Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần thương mại đại lộc

192 21 0
  • Loading ...
1/192 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CÙ THỊ HUỆ HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẠI LỘC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CÙ THỊ HUỆ HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẠI LỘC Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO HỮU HÒA Đà Nẵng – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN –C— Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn CÙ THỊ HUỆ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP…… …9 1.1 TIỀN LƯƠNG VÀ HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG 1.1.1 Khái niệm, cấu vai trò tiền lương 1.1.2 Khái niệm, mục đích, yêu cầu hệ thống tiền lương doanh nghiệp 15 1.1.3 Nội dung hệ thống tiền lương doanh nghiệp 17 1.2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 18 1.2.1 Định giá công việc 18 1.2.2 Xây dựng thang, bảng lương 23 1.2.3 Xác định quỹ lương đơn giá lương 24 1.2.4 Xác định cách thức tính trả lương đến lao động 26 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 34 1.3.1 Các nhân tố bên 34 1.3.2 Các yếu tố thuộc doanh nghiệp 36 1.3.3 Bản thân nhân viên 37 1.3.4 Bản thân công việc 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẠI LỘC 40 2.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG 40 2.1.1 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty 40 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực chủ yếu Công ty 44 2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thu nhập người lao động Công ty 50 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY 53 2.2.1 Thực trạng công tác định giá công việc Công ty 53 2.2.2 Thực trạng công tác xây dựng thang, bảng lương Công ty 55 2.2.3 Thực trạng công tác xác định quỹ lương đơn giá tiền lương 56 2.2.4 Thực trạng cách thức tính trả lương cho người lao động Công ty 61 2.3 NHỮNG THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY 64 2.3.1 Những thành công 64 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 64 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 65 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẠI LỘC 66 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 66 3.1.1 Dự báo cạnh tranh thị trường lao động ngành dệt may 66 3.1.2 Căn pháp lý công tác tiền lương 67 3.1.3 Chiến lược phát triển ngành Công ty 69 3.1.4 Một số quan điểm tiến hành hồn thiện cơng tác trả lương 71 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY 73 3.2.1 Định giá cho vị trí cơng việc Công ty 73 3.2.2 Xây dựng hệ thống thang lương 81 3.2.3 Hồn thiện phương pháp trích lập quỹ lương 87 3.2.4 Hồn thiện hình thức trả lương 88 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 97 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Số lượng cấu lao động Cơng ty 45 2.2 Tình hình tài Cơng ty giai đoạn 2010 – 2012 47 2.3 Tình hình sở vật chất chủ yếu Cơng ty 49 2.4 Danh mục máy móc, thiết bị may PL 2.5 Tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty từ 2010 – 2012 50 2.6 Cơ cấu thu nhập người lao động làm việc Công ty 51 2.7 Thang lương cấp bậc, chức vụ lao động gián tiếp PL Bảng hệ số lương cấp bậc phụ cấp chức vụ phận 56 2.8 quản lý, phục vụ 2.9 Kế hoạch sản xuất năm 2012 54 2.10 Ví dụ tính đơn giá cơng đoạn cho sản phẩm áo liền quần lớp 60 3.1 Cơng việc, nhóm cơng việc cần phân tích 74 3.2 Cẩm nang định giá công việc 76 3.3 Kết định giá cơng việc, nhóm cơng việc 79 3.4 Khoảng cách điểm bậc thang lương 82 Kết xếp bậc lương hệ số lương cho công việc, nhóm 83 3.5 3.6 3.7 3.8 cơng việc Kết định biên lại lao động 85 Ví dụ Bảng tính thu nhập phận quản lý, phục vụ 92 tháng 06/2013 Ví dụ cách tính phụ cấp thâm niên 96 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình vẽ Trang Sơ đồ trình tự bước cơng việc xây dựng phương 19 hình vẽ 1.1 1.2 1.3 2.1 án trả lương theo giá trị công việc Tiến trình phân tích cơng việc 20 Thủ tục tiến hành phương pháp tính điểm định giá 21 cơng việc Sơ đồ tổ chức máy quản lý Cơng ty 42 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công tác trả lương cho người lao động nội dung quan trọng hoạch định tổ chức hoạt động doanh nghiệp Nó phản ánh sâu sắc chiến lược phát triển, trình độ quản lý, văn hóa, vị trí thương trường v.v doanh nghiệp Tiền lương liên quan đến lợi ích bản, thiết thân người lao động; tạo động lực, kích thích người lao động tiết kiệm chi phí, nâng cao suất, tận tụy với cơng việc, trung thành với doanh nghiệp; tạo bất mãn, chí quay sang phá hoại người lao động doanh nghiệp Qua thấy chất keo kết dính người lao động với doanh nghiệp lợi ích, mà tiền lương Chúng ta biết, doanh nghiệp muốn tồn phát triển cần có đội ngũ lao động lành nghề, tận tụy, trung thành Vậy, làm để vừa hài hòa lợi ích người lao động, vừa đảm bảo lợi ích phát triển doanh nghiệp việc khó khăn mà sách tiền lương doanh nghiệp phải thực Để xây dựng sách tiền lương phù hợp, doanh nghiệp phải vào yếu tố nguyên tắc định Các yếu tố cung cầu thị trường lao động, mức lương thị trường, chi phí sinh hoạt, điều kiện kinh tế - xã hội, luật pháp, mức lương đối thủ cạnh tranh, tình hình tài doanh nghiệp, mức độ hồn thành công việc, thâm niên công tác nhân viên, mức độ phức tạp công việc v.v…Và tiền lương trả cho người lao động phải tương xứng với đóng góp lao động, tùy theo suất lao động cá nhân xem vấn đề có tính nguyên tắc, chuẩn mực cao sách tiền lương doanh nghiệp Công ty Cổ phần thương mại Đại Lộc (Công ty) kinh doanh ngành may mặc, với đặc thù ngành sử dụng nhiều nhân cơng trực tiếp, đảm bảo ổn định số lượng, chất lượng lao động quan trọng Công ty Nhận thức vấn đề, năm qua Công ty quan tâm đến công tác trả lương cho người lao động đem lại hiệu định Tuy nhiên, sách tiền lương Cơng ty bộc lộ số hạn chế là: - Việc xây dựng hệ thống thang, bảng lương cho khối quản lý, phục vụ chưa vào mức độ cống hiến người lao động; nặng áp khuôn mẫu theo quy định hệ thống doanh nghiệp Nhà nước - Áp dụng hình thức trả lương cách tính lương chưa phù hợp chưa cơng số phận - Lương thời gian trả cho ngày Chủ Nhật chưa phù hợp với quy định pháp luật - Quỹ phúc lợi hạn chế, không lập quỹ khen thưởng Xuất phát từ tầm quan trọng công tác trả lương tình hình thực tế Cơng ty, tơi lựa chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác trả lương Công ty Cổ phần Thương mại Đại Lộc” để làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa lý luận cơng tác trả lương doanh nghiệp điều kiện vận dụng ngành dệt may Chỉ thực trạng công tác trả lương Công ty, thành công, hạn chế nguyên nhân Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác trả lương nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển Công ty BẢN MƠ TẢ CƠNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN CƠNG VIỆC Cơng ty TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH Nhân viên vệ sinh Bộ phận Logo Công ty Chức danh công việc: Mã số công việc: Người quản lý trực tiếp: Tổ trưởng Tổ Phục vụ I Tóm tắt cơng việc: Làm vệ sinh khu vực phân công II Quan hệ công việc, báo cáo: Các công việc, trách nhiệm liên quan đến bên ngồi: Khách hàng Chính quyền, cơng chúng Đối thủ cạnh tranh Các công việc, trách nhiệm liên quan đến phận bên trong: Tổ trưởng Tổ phục Nhận phân công công việc, thực báo cáo thường vụ xuyên cho Tổ trưởng Giữ gìn vệ sinh, tạo cảnh quan đẹp cho phòng Các phận khác làm việc, phận Công ty III Nhiệm vụ cụ thể: Làm vệ sinh khu vực phân công sẽ, nhanh chóng, khơng làm ảnh hưởng đến hoạt động cán bộ, CNV khác Công ty: quét dọn, lau sàn, cửa kiếng, hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh, thu gom rác Phát hư hỏng, mát, bất thường an toàn tài sản kịp thời báo cáo cho Tổ trưởng Tổ phục vụ Bảo quản trang thiết bị, dụng cụ, vật tư cấp phát sử dụng cách tiết kiệm, hiệu Các công việc khác: Theo phân công Tổ trưởng IV Điều kiện làm việc: Nơi làm việc Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị Rủi ro xảy Tại khu vực phân công làm vệ sinh Được giao sử dụng, bảo quản dụng cụ, phương tiện, vật tư làm vệ sinh Tiếp xúc với bụi bẩn, nước tẩy rửa độc hại V Tiêu chuẩn: Trình độ Kinh nghiệm, kỹ Phẩm chất cá nhân Thể lực Biết sử dụng dụng cụ, vật tư làm vệ sinh Siên năng, chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận Có trách nhiệm với cơng việc Ý thức kỷ luật tốt Nam, Nữ có sức khỏe tốt BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN CƠNG VIỆC Cơng ty Logo Cơng ty Chức danh công việc: Mã số công việc: Người quản lý trực tiếp: TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH Nhân viên bốc xếp hàng Bộ phận Tổ trưởng Tổ Phục vụ I Tóm tắt cơng việc: Bốc, dỡ, xếp hàng cho Cơng ty II Quan hệ công việc, báo cáo: Các cơng việc, trách nhiệm liên quan đến bên ngồi: Khách hàng Chính quyền, cơng chúng Đối thủ cạnh tranh Các công việc, trách nhiệm liên quan đến phận bên trong: Bốc xếp hàng số công việc khác theo phân Tổ trưởng Tổ phục công Tổ trưởng Tổ phục vụ vụ Các phận khác III Nhiệm vụ cụ thể: Bốc, xếp nguyên phụ liệu, hàng hóa, sản phẩm từ xe tải vào kho, từ kho đến xưởng may, từ xưởng may đến xưởng hồn thành ngược lại Các cơng việc khác: Theo phân công Tổ trưởng IV Điều kiện làm việc: Nơi làm việc Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị Rủi ro xảy Phần lớn thời gian làm việc di chuyển xưởng, phận V Tiêu chuẩn: Trình độ Kinh nghiệm, kỹ Phẩm chất cá nhân Sức khỏe tốt, chăm nhiệt tình, chịu áp lực cơng việc Thể lực Nam có sức khỏe tốt BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC Công ty Chức danh công việc: Logo Công ty Mã số công việc: Người quản lý trực tiếp: Bộ phận KẾ TỐN Kế tốn trưởng Giám đốc I Tóm tắt công việc: Tổ chức thực nghiệp vụ kế tốn Cơng ty theo quy định Nhà nước Báo cáo tham mưu cho Giám đốc vấn đề có liên quan đến tình hình tài chính, kết kinh doanh Công ty II Quan hệ công việc, báo cáo: Các công việc, trách nhiệm liên quan đến bên ngồi: Khách hàng Chính quyền, cơng chúng Đối thủ cạnh tranh Quan hệ với ngành chức : Thuế , Kho bạc Nhà nước, Kế hoạch & Đầu tư Các công việc, trách nhiệm liên quan đến phận bên trong: - Báo cáo tình hình thực pháp lệnh kế tốn thống kê cơng tác kế tốn đơn vị cho Giám đốc theo yêu cầu thường xuyên đột xuất Giám đốc - Khi phát việc vi phạm pháp lệnh kế toán – thống kê cần báo cáo trực tiếp Giám đốc Trường hợp không Giám đốc xử lý thoả đáng báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty - Nhận thông tin cung cấp thơng tin cho cấp Phó GĐ, Trưởng phòng, Trưởng phận quan liên hệ cách kịp thời cẩn trọng sở đồng ý Giám đốc Tất phận - Được đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp khác bậc, khen thưởng, kỷ luật kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ Công ty theo qui chế lao động lương Cơng ty - Có quyền u cầu tất phận Công ty chuyển đầy đủ kịp thời tài liệu cần thiết cho cơng việc kiểm tra, kiểm sốt Kế tốn trưởng - Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, chứng từ tín dụng tài liệu liên quan đến việc tốn phải có chữ ký Kế tốn Trưởng có giá trị pháp lý - Giám sát việc thống kê, quản lý tài sản, lao động phận III Nhiệm vụ cụ thể: Tổ chức hệ thống kế toán doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty, sở không ngừng cải tiến tổ chức máy tuân thủ Pháp lệnh kế tốn thống kê, chế độ tài hành Thiết lập đầy đủ gửi hạn báo cáo kế toán, thống kê toán theo qui định Nhà nước Điều lệ Công ty Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, trì đổi theo hướng hiệu nghiệp vụ kế toán quản trị Tổ chức phổ biến hướng dẫn thi hành kịp thời chế độ, thể lệ tài chính, kế tốn Nhà nước ban hành cho cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán Bảo đảm yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế – tài Thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế tốn viên Cơng ty Thực quản lý hoạt động ngân sách doanh nghiệp Hoạch định đưa định tài ngắn hạn Tham mưu cho Giám đốc công tác hoạch định chiến lược tài chính, việc phân tích tình hình kinh tế – tài Cơng ty kiểm tra, kiểm soát ngân sách doanh nghiệp IV Điều kiện làm việc: Nơi làm việc Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị Rủi ro xảy Có phòng làm việc riêng; kiểm tra, giám sát tình hình phận khác cần thiết Được trang bị máy vi tính, thiết bị cần thiết khác Ít có rủi ro V Tiêu chuẩn: Trình độ Đại học, chun ngành kế tốn, kiểm tốn, tài Ít năm kinh nghiệm vị trí tương đương Có khả Kinh nghiệm, lãnh đạo, lập kế hoạch, tổ chức giám sát công việc, phân kỹ tích, tổng hợp, làm báo cáo, giao tiếp tốt Thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế tốn Phẩm chất cá Có khả chịu áp lực cao công việc Trung thực, cẩn nhân trọng, nhiệt tình, sáng tạo cơng việc Thể lực Sức khỏe tốt BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN CƠNG VIỆC Cơng ty Chức danh cơng việc: Logo Công ty Mã số công việc: Người quản lý trực tiếp: Bộ phận KẾ TỐN Kế tốn Tổng hợp Kế tốn trưởng I Tóm tắt cơng việc: Thực nghiệp vụ kế tốn tổng hợp II Quan hệ cơng việc, báo cáo: Các công việc, trách nhiệm liên quan đến bên ngồi: Khách hàng Chính quyền, cơng chúng Đối thủ cạnh tranh Các công việc, trách nhiệm liên quan đến phận bên trong: Báo cáo định kỳ, đột xuất cho Kế tốn trưởng cơng Kế toán trưởng việc đảm nhiệm Tất phận Phối hợp thực thủ tục, nghiệp vụ kế tốn khác có liên quan III Nhiệm vụ cụ thể: Kiểm tra đối chiếu liệu chi tiết tổng hợp Kiểm tra định khoản nghiệp vụ phát sinh Kiểm tra cân đối số liệu kế toán chi tiết tổng hợp Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý khớp với báo cáo chi tiết Hạch tốn thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, lập toán thuế Xác định đề xuất lập dự phòng xử lý cơng nợ phải thu khó đòi In sổ tổng hợp theo qui định Lập báo cáo tài theo quí, tháng, năm báo cáo giải trình chi tiết Hướng dẫn xử lý hạch toán nghiệp vụ kế toán 10 Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tài sản, hàng hóa 11 Cải tiến phương pháp hạch toán chế độ báo cáo 12 Thống kê tổng hợp số liệu kế tốn có u cầu 13 Cung cấp số liệu lãnh đạo Công ty đơn vị chức có yêu cầu 14 Giải trình số liệu cung cấp hồ sơ, số liệu cho quan thuế, kiểm toán, tra kiểm tra theo yêu cầu 15 Lưu trữ liệu kế toán theo qui định IV Điều kiện làm việc: Nơi làm việc Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị Rủi ro xảy Làm việc phòng với nhân viên Phòng Kế tốn; đến phận khác thực nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu cần thiết Được trang bị máy vi tính, thiết bị cần thiết khác Ít có rủi ro V Tiêu chuẩn: Trình độ Cao đẳng kế tốn trở lên Ít năm kinh nghiệm lĩnh vực kế toán Kinh nghiệm, Am hiểu qui định tài Thành thạo Word, Excel, kỹ phần mềm kế tốn Cần mẫn, có trách nhiệm với cơng việc Giao tiếp tốt Phẩm chất cá nhân Thể lực Sức khỏe tốt BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN CƠNG VIỆC Cơng ty Chức danh cơng việc: Logo Công ty Mã số công việc: Người quản lý trực tiếp: Bộ phận KẾ TỐN Kế tốn Cơng nợ Kế tốn trưởng I Tóm tắt cơng việc: Thực nghiệp vụ kế tốn cơng nợ II Quan hệ cơng việc, báo cáo: Các công việc, trách nhiệm liên quan đến bên ngồi: Định kỳ thơng báo, nhắc nhở khách hàng tốn nợ Khách hàng Chính quyền, cơng chúng Đối thủ cạnh tranh Các công việc, trách nhiệm liên quan đến phận bên trong: Báo cáo định kỳ, đột xuất cơng việc có liên quan đến Kế toán trưởng việc theo dõi, quản lý công nợ theo quy định Tất phận khác Phối hợp thực thủ tục, nghiệp vụ kế tốn có liên quan đến thu chi nội bộ, quản lý công nợ III Nhiệm vụ cụ thể: Kiểm tra chứng từ trước lập thủ tục thu chi theo qui định Nhà nước ban hành Lập chứng từ ban đầu (phiếu thu ,chi theo biểu mẫu Bộ Tài Chính) để làm cho thủ quỹ thu chi tiền theo qui định đảm bảo kịp thời xác Định khoản phân loại chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh Chuyển giao chứng từ ban đầu cho phận liên quan tháng Theo dõi khoản tạm ứng nội In báo cáo quỹ sổ quỹ tiền mặt Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ Đối chiếu tồn quỹ tiền mặt báo cáo quỹ với kế toán tổng hợp Lập tờ khai hàng hoá mua vào theo biểu mẫu 10 Lập phiếu nộp ngân sách – ngân hàng theo yêu cầu 11 Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh, số thứ tự, thời gian lưu trữ, bảo quản 12 Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật 13 Lập hợp đồng huy động vốn 14 Báo số dư huy động vốn theo định kỳ (hằng tháng ) đột xuất theo yêu cầu của Kế toán trưởng, Giám đốc 15 Tính lãi vay huy động vốn theo quý, đối tượng thông báo điều chỉnh lãi suất huy động vốn có phát sinh 16 Lập lịch tốn cơng nợ khách hàng 17 Tính tốn số công nợ phát sinh tháng lập giấy thông báo tốn cơng nợ cho khách hàng (có cập nhập tình hình phát sinh tăng, giảm kỳ) 18 Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật 19 Mở sổ theo dõi hợp đồng kinh tế dài hạn 20 Lập, theo dõi thu hồi biên chỉnh sửa, huỷ hóa đơn kịp thời 21 Hằng tháng, q, năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế kỳ 22 Sắp xếp lưu trữ hóa đơn sử dụng theo thời gian, thứ tự số quyển, thứ tự số hóa đơn IV Điều kiện làm việc: Nơi làm việc Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị Rủi ro xảy Làm việc phòng với nhân viên Phòng Kế tốn; với thủ quỹ, nhân viên kinh doanh trực tiếp thu hồi khoản nợ q hạn, khó đòi cần thiết Được trang bị máy vi tính, thiết bị cần thiết khác Ít có rủi ro V Tiêu chuẩn: Trình độ Trung cấp kế tốn trở lên Ít năm kinh nghiệm lĩnh vực kế toán Kinh nghiệm, Am hiểu qui định tài Thành thạo Word, Excel, kỹ phần mềm kế toán Phẩm chất cá Cần mẫn, có trách nhiệm với cơng việc Giao tiếp tốt nhân Thể lực Sức khỏe tốt BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC Công ty Chức danh công việc: Logo Công ty Mã số công việc: Người quản lý trực tiếp: Bộ phận KẾ TỐN Kế tốn Kho Kế tốn trưởng I Tóm tắt cơng việc: Thực nghiệp vụ kế tốn Kho II Quan hệ công việc, báo cáo: Các cơng việc, trách nhiệm liên quan đến bên ngồi: Khách hàng Chính quyền, cơng chúng Đối thủ cạnh tranh Các công việc, trách nhiệm liên quan đến phận bên trong: Báo cáo định kỳ, đột xuất cơng việc có liên quan đến Kế tốn trưởng việc theo dõi, quản lý Kho theo quy định Tất phận khác Phối hợp thực thủ tục, nghiệp vụ kế tốn có liên quan đến xuất, nhập kho III Nhiệm vụ cụ thể: Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hố đơn bán hàng kê khai thuế đầu vào, đầu Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất chuyển cho phận liên quan Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn Kiểm soát nhập xuất tồn kho Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho thủ kho, hàng hoá vật tư kho xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ qui định Công ty Đối chiếu số liệu nhập xuất thủ kho kế toán Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho thủ kho, bên giao, bên nhận hàng nhập xuất có giá trị lớn có yêu cầu cấp có thẩm quyền Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất) Chịu trách nhiệm lập biên kiểm kê, biên đề xuất xử lý có chênh lệch sổ sách thực tế, nộp PKT-TV Nộp chứng từ báo cáo kế toán theo qui định IV Điều kiện làm việc: Nơi làm việc Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị Rủi ro xảy Làm việc phòng với nhân viên Phòng Kế toán; định kỳ đột xuất đến Kho hàng để kiểm tra, kiểm kê Được trang bị máy vi tính, thiết bị cần thiết khác Ít có rủi ro V Tiêu chuẩn: Trình độ Trung cấp kế tốn trở lên Ít năm kinh nghiệm lĩnh vực kế toán Kinh nghiệm, Am hiểu qui định tài Thành thạo Word, Excel, kỹ phần mềm kế tốn Phẩm chất cá Cần mẫn, có trách nhiệm với công việc nhân Thể lực Sức khỏe tốt BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC Công ty Chức danh công việc: Logo Công ty Mã số công việc: Người quản lý trực tiếp: Bộ phận KẾ TỐN Thủ quỹ Kế tốn trưởng I Tóm tắt công việc: Quả lý quỹ Công ty II Quan hệ công việc, báo cáo: Các công việc, trách nhiệm liên quan đến bên ngồi: Khách hàng Chính quyền, công chúng Đối thủ cạnh tranh Các công việc, trách nhiệm liên quan đến phận bên trong: - Báo cáo tình hình quỹ cơng tác quản lý quỹ định kỳ, Kế toán trưởng đột xuất theo yêu cầu Kế toán trưởng Tất phận - Thu chi tiền mặt theo quy trình, thủ tục quy định khác III Nhiệm vụ cụ thể: Thực việc kiểm tra lần cuối tính hợp pháp hợp lý chứng từ trước xuất, nhập tiền khỏi quĩ Kiểm tra tiền mặt để phát loại tiền giả báo cáo kịp thời Thực việc toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình tốn Cơng ty Tự động thực kiểm kê đối chiếu quỹ hàng ngày với kế toán tổng hợp Quản lý toàn tiền mặt két sắt Quản lý chìa khố két sắt an tồn, khơng cho người khơng có trách nhiệm giữ hay xem chìa khoá két Phân loại loại tiền, xếp khoa học giúp cho việc dễ dàng nhận biết, xuất nhập tiền dễ dàng Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ thu chi tiền Quản lý định mức tiền lẻ Công ty, trực tiếp đổi tiền lẻ để thuận tiện chi lương CNV 10 Đảm bảo số dư tồn quỹ phục vụ kinh doanh chi trả lương cho nhân viên việc thông báo kịp thời số dư tồn quỹ cho Kế toán Trưởng 11 Thực công việc khác Kế toán trưởng Giám đốc giao IV Điều kiện làm việc: Nơi làm việc Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị Rủi ro xảy V Tiêu chuẩn: Trình độ Kinh nghiệm, kỹ Phẩm chất cá nhân Thể lực Có phòng làm việc riêng Được trang bị máy vi tính, thiết bị cần thiết khác Độc hại thường xuyên tiếp xúc với tiền Trung cấp chun ngành kế tốn, tài Ít năm kinh nghiệm vị trí tương đương Thành thạo vi Word, Excel Trung thực, cẩn trọng, nhiệt tình công việc Sức khỏe tốt ... TẠI CÔNG TY 53 2.2.1 Thực trạng công tác định giá công việc Công ty 53 2.2.2 Thực trạng công tác xây dựng thang, bảng lương Công ty 55 2.2.3 Thực trạng công tác xác định quỹ lương. .. thân công việc 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẠI LỘC 40 2.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG... tiền lương 56 2.2.4 Thực trạng cách thức tính trả lương cho người lao động Công ty 61 2.3 NHỮNG THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần thương mại đại lộc , Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần thương mại đại lộc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn