển từ tâm lý bình thường sang tâm lý mua sắm” Vì khu vực sau cửa vào siêu thị nên bố trí khu vực trưng bày hàng khuyến nhằm kích thích khách hàng hời bên siêu thị 87 Những hàng hóa cần dùng hàng ngày sữa, gạo,… nên đặt cuối siêu thị để khách phải suốt dãy kệ, nhằm kích thích họ mua khác Những mặt hàng bán chạy, có doanh số cao nên kệ để khách kiếm phải đảo mắt quay hàng khác, xếp từ đầu kệ Điều quan trọng khác biệt siêu thị phải tìm mơ hình riêng biệt để KH tự cảm nhận riêng biệt đó, mà khơng thể đánh đồng với hệ thống có mặt thị trường - Siêu thị chuyên doanh: Đội ngũ nhân chưa đáp ứng mong đợi người tiêu dùng Người tiêu dùng tìm đến siêu thị chuyên doanh không mua sản phẩm, mà cần tư vấn sâu chun mơn Do đó, cần phải nâng cao yêu cầu tuyển dụng ban đâu cách test chuyên môn thường xuyên mở lớp đào tạo cập nhật kiến thức chuyên ngành cho đội ngũ nhân viên siêu thị Sự cạnh tranh siêu thị chuyên doanh chất lượng hàng hố, mà chất lượng dịch vụ, khách hàng mục tiêu mơ hình người tiêu dùng sành điệu Do đó, nhà bán lẻ phải có dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp trước sau khách hàng mua sản phẩm Cụ thể, dịch vụ chăm sóc sau bán hàng phải bao hàm việc tiếp tục theo dõi sản phẩm mà bán cho khách hàng xem sản phẩm sử dụng hiệu Đặc biệt, nhu cầu người tiêu dùng sành điệu thay đổi thời gian ngắn, nên nhà bán lẻ cần có thêm dịch vụ mua cũ, đổi 3.2.5 Hồn thiện sách phát triển hoạt động kinh doanh siêu thị Nhằm khắc phục tình trạng lúng túng doanh nghiệp kinh doanh siêu thị thị trường bán lẻ tồn nhiều loại hình khác Các siêu thị cần xây dựng cho chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm củng cố, trì hoạt động việc thực kế hoạch mở rộng, 88 phát triển siêu thị đạt hiệu kinh doanh đảm bảo tính bền vững Siêu thị loại hình thương mại đặc thù, có tính kinh tế - xã hội cao, sở hạ tầng, mắc xích quan trọng hệ thống lưu thơng hàng hóa thị trường Để phát huy tốt vai trò, tác dụng hệ thống siêu thị cần tăng cường công tác tổ chức quản lý siêu thị địa bàn tỉnh - Giảm lãi suất cho vay để siêu thị nhỏ phát triển nhanh trước mở cửa để tránh bị siêu thị nước nhảy vào chiếm hết thị phần Cho đến trước mở cửa hoàn hoàn hệ thống phân phối cần hỗ trợ ưu đãi tín dụng để giúp doanh nghiệp kinh doanh siêu thị xây dựng sở vật chất hay vốn đầu tư ban đầu để nâng cao lực cạnh tranh trước thị trường phân phối mở cửa - Tạo điều kiện cho nhà đầu tư với sách ưu đãi thuế xây dựng để doanh nghiệp có điều kiện khấu hao nhanh có điều kiện để nâng cao khả cạnh tranh; hỗ trợ ban đầu chi phí điện, nước, điện thoại, cung cấp thông tin liên lạc đến thị trường địa phương - Cần có mơi trường pháp lý thơng thống để nhà đầu tư nước tăng cường chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý phương thức kinh doanh đại - Xây dựng hoàn thiện luật bất động sản, quy định rõ quyền sử dụng đất, quyền thuê đất để nhà đầu tư yên tâm - Khuyến khích liên danh, kiên kết siêu thị nước nước doanh nghiệp nước để hình thành tập đồn siêu thị, doanh nghiệp lớn 3.2.6 Tăng cường QLNN hoạt động hệ thống siêu thị a Đổi công tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi quy định pháp luật kinh doanh siêu thị Hiện phần lớn siêu thị so Sở công thương quản lý, có 89 quy chế siêu thị để quản lý siêu thị công tác tra, kiểm tra, giảm sát việc thực thi quy định quy chế nhiều bất cập Nguyên nhân thủ tục kiểm tra rườm rà, phức tạp nên thường chậm trễ khơng mang tính thời Khi phát sai phạm chưa có chế tài xử lý cụ thể nên khó khăn quản lý điều hành Trong năm gần đây, siêu thị tăng thêm số lượng lực quản lý chưa thể thay đổi phù hợp với phát triển siêu thị thường gặp khó khăn công tác quản lý Mặt khác, siêu thị đơn vị kinh doanh độc lập khơng thể áp dụng hình thức quản lý cũ chợ truyền thống áp dụng quản lý siêu thị Vì vậy, thời gian tới để đưa hệ thống siêu thị vào hoạt động theo quy định pháp luật cần phải thực đổi công tác tra, kiểm tra, giám sát theo hướng sau: - Xây dựng quy chế tra, kiểm tra, giám sát siêu thị phù hợp với mục tiêu quản lý nhà nước siêu thị cúng phù hợp thực trạng phát triển siêu thị tỉnh nhà Mục tiêu quản lý siêu thị là: tạo lập loại hình bán lẻ văn minh đại phù hợp với trình độ phát triển kinh tế Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa qua siêu thị nhằm tăng hiệu kinh tế xã hội hệ thống phân phối đại Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Với mục tiêu trên, công tác tra, kiểm tra nên tập trung vào lĩnh vực như: +Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, xuất xứ hàng hóa, chất lượng hàng hóa, thời gian sử dụng Cần xây dựng hệ thống quản lý chất lượng quản lý hàng hóa thống nước để phục vụ công tác quản lý hiệu +Kiểm tra tính minh bạch, rõ ràng việc niêm yết giá, thay đổi giá 90 + Kiểm tra cơng tác đảm bảo an tồn siêu thị phòng chống cháy nổ, phương án dự phòng có cố - Thơng qua việc cấp phép, đăng ký kinh doanh để quản lý trình xây dựng hoạt động kinh doanh siêu thị Vì thơng qua hoạt động cấp phép tiến hành tra, kiểm tra, xem doanh nghiệp kinh doanh siêu thị có đáp ứng đủ yêu cần kinh doanh siêu thị hay không Mặt khác, thông qua cấp phép giúp tăng cường quản lý chặt chẽ thuế vấn đề khác - Trong xu đổi sách quản lý siêu thị, cải cách thủ tục hành có liên quan kinh doanh siêu thị Nhà nước cần xác định rõ đề cao vai trò kiểm tra kiểm sốt hình thành phát triển kinh doanh siêu thị Từ xác định hồn thiện chế kiểm tra phù hợp với yêu cầu phát triển siêu thị hệ thống siêu thị địa bàn tỉnh Cần thành lập quan chuyên trách quản lý siêu thị, nâng cao lực thành tra, kiểm tra, giám sát hoạt động siêu thị b Tăng cường công tác tổ chức, quản lý kinh doanh siêu thị - Tuyên truyền phổ biến luật pháp liên quan đến kinh doanh siêu thị giúp nâng cao nhận thức siêu thị thách thức phát triển hệ thống siêu thị bối cảnh hội nhập sâu sắc vào kinh tế giới khu vực + Thể rõ quan điểm phát triển hệ thống siêu thị động lực cho CNH – HĐH ngành thương mại Việt Nam nói chung tỉnh Quảng Ngãi nói riêng chủ trương, sách phát triển kinh tế, xã hội nhà nước, chương trình hành động Chính phủ, Cơng thương qn triệt, phổ biến tới tồn xã hội + Sở công thương trực tiếp đạo tuyên truyền phổ biến kiến thức thách thức phát triển hệ thống siêu thị điều kiện Sở phải phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa- Thơng tin- Thể thao Du lịch, sở Kế hoạch 91 Đầu tư, Sở Tài sở ngành liên quan việc lập thực kế hoạch chương trình thơng tin phát triển hệ thống thương mại văn minh đại bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - Xây dựng hồn thiện mơi trường pháp lý cho hoạt động siêu thị Có nhiều sách liên quan đến hoạt động kinh doanh siêu thị, có nhiều sách có tính định hướng kích thích phát triển siêu thị cách hiệu + Hoàn thiện để khắc phục bất cập tên gọi xác định rõ đối tượng chịu quản lý, điều tiết quy chế theo hướng quy định tất loại hình thương mại bán lẻ truyền thống đại đạo luật bán lẻ hay pháp lệnh bán lẻ Việt Nam: chợ, cửa hiệu, hợp tác xã tiêu thụ, cửa hàng nhượng quyền thương mại, đại siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng lớn, cửa hàng chuyên doanh + Hoàn thiện quản lý nhà nước khoa học công nghệ Kinh doanh siêu thị cần sử dụng công nghệ tiên tiến để quản lý tất hoạt dộng siêu thị Vì hồn thiện mơi trường pháp lý khoa học cơng nghệ giúp kinh doanh siêu thị hiệu hơn, để khuyến khích phát triển siêu thị, nhà nước cần hỗ trợ ứng dụng phát triển khoa học quản lý bán lẻ đại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm khoa học công nghệ liên quan đến hoạt động siêu thị, bảo vệ nhãn hàng hóa thương hiệu doanh nghiệp kinh doanh siêu thị… Nhà nước cần hỗ trợ, khuyến khích để doanh nghiệp kinh doanh siêu thị sử dụng phần mềm đại quản lý điều hành hoạt động kinh doanh siêu thị, quản lý hàng hóa mua vào, bán ra, lượng hàng tồn kho siêu thị, quản lý theo dõi khách hàng, xây dựng sở liệu khách hàng, nhà cung cấp… hỗ trợ doanh nghiệp nhập tự thiết kế, sản xuất phần mềm Mặt khác, 92 nhà nước dành ưu tiên cho hoạt động R&D phát triển khoa học công nghệ siêu thị - Khuyến khích phát triển hiệp hội doanh nghiệp kinh doanh siêu thị Hiện có hiệp hội siêu thị Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng… nên sớm hình thành hiệp hội siêu thị, tập hợp doanh nghiệp kinh doanh siêu thị địa bàn tỉnh thành khối để hoạt động hiệu đem lại lợi ích đáng thiết thực cho thành viên Các hiệp hội phải phát huy vai trò tập hợp sức mạnh, tăng cường hợp tác kinh doanh siêu thị tỉnh, khu vực để ổn định lượng hàng hóa bán ra, trao đổi thơng tin có liên quan, hợp tác thị trường, đào tạo cán quản lý nhân viên siêu thị, kết hợp đấu tranh chống hàng giả, hàng không rõ xuất xứ đưa vào siêu thị, liên doanh, liên kết với để tăng sức cạnh tranh với hợp đoàn siêu thị nước xuất ngày nhiều Việt Nam Hiệp hội siêu thị cần liên kết tạo nguồn hàng tiến tới đẩy mạnh xuất khẩu, tiến tới hình thành chuỗi siêu thị liên kết tồn quốc Giảm thiểu chi phí trung gian, cố gắng đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng với giá thấp nhấp cách mua hàng trực tiếp từ nhà cung cấp, tổ chức sơ chế hay đóng gói chỗ 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị quan quản lý nhà nước Kinh doanh siêu thị đời làm thay đổi diện mại ngành thương mại bán lẻ tỉnh Quảng Ngãi, mở loại cửa hàng văn minh, đại tiện nghi cho người tiêu dùng Tuy nhiên, siêu thị lĩnh vực kinh doanh mẻ, hệ thống siêu thị không tránh khỏi yếu bất cập, nhận thức hiểu biết siêu thị chưa sâu sắc, chưa đầy đủ Đa số mang tính tự phát, thiếu liên kết, thiếu đạo quản lý điều hành nhà nước yếu lực quản trị kinh doanh siêu thị 93 Cho nên thời gian tới công tác quản lý nhà nước siêu thị vô cấp thiết, cụ thể: Hiện có văn quy phạm pháp luật cấp quy định tiêu chuẩn, hàng hóa, dịch vụ trách nhiệm quản lý hoạt động loại hình siêu thị, trung tâm thương mại, Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại ban hành kèm theo định 1371/2004/ QĐ-BTM ngày 24/9/2004 Bộ trưởng thương mại Tuy nhiên xuất phát từ yêu cầu thực tế, nhà nước cần sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành văn thống để hoạt động siêu thị vào nề nếp, ổn định Xây dựng chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa, mạng lưới siêu thị tỉnh phải phù hợp với quy hoạch chung đất nước Cần xây dựng, hướng dẫn thực định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn nghiệp vụ, điều kiện tiêu chí loại hình thương mại bán lẻ, dựa sở mà xây dựng quy hoạch cho phù hợp với loại hình siêu thị nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu siêu thị văn minh đại Nhà nước cần có sách khuyến khích vào lĩnh vực đầu tư kinh doanh siêu thị như: Hỗ trợ phát triển hạ tầng sở siêu thị hạ tầng thông tin, nước, mặt kinh doanh dịch vụ cơng ích khác Xem xét điều chỉnh văn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm bảo đảm cạnh tranh bình đẳng siêu thị với loại hình kinh doanh bán lẻ khác Thực hoạt động tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi sách phát luật nhà nước hoạt động kinh doanh siêu thị Các quan quản lý thị trường, thuế vụ cần kiểm soát thường xun hàng hóa lưu thơng thị trường nhằm hạn chế hàng giả, hàng lậu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín kinh doanh siêu thị 94 Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị kinh doanh siêu thị cho doanh nghiệp tỉnh Tổ chức buổi tọa đàm vấn đề quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh siêu thị để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh siêu thị vào nề nếp, tuân thủ pháp luật, góp phần nâng cao văn minh thương mại 3.3.2 Kiến nghị doanh nghiệp kinh doanh siêu thị Bên cạnh loại hình siêu thị kinh doanh mặt hàng tổng hợp, điện máy, nội thất có, doanh nghiệp phát triển siêu thị theo hướng chuyên doanh như: Siêu thị trái cây, siêu thị thủy sản,… hướng mới, nhiều tiềm Các doanh nghiệp cần có chiến lược sách kinh doanh phù hợp với lực mình, đồng thời phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Nên xây dựng cho siêu thị phong cách riêng hay nét văn hóa độc đáo dựa ba yếu tố hạt nhân quan niệm siêu thị là: Tập hợp hàng hóa phong phú thỏa mãn đầy đủ nhu cầu nhu cầu đa dạng khách hàng, hàng hóa đảm bảo chất lượng với giá cạnh tranh, áp dụng phương thức tự phục vụ văn minh đại Tăng cường hoạt động nghiên cứu khách hàng, xây dựng sở liệu khách hàng Mỗi siêu thị cần có phận chuyên trách nghiên cứu thị trường, nhu cầu, tâm lý hành vi mua sắm người tiêu dùng Tổ chức phận Marketing chuyên trách, tiến hàng cách có kết hợp với nghiên cứu tình hình khách hàng đối thủ cạnh tranh Đa dạng hóa phát triển tập hợp hàng hóa kinh doanh siêu thị, sách cần có chọn lọc, tập trung tỷ lệ hàng nội bổ sung thêm mặt hàng thực phẩm tươi sống sản xuất theo phương pháp Đây bổ sung có ý nghĩa, giúp hình thành nên hệ thống liên kết 95 dọc vững vừa đảm bảo chất lượng, hiệu kinh doanh siêu thị, vừa giúp cho nhà sản xuất mở rộng phát triển theo hướng quy mô Luôn đến công tác quản trị mua hàng, dự trữ hàng hóa bán hàng cách khoa học Mỗi siêu thị cần phải xây dựng mối quan hệ gắn bó thân thiết với nhà sản xuất nước, để đảm bảo nguồn cung cấp hàng phong phú, ổn định với giá cạnh tranh Quan hệ cần xây dựng dựa mối quan hệ đối tác chiến lược, bình đẳng, có lợi, chia sẻ rủi ro, trách nhiệm quyền lợi Các doanh nghiệp kinh doanh siêu thị cần xây dựng cho chương trình tuyển chọn, huấn luyện, nâng cao kỹ tinh thần làm việc cho nhân viên Cần đặt tiêu chuẩn rõ ràng tiến hành tuyển chọn cách nghiêm túc, đồng thời có sách đãi ngộ thỏa đáng với người lao động Để đảm bảo yêu cầu văn minh đại, siêu thị cần đầu tư hợp lý sở vật chất, trang thiết bị cho siêu thị, thiết bị phòng cháy chữa cháy cần kiểm tra, bảo trì thường xuyên Đồng thời siêu thị nên đầu tư xây dựng bãi giữ xe tương ứng với quy mô siêu thị tổ chức trông giữ xe miễn phí cho khách hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng phát triển hệ thống siêu thị địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nội dung chương nêu mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển hệ thống siêu thị tỉnh Quảng Ngãi Mặc dù thực tế hoạt động kinh doanh hệ thống siêu thị có nhiều hạn chế loại hình thương mại đại, văn minh, phát triển hệ thống siêu thị phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vì vậy, luận văn đưa giải pháp hoàn thiện quy hoạch phát triển hệ thống, giải pháp phát triển số lượng, qui mô, phát triển nguồn lực siêu thị, hoàn thiện loại hình kinh 96 doanh siêu thị, hồn thiện sách phát triển hoạt động kinh doanh siêu thị, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước đới với hoạt động hệ thống siêu thị Đề xuất kiến nghị đến quan quản lý nhà nước kiến nghị đến doanh nghiệp kinh doanh siêu thị để hệ thống siêu thị địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày phát triển 97 KẾT LUẬN Trong năm qua, xu tăng dần tỉ trọng thương mại – dịch vụ cấu kinh tế Quảng Ngãi, phát triển siêu thị bước tiến công nghệ phân phối, bán lẻ hàng hóa Sự đời phát triển siêu thị phù hợp với xu phát triển kinh tế - xã hội nước ta Trong thời gian qua, siêu thị mở Quảng Ngãi đóng góp đáng kể vào việc làm thay đổi mặt văn hóa tỉnh Siêu thị với phương thức bán hàng tiến tác động làm thay đổi xu hướng mua sắm tiêu dùng người dân tỉnh Quảng Ngãi, góp phần nâng cao văn minh thương mại Tuy nhiên, thời gian qua, phát triển thương mại tỉnh nói chung hệ thống phân phối bán lẻ hàng hóa – siêu thị chưa tương xứng với tầm vóc tỉnh có vị trí chiến lược khu vực, thị trường bán lẻ có sức hút cao, nên hệ thống siêu thị phát triển khơng đồng thiếu quy hoạch Có số siêu thị thành cơng nhiều siêu thị thời gian ngắn trụ không phải rút khỏi thương trường Kết hợp lý luận với thực tiễn sở nghiên cứu, phân tích thực trạng phát triển hệ thống siêu thị địa bàn tỉnh thời gian qua, luận văn đưa số định hướng giải pháp để phát triển siêu thị nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh hệ thống siêu thị, phục vụ tối đa đời sống nhân dân thúc đẩy sản xuất phát triển Tuy đời siêu thị địa bàn tỉnh hứa hẹn tương lai tốt đẹp nhờ tính ưu việt Q trình thị hóa diễn nhanh chóng, đời sống người dân khơng ngừng nâng cao, lối sống cơng nghiệp dần hình thành bước thay lối sống nông nghiệp… tiền đề cho phát triển thành công hệ thống siêu thị tỉnh Quảng Ngãi TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ môn kinh tế thương mại (2006), Bài giảng kinh tế thương mại đại cương, trường Đại học Thương mại, Hà Nội [2] Bộ thương mại (2004), Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ban hành quy chế siêu thị, trung tâm thương mại, Hà Nội [3] Chính phủ (2006), Nghị định số 108/2006/NĐ_CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư, Hà Nội [4] Cục thống kê Quảng Ngãi (2012), Niên giám thống kê, NXB Thống Kê, Hà Nội [5] Cục thống kê Quảng Ngãi (2012), Số liệu kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi 2012, Quảng Ngãi [6] Nguyễn Đình Chính (2004), “Mơi trường kinh doanh siêu thị”, Tạp chí Marketing [7] Nguyễn Thị Thu Huyền (2009), Giải pháp phát triển hệ thống siêu thị trung tâm thương mại địa bàn thành phố Hà Nội, Luận văn tốt nghiệp, Đại học Thương mại, Hà Nội [8] TS Nguyễn Thị Nhiễu, (2006), Siêu thị - phương thức kinh doanh bán lẻ đại Việt Nam, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội [9] Nguyễn Thị Nhung (2006), Giải pháp phát triển hệ thống siêu thị địa bàn Hà Nội giai đoạn 2006 – 2010, Luận văn tốt nghiệp, Đại học Thương mại, Hà Nội [10] Nhóm ngành khoa học kinh tế Ban chấp hành Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh “Nghiên cứu mơ hình siêu thị Metro & Carry Bài học kinh nghiệm ứng dụng”, Cơng trình dự thi giải thưởng “Khoa học sinh viên_EUREKA” _Năm học 2002-2003 [11] Philips Kotler (2003), Quản trị Marketing, NXB Thống Kê, Hà Nội [12] TS Thân Danh Phúc, (2006), Quản lý Nhà nước thương mại, Đại học Thương mại, Hà Nội [13] Quy hoạch phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 định hướng đến 2030, Bộ trưởng Bộ Công thương ký định số 3098/QĐ – BCT ngày 24/6/2011 [14] Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010, tầm nhìn 2020, chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt ngày 04/03/2012 [15] Quy hoạch phát triển hệ thống TTTM, siêu thị tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt ngày 27/3/2006 [16] Sở công thương Quảng Ngãi, (2012), Báo cáo tình hình phát triển siêu thị, trung tâm thương mại, Quảng Ngãi [17] Sở công thương Quảng Ngãi, (2010), Quy hoạch phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại giai đoạn 2010-2015, Quảng Ngãi [18] Phạm Tấn Thành (2011), Giải pháp phát triển hệ thống siêu thị tỉnh Bình Định đến năm 2015, Luận văn thạc sỹ kinh tế_Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng Một số website: - www.vneconomy.com.vn - www.baothuongmai.com - www.diendankinhte.info - www.thanhnienonline.com.vn - www.baoquangngai.com.vn ... Ví dụ: Siêu thị sách, siêu thị điện máy, siêu thị đồ chơi, siêu thị mỹ phẩm o Siêu thị tổng hợp: Siêu thị tổng hợp siêu thị bán nhiều loại hàng hóa cho nhiều loại khách hàng Hiện nay, siêu thị... HỆ THỐNG SIÊU THỊ 1.1.1 Khái niệm phân loại siêu thị a Khái niệm siêu thị, hệ thống siêu thị Siêu thị” từ dịch từ tiếng nước – “Supermarket” (tiếng Anh) hay “Supermarché” (tiếng Pháp) Siêu thị... hoạt sống, mà không cần phải bước khỏi siêu thị để đến siêu thị khác 1.1.2 Cấu trúc tổ chức hoạt động siêu thị a Tiêu chuẩn siêu thị Siêu thị đạt chuẩn siêu thị có địa điểm phù hợp với quy hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh quảng ngãi , Phát triển hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh quảng ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn