Hoàn thiện công tác kế toán tại trường cao đẳng nghề đà nẵng

142 31 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THUẬN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THUẬN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Trần Thị Thuận MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO CÓ THU 1.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀ ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CÓ THU 1.1.1 Đặc điểm hoạt động đơn vị nghiệp giáo dục đào tạo có thu 1.1.2 Quản lý tài đơn vị nghiệp giáo dục đào tạo có thu 1.2 NỘI DUNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CÓ THU 16 1.2.1 Nguyên tắc kế toán chi phối 16 1.2.2 Cơng tác chứng từ, tài khoản, sổ kế tốn 16 1.2.3 Kế toán phần hành chủ yếu 24 1.2.4 Lập báo cáo tài chính, tốn kinh phí 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 41 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 41 2.2 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 46 2.2.1 Đặc điểm tổ chức quản lý 46 2.2.2 Đặc điểm tổ chức phận kế toán 49 2.3 CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 49 2.4 CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 52 2.4.1 Cơng tác chứng từ, tài khoản, sổ kế tốn 52 2.4.2 Kế toán phần hành chủ yếu 58 2.4.3 Lập báo cáo tài chính, tốn kinh phí 82 2.5 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 83 2.5.1 Ưu điểm 83 2.5.2 Những tồn 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 CHƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 87 3.1 HOÀN THIỆN SỬ DỤNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 87 3.2 HOÀN THIỆN VIỆC VẬN DỤNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 88 3.3 HOÀN THIỆN VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN 89 3.4 HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUỒN KINH PHÍ 91 3.5 HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 92 3.6 HOÀN THIỆN VIỆC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TỐN KINH PHÍ 97 KẾT LUẬN CHƯƠNG 99 KẾT LUẬN CHUNG 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TĂT HCSN Hành nghiệp GD&ĐT Giáo dục đào tạo BLĐTB&XH Bộ lao động Thương binh Xã hội KBNN Kho bạc nhà nước NSNN Ngân sách nhà nước TSCĐ Tài sản cố định CB, CCVC Cán bộ, công chức viên chức TK Tài khoản BCTC Báo cáo tài DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 Tên bảng Trang Trích nguồn kinh phí từ bảng tổng hợp kinh phí 59 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 1.1 Mơ hình phương pháp lập dự toán sở khứ 12 1.2 Mơ hình phương pháp lập dự tốn cấp zero 13 2.1 Mơ hình tổ chức Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng 48 2.2 Tổ chức máy kế toán trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng 49 2.3 Quy trình lập giao dự tốn Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng 50 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, sách hoạt động sở giáo dục nhằm thực xã hội hóa GD&ĐT, tạo hành lang pháp lý cho đơn vị nghiệp phát huy quyền tự chủ để phát triển đơn vị, tăng thu nhập cho công chức, viên chức giảm dần phụ thuộc vào NSNN Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thành lập theo Quyết định số 194/QĐ-BLĐTB&XH ngày 31/1/2007 Bộ lao động Thương binh Xã hội sở nâng cấp Trường Kỹ thuật – Kinh tế Đà Nẵng Trong thời gian thành lập trường gặp vơ vàn khó khăn nguồn tài nguồn nhân lực Thực chủ trương đổi nâng cao hướng hoạt động, Nhà trường chủ động cấu lại máy tổ chức, tăng cường cơng tác quản lý trọng đến việc hồn thiện cơng tác kế tốn Qua nghiên cứu cho thấy, cơng tác kế tốn Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng nói chung tuân theo chế độ kế tốn, chế độ quản lý tài hành Tuy nhiên, số tồn cơng tác chứng từ, việc hạch tốn kế tốn, cơng tác sổ sách; phần hành kế tốn kế tốn tài sản đơn vị chưa xây dựng quy chế quản lý tài sản theo quy định Nghị định số 52/2009/NĐ-CP Chính Phủ Ngồi ra, đơn vị lúng túng chuyển sang chế tài việc xây dựng quy chế chi tiêu nội hợp lý Xuất phát từ tồn việc, việc nghiên cứu để hồn thiện kế tốn Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thật cần thiết Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nhằm hai mục tiêu sau: - Tìm hiểu thực trạng cơng tác kế toán Trường Cao đẳng Nghề Đà ... CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 41 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 41 2.2 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG ... 2.3 CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 49 2.4 CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG 52 2.4.1 Công tác chứng từ, tài khoản, sổ kế toán... cấp zero 13 2.1 Mơ hình tổ chức Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng 48 2.2 Tổ chức máy kế toán trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng 49 2.3 Quy trình lập giao dự tốn Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng 50 MỞ ĐẦU Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tại trường cao đẳng nghề đà nẵng , Hoàn thiện công tác kế toán tại trường cao đẳng nghề đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn