Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty cổ phần LILAMA 7

129 30 1
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRẦN DIỄM TRANG HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRẦN DIỄM TRANG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Trần Diễm Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa công tác trả lương 1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG 10 1.2.1 Chính sách trả lương doanh nghiệp 10 1.2.2 Xác định mức lương 14 1.2.3 Xác định cấu tiền lương 18 1.2.4 Lựa chọn hình thức trả lương 24 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG 29 1.3.1 Các nhân tố bên doanh nghiệp 29 1.3.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp 30 1.3.3 Nhân tố thuộc người lao động 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA THỜI GIAN QUA 34 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 34 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức 34 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực Công ty ảnh hưởng đến công tác trả lương 38 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty thời gian qua 44 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY THỜI GIAN QUA 46 2.2.1 Thực trạng sách trả lương Cơng ty 46 2.2.2 Thực trạng việc xác định mức lương 49 2.2.3 Thực trạng cấu tiền lương 56 2.2.4 Thực trạng hình thức trả lươngCông ty áp dụng 63 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY 69 2.3.1 Ưu, nhược điểm công tác trả lương 69 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế kể 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA TRONG THỜI GIAN TỚI 72 3.1 CĂN CỨ CỦA VIỆC XÂY DỰNG CƠ CẤU TRẢ LƯƠNG TRONG THỜI GIAN TỚI 72 3.1.1 Sự biến động yếu tố môi trường thời gian tới 72 3.1.2 Chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh công ty thời gian tới 75 3.1.3 Các quan điểm có tính định hướng xây dựng giải pháp 76 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 79 3.2.1 Hồn thiện sách tiền lương 79 3.2.2 Hoàn thiện việc xác định mức lương 80 3.2.3 Hoàn thiện việc xác định cấu tiền lương 94 3.2.4 Lựa chọn hình thức trả lương 100 3.2.5 Các giải pháp bổ trợ khác 106 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 108 3.3.1 Tổng công ty lắp máy Việt Nam 108 3.3.2 Công ty cổ phần Lilama 108 KẾT LUẬN CHƯƠNG 108 KẾT LUẬN 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐH : Ban điều hành BHYT : Bảo hiểm y tế BHXH : Bảo hiểm xã hội BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp BKS : Ban kiểm sốt CBCNV : Cán cơng nhân viên CNTB : Chủ nghĩa tư CP : Cổ phần DN : Doanh nghiệp DV : Dịch vụ HĐKD : Hoạt động kinh doanh HĐQT : Hội đồng quản trị KHCN : Khoa học công nghệ KHKT : Khoa học kỹ thuật KPCĐ : Kinh phí cơng đồn LN : Lợi nhuận LĐTL : Lao động tiền lương NSLĐ : Năng suất lao động SXKD : Sản xuất kinh doanh TNDN : Thu nhập doanh nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Trang Nguồn nhân lực cơng ty phân theo giới tính & tính chất cơng việc 39 2.2 Nguồn nhân lực cơng ty phân theo trình độ học vấn 41 2.3 Số lượng lao động phân theo độ tuổi chức danh công tác năm 2012 công ty CP Lilama 42 2.4 Tình hình nguồn vốn cơng ty từ năm 2010-2012 43 2.5 Kết kinh doanh công ty năm 45 2.6 Hệ số công việc nhóm chức danh 47 2.7 So sánh tiền lương năm 2012 công ty với đơn vị khác 2.8 48 Kết điều tra, khảo sát mức độ hài lòng tiền lương người lao động 49 2.9 Bảng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hồn thành cơng việc 51 2.10 Quỹ lương công ty từ năm 2010-2012 54 2.11 Kết khảo sát tính rõ ràng, minh bạch hệ thống tiền lương 56 2.12 Cơ cấu tiền lương Công ty cổ phần Lilama 57 2.13 Bảng tính hệ số phụ cấp Công ty 59 2.14 Kết điều tra, khảo sát công tác khen thưởng 60 2.15 Chính sách thi đua khen thưởng rõ ràng 61 2.16 Kết điều tra, khảo sát việc tiền thưởng tương xứng với thành tích 62 2.17 Kết điều tra, khảo sát nhu cầu sách phúc lợi 63 2.18 Tỷ lệ khốn phận, phòng ban 64 2.19 Bảng định mức tiêu chuẩn 65 2.20 Bảng hệ số tay nghề 66 2.21 Điều tra, khảo sát mức độ quang trọng yếu tố 68 3.1 Các nhân tố sử dụng để định giá công việc 81 3.2 Định giá cơng việc cho khối văn phòng 82 3.3 Định giá công việc Nhà máy chế tạo khí Lilama 7, BĐH Vũng Áng đội cơng trình 84 3.4 Tổng quỹ lương Cơng ty năm tới 86 3.5 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tới Công ty 87 3.6 Khoảng cách điểm bậc lương 89 3.7 Bảng bậc hệ số lương cơng việc khối văn phòng 3.8 Bảng bậc hệ số lương cho công việc Nhà máy chế tạo khí Lilama 7, BĐH Vũng Áng đội cơng trình 3.9 91 Bảng số lượng lao động hưởng lương bậc lương khối văn phòng 3.10 90 93 Bảng số lượng lao động hưởng lương bậc lương Nhà máy chế tạo khí Lilama 7, BĐH Vũng Áng đội cơng trình 3.11 93 Tổng hợp số lao động hệ số lương Công ty cổ phần Lilama theo số lao động có 94 3.12 Cơ cấu tiền lương công ty 96 3.13 Mức phụ cấp nhân viên Công ty 98 3.14 Bảng tính lương thời gian cho phận khối văn phòng cơng ty 3.15 101 Bảng tính lương cơng nhân tổ sản xuất tháng N/2014 theo phương pháp cũ 105 104 Mj = GjxHjxWj m å GjxHjxWj x Qn j Trong đó: - Qn: Số tiền lương khốn cho nhóm - Mj: Tiền lương phân phối cho người lao động thứ (j) - Gj: Thời gian thực tham gia lao động người thứ (j) - Hj: Hệ số lương theo lực tay nghề người lao động thứ (j) - Wj: Hệ số thành tích suất người lao động thứ (j) đánh giá tháng đánh giá theo mức: STT Tên mức A B C Hệ số Tiêu chuẩn 1,8 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có tình độ tay nghề cao, vững vàng, nắm áp dụng phương pháp lao động tiên tiến, tự đọc vẽ, đảm bảo chất lượng sản phẩm an toàn tuyệt đối lao động 1,2 Đảm bảo ngày công, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, chấp hành phân công thủ trưởng đơn vị, đạt suất nhân an toàn lao động 0,8 Hoàn thành nhiệm vụ mức thấp, không đảm bảo ngày công, không chấp hành nghiêm quy định kỹ thuật an toàn lao động Việc xác định hệ số thành tích tổ sản xuất họp, bình xét cơng khai dân chủ, có chữ ký người vào biên họp tổ gửi Tổng Giám đốc công ty duyệt Với cách phân phối người lao động có hệ số thành tích cơng việc cao nhận tiền lương cao so với phương thức tính lươngcơng ty Ví dụ cách lương bảng công tháng N/2013 tổ sản xuất thuộc Nhà máy chế tạo khí Lilama07 cơng nhân giá trị hợp đồng khoán là: 31.500.000 đồng 105 Bảng 3.15 Bảng tính lương cơng nhân tổ sản xuất tháng N/2014 theo phương pháp cũ (ĐVT: Triệu đồng) STT Họ tên Hệ số lương (Hj) Hệ số thành tích Ngày cơng thực tế Ngày cơng theo chế độ Mức lương tối thiểu NN QĐ (Htn) (Wj) (Gj) (Gcđ) (Tlmin) Hệ số lực tay nghề Lương tính theo phương pháp cũ Lương tính theo phương pháp Lương tay nghề Lương suất Tổng lương Tổng lương Lê Văn A 3,35 3,2 1,8 30 24 1,05 4,20 1,99 6,19 6,72 Lê Văn B 2,96 3,0 1,8 30 24 1,05 3,94 1,99 5,93 5,94 Lê Văn C 2,56 2,8 1,8 30 24 1,05 3,68 1,99 5,67 5,14 Nguyễn Văn D 2,56 2,2 1,2 30 24 1,05 2,89 1,33 4,21 3,42 Nguyễn Văn E 2,56 1,6 1,2 30 24 1,05 2,10 1,33 3,43 3,42 Nguyễn Văn F 2,56 1,6 1,2 30 24 1,05 2,10 1,33 3,43 3,42 Nguyễn Văn G 2,56 1,0 1,2 30 24 1,05 1,31 1,33 2,64 3,42 31,5 31,5 31,5 31,5 Tiền lương khoán cho tổ sản xuất thuộc Cơng trình Nhiệt điện Vũng Áng (Qn) Tổng cộng 20,21 11,29 (Nguồn: Tự tính tốn) 106 Qua bảng 3.15 nhận thấy, với cách tính lương theo phương pháp cũ, tiền lương chủ yếu dựa hệ số lực tay nghề nên hệ số thành tích chưa phát huy hết cơng dụng Cách tính lương theo phương pháp với hệ số lương xác định lại lương người lao động tổ chịu ảnh hưởng nỗ làm việc họ nói cách khác hệ số thành tích đóng vai trò định điều phù hợp với mục tiêu sách tiền lương tương lai công ty, thu nhập gắn liền với trình độ tay nghề nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cá nhân 3.2.5 Các giải pháp bổ trợ khác - Hồn thiện cơng tác định mức lao động: Công tác định mức lao động công tác mang ý nghĩa quan trọng tổ chức lao động quản lý kinh tế khoa học Trong thời gian qua, Công ty thực tương đối tốt định mức lao động, nhiên để hoàn thiện cần phải quan tâm, coi việc làm cần thực cách tồn diện mang tính thống nhất, cụ thể: + Hồn thiện máy làm cơng tác định mức + Mở lớp ngắn hạn để bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho cán làm định mức + Tạo điều kiện cho cán định mức xuống nhà máy chế tạo Cơ khí Lilama cơng trình thi cơng để nắm bắt tình hình thực tế bổ sung thêm kiến thức chuyên môn + Phải thường xuyên theo dõi cập nhật xác chế độ có liên quan đến cơng tác định mức + Giảm biên chế với nhân viên gián tiếp quản lý khó định lượng, lượng hố cơng việc khối này, thay vào gắn trách nhiệm lên trực tiếp cá nhân tham gia công việc + Ngoài ra, cần đầu tư để nâng cấp đổi máy móc trang thiết bị 107 cách đồng bộ, máy móc chạy cách tốt nhất, giảm thao tác, cử động trình lao động để thuận lợi cho việc định mức lao động Có vậy, cơng tác định mức lao động đảm bảo tính chặt chẽ, thể đầy đủ nghĩa vụ đóng góp người lao động công ty xã hội - Củng cố, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ CBCNV hội đồng lương: Việc xây dựng đội ngũ cán nghiệp vụ chuyên sâu lĩnh vực tiền lương điều cần thiết để công tác trả lương cho người lao động công ty đạt hiệu thực Các cán chuyên trách tiền lương cần phải có am hiểu sâu sắc luật, quy định nhà nước tiền lương, để từ biết cách áp dụng quy định cơng ty cách phù hợp, không trái với quy định nhà nước Họ cần phải am hiểu tình hình cung cầu thị trường lao động, mức lương phổ biến cho công việc công ty để áp dụng vào sách tiền lương nhằm thu hút nguồn lao động chất lượng với cơng ty Có kiến thức chuyên sâu vấn đề tiền lương, biết cách xác định để xây dựng đơn giá tiền lương cách chuẩn xác, đủ khả tổ chức, tạo động lực làm việc cho người lao động, đánh giá xác kết làm việc, đảm bảo việc trả lương với trình độ lực người lao động yếu tố cần thiết với CBCNV tiền lương - Hoàn thiện hệ thống quy chế khen thưởng công ty: cần phải thay đổi quan điểm xem tiền thưởng khoản phụ cấp bổ sung cho tiền lương, mang tính bình qn, thay vào xem tiền thưởng quan niệm "Sống lương, giàu thưởng" tạo động lực mạnh mẽ cho người lao động, thúc đẩy phong trào thi đua phận chức công ty với 108 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Tạo điều kiện cho công ty CP Lilama tham gia nhiều dự án xây dựng, lắp máy hợp đồng chế tạo khí địa bàn Miền Trung - Tây Nguyên - Tổng công ty nên để công ty CP Lilama tự chủ việc đưa sách trả lương, thưởng, phụ cấp phù hợp với tình hình thực tế khu vực mà cơng ty CP Lilama hoạt động 3.3.2 Công ty cổ phần Lilama - Xây dựng lại công tác định mức lao động hệ thống đánh giá thành tích nhân viên - Đào tạo nâng cao trình độ chun mơn CBCNV - Xếp bậc cơng việc phải xác, cần bố trí cấp bậc cơng nhân phù hợp với cấp bậc công việc - Nên thường xuyên tổ chức thi tay nghề định kỳ để nhằm nâng bậc cho công nhân KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương trình bày giải pháp cụ thể nhằm khắc phục hạn chế công tác trả lương cho người lao động Công ty cổ phần Lilama Những giải pháp góp phần giúp cho cơng tác trả lương công ty trở nên hiệu hơn, nâng cao đời sống người lao động góp phần vào phát triển bền vững công ty thời gian tới 109 KẾT LUẬN Qua việc phân tích thực tiễn cơng tác trả lương cho người lao động Công ty cổ phần Lilama ta nhận thấy điểm mạnh điểm yếu sách tiền lươngCơng ty áp dụng Để từ đó, luận văn tham gia nghiên cứu giải số vấn đề lý luận thực tiễn sau: - Hệ thống hóa vấn đề tiền lương doanh nghiệp - Phân tích thực trạng cơng tác trả lương, xác định số nguyên nhân chủ yếu, rõ ưu nhược điểm công tác trả lương Công ty CP Lilama thời gian qua - Đề xuất giải pháp để hồn thiện việc cơng tác trả lương Công ty Cổ phần Lilama thời gian đến Với kết nghiên cứu trên, tác giả hy vọng giúp cho Ban Tổng giám đốc công ty làm để có sách tiền lương hợp lý để nhằm phát huy mặc tích cực, hạn chế mặc yếu để kích thích động viên người lao động phát triển sản suất, nâng cao chất lượng lao động, làm tăng doanh thu góp phần giúp cho Cơng ty đứng vững thị trường năm đến Tuy nhiên, việc vận dụng sách trả lương, thưởng, phụ cấp phải thận trọng, lạm dụng khuyến khích tiền lương tiền thưởng mức gây phản tác dụng, gây đoàn kết tập thể, làm giảm hiệu sản xuất DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo Tiếng Việt [1] Bộ Lao Động - Thương binh Xã Hội (2013), Bộ Luật Lao Động 2013 - Luật Cơng Đồn - Chế độ Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế nhất, NXB Lao Động [2] Bách khoa toàn thư mở Wikipedia [3] GS.TS.Mai Ngọc Cường (Tháng 7/2012), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, “Về sách tiền lương thu nhập nước ta nay”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 181 [4] TS Lê Đạt Chí (2008), Trưởng mơn Đầu tư tài chính, Đại học Kinh tế TPHCM, “Cái gốc chuyện lương cao hay thấp”, Thời báo kinh tế Sài Gòn [5] PGS.TS Trần Xuân Cầu, PGS.TS Mai Quốc Chánh (2009), Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB ĐH Kinh tế quốc dân [6] PGS TS Trần Xuân Cầu (Tháng 10/2013), “Triển khai trả lương theo vị trí việc làm công chức- viên chức: Từ lý thuyết đến thực tiễn”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 196, trang 80-84 [7] TS Nguyễn Văn Chiển (2011), “Khái niệm, ý nghĩa tiền lương khoản trích theo lương”, http://voer.edu.vn/bai-viet/kinh-te/khainiem-y-nghia-cua-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong.html [8] PGS.TS Trần Kim Dung (2009), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [9] Nguyễn Văn Đồng (2013), Xây dựng quy chế trả lương, nội dung & phương pháp thực hiện, Công ty Tư vấn Macconsult [10] PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, (T3/2012), “Tiền lương cơng chức: Những bất cập giải pháp khắc phục”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số (518) [11] TS Nguyễn Hữu Nguyên, Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam (SVEC), “Phân tích tính khả thi đề án cải cách tiền lương”, www.hids.hochiminhcity.gov.vn, Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM [12] Nguyễn Trọng Nghĩa, (2012), Nhận diện cải cách tiền lương giải pháp tạo nguồn thực tiền lương, Bộ Tài [13] Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương chế độ phụ cấp lương công ty nhà nước [14] Nghị định 103/2012/NĐ-CP Chính phủ ngày 04/12/2012, Quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, nhân quan, tổ chức có thuê mướn lao động [15] Nghị định 31/12/2012/NĐ-CP Chính phủ ngày12/4/2012, Quy định mức lương tối thiểu chung [16] Quy chế trả lương Công ty cổ phần Lilama [17] PGS.TS Phương Ngọc Thạch, (2008), Quan hệ tiền lương tăng trưởng kinh tế, Trường Đại học Tây Bắc [18] PGS.TS Nguyễn Thị Thuận (Tháng 3/2013), “Cải cách hình thức trả lương cơng chức hành nhà nước”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 189, trang 83-89 [19] TS Nguyễn Quốc Tuấn, TS Đoàn Gia Dũng, ThS Đào Hữu Hòa, ThS Nguyễn Thị Loan, ThS Nguyễn Thị Bích Thu, ThS Nguyễn Phúc Ngun (2006), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê [20] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2012), Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực, Lớp Cao học Quản trị kinh doanh Khóa 23, Đại học Đà Nẵng [21] Viện nghiên cứu đào tạo quản lý (2006), Tiền lương doanh nghiệp, vướng mắc thường gặp cách xử lý, NXB Lao động xã hội Tài liệu tham khảo Website [22] http://www.doanhnhan360.com /Desktop.aspx/Quan-ly[23] http://www.molisa.gov.vn [24] http://vi.wikipedia.org/wiki/William_Petty#L.C3.BD_thuy.E1.BA BFt_v E1.BB.81_thu_nh.E1.BA.ADp [25] http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/44475/luong-thap-de-bi-hoi-chung-tuoc-doat bu-dap-luong-.html PHỤ LỤC Phụ lục 1: BẢNG CÂU HỎI (Về hồn thiện cơng tác trả lương cho người lao động Công ty cổ phần Lilama 7) Xin chào Quý Anh (Chị)! Tôi tên là: Nguyễn Trần Diễm Trang Học viên lớp Cao học K23-QTR-N Hiện Tôi nghiên cứu để thực đề tài : “Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động Công ty cổ phần Lilama 7” Tôi cần thu thập số thông tin công tác trả lương để hồn thành luận văn tốt nghiệp Tơi mong nhận quan tâm giúp đỡ Anh (Chị) việc tham gia trả lời bảng câu hỏi Tôi xin cam kết thông tin mà Anh (Chị) cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài luận văn nói khơng sử dụng cho mục đích khác Anh (Chị) đánh dấu vào ô phù hợp với lựa chọn thân Anh/Chị làm việc Công ty bao lâu: 1.□ Dưới năm 2.□ Từ 1-5 năm 4.□ Từ 10-15 năm 5.□ Trên 15 năm 3.□ Từ 5-10 năm Anh/Chị đánh giá sách trả lương công ty Theo thứ tự từ đến 5, đánh giá mức độ khơng hài lòng đến hài lòng cách khoanh tròn: 1.□ Rất khơng hài lòng 2.□ Khơng hài lòng 3.□ Khơng hài lòng 4.□ Hài lòng 5.□ Rất hài lòng Cơng ty có trả lương tương xứng với kết làm việc? Cơng ty có tăng lương theo nỗ lực hồn thành cơng việc? 5 Công ty thực trả lương công nội bộ? Hệ thống tiền lương quy định rõ ràng, minh bạch? 5 Anh/Chị đánh giá tiền thưởng công ty Theo thứ tự từ đến 5, đánh giá mức độ khơng hài lòng đến hài lòng cách khoanh tròn: 1.□ Rất khơng hài lòng 2.□ Khơng hài lòng 3.□ Khơng hài lòng 4.□ Hài lòng 5.□ Rất hài lòng Tiền thưởng có tương xứng với thành tích? Mức thưởng có hợp lý? 5 Chính sách tiền thưởng quy định rõ ràng, dễ hiểu? Công tác khen thưởng quan tâm nhiều cơng ty? Anh/Chị đánh giá sách phúc lợi công ty Theo thứ tự từ đến 5, đánh giá mức độ không hài lòng đến hài lòng cách khoanh tròn: 1.□ Rất khơng hài lòng 2.□ Khơng hài lòng 3.□ Khơng hài lòng 4.□ Hài lòng 5.□ Rất hài lòng Các khoản phúc lợi phù hợp với thực tế hay mang tính tượng trưng ? Các khoản phúc lợi có tính cạnh tranh so với cơng ty khác ngành? Chính sách phúc lợi có hợp lý? Chính sách phúc lợi có quan tâm nhiều công ty? 5 5 Anh/Chị đánh giá mức độ quan trọng yếu tố sau công ty Theo thứ tự từ đến 8, đánh giá mức quan trọng đến quan trọng cách khoanh tròn: Tiêu chí Mức độ đáp ứng Tiền lương khoản phúc Điều kiện làm việc Văn hóa cơng ty Cơ hội thăng tiến Sự u thích cơng việc Được đào tạo 8 lợi Quan hệ lãnh đạo nhân viên Khác Anh (Chị) vui lòng cho biết thêm vài thơng tin cá nhân: Giới tính: □ Nam □ Nữ Độ tuổi: □ Dưới 30 tuổi □ Từ 30-40 tuổi □ Từ 40-50 tuổi □ Trên 50 tuổi Bộ phận công tác: ……………………………………………………… Chức vụ:…………………………………………………….…………… Trình độ chun mơn: □ Trên Đại Học □ Đại Học □ Trung cấp, cao đẳng □ Công nhân kỹ thuật Chân thành cảm ơn Anh/Chị giúp đỡ tơi hồn thành bảng câu hỏi / Phụ lục Tình hình máy móc thiết bị Công ty STT Tên ký hiệu, kiểu thiết bị Đơn Số thi công vị lượng Bộ Bộ Công suất Số đăng ký, sổ máy I Máy trục cố định Cổng trục SWL10T C&M Cầu trục SWL5T C&M (dầm đôi) 10 tấn, L= 14m 421874/CM Cầu trục 5T Bộ Bán cổng trục 5T Bộ Bộ Bộ Bộ 20 Bộ 50 43K- 7522 Bộ 30 43K- 5919 Bộ 12,5 43K- 5466 Bộ 12,5 43K- 5781 Bộ 12,5 43K – 5784 Bộ 25 43LA- 0129 Cầu trục dầm đôi SD10H12-MH Cầu trục dầm đôi SD10H12-MH Cầu trục dầm đôi SD20H12-MH 10 tấn, L= Lilama7-2159- 20m 1-09 10 tấn, L= Lilama7-2159- 20m 2-09 Lilama72250-2-09 II Máy trục di chuyển Cần trục bánh lốp TADANO TG-500E Cần trục bánh lốp KPAZ KC-577 Kp Cần trục bánh lốp MAZ KC- 3577 Cần trục bánh lốp ADK125 Cần trục bánh lốp ADK125 Cần trục bánh lốp KOBELCO RK 250 Cần trục bánh lốp KOBELCO RK 450 Cần trục bánh xích DEK251 Bộ 45 43LA- 0155 Bộ 25 21MT- 013 III Hệ thống hàn dầm chuyên dùng Hệ thống dàn đính dầm NACO A- 18JP Hệ thống hàn dầm tự động NACO- SAW- 2-4 Hệ thống nắn dầm NACOHS-40 Máy hàn chỉnh lu chiều mỏ MHD WxH=(20080 Cái 4600D( mỏ gas, mỏ 97051 1500); 150Cái 1500mm/ 97052 phút W=(200Cái 800); 97053 d = 40 mm Cái 23 Máy cắt CNC mỏ FS5 0)x (200- 100kva 3900x2500m Bộ plasma) m; 6000 mm/phút VN CNC 46000108 IV.Máy tiện Máy tiện T616 Cái 4,5 Kw 192614 Máy tiện T616 Cái 4,5 Kw 805 Máy tiện vạn BMT0- Cái 600x2000 87705 2480 L mm V Máy khoan đứng Máy khoan đứng K125 Cái 2,8 kw 663 Máy khoan đứng 2A125 Cái 2,8 kw 2063 Máy khoan đứng 2S132 Cái f 50 mm 126851 VI Máy khoan cần Máy khoan cần SRB-50 Cái f 50 mm 182 Máy khoan cần SRB-50 Cái f 50 mm 183 Cái 7,5 kw 94 Cái 60 60014503 Cái 3100x 10mm Cái 3x4m, 85 853407 Bộ 3100x 20mm S410_021 VII Máy cắt đột thủy lực Máy cắt đột liên hợp CĐ 13 Máy cắt đột liên hợp COMPACT 60 Máy cắt tôn thủy lực DMMH3116 NC Máy cắt tôn thủy lực MCT 01311608 VIII Máy lốc tol Máy lốc tol AHS AKYPAK IX Hệ thống làm bề mặt kim loại Hệ thống phun bi tự động HT- 701 Bộ 13 Chiếc Chiếc 1400 m2/ ngày PB01140006 X Xe vận tải chuyên dụng Xe tải sơmi-rơmóc từ 1,5 tấn- 34 Cẩu tự hành từ – 15 (Nguồn: Hồ sơ lực - Công ty CP Lilama 7) ... kinh doanh năm tới Công ty 87 3.6 Khoảng cách điểm bậc lương 89 3 .7 Bảng bậc hệ số lương công việc khối văn phòng 3.8 Bảng bậc hệ số lương cho công việc Nhà máy chế tạo khí Lilama 7, BĐH Vũng Áng... số lương Công ty cổ phần Lilama theo số lao động có 94 3.12 Cơ cấu tiền lương công ty 96 3.13 Mức phụ cấp nhân viên Cơng ty 98 3.14 Bảng tính lương thời gian cho phận khối văn phòng cơng ty 3.15... vào vấn đề công tác trả lương cho người lao động Từ lý đó, tác giả chọn nội dung “Hồn thiện cơng tác trả lương cho người lao động Công ty Cổ phần Lilama 7 , làm đề tài nghiên cứu cho luận văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty cổ phần LILAMA 7 , Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty cổ phần LILAMA 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn