Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thép thái bình dương

108 22 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ NHƯ HỒNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ NHƯ HỒNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO HỮU HÒA Đà Nẵng - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa sử dụng đề tài nghiên cứu khoa học Tác giả luận văn Phạm Thị Như Hồng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài 6 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò, ý nghĩa đào tạo nguồn nhân lực 12 1.1.3 Tầm quan trọng công tác đào tạo NNL doanh nghiệp 14 1.1.4 Nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực 15 1.2 NỘI DUNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 15 1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 16 1.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 19 1.2.3 Xác định đối tượng đào tạo 21 1.2.4 Xây dựng chương trình lựa chọn phương pháp đào tạo 22 1.2.5 Dự tính chi phí đào tạo 26 1.2.6 Thực chương trình đào tạo 28 1.2.7 Đánh giá kết đào tạo 30 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 31 1.3.1 Các nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi doanh nghiệp 31 1.3.2 Các nhân tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẨN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG 35 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 35 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển Công ty 35 2.1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty 37 2.1.3 Đặc điểm nguồn lực kinh doanh 38 2.1.4 Tình hình kinh doanh công ty 44 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẨN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG 45 2.2.1 Thực công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty 45 2.2.2 Quy trình tổ chức, thực đào tạo nguồn nhân lực 46 2.2.3 Đánh giá công tác đào tạo 60 2.3 PHÂN TÍCH THÀNH CƠNG, HẠN CHẾ, NGUN NHÂN CỦA KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG 64 2.3.1 Những kết đạt 64 2.3.2 Những hạn chế, tồn 65 2.3.3 Nguyên nhân kết hạn chế, tồn công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG 67 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG 67 3.1.1 Mục tiêu kinh doanh Công ty 67 3.1.2 Quan điểm chiến lược, mục tiêu đạo tạo NNL công ty 68 3.2 CÁC GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2015 71 3.2.1 Hồn thiện quy trình xác định nhu cầu đào tạo 71 3.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 73 3.2.3 Xác định đối tượng đào tạo 74 3.2.4 Xây dựng chương trình đào tạo 77 3.2.5 Đầu tư thích đáng sử dụng có hiệu nguồn kinh phí cho cơng tác đào tạo nguồn nhân lực 80 3.2.6 Chú trọng công tác đánh giá sau đào tạo 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Ý nghĩa PSC Công ty cổ phần Thép Thái Bình Dương NNL Nguồn nhân lực CB.CNV Cán công nhân viên SXKD Sản xuất kinh doanh Cơng ty Cơng ty Cổ phần Thép Thái Bình Dương DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 So sánh ưu, nhược điểm phương pháp đào tạo 23 2.1 Số lượng cấu lao động công ty năm 2012 38 2.2 Cơ cấu lao động phân theo trình độ chun mơn 39 2.3 Cơ cấu lao động phân theo độ tuổi giới 41 2.4 Bảng cân đối kế toán năm 2010-2011-2012 43 2.5 Tình hình sản xuất cơng ty 44 2.6 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 44 2.7 Đánh giá cần thiết phải đào tạo nguồn nhân lực 48 2.8 Số lao động đào tạo qua năm 50 2.9 Bảng khảo sát chương trình đào tạo 52 2.10 Bảng đánh giá mức hài lòng phương pháp đào tạo 55 2.11 Bảng khảo sát phương pháp giảng dạy 56 2.12 Bảng khảo sát cách thức tổ chức khóa đào tạo 57 2.13 Bảng chi phí đào tạo nguồn nhân lực Công ty 58 2.14 Đánh giá cần thiết phải đầu tư nguồn kinh phí cho đào tạo 59 2.15 Bảng kết học tập nhân viên Công ty 61 2.16 Kết nâng lương, nâng bậc sau đào tạo 62 2.17 Đánh giá cần thiết phải nâng lương, nâng bậc 63 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.18 Bảng đánh giá mong muốn tham gia khóa đào tạo tương lai 64 3.1 Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Công ty 71 3.2 Dự báo nh cầu đào tạo nguồn nhân lực Cơng ty 73 3.3 Dự báo chi phí đào tạo nguồn nhân lực 80 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 1.1 Quá trình đào tạo nguồn nhân lực 16 1.2 Nội dung xác định nhu cầu đào tạo 17 2.1 Bộ máy quản lý công ty 37 84 KẾT LUẬN Vai trò nguồn nhân lực q trình phát triển tổ chức phủ nhận trở nên quan trọng, cần thiết thời đại phát triển khoa học kỹ thuật bùng nổ thông tin Nhu cầu lao động, đặc biệt lao động có chất lượng cao ngày tăng nhanh Nhiều tổ chức kinh tế, khu công nghiệp đại đời, dẫn đến thực trạng cầu lao động trình độ cao lớn, nhiên nguồn cung loại lao động hạn chế Vậy yêu cầu đặt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình đào tạo cần phải tiến hành thường xuyên, liên tục, q trình diễn khơng nguồn nhân lực chưa có việc làm, mà phải tiếp tục thực có việc làm Cơng ty Cổ phần Thép Thái Bình Dương năm qua, công tác đào tạo nguồn nhân lực quan tâm thích đáng triển khai thực cách đồng bộ, hiệu Công ty xây dựng hệ thống văn định chế, xây dựng triển khai thực chương trình đào tạo cho CB.CNV đầy đủ phù hợp Điều góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao khả hồn thành cơng việc, góp phần thực tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề Trong thời gian tới, để triển khai thực tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực, công ty cần tập trung trọng tới giải pháp như: Hồn thiện chế độ sách nâng cao lực đội ngũ thực công tác đào tạo nguồn nhân lực; Xác định xác nhu cầu, đối tượng mục tiêu đào tạo; Đa dạng hố loại hình đào tạo phương pháp đào tạo, đặc biệt hình thức đào tạo nội bộ; Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; Đầu tư thích đáng sử dụng có hiệu nguồn kinh phí cho công tác đào tạo nguồn nhân lực; Sử dụng lao động cách hợp lý sau đào tạo; Thực tốt việc đánh giá kết công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 85 Trong q trình nghiên cứu hồn thành đề tài, thân nhận hướng dẫn nhiệt tình PGS.TS Đào Hữu Hòa, Mặc dù nghiên cứu tài liệu công tác đào tạo nguồn nhân lực tác giả, giúp đỡ thầy hướng dẫn trình làm luận văn, nhiên vấn đề đào tạo nguồn nhân lực vấn đề có nội hàm rộng liên quan đến nhiều lĩnh vực, tài liệu nghiên cứu nên đề tài chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Bản thân chân thành mong nhận góp ý từ Hội đồng để đề tài hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Trần Xuân Cầu, PGS.TS Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực, Đại học Kinh tế Quốc dân [2] Công ty PSC, Báo cáo kết kinh doanh năm 2010, 2011, 2012 ; [3] PGS.TS Trần Kim Dung (2005), Quản trị nguồn nhân lực, NXB thống kê Hà Nội; [4] Đảng cộng sản Việt Nam (1997), NQHN BCHTW lần thứ (khóa 8), (khóa 9), NXB trị quốc gia Hà Nội; [5] Ths Nguyễn Văn Điềm PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2004),“Quản Trị nhân lực”, ĐHKT QD-NXB TK; [6] George T.Milkovich John W.Boudreau (2002), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê xuất [7] Jim Stewart Graham Beaver (2004), “Phát triển nguồn nhân lực tổ chức quy mô nhỏ-nghiên cứu thực tiễn ” , NXB Thống kê [8] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2010) Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 5(40) [9] TS.Nguyễn Quốc Tuấn TS.Đoàn Gia Dũng (2006), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Trang Web [1] www.pacificsteel.vn [2]www.viet-studies.info/NguyenTrung/NTrung_GiaoDuc.htm PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Tôi tên Phạm Thị Như Hồng Học viên cao học trường Đại học kinh tế Đà Nẵng, nghiên cứu công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Thép Thái Bình Dương, mục đích cơng việc phục vụ cho đề tài nghiên cứu Tơi xin anh/chị vui lòng cho trao đổi số thông tin chương trình đào tạo mà anh/chị đào tạo để tơi hồn thành khảo sát Rất mong giúp đỡ anh/chị để hồn thành phiếu điều tra sau: Câu 1: Theo anh/chị cơng ty năm có cần thiết phải đào tạo nhân lực không? £ Rất cần thiết £ Bình thường £ Cần thiết £ Khơng cần thiết Câu 2: Theo anh/chị cơng ty có cần thiết đầu tư nguồn kinh phí lớn để đào tạo nguồn nhân lực khơng? £ Rất cần thiết £ Bình thường £ Cần thiết £ Không cần thiết Câu 3: Việc nâng lương, nâng bậc sau khóa đào tào cơng ty có cần thiết hay khơng? £ Rất cần thiết £ Bình thường £ Cần thiết £ Không cần thiết Câu 4: Anh/chị thấy việc bố trí nguồn nhân lực công ty tốt chưa? £ Rất tốt £ Tốt £ Trung bình £ Yếu £ Kém Câu 5: Anh/chị có muốn tham gia khóa đào tạo tương lai không? £ Rất muốn £ Muốn £ Khơng muốn £ Khơng có ý định Câu 6: Nếu có hội Anh/chị có muốn thay đổi mơi trường cơng việc khơng? £ Có £ Khơng Đề nghị anh/chị cho ý kiến nội dung sau liên quan đến công tác đào tạo: Mức độ STT I Nội dung Chương trình đào tạo Nội dung chương trình Ý nghĩa thực tiễn Thông tin Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng Giúp ích cho cá nhân Phù hợp với công việc làm Mức độ hiệu sử dụng thời gian Tính hấp dẫn, hút II Phương pháp giảng dạy Mức độ rõ ràng, dễ hiểu cách trình bày giảng viên Kinh nghiệm thực tế giảng viên chủ đề liên quan Tốt Khá Trung bình Yếu Mức độ STT Nội dung Tốt Khá Trung bình Yếu Khả khuyến khích học viên phát biểu tham gia hoạt động lớp Sự quan tâm giảng viên đến việc tiếp thu học học viên Giảng viên phối hợp tốt phương pháp giảng dạy nhằm tạo khơng khí sinh động lớp (thuyết giảng, thảo luận, tập tình ) Cách phân phối thời gian cho chủ đề, hoạt động khóa học III Cách thức tổ chức khóa học Thời gian Địa điểm Cách bố trí phòng học Tài liệu học tập I THÔNG TIN CÁ NHÂN: - Họ tên: (có thể để trống) - Bộ phận công tác: Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ anh/chị! PHỤ LỤC CÔNG TY CỔ PHẨN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG PACIFIC STEEL JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ: Lô C10-C19 Cụm công nghiệp Thanh Vinh mở rộng, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng PHIẾU XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO Kế hoạch đào tạo năm: STT Nội Số dung lượng Lý Hình thức Kinh phí dự kiến Thời gian Ngày tháng năm Giám đốc (Duyệt) Lãnh đạo đơn vị Người lập PHỤ LỤC CÔNG TY CỔ PHẨN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG PACIFIC STEEL JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ: Lô C10-C19 Cụm công nghiệp Thanh Vinh mở rộng, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng PHIẾU GIAO VIỆC CÁ NHÂN Từ ngày…./…đến ngày…./…./ Họ tên người giao việc: ………… Chức vụ:……………… Họ tên người nhận việc:………… Chức danh:…………… Nội dung công việc giao, nhận xét đánh giá: Mức độ hoàn thành STT Nội dung Vượt kế Đạt kế Đạt kế Không đạt công việc hoạch hoạch hoạch kế hoạch giao phần Phòng tổ chức nhân Người giao việc Người nhận việc PHỤ LỤC CÔNG TY CỔ PHẨN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG PACIFIC STEEL JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ: Lô C10-C19 Cụm công nghiệp Thanh Vinh mở rộng, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng DANH SÁCH NHÂN VIÊN CÓ NHU CẦU ĐÀO TẠO BỘ PHẬN SỐ LƯỢNG NGƯỜI NỘI DUNG ĐÀO TẠO Đà Nẵng, ngày .tháng năm TRƯỞNG BỘ PHẬN NGƯỜI LẬP PHỤ LỤC CƠNG TY CỔ PHẨN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG PACIFIC STEEL JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ: Lô C10-C19 Cụm cơng nghiệp Thanh Vinh mở rộng, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng PHIẾU ĐIỀU TRA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Phiếu điều tra chương trình đào tạo Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty, nhà quản trị nhân tiến hành nghiên cứu thăm dò nhu cầu cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Họ tên: Năm sinh: Giới tính: Bộ phận công tác……………… Chức danh: Thời gian công tác: Từ trước đến Anh ( chị) tham gia khóa học Công ty đứng tổ chức: Tên khóa học:……… Thời gian học:……… Các mơn học:…… Hình thức đào tạo:………… Nội dung khóa học có phù hợp với Anh( chị) không? Rất phù hợp Phù hợp Không phù hợp Rất khơng phù hợp Thời gian đào tạo có phù hợp với điều kiện công việc Anh ( chị ) không? Rất phù hợp Phù hợp Không phù hợp Rất khơng phù hợp Hình thức đào tạo khóa học có phù hợp với Anh ( chị ) không? Rất phù hợp Phù hợp Không phù hợp Rất khơng phù hợp Kết thức khóa học tay nghề, trình độ chuyên môn Anh( chị) nâng lên nhiều không? Rất đồng ý Đồng ý Không đồng ý Rất không đồng ý Chất lượng truyền đạt giáo viên nào? Dễ hiểu Khó hiểu Ý kiến khác:…………………………………… Cách thức tổ chức hình thức thi cử: Công Không công Ý kiến khác:……………………………… Thời gian đào tạo phù hợp với là: Để tạo điều kiện thuận lợi cho học viên, theo khóa học nên tổ chức: Tại doanh nghiệp Tại trường Ý kiến khác: ……………………… Xin chân thành cảm ơn PHỤ LỤC CƠNG TY CỔ PHẨN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG PACIFIC STEEL JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ: Lô C10-C19 Cụm cơng nghiệp Thanh Vinh mở rộng, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO Mức độ Nội dung đánh giá Xuất sắc Anh/chị đánh giá chung chất lượng đào tao? Anh/chị nhận thấy chương trình có xứng đáng với chi phí tiền bạc thời gian? Anh/ chị đánh giá vấn đề sau chương trình đào tạo? - Ý nghĩa thực tiễn - Thông tin - Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng - Với công việc làm - Mức độ hiệu sử dụng thời gian - Tính hấp dẫn hút Nhận xét chung anh/chị học thêm khóa học Tốt Khá Trung bình Yếu Rất cần thiết Anh/chị có đề nghị vấn đề sau theo mức độ: - Muốn chia sẻ thảo luận - Có hội để hỏi chuyện tham khảo ý kiến với người giảng dạy có vấn đề - Các vấn đề khác Anh/chị muốn học thêm khóa học Khơng Nên có cần thiết PHỤ LỤC Kết chất lượng khóa đào tạo nguồn nhân lực công ty Mức độ Tốt STT Nội dung Khá Trung bình Yếu Số lượng (phiếu) Tỷ lệ (%) Số lượng (phiếu) Tỷ lệ (%) Số lượng (phiếu) Tỷ lệ (%) Số lượng (phiếu) Tỷ lệ (%) I Chương trình đào tạo Nội dung chương trình 12 12,00 62 62,00 12 12,00 4,00 Ý nghĩa thực tiễn 71 71,00 22 22,00 7,00 0,00 Thông tin 81 81,00 19 19,00 0,00 0,00 Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng 36 36,00 52 52,00 7,00 5,00 Giúp ích cho cá nhân 7,00 66 66,00 25 25,00 2,00 Phù hợp với công việc làm 74 74,00 14 14,00 10 10,00 2,00 Mức độ hiệu sử dụng thời gian 14 14,00 25 25,00 41 41,00 20 20,00 Tính hấp dẫn, hút 11 11,00 51 51,00 32 32,00 6,00 II Phương pháp giảng dạy Mức độ rõ ràng, dễ hiểu cách trình bày giảng viên 7,00 48 48,00 38 38,00 7,00 Kinh nghiệm thực tế giảng viên chủ đề liên quan 81 81,00 9,00 10 10,00 0,00 Mức độ Tốt Khá Trung bình Yếu STT Nội dung Số lượng (phiếu) Tỷ lệ (%) Số lượng (phiếu) Tỷ lệ (%) Số lượng (phiếu) Tỷ lệ (%) Số lượng (phiếu) Tỷ lệ (%) Khả khuyến khích học viên phát biểu tham gia hoạt động lớp 18 18,00 28 28,00 33 33,00 21 21,00 Sự quan tâm giảng viên đến việc tiếp thu học học viên 11 11,00 48 48,00 38 38,00 3,00 Giảng viên phối hợp tốt phương pháp giảng dạy nhằm tạo khơng khí sinh động lớp (thuyết giảng, thảo luận, tập tình ) 4,00 28 28,00 52 52,00 16 16,00 Cách phân phối thời gian cho chủ đề, hoạt động khóa học 11 11,00 18 18,00 45 45,00 26 26,00 III Cách thức tổ chức khóa học Thời gian 16 16,00 37 37,00 32 32,00 15 15,00 Địa điểm 11 11,00 39 39,00 24 24,00 26 26,00 Cách bố trí phòng học 7,00 28 28,00 41 41,00 26 26,00 Tài liệu học tập 7,00 56 56,00 28 28,00 9,00 Nguồn: Số liệu điều tra năm 2012 ... STT Ký hiệu Ý nghĩa PSC Công ty cổ phần Thép Thái Bình Dương NNL Nguồn nhân lực CB.CNV Cán công nhân viên SXKD Sản xuất kinh doanh Công ty Công ty Cổ phần Thép Thái Bình Dương DANH MỤC CÁC BẢNG... lý luận công tác đào tạo nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Thép Thái Bình Dương Chương 3: Hồn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ... CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN THÉP THÁI BÌNH DƯƠNG 35 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 35
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thép thái bình dương , Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thép thái bình dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn