Nghiên cứu ảnh hưởng của tính vị chủng đến ý định mua hàng nội của người tiêu dùng trường hợp sản phẩm bánh kẹo tại thị trường thành phố đà nẵng

131 25 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:24

den 35 tuoi Total Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic TDHN YNMHN 20.948 14.947 df1 df2 3 Sig 296 296 000 000 ANOVA Sum of Squares Df Mean Square F Sig TDHN Between Groups 12.315 4.105 Within Groups 436.387 296 1.474 Total 448.702 299 YNMHN Between Groups 8.233 2.744 Within Groups 164.778 296 557 Total 173.011 299 2.784 041 4.930 002 Kiểm định tính vị chủng theo trình độ học vấn Descriptives 95% Confidence Interval for Mean N TDHN Std Error Lower Bound Minim Maxi um mum Upper Bound Trung hoc co so 2.3333 81650 33333 1.4765 3.1902 1.00 3.00 Trung hoc thong 2.5000 88641 31339 1.7589 3.2411 2.00 4.50 Trung cap, cao dang 49 2.2092 64215 09174 2.0247 2.3936 2.00 5.00 227 2.7203 1.33968 08892 2.5451 2.8955 1.00 5.00 10 2.2000 42164 13333 1.8984 2.5016 2.00 3.00 300 2.6058 1.22502 07073 2.4666 2.7450 1.00 5.00 Trung hoc co so 4.4583 48520 19808 3.9491 4.9675 3.75 5.00 Trung hoc thong 4.8125 37201 13153 4.5015 5.1235 4.00 5.00 Trung cap, cao dang 49 3.1122 39877 05697 2.9977 3.2268 2.75 5.00 227 4.7258 48136 03195 4.6628 4.7887 2.00 5.00 10 4.5250 73077 23109 4.0022 5.0478 3.00 5.00 300 4.4525 76068 04392 4.3661 4.5389 2.00 5.00 Dai hoc Tren dai hoc Total YNMHN Std Deviation Mean Dai hoc Tren dai hoc Total Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic TDHN YNMHN 15.500 3.861 df1 df2 4 Sig 295 295 000 004 ANOVA Sum of Squares TDHN Between Groups df Mean Square 12.864 3.216 Within Groups 435.838 295 1.477 Total 448.702 299 YNMHN Between Groups 106.059 26.515 66.951 295 227 173.011 299 Within Groups Total F Sig 2.177 072 116.829 000 Kiểm định tính vị chủng theo thu nhập Descriptives Std Deviatio Mean n N TDHN 95% Confidence Interval for Mean Std Error Lower Bound Upper Minim Maxi um mum Bound Duoi trieu 10 2.7000 1.35810 42947 1.7285 3.6715 1.00 5.00 tu trieu den duoi trieu 92 3.5027 1.43374 14948 3.2058 3.7996 1.75 5.00 tu trieu den duoi trieu tren trieu den duoi 10 trieu Tren 10 trieu Total YNMHN Duoi trieu 141 2.1383 85796 07225 1.9954 2.2811 1.00 5.00 50 2.2000 48969 06925 2.0608 2.3392 2.00 4.00 3.0000 1.63299 61721 1.4897 4.5103 1.00 5.00 300 2.6058 1.22502 07073 2.4666 2.7450 1.00 5.00 10 3.9250 77325 24452 3.3718 4.4782 3.00 5.00 tu trieu den duoi trieu 92 3.9837 99297 10352 3.7781 4.1893 2.00 5.00 tu trieu den duoi trieu 141 4.6596 43740 03684 4.5867 4.7324 2.50 5.00 50 4.8350 47812 06762 4.6991 4.9709 2.50 5.00 4.4643 76959 29088 3.7525 5.1760 3.00 5.00 300 4.4525 76068 04392 4.3661 4.5389 2.00 5.00 tren trieu den duoi 10 trieu Tren 10 trieu Total Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic TDHN YNMHN 68.477 81.153 df1 df2 4 Sig 295 295 000 000 ANOVA Sum of Squares TDHN df Mean Square Between Groups 114.237 28.559 Within Groups 334.465 295 1.134 Total 448.702 299 YNMHN Between Groups 36.364 9.091 Within Groups 136.646 295 463 Total 173.011 299 F Sig 25.189 000 19.626 000
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của tính vị chủng đến ý định mua hàng nội của người tiêu dùng trường hợp sản phẩm bánh kẹo tại thị trường thành phố đà nẵng , Nghiên cứu ảnh hưởng của tính vị chủng đến ý định mua hàng nội của người tiêu dùng trường hợp sản phẩm bánh kẹo tại thị trường thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn