Hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty cổ phần nam vinh

106 8 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ THỊ THU THỦY HỒN THIỆN CƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG HỒ THỊ THU THỦY HỒN THIỆN CƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ BÍCH THU Ðà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận văn Hồ Thị Thu Thủy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .3 Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu .3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP .6 1.1.1 Khái niệm .6 1.1.2 Ý nghĩa tiền lương 1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 11 1.2.1 Xây dựng sách tiền lương doanh nghiệp 11 1.2.2 Xác định quỹ lương .18 1.2.3 Cơ cấu tiền lương .23 1.2.4 Các hình thức trả lương cho người lao động .26 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG 32 1.3.1 Nhóm yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi 32 1.3.2 Nhóm yếu tố thuộc doanh nghiệp 33 1.3.3 Nhóm yếu tố thuộc công việc 34 1.3.4 Nhóm yếu tố thuộc cá nhân người lao động 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG .36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VINH 37 2.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VINH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG 37 2.1.1 Giới thiệu chung công ty .37 2.1.2 Cơ cấu tổ chức .39 2.1.3 Các nguồn lực công ty 40 2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 45 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VINH 46 2.2.1 Chính sách tiền lương cho người lao động công ty cổ phần Nam Vinh 46 2.2.2 Công tác xác định quỹ lương công ty 49 2.2.3 Cơ cấu tiền lương .53 2.2.4 Các hình thức trả lương công ty 56 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VINH TRONG THỜI GIAN QUA 59 2.3.1 Những kết đạt .59 2.3.2 Những tồn cần khắc phục .60 KẾT LUẬN CHƯƠNG .62 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NAM 63 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 63 3.1.1 Căn vào biến động yếu tố mơi trường bên ngồi 63 3.1.2 Căn vào phương hướng phát triển công ty thời gian đến 65 3.1.3 Một số quan điểm có tính ngun tắc đề xuất giải pháp .65 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TIỀN LƯƠNG 66 3.2.1 Hồn thiện sách tiền lương 66 3.2.2 Hoàn thiện việc xây dựng quỹ lương 67 3.2.3 Hoàn thiện việc xác định cấu tiền lương 69 3.2.4 Hồn thiện hình thức trả lương .74 3.2.5 Một số giải pháp bổ trợ nhằm hồn thiện cơng tác tiền lương Cơng ty cổ phần Nam Vinh 79 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG .82 KẾT LUẬN .83 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHYT : Bảo hiểm y tế BHXH : Bảo hiểm xã hội BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp CB-CNV : Cán - Công nhân viên HĐQT : Hội đồng quản trị KPCĐ : Kinh phí cơng đồn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 Cơ cấu lao động Công ty cổ phần Nam Vinh giai đoạn 2011 - 2013 Bảng tình hình sử dụng tài sản nguồn vốn Công ty qua năm từ 2011 – 2013 Bảng báo cáo kết kinh doanh công ty giai đoạn 2011-2013 Trang 40 41 45 2.4 Hệ số chức danh công việc 47 2.5 Thực trạng mức lương bình qn cơng ty 48 2.6 Tình hình quỹ lương cơng ty năm 2011 – 2013 49 2.7 Bảng tốc độ tăng doanh thu quỹ lương 50 2.8 Bảng quỹ lương khoán cho lao động trực tiếp 52 2.9 Cơ cấu tiền lương công ty 53 2.10 Hệ số chức vụ 54 3.1 Bảng tính tỷ lệ % quỹ tiền lương so với doanh thu công ty giai đoạn 2011-2013 68 3.2 Cơ cấu tiền lương công ty 70 3.3 Hệ số phụ cấp trách nhiệm 71 3.4 Bảng hệ số phụ cấp nguy hiểm độc hại cho cán làm việc cơng trình 72 3.5 Bảng mức phụ cấp điện thoại 72 3.6 Bảng hệ số thâm niên công tác 75 Số hiệu Tên bảng bảng 3.7 3.8 Bảng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ Thang điểm mức độ hoàn thành công việc hệ số hưởng theo tiêu chuẩn đánh giá Trang 76 77 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Số hiệu sơ đồ, Tên sơ đồ, biểu đồ Trang biểu đồ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty cổ phần Nam Vinh Biểu đồ Cơ cấu tổng tài sản Công ty qua năm từ 2011 – 2.1 2013 Biểu đồ Cơ cấu nguồn vốn Công ty qua năm từ 2011 2.2 Biểu đồ 2.3 2013 Biểu đồ thể tốc độ tăng doanh thu quỹ lương 39 42 44 50 ... doanh công ty 45 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VINH 46 2.2.1 Chính sách tiền lương cho người lao động công ty cổ phần Nam Vinh 46 2.2.2 Công. .. xác định quỹ lương công ty 49 2.2.3 Cơ cấu tiền lương .53 2.2.4 Các hình thức trả lương công ty 56 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VINH TRONG... số vấn đề lý luận công tác tiền lương doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác tiền lương cơng ty cổ phần Nam Vinh Chương 3: Hồn thiện công tác tiền lương công ty cổ phần Nam Vinh Tổng quan tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty cổ phần nam vinh , Hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty cổ phần nam vinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn